Адыгэшым дунейпсо рекорд егъэув

«Шэрджэс  дерби» зэпеуэр адыгэ­шым дунейпсо рекорд зэригъэу­вамкIэ иухащ. «Шуууэ махуипщIым и кIуэцIкIэ зэпача гъуэгуанэ нэхъ кIыхь дыдэ - километри 1.002-рэ ­метр З00-рэ» - апхуэдэу  тхылъхэм  итынущ адыгэлIымрэ адыгэшымрэ но­бэ зэрахьэ лIыгъэр», - жиIащ Урысейм щагъэув рекордхэм и къэп­щытакIуэ Дубровин Александр.
МахуипщI хъуауэ сабии балигъи я гулъытэр зыкIэрыпщIа, Нартан  губгъуэхэм  щекIуэкIа  адыгэш зэ­хьэзэхуэр  и кIэм нэсащ.  Нэхъ пасэу и гугъу зэрытщIащи, зэхьэзэхуэм шууей 11 зэдыхыхьат. Абыхэм ящыщу махуэ ебланэм щегъэжьауэ гъуэгу тетар шууищ къудейщ. 
Япэ къищыну  шум  пэплъэу  зэхэт  цIыхубэм  я гуфIэгъуэр  яхуэубыды­жыртэкъым, шууищри зэбгъурыту къы­щы­сыжам. Нэхъыжьыгъэр зы­лъыс, Инал шым тес  Къуныжь Ро­берт икум итт. Шагъдийм тесу нэхъыжьым и сэмэгурабгъумкIэ кърикIуэ Джатэ Щамил Урысейм и ныпыр IэщIэлът. Къазбич тесу ижьыраб­гъумкIэ къыщыт Дудэ Арсен адыгэ ныпыр иIыгът. Адыгэшым и бэшэчагъыр къигъэлъэгъуамэ,  щIалэхэм  адыгэлIыр зэрымыкIуэдыжар, щэным я нэхъ дахэ шыIэныгъэмрэ зэгу­рыIуэмрэ пхэлъыным  нэхърэ нэхъ ­лъапIэ дэтхэнэ лъэпкъми зэримы­гъуэтынур къагъэлъэгъуащ. Апхуэдэ щIыкIэу, етIуанэ, ещанэ увыпIэхэм ­хухаха теувапIэхэр  нэщIу къанэри, адыгэ фащэ зыщыгъ шууеищыр  зэбгъурыту  япэ увыпIэм дэкIуеящ. 
Псалъэ дахэкIэ къызэхуэсахэм закъыхуигъэзащ  и щхьэкIи зэпеуэм хэта, «Адыгэшыр хъумэнымкIэ фондым» и унафэщI, Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэ  Сибэч Артур: 
«Дэ  дрогушхуэ нобэрей махуэр тхыдэм зэрыхэувам. Пэжыр жыпIэмэ, ди фIэщ  хъурт адыгэшым мы Iуэхур зэрыхузэфIэкIынур, итIани ди нэкIэ тлъэгъуатэкъым. Псори зи фIыщIэр Алыхьышхуэрщ. 
«Бгъэхэр мыпсалъэмэ, къанжэхэр мэкIакIэ», - жаIэ. Адыгэшыр зэрыдиIэр хуабжьу жызыIэн хуей си лъэп­къэгъухэр куэдрэ щыму щысащ. АпщIондэху къанжэхэр кIакIэрт.  Жэщи махуи абыхэм адыгэшыр ягъэпудырт. Ар щымыIэжу, щыIэжми,  зыри имыщIысыж хуэдэу ягъэIурт.  Нобэ  къэралми, дуней псоми, дыкъызыхэкIа лъэпкъми я нэкIэ идогъэлъагъу дунейпсо цIыхубэм адыгэ­шым хуэдэ шы лъэпкъ къызэрымы­кIуэ зэриIэр. Нобэ шым и IуэхукIэ дуней псор зылъэIэсыпхъэ лъагапIэр ап­хуэдизкIэ тIэтащи, сигурэ си псэкIэ си фIэщ мэхъу а рекордыр зыгуэрым икъутэфыххэмэ, ари  адыгэшым тесу фIэкIа зэрыхузэфIэмыкIынур».  
ФIыщIэ лей яхуэфащэщ я къуэшхэр ягъэгушхуэну дэнэ лъэныкъуэкIи текIуэныгъэ утыкум къекIуэлIа  щIалэхэм. Абыхэм къакIэрыхуртэкъым зи щхьэгъусэ, зи адэ, зи  къуэ, зи  дэлъху  зэпеуэм зыгъэкIуа цIыхубзхэмрэ сабийхэмрэ. ФIыуэ ялъагъухэм псэкIэ зыкъыщIагъакъуэрэ текIуэныгъэкIэ фIэкIа къащымыгугъыу ахэр я унэ зэрисыжари нэрымылъагъуу зэрахьа лIыгъэм и щапхъэщ.

Чэрим Марианнэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ