Я лъахэгъухэм къагъэхьа тхыгъэхэр

Бахъсэн районым хыхьэ Куба къуажэм и библиотекэм щрагъэкIуэкIащ «Письма огненных лет» зэхыхьэр. Ар я жэрдэмщ Бахъсэн щIыналъэм и централизованнэ ­библиотечнэ системэмрэ республикэм и лъахэхутэ ­музеймрэ, Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэ НыбжьыщIэ­хэм я республикэ библиотекэр щIыгъуу. 
ЗэIущIэм хыхьэу къуажэдэс щIалэгъуалэм папщIэ зэ­хуахьэсащ Хэку зауэшхуэм хэтахэм къагъэхьа письмохэм траха сурэтхэр. 
«Сабийхэм Iэмал яIащ Хэку зауэшхуэм хэтахэм я пись­мо телъыджэхэм - къэхъуа Iуэхугъуэхэм, гурыгъу-гурыщIэхэр щызэхуэхьэсахэм - зыхагъэгъуэзэну. Тхыгъэхэм щы­зэхуэ­хьэсащ тхыдэм и пэжыр, ныбжьыщIэхэр зыкIэ­лъыплъыну, зэджэну, зэIусэну Iэмал яIахэр, езы зауэлIхэм ятха тхыдэм. Абы мыхьэнэшхуэ иIэщ, дэтхэнэ унагъуэми зауэм фэеплъ къыщигъэнащи, ди къэралым ар зыщигъэгъупщэ хъу­ну­къым. Хэку зауэшхуэм и зэманым щыIа тхыгъэхэр - лIы­хъужьыгъэм, лIыгъэм, хэкупсагъэм я тхылъщ», - жиIащ ­Бахъсэн район ЦБС-м и унафэщI Нэгъуей Радимэ. 
Сабийхэм яфIэгъэщIэгъуэну икIи яфIэфIу едэIуащ, еп­лъащ икIи еджащ выставкэм хагъэхьа письмохэм. ПIалъэ кIэщIми, сабийхэм блэкIа зэманым зыхагъэгъуэзащ, зауэ псалъэм и дыджагъыр зыхащIэу. 

ЧЫЛАР Аринэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


01.04.2020
30.03.2020
27.03.2020
25.03.2020