Зэхьэзэхуэхэр къызэтрагъэувыIэ

Нэхъ мащIэ дыдэу мэлыжьыхьым (апрелым) и 10 пщIондэ ди къэралым спорт зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIынукъым. Коронавирусым зыщахъумэн папщIэ апхуэдэ унафэ къащтащ федерацэ зыбжанэм.
Щыджэгууи кIэлъыплъуи нэхъыбэ дыдэ къызэ­щIэзыубыдэ футболым Урысей Федерацэм зыкъомрэ зыщиIыгъащ. Европэми Америкэми зэхьэзэхуэхэр щызэпагъэуами, дыдейхэр иджыри джэгупIэ губгъуэм итащ. АрщхьэкIэ адэкIэ зиплъэфыхь хъунутэкъыми, Урысей Футбол Зэгухьэныгъэм (РФС) и гъэзэщIакIуэ комитетым и бюром и зэIущIэ гъатхэпэм и 17-м Мэзкуу щызэхуа­шэсащ. Абы зи гугъу щащIари, къыщащта унафэри узыпэмыплъэнтэ­къым. «Урысей Федерацэм коронавирусым (COVID-19) зы­щиубгъункIэ шынагъуэ зэрыщыIэм къыхэкIыу, РФС-м­ футболымкIэ иригъэкIуэкI зэхьэзэхуэ псори, топджэгум­кIэ щIыналъэ федерацэхэм къызэрагъэпэщхэри хиубы­дэу, къызэтегъэувыIэн 2020 гъэм ­гъатхэпэм и 17-м къыщыщIэ­дзауэ мэлыжьыхьым и 10 пщIондэ», - дыкъыщоджэ щIыпIэ псоми зэбграгъэха тхыгъэм.
Абы къокI дунейпсо, европэпсо зэхьэзэхуэхэм къадэкIуэу, Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэми, япэ, етIуанэ дивизионхэми, уеблэмэ къэралым и щIыналъэ щхьэхуэхэм щыIэхэми зэпеуэхэр мазэм нэблагъэкIэ зэкIэ зэрыщызэпагъэур. ЩыщIадзэжынур зэлъытар коронавирусым и щытыкIэращ. 
Дэ дэлъытауэ жыпIэмэ, «Спартак-Налшык» профессионал футбол клубыр зыхэт етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупри, Къэбэрдей-Балъкъэрым и чемпионатри, нэгъуэщI куэди пIалъэкIэ зэхуащI. Абыи къыщынэркъым. Коронавирусым зиубгъуным зыщахъумэн папщIэ «Спартак-Налшык» ПФК-м и унафэщI Мэшыкъуэ Аслъэн унафэ ищIащ командэм и зыгъэсэныгъэр къызэтрагъэувыIэу щIалэхэр зэкIэ зэбграутIыпщыкIыну. Ар ехьэлIащ «Спартак-Налшык» сабий-ныбжьыщIэ спорт школхэми. 

Жыласэ Заурбэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


01.04.2020
30.03.2020
27.03.2020
25.03.2020