Сабийхэр мамырыгъэм и телъхьэщ

«Москва-Дамаск» арт - марафо­ным ипкъ иткIэ, «Дети России за мир в Сирии» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн иджы­благъэ Щам щекIуэкIащ.
Урысейм и хэгъэгуихым щыщ ­сабийхэм графикэ жыпхъэм иту я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтипщI утыку къыщрахьащ абы.
Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэ­дэкIыу гъэлъэгъуэныгъэм кIуэну хуа­гъэфэщащ, и зэфIэкI дахэхэмкIэ ди газетеджэхэр фэдгъэцIыхуауэ щыта, Уэтей Хьэ­зем. Абы и гъусащ РСО-­Аланием (Мэздэгу къалэ), Ставро­поль крайм (Псы­хуа­бэ), Санкт-Петербург, Адыгейм (Тульс­кий къуажэ), ­Коми  Республикэм (Воркута къалэ) щыщ ныбжьыщIэ зэчиифIэхэр.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» фестиваль-зэпеуэр Лъэпкъхэм я унэу Москва дэтымрэ сурэтыщI-модельер цIэрыIуэ ТIажь Альбинэ и фондымрэ 2008 гъэм къы­зэрагъэпэщауэ щытащ. Абы зэхашэ дауэдапщэхэм щIалэгъуалэр Урысейм ис лъэпкъхэм я тхыдэм, щэнхабзэ щIэиным нэIуасэ хуещI, фIыуэ ярегъэлъагъу. Псом хуэмыдэу мыхьэ­нэшхуэ иIэщ, глобализацэм зэщIиубыда дунейм, лъэпкъыбзэхэм лей къащытехьэ лъэхъэнэм, мы фести­валь-зэпеуэр адыгэбзэр, щэнхабзэр ­хъумэным зэрытелажьэм.

Щомахуэ Залинэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ