КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэм

Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм и ФСБ-м и унафэщI Бортников Александр жэпуэгъуэм и 13-м Москва щригъэкIуэкIащ а IэнатIэм и зи чэзу зэIущIэр. Абы щыхэплъащ Урысей Федерацэм щыщ щIыналъэхэу Кавказ Ищхъэрэм щыIэ­хэм терроризмэм щыпэщIэтыным ехьэлIа Iуэхухэм.
Видеоконференц зэпыщIэныгъэ мардэм тету екIуэкIа зэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В., Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу  федеральнэ ­щIыналъэхэм щыIэхэр, КИФЩI-м террорым пэщIэтынымкIэ и комиссэхэм я унафэщIхэр.
ЗэIущIэр къыщызэIуихым Бортников А.В. къигъэлъэгъуащ 2019 гъэм къы­щыщIэ­дзауэ Кавказ Ищхъэрэм терроризмэм пыщIа щIэпхъаджагъэу 36-рэ, абыхэм ящыщу 19-р теракту, къыщамыгъэ­хъун зэрахузэфIэкIар, Iэщэ яIыгъыу къапэщIэувауэ 60 зэраукIар, бзаджащIэу 144-рэ абыхэм я дэIэпыкъуэгъууи 144-рэ зэраубыдар, щэхурылажьэ гупу 35-м я лэжьыгъэр къызэрызэпаудар.
Абы къыдэкIуэу, дунейпсо террорист зэгухьэныгъэхэм я Iэтащхьэхэр хущIокъу терроризмэм и мэсхьэбыр Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэм щыпхагъэкIыну, цIыхухэр зыхашэным яужь итщ, абы папщIэ къагъэсэбэпхэм ящыщщ социальнэ сетхэмрэ хъыбархэр псынщIэу зэрызэIэпах нэгъуэщI Iэмалхэмрэ.
Дунейпсо террорист зэгухьэныгъэхэм цIыхухэр дашэхын мурадкIэ ирагъэкIуэкI хьэгъэщагъэхэм щIыналъэм исхэр щы­хъума хъун мурадкIэ, Урысей Федерацэм и Президентым къищта, Кавказ Ищхъэ­рэм щыпсэухэр терроризмэм и идеоло­гием пэIэщIэ щIыным хуэгъэза Комплекснэ планым тету зэфIагъэкI профилактикэ лэжьыгъэхэр. Ахэр хуэунэтIащ терроризмэр щIэпхъаджагъэм зэрытещIыхьар цIыхухэм къагурыгъэIуэным, бзаджащIэхэм ахэр, псом хуэмыдэу щIалэгъуалэр, къагъэдаIуэу залымыгъэ Iуэхухэр лэжьыным хемыгъэшэным. 
Властымрэ щIыпIэ унафэр зегъэ­кIуэнымкIэ органхэм, террорым пэщIэ­тынымкIэ щIыналъэ комиссэхэм гулъытэ щхьэхуэ хуащI террорист гупхэм нэхъ зыхашэфынкIэ хъуну къалъытэ цIыхухэм, абыхэм ящыщу я нэIэ нэхъ тетщ щIэпхъаджащIэ яукIахэм я Iыхьлыхэм, террориз­мэм пыщIа щIэпхъаджагъэ илэжьу тезырыр езыхьэкIахэм, щIалэгъуалэм. Сириемрэ Иракымрэ кърашыжа сабийхэм я псантхуэр зэтеувэжыным, соци­альнэу защIэгъэкъуэным хуэунэтIа лэжьыгъэхэри ирагъэкIуэкI. 
Профилактикэ Iуэхухэм къыхашэ Iулыдж зиIэ дин лэжьакIуэхэр, щэнхабзэм, жылагъуэм и адрей IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр.
Террорым пэщIэтынымкIэ комиссэхэм хэтхэр йопсэлъылIэ апхуэдэ щIэпхъаджагъэ зэралэжьам щхьэкIэ къытралъхьа тезырхэр зыпшыныжу тутнакъэщхэм къикIыжахэм, апхуэдэу абыхэм щIалэгъуалэр яущий пхуэмыгъэзэкIуэжын щыуагъэ ямылэжьыну.
ЗэIущIэм зыщытепсэлъыхьахэр и лъабжьэу къащтащ КИФЩI-м терроризмэм пэщIэтыным хуэунэтIауэ щызэфIагъэкI лэжьыгъэр егъэфIэкIуэн, щIыналъэм щыпсэухэр залымыгъэм и идеологием, ахэр щIэпхъаджащIэ гупхэм зыхашэным щыхъумэн я лъэныкъуэкIэ къэув къалэн нэхъыщхьэхэр.

Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


21.10.2020
19.10.2020
16.10.2020
14.10.2020