Доллар мелуан 18-м щIигъу и уасэ

Мазийм кърикIуахэм къызэрагъэлъэгъуащи, КъБР-м ерыскъыхэкIыу хамэ къэралхэм иригъэшащ илъэс псом тещIыхьауэ яубзыхуауэ щытам и процент 90-р.
КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и ­министерствэм къызэритамкIэ, дызэрыт илъэсым и мазийм къриубыдэу Къэ­бэрдей-Балъкъэрым нэгъуэщI хэкухэм яхуригъэшащ ерыскъыпхъэу США-м и доллар мелуан 18-м щIигъу и уасэ. Ар илъэсым ящэну я мурадам и процент 90-м щIегъу. Илъэс кIуам и апхуэдэ ­лъэхъэнэм елъытауэ АПК-м и продукцэу хамэ къэралхэм ирагъашэр хуэдитIым щIигъукIэ нэхъыбэ хъуащ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым ираш шэр, шхухэкIхэр, джэдкъазылыр, IэфIыкIэхэр, минеральнэ псыхэмрэ псыIэфIхэмрэ, пхъэщ­хьэмыщхьэхэр, нартыху жылапхъэр яIэрохьэ къэрал 19-м.
«Дунейпсо кооперацэмрэ хамэ къэралхэм продукцэр егъэшэнымрэ» лъэпкъ проектым щIыналъэм къегъэщIылIа и Iыхьэм теухуа зэгурыIуэныгъэу УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерст­вэмрэ КъБР-м и Правительствэмрэ зэ­ращIылIам тету АПК-м и продукцэу 2020 гъэм республикэм иришу ищэну трау­хуауэ щытащ США-м и доллар мелуан 19,5-рэ и уасэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ