КъБКъУ-м и гупыр пашэщ

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым ще­кIуэкIащ волейболымкIэ республикэ зэхьэзэхуэ.
ЗэпэщIэтыныгъэ гуа­щIэхэм пашэныгъэр щау­быдащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и волейболисткэхэм. Абыхэм къакIэлъокIуэ «Уры­сейм и пощтым» и лэжьакIуэхэр. ХъумапIэ банкым и командэ къы­хэхар, Налшык къа­лэм и гупым текIуэри, ещанэ ­хъуащ. 
НэхъапэIуэкIэ Мэлгъэбэг щызэхэтащ волейболымкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ Шэшэн, Ингуш республикэхэм, Налшык къалэм, КъБКъУ-м я командэхэр. А зэхьэзэхуэми япэ увыпIэр къыщахьащ ди университетым и спортсменкэхэм. Ингушхэр етIуанэщ, шэшэнхэр абыхэм къакIэлъокIуэ. 
КъБКъУ-м и волейбол командэр ягъасэ университетым Физкультурэ-спорт егъэджэныгъэмкIэ педаго­гикэмрэ психологиемкIэ­ и институтым и унафэщIым и къуэдзэ, педаго­гикэ щIэныгъэхэм я кандидат Коноплёвэ Аннэрэ КъБР-м ВолейболымкIэ и федерацэм и президент, КъБР-м физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гуэнокъуэ Русланрэ. 

ЖЫЛАСЭ Замир.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


01.04.2020
30.03.2020
27.03.2020
25.03.2020