Дахагъэм и къарур Налшык щегъэлъагъуэ

«Удз гъэгъахэм я фестиваль» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Налшык щекIуэкIа зэхыхьэ дахэм Кавказ Ищхъэрэм ис удзгъэкI нэхъыфIхэр, дизайнерхэр, IэщIагъэлIхэр, епэрхэр фIыуэ зылъагъухэр зэ­хуишэсат.
ЖыпIэнуракъэ, ар щекIуэкIа ЗэгурыIуэныгъэм и утыкур а махуэхэм зэщIэгъэгъат. Епэрым къыхэщIыкIа хъы­ринэ, бостей, тетIысхьэпIэ, щхьэцхэлъхьэ, нэгъуэщI телъыджэ Iэджэми ущрихьэлIэрт абы. Дахагъэм и къарур абы кърихьэлIахэм я нэгум къищ нэщхъыфIагъым иджыри зэ хьэкъ пщищIыжырт. 
ГуфIэгъуэ щытыкIэр нэхъри щIигъэхуабжьэрт Адыгейм и Къэрал симфоническэ оркестрым (сурэтым) игъэ­защIэ макъамэ щабэм. 
 

 

Щомахуэ Залинэ.

Читать далее

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ