Алихъан етIуанэ текIуэныгъэри къытхуехь

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Биолог-Новоку­банск» (Прогресс) - 2:0 (1:0). Налшык. «Спартак» ста­дион. ФокIадэм и 13-м. ЦIыхуи 100 еплъащ. 
Судьяхэр Вертков (Мэзкуу), Харченкэ (Дон Iус Ростов), Трошин (Серпухов). 
«Спартак-Налшык»: Антипов, Мэкъуауэ, Ольмезов, КIэ­дыкIуей, Шумахуэ, Бахъ­­сэ­нокъуэ (Ашу, 67), Хьэшыр (ХъутIэ, 58), Дэхъу, Джатэрывэ, Iэпщацэ (Уэрэзей, 67), Гугуев. (Клышэ, 81). 
«Биолог-Новокубанск»: Ар­сентьев, Охрименкэ, Никитенкэ, Хибабэ (Тупихин, 78), Малыш, Давыдов (Борзенков, 88), Борисов, Чувилов, Дмитриенкэ (Криворог, 46), Седых.
Топхэр дагъэкIащ: Бахъ­сэ­нокъуэм, 44 (1:0). ХъутIэм, 90+3 (2:0). 
Дагъуэ къыхуащIащ: Дмит­риенкэ, Мэкъуауэм, КIэдыкIуейм, Криворог.
Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ диви­зионым и Япэ гупым 2020 - 2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэ­зэ­хуэм «Спартак-Налшы­кыр» аргуэру щытекIуащ. Тхьэмахуэ ипэкIэ ЕсэнтIыгу къалэм щыIа зэIущIэми хуэдэу, вэсэмахуи ди ко­мандэм очкоищыр къы­хуэзы­хьа топыр дэзыгъэкIар щIалэщIэ дыдэ, балигъхэм  я гупым  къызэрыхыхьэрэ куэд мыщIа Бахъсэнокъуэ Алихъанщ. 
Прогрессым и «Биолог-Новокубанск»-м иджырей зэпеуэр зэрыригъэжьар «Спар­так-Налшыкым» ейм зэрефIэкI щыIэтэкъым. Дыдейхэми хуэдэу, абыи пэ­щIэдзэ зэIущIэхэм зы те­кIуэныгъэ закъуэ къыщи­хьауэ арат икIи, турнир таблицэм и кIэух увыпIэхэм ящыщ зым къыщыхутати, и Iуэхухэр иригъэфIэкIуэжыну щIэхъуэпсырт. Тхьэмахуэ ипэкIэ ЕсэнтIыгу щIыпIэ командэм щефIэкIа ди щIалэхэми я гукъыдэжыр инт икIи адэкIэ я очко бжыгъэм хагъэхъуэну я нэ къызэрикIыр нэрылъагъут. А псоми зэпэщIэтыныгъэ удэзыхьэх ящIащ.
Джэгум  и япэ Iыхьэр, дауи, хэгъэрейхэм я тепщэ­ныгъэ­кIэ екIуэкIащ. «Спар­так-Нал­­шыкыр» къарууш­хуэкIэ ебгъэрыкIуэрт икIи псынщIэ-псынщIэу бжыгъэр къызэIуихыну хущIэкъурт. АрщхьэкIэ ар къыщехъулIар командэхэм загъэпсэхуну икIыну щынэблэгъа дакъи­къэ­хэращ. ХьэщIэхэм я ­гъуэм пэмыжыжьэу къы­щыхъея зэхэвэзэхэжьэм зэ­пIэ­зэрыту къыщыщIэкIащ псом нэхърэ нэхъыщIэ Бахъ­сэ­нокъуэ Алихъан. Ар хуэзэ дыдэу топым еуащ икIи зыхэт гупыр япэ иригъэщащ.
Бжыгъэр къызэрызэIуахам игъэгушхуа ди щIалэхэм нэхъ жыджэрыжу джэгум и етIуанэ Iыхьэри ирагъэ­жьащ. Нэхъапэми хуэдэу, ахэр къаруушхуэкIэ ебгъэ­рыкIуэрт икIи я хьэрхуэрэ­гъухэм топ худагъэкIыну куэдрэ пэгъунэгъуащ. Аргуэрыжьти, ар къащехъулIар иужь дыдэ дакъикъэ­хэращ. Судьям къыщIигъуа зэманыр и кIэм нэблэгъэпат,   джэ­гум къызэрыхыхьэрэ куэд мыщIа, нэгъуэщI ди щIалэщIэ ХъутIэ Анзор зы очко нэхъ мыхъуми зыIэригъэхьэну «Био­лог-Ново­ку­банск»-м иIа гугъэхэр щыкъуилъхьэжам.
Апхуэдэ щIыкIэкIэ «Спартак-Налшыкым» иужь джэгугъуитIым текIуэныгъитI щы­­зыIэригъэхьащ. Пэжщ, ди щIалэхэр зэфIэкIар зэ­хьэзэхуэм къы­щыкIэ­ры­ху­хэ­ращ, ауэ абыхэм дэрэжэ­гъуэрэ тегушхуэныгъэрэ къа­римытынкIэ Iэмал иIэкъым. Дыщыгугъынщ адрей зэIущIэхэми дыщагъэгуфIэну.
Абы  щыгъуэми  етIуанэ ди­визионым и Япэ гупым  зэ­пеуэр щызэщIэплъэ зэ­пытщ. ПэщIэдзэ дж­эгу­гъуиплIми щытекIуэу, зэ­­хьэ­зэ­хуэм бжьы­­пэр щы­­зыубыдауэ  щыта Краснодар и «Кубань»-м иужь зэIущIэхэм къыщыщыщIар гу­ры­Iуэгъуэкъым: зэкIэлъ­хьэу­жьу тIэу къыхагъэщIащ. Арати, пашэныгъэр, дауи, фIэкIуэдащ. Иджы ар Iэрыхьащ и лъахэгъу «Ку­бань-Холдинг»-м. АдэкIэ ­гъунэгъу дыдэу къыщытщ бжьыпэм хущIэкъу командэ лъэрызехьэ зыбжанэ. Деплъынщ я Iуэхур зэрыхъум. ЗэкIэ, ди жагъуэ зэрыхъущи, «Спартак-Налшыкыр» абы­хэм яхэткъым. 
АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэт­щIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым ще­кIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ  иткIэ иужьу зэхэта джэгугъуэм ­кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) - «ЕсэнтIыгу» (Есэн­тIыгу) - 3:0, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) - «Форте» (Таганрог) - 1:1, «Интер» (Черкесск) - СКА (Дон Iус Ростов) - 1:4, «Динамо-Став­ро­поль» (Ставрополь) -  «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) - 1:2, «Мэхъэчкъалэ» (Мэ­хъэч­къа­лэ) - «Краснодар-3» (Краснодар) -   4:2, «Кубань» (Краснодар) - «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) - 0:2. «ТIуапсы» (ТIуа­псы) - «Дружба» (Мейкъуапэ) зэ­IущIэр щызэхэтар дыгъуэп­шыхьщ.
КъыкIэлъыкIуэ джэгу­гъуэр фокIадэм и 20-м зэ­хэтынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкыр» Новорос­сийск къалэм щыIущIэнущ сыт щыгъуи лъэщ щIыпIэ «Черноморец»-м.

Жыласэ Заурбэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ