Налшык къалэм щыпсэу ­Къурашэ (Пщыгъуэтыж) Атмесэ Хьэсэн и пхъур илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу

Ди псэм хуэдэу фIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI анэ гумащIэм, анэшхуэ Iущабэм, быныр зыгъэгушхуэм, щIэблэр зыущийм ныбжь­ дахэ уогъэлъапIэри, уи ма­хуэшхуэмкIэ дыно­хъуэхъу! Уи гъащIэр кIыхьу, уи щIы­хьыр ину, уи лъабжьэр бы­дэу, уузыншэу, уи гум илъым уи лъэр лъэIэсу, дунейр пфIэдахэрэ дэрэжэ­гъуэр уи куэду, уи щхьэ­гъусэр къыпкъуэту, уи бынхэм я насыпым уи гур ды­хэхъуэу, абыхэм я щIэблэм уагъэгуфIэу, уи нэгум ­кърих нурыр мыкIуэщIу, уи пщIэр лъагэрэ дыбдэ­гушхуэу гъащIэм гу щып­хуэну ди гуапэщи, дунейм куэдрэ Тхьэм утригъэт.

Щоджэнхэ я унагъуэр.Джэрмэншык къуажэ

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


01.04.2020
30.03.2020
27.03.2020
25.03.2020