Нобэрэ пщэдейрэ

ФокIадэм и 15, гъубж

 • Демократием и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэуващ, 2007 гъэ лъандэрэ ягъэлъапIэ.
 • Урысейм и Санитар-эпидемиологие къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Дагъыстэным щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 • Къэзахъстаным щагъэ­лъапIэ Анэм и махуэр
 • Беларусь Республикэм и библиотекэхэм я махуэщ
 • Азербайджаным щагъэ­лъапIэ ЩIэныгъэхэм я махуэр
 • 1821 гъэм Испание империем къыхэкIащ Гватемалэ, Гондурас, Коста-Рикэ, Никарагуа, Эль-Сальвадор республикэхэр. ФокIадэм и 15-м а къэралхэм щагъэ­лъапIэ я щхьэхуитыныгъэм и махуэр
 • 1830 гъэм Инджылызым къыщызэIуахащ Ливерпуль, Манчестер къалэхэр зэпы­зыщIэ, бахъэкIэ лажьэ мафIэгухэр зытетыну япэ ­гъущI гъуэгур.
 • 1916 гъэм, Япэ дунейпсо зауэр екIуэкIыу, Франджым щыIэ Соммэ псым деж инджылызыдзэхэм япэ дыдэу танкхэр къыщагъэсэбэпащ. 
 • 1921 гъэм ЦIыхубэ комиссархэм я советым къищтащ сабийхэм я узыншагъэр хъу­мэным теухуа унафэ.
 • 1932 гъэм Къэбэрдей-Балъ­къэр къэрал пед­инс­титу­тыр къызэIуахащ.
 • 1946 гъэм Болгариер ЦIыхубэ республикэ хъуащ
 • 1956 гъэм дунейм щыяпэу Аэрофлотым къигъэсэбэпу щIидзащ цIыхухэр къызэ­ры­рашэкI «Ту-104» кхъухьлъатэ лъэщыр.
 • 1971 гъэм щIыуэпсыр хъу­мэным хуэлажьэ «Гринпис» зэгухьэныгъэр къызэрагъэ­пэщащ.
 • 2000 гъэм Австралием и къалэ Сидней къыщызэ­Iуахащ ХХVII гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Адыгэ лъэп­къым тхуэмэхуащ ар - алыдж-урым бэнэкIэмкIэ абы чемпион щыхъуауэ щытащ Къардэн Мурат.
 • Инджылыз тхакIуэ, детектив роман куэд зи къалэмыпэм къыщIэкIа Кристи Агатэ къызэралъхурэ илъэси 130-рэ ирокъу.
 • Философие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ­КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Кабардино-Балкарская правда» газетым и редактор ­нэхъыщхьэу щыта ЦокIыл Борис къызэралъхурэ илъэси 109-рэ ирокъу.
 • Театрымрэ киномрэ я актёр, СССР-м и цIыхубэ артист Лавров Кирилл къы­зэралъхурэ илъэс 95-рэ ­ирокъу.
 • УсакIуэ, критик, литературовед, КъБКъУ-м и доцент Къэжэр Хьэмид къызэ­ралъхурэ илъэс 82-рэ ­ирокъу.
 • ЕгъэджакIуэ, зэдзэкIакIуэ, жы­лагъуэ лэжьакIуэ цIэ­рыIуэ Хъуажь Фахъри и ныб­­жьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 • Шэрджэс усакIуэ, журналист Пхъэш МуIэед къызэралъхурэ илъэс 71-рэ ­ирокъу.
 • КъШР-м и къэрал къулы­къущIэ Дохъушокъуэ Зураб и ныбжьыр илъэс 68-рэ ­ирокъу.
 • УсакIуэ, тхакIуэ, драматург Лыкъуэжь Нелли къыщалъхуа махуэщ.
 • КъШР-м и Правительствэм и УнафэщIу щыта Къардэн Мурат и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 25 - 26-рэ, жэщым градус 14 - 16 щыхъунущ.

ФокIадэм и 16, бэрэжьей

 • ЩIым и озон къатыр хъу­мэным и дунейпсо махуэщ. 1987 гъэм Монреаль (Канадэ) Iэ щытрадзащ озоныр зэрызэхэлъ пкъыгъуэхэм ятеухуа протоколым.
 • Къыргъызстаным къэрал шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Мексикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • понием щагъэлъапIэ зи ныбжь хэкIуэтахэм пщIэ яхуэщIыным и махуэр
 • 1380 гъэм урысыдзэхэр Куликовэ щIыпIэм деж Мамай хъаным и дзэхэм щатекIуащ.
 • 1810 гъэм Мексикэр къэрал щхьэхуит хъуащ - ар Испанием къызэрыхэкIым теухуа унафэ къащтащ.
 • 1915 гъэм Владивостокрэ Архангельскрэ я зэхуаку дэлъ гъуэгуанэр, псым кхъухь­кIэ техьэн зэрыщIа­дзэрэ апхуэдэ къэмыхъуауэ, тенджызкIэ зэпачащ. Ар зы­хузэфIэкIар урысей хыдзэлI Вилькицкий Борисщ.
 • 918 гъэм  Бэракъ Плъыжь орденыр къащтащ.
 • 1931 гъэм Москва Гуа­щ­э­хэм я къэрал академическэ театр къыщызэIуахащ. Теат­рым зэрехьэ абы и къы­зэгъэ­пэщакIуэ, илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, ­СССР-м и цIыхубэ артист Образцов Сергей и цIэр. 
 • 1943 гъэм советыдзэхэм Новороссийск къалэр фашистхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
 • 1944 гъэм Налшык къыщызэIуахащ республикэм и дохутырхэм я съезд. 
 • 1976 гъэм Ереван псы хъу­мапIэм хэхуа троллейбусым исахэм ящыщу цIыху 20-м щIигъу къригъэлащ псы щIагъым щесынымкIэ дунейпсо чемпион мызэ-мы­тIэу хъуауэ щыта Карапетян Шаварш.
 • 1999 гъэм Ростов областым хыхьэ Волгодонск къа­лэм теракт щалэжьащ. Абы цIыху 19 хэкIуэдауэ, ­90-м­­ нэблагъэ уIэгъэ щы­хъуауэ щытащ.
 • Урыс дзэпщ, генерал-фельд­маршал Кутузов Михаил (и унэцIэ дыдэр Голенищев-Кутузовщ) къызэ­ралъ­хурэ илъэс 275-рэ ­ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, УФ-м щIэн­ы­гъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ, адыгэхэм я къекIуэ­кIыкIар зыджа, ЩIДАА-м и академик Куценкэ Игорь и ныбжьыр илъэс 89-рэ ­ирокъу.
 • Урысей актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Кокшенов Михаил къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
 • Теленэтынхэр езыгъэ­кIуэкI, УФ-м и цIыхубэ артисткэ Вовк Ангелинэ и ныбжьыр илъэс 78-рэ ­ирокъу.
 • Абазэ щIэныгъэлI, политик, КъШР-м и ЦIыхубэ Зэ­хуэсым и депутату щыта Шенкао Мухьэдин и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • УФ-м и цIыхубэ артист Петросян Евгений и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Къэрал, политикэ лэжьакIуэ, Совет Союзым и ЛIыхъужь, Урысейм и вице-президенту щыта, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, дзэ щIэныгъэхэм я кандидат, профессор Руцкой Александр и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэ­ныгъэхэм я доктор, ­КъБКъУ-м и профессор Ащ­хъуэт Олег и ныбжьыр илъэс 69-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 24 - 25-рэ, жэщым градус 11 - 15 щыхъунущ.

Зыгъэхьэзырар ДЖАТОКЪУЭ Марьянэщ.

Читать далее

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ