Зэдэлэжьэну зэгуроIуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым иджы­благъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Урысей Федерацэм узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм Сабийхэм я узыншагъэмкIэ лъэпкъ медицинэ къэхутэныгъэмкIэ и центрым и лIыкIуэхэр.
IэщIагъэлIхэр щыIащ Республикэ клиникэ сымаджэщым, Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым, Сабий унэм, Сабий поликлиникэ №1-м. ­КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ министерствэм сабийхэм медицинэ дэIэ­пыкъуныгъэр къахузэгъэпщынымкIэ и къудамэм и унафэщI Щоджэн ­Юлиерэ хьэщIэхэр щагъэгъуэзащ цIыкIу­хэм я узыншагъэр хъумэнымкIэ республикэм щызэфIагъэкI Iуэхухэм. Москва къикIа IэщIагъэлIхэм зрагъэлъэгъуащ сабийхэм щеIэзэ IуэхущIапIэхэм щекIуэкI лэжьыгъэр, ди ­дохутырхэм я зэфIэкIхэри ягъэунэ­хуну къахуихуащ. Я нэгу щIэкIахэм теу­хуауэ я еплъыкIэхэр къаIуэтащ, республикэм и педиатрие IэнатIэр адэкIи егъэфIэкIуэнымкIэ чэнджэщ щхьэ­пэ­хэр къратащ.
ХьэщIэхэм къыхагъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и дохутырхэм Iэзагъышхуэхэр зэрыдалъэгъуар, апхуэ­дэуи Республикэ клиникэ сымаджэ­щыр хъарзынэу лэжьыгъэм къы­зэрыхузэгъэпэщар жаIащ, зэ­дэ­лэжьэнуи зэгурыIуахэщ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ