ЦIыхухэм я псэукIэр ефIэкIуэн папщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек жэпуэгъуэм и 12-м хэтащ Урысей Федерацэм Мэкъу­мэш хозяйствэмкIэ и министерствэм социальнэ мыхьэнэ зиIэ мэкъумэш продукцэм, ерыскъыпхъэм, мэкъумэшхэкIхэм елэжь промышленностым къыщIигъэкIхэм якIэ­лъы­плъынымкIэ и оперативнэ штабым и зэIущIэм.
Урысейм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Дмитрий зэIущIэр иригъэкIуэкIащ видеоконференц зэпыщIэныгъэ мардэм тету.
Нэхъыщхьэу зытепсэлъы­хьар «Къуажэхэм лъэныкъуэ псомкIи зегъэужьын» къэ­рал программэм щыубзы­хуахэр дызэрыт илъэсым гъэзэщIа зэрыхъурщ.
Патрушев Дмитрий зэIущIэм хэтхэм ягу къигъэкIыжащ «Къуажэхэм лъэны­къуэ псомкIи зегъэужьын» программэм къыщыгъэлъэгъуахэр зрагъэхъулIэным къэрал бюджетым сом ­мелард 35,9-рэ зэрыщыху­ха­хар. А мылъкум щыщ Iыхьэшхуэ щIыналъэхэм иратащ.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къуажэхэм зегъэужьыным трагъэкIуэдэну къэрал бюджет мылъкум щыщу къыхуаутIыпщащ сом мелуан 228-рэ хуэдиз.
Къэбгъэлъагъуэмэ, инженер инфраструктурэм зегъэужьыным хуэунэтIауэ ­кърахьэжьауэ щытащ къуа­жихым псы кIуапIэ бжьамийхэр, псори зэхэту километр 11-м щIигъу и кIыхьагъыу, щыдалъхьэныр. Яубзыхуа лэжьыгъэхэр къуажищым - Къулъкъужын Ипщэм, Псыншокъуэм, Ар­уан - щызэфIагъэкIащ. Дзэ­лыкъуэдэс, Солдатскэ, Шэ­джэм Ищхъэрэ жылэхэм бжьамийхэр щыдэлъхьэныр илъэсым и кIэм ирихьэлIэу щаухынущ. Апхуэдэуи газ зэрыкIуэ бжьамийхэр укъуэдииным теухуа лэжьыгъэхэр щокIуэкI Зеикъуэ къуажэм - абы и кIыхьагъыу щытынущ километри 4,3-рэ.
«Къуажэхэм я иджырей теплъэр» унэтIыныгъэм хы­хьэу йокIуэкI Майскэ къалэм хыхьэ жылэхэм псы фIей щIэжыпIэхэр щыщIынымрэ псыр уэрамхэм щызэбгры­шынымрэ хуэунэтIа лэжьыгъэхэр. Ахэр и пIалъэм - мы илъэсым къриубыдэу - зэфIагъэкIыну я мурадщ.
КъБР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщащ «Къуажэхэм сыт и лъэныкъуэкIи зегъэу­жьын» къэрал программэр гъэзэщIэным Къэбэрдей-­Балъкъэрым дежкIэ мыхьэнэшхуэ зэриIэр, сыту жы­пIэмэ республикэм исхэм я зэхуэдитIыр къуажэхэрщ щыпсэур. ЩIыналъэм и унафэщIхэм я мурадщ къэ­рал программэм къит Iэмалхэр цIыхухэр псыкIэ къызэгъэпэщыным и Iуэхур егъэфIэкIуэным, къагъэсэ­бэпа псыр Iушыным, ап­хуэдэуи республикэм исхэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным нэсу къыхуагъэсэбэпыну.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


21.10.2020
19.10.2020
16.10.2020
14.10.2020