IэмэпсымэщIэхэр къыхуащэху

Прохладнэ щIыналъэм хыхьэ Солдатскэ станицэм гъуазджэхэмкIэ и ­сабий еджапIэм иужьрей илъэсипщIым къриу­быдэу иджы япэу макъамэ IэмэпсымэщIэхэр къы­хуащэхуащ.
Жылэм гъуазджэхэмкIэ и сабий еджапIэм иджыблагъэ къыIэрыхьащ «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым хыхьэу къыхуа­щэхуа, къэралым щащIа макъамэ Iэмэпсымэхэмрэ оборудованэрэ - роялу тIу, фортепианэу щы, баян, аккордеон, проектор, къэфэкIэ щызрагъащIэкIэ яубыд станокхэр, ап­хуэ­дэуи гъуазджэм теухуа литературэ зэмылIэужьы­гъуэхэр, методикэ къы­дэ­кIыгъуэхэр.
«Школым и егъэджа­кIуэхэм ди дежкIэ ар икъу­кIэ саугъэтышхуэщ икIи зыужьыныгъэм и лъабжьэ шэсыпIэфIщ, - жиIащ ­ста­ницэм гъуазджэхэмкIэ и еджапIэм и унафэщI Чистяковэ Н. Б. - ИлъэсипщIым щIигъуауэ къэ­ралым дэ Iэмэпсымэ къыт­хуищэхуакъым. Iэ­мэп­­сымэ, оборудованэ куэд дыдэм къалэжьынур къалэжьакIэщ, я пIалъэр икIащ икIи ахэр иджыри къэс къызэрыдгъэсэбэпыфар зи фIыгъэр Iэмэп­сы­мэхэр зэтезыухуэхэмрэ абыхэм якIэлъыплъ лэ­жьа­кIуэхэмрэ я Iэзагъырщ. Мы зэманым ди еджапIэм щIэныгъэ гуэ­дзэ щызрагъэгъуэт сабиищэрэ тхущIым щIигъум - ахэр зэчиифIэхэщ, творчествэм, артист IэщIагъэм къыхуигъэщIауэ. Плъагъуну фIэкIа ухуейкъым апхуэдэ сабийм фIыуэ зэтеухуа Iэмэп­сы­мэ­щIэм макъамэ къыщ­ригъэкIкIэ, къэфэкIэм щыщ пкъыгъуэ гугъухэр щызригъащIэ станокы­щIэм щыбгъэдэткIэ, е су­рэт ищIыну мольбертым тыншу щеувалIэкIэ игъуэт гухэхъуэгъуэр. Дэ дыщо­гуфIыкI ди сабийхэм тыншу заужьынымкIэ Iэмалхэр яIэ зэрыхъуам».
Мы зэманым школым щокIуэкI ар зэгъэпэ­щы­жы­ным ехьэлIа лэжьыгъэхэр. «УФ-м щыпсэу сабийхэм щIэныгъэ гуэдзэ егъэгъуэтыным зегъэу­жьы­ныр» зыуэ щыт къэрал программэм хы­хьэу дэтхэнэ зы пэшми щы­фIадзэнущ пэш кIуэ­цIыр зэрагъэхуабэ-зэрагъэщIыIэ, видеокIэ­лъып­лъыныгъэм хуэгъэпса Iэ­мэпсымэхэр, жалюзи.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ