Псынэдахэр иджыщ щыхагъащIэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым нэхъыфIу къы­щы­щIэ­зыдзахэм ящыщщ Псы­нэдахэ къуажэм и «Род­ник»-р. ПэщIэдзэ джэгу­гъуэ пщыкIутIым ар зыми къыщыхигъэщIэфакъым икIи пашэхэм яхыхьащ. Иужь зэIущIэращ псынэдахэдэсхэм щыфIахьар. 
Зэхьэзэхуэм щыхамы­гъэ­щIауэ иджы къэнэжар адрей псоми куэдкIэ ящ­хьэ­щыкIа «Энергетик»-м и закъуэщ. Зэхэта джэгугъуэ пщы­кIуплIым яужькIэ прох­ладнэдэсхэр нэхъ къапэ­гъунэгъу я хьэрхуэрэгъухэм очко пщыкIузкIэ япэ ищащ. ФIэщщIыгъейщ абы­хэм ныкъуэкъуэгъу нэс мы гъэм яIэну. Ику иту топ хырыхым нэблагъэ къапэщIэувэхэм яхудэзыгъэкI «Энергетик»-р Налшык щысабыращ - хэгъэрейхэм я жагъуэ зэрищIар тIэу къудейрэщ. 
Псынэдахэ и «Родник»-р етIуанэ увыпIэм къыIуигъэ­кIуэтащ «Тэрчым». Абы къы­хуеблэгъа «Бахъсэныр» ­гугъу емыхьыщэу хигъэщIащ.
И гур къызэрыгъуэтыжа хуэ­дэщ Налшык и «Спартак-Д»-м.  Ар зыкIи щысхьакъым Урыху къикIахэм икIи я гъуэм жэуапыншэу топибл дигъэкIащ. 
КIэух увыпIэхэр ябгы­нэ­фыр­къым Шэджэм и ­«Шэрджэсымрэ» Бабугент и «ЛогоВАЗ»-мрэ. Я стадио­ным  щыджэгуж пэтми, япэм «Малка»-р къефIэ­кIащ, ­етIуанэм «ХьэтIо­хъу­щы­къуейр» хухэгъэщIакъым. Ап­­­хуэ­дэурэ екIуэкIмэ, Къэ­бэрдей-Балъкъэрым фут­­болымкIэ и гуп нэхъыщхьэр зыбгынэнухэр пасэу ­зэ­хэ­кIынущ, чемпионми ­хуэ­дэу. 
Мыгъэрей зэхьэзэхуэм зэ­ры­щIидзэрэ топ пщыкIуб­гъу я хьэрхуэрэгъухэм яху­дэзыгъэкIа «Энергетик»-м и пашэ Иуан Азрэт гъуащ­хьауэхэм я зэпеуэм бжьыпэр зэрыщиIыгъщ. ЗэкIэ абы зыри гъунэгъу къыхуэхъуфыркъым. 
Иджы щыгъуазэ фы­хуэт­щIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и ­чемпионатым щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ щекIуэкIа зи чэзу зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: «Спартак-Д» (Налшык) - «Урыху» (Урыху) - 7:0, «Шэрджэс» (Шэджэм) - «Малка» (Малкэ) - 2:6, «Налшык» (Налшык) - «Энергетик» (Прохладнэ) - 0:2, «Тэрч» (Тэрч) - «Бахъ­сэн» (Бахъсэн) - 2:0, «Ислъэмей» (Ислъэмей) - «Нарт» (Нарткъалэ) - 0:2, «ЛогоВАЗ» (Бабугент) - «ХьэтIохъущыкъуей» (Хьэ­тIо­хъущыкъуей) - 2:2, «Инал» (Къэрэгъэш) - «Къундетей» (Шэджэм) -  2:2, «Шэ­джэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) - «Родник» (Псынэдахэ) -1:0.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ