Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 15, махуэку

 • Зи нэхэм ямылъагъухэм я дунейпсо махуэщ
 • Iэхэр тхьэщIыным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Сабий фондым къыхилъхьэри, а махуэр 2008 гъэм ягъэувауэ щытащ, къабзагъэм узыншагъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зэриIэм цIыхухэм иджыри зэ гу лърагъэтэн мурадкIэ.
 • Къуажэм щыпсэу цIыхубзхэм я дунейпсо махуэщ. Дунейм цIыхуу тетым я Iыхьэ плIанэр къуажэдэс цIы­хубзщ - аращ абыхэми махуэ хэха яхуэфащэу къыщIалъытар.
 • 1806 гъэм Урысей империем къыхагъэхьащ Баку хъа­ныгъуэр.
 • 1967 гъэм Индыл и Iуфэм иIэ Iуащхьэм - Мамаев курган жыхуаIэм - деж щагъэуващ Сталинград деж ще­кIуэкIа зауэм лIыхъужьыгъэ къыщызыгъэлъэгъуахэм ­хуащIа фэеплъыр. Комплексым хыхьэ ухуэныгъэ псоми гектар 26-рэ яубыд. Фэеплъым и нэхъыщхьэ дыдэм - «Хэку-анэр къыдоджэ!» зыфIащам - метр 56-рэ и лъагагъщ. Абы ­хуокIуэ скъарым къыхэ­щIы­кIа дэкIуеипIэ 200 - Сталинград зауэр зэре­кIуэкIа жэщ-махуэ 200-м тещIыхьауэ ящIауэ. 
 • 1990 гъэм СССР-м и Президент Горбачев Михаил Нобель мамырыгъэмкIэ и саугъэтыр къыхуагъэфэщащ.
 • УсакIуэ, осетин литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, скульптор, сурэ­тыщI Хетагуров Коста къы­зэралъхурэ илъэси 161-рэ ирокъу.
 • Урыс усакIуэ цIэрыIуэ, тхакIуэ Лермонтов Михаил къызэралъхурэ илъэс 206-рэ ирокъу.
 • Совет тхакIуэ, журналист Ильф Илья къызэралъхурэ илъэси 123-рэ ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ТекIуий Анатолий къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артист, Абхъазым и цIыхубэ артист, КъБР-м, Абхъаз Республикэм я Къэрал саугъэтхэм я лауреат Мысостышхуэ Пщызэбий къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, щIэныгъэлI IутIыж Борис къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу.
 • Рок-музыкант, тхакIуэ, «Наутилус Помпилиус» гу­пыр къызэзыгъэпэща Бутусов Вячеслав и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, актёр, ­УФ-м и цIыхубэ артист Басков Николай и ныбжьыр илъэс 44-рэ ирокъу.
 • Урысей теннисисткэ, Олимп Джэгухэм (2008 гъэ) я чемпионкэ Дементьевэ Еленэ и ныбжьыр илъэс 39-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 22 - 26-рэ, жэщым градуси 10 - 12 щыхъунущ.

Жэпуэгъуэм и 16, мэрем

 • Ерыскъым и дунейпсо махуэщ
 • ЩIакхъуэм и дунейпсо махуэщ
 • Анестезием и дунейпсо махуэщ
 • IуэхущIапIэм и уна­фэ­щIым и махуэщ
 • Армением и прессэм и махуэщ
 • 1946 гъэм, Нюрнберг судым и унафэкIэ, нацист щIэпхъаджащIипщIым я щхьэхэр палъауэ щытащ. Абыхэм яхэтащ Гитлер нэхъ гъунэгъу дыдэу бгъэдэтахэу Риббентроп Иоахим, Кей­тель Йохан Густав, Кальтенбруннер Эрнст сымэ. 
 • 1962 гъэм СССР-м лэжьэн щыщIидзащ «Юность» радиостанцым.
 • 1964 гъэм Китайм япэ атомнэ бомбэр щагъэунэ­хуауэ щытащ. Ар къыщагъэуащ Лобнор гуэлым пэ­мыжыжьэу иIэ полигоным.
 • 1991 гъэм Налшык щызэхэтащ КъБР-м ис лъэпкъхэм я нэхъыжьыфIхэм я съезд.
 • Ирландием щыщ усакIуэ, драматург, тхакIуэ Уайльд Оскар къызэралъхурэ илъэси 166-рэ ирокъу.
 • Каир щыщ адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ, «хьэрып усакIуэ­хэм я пащтыхьу» къалъытэ Шэ­укъий Ахьмэд къызэ­ралъхурэ илъэси 150-рэ ­ирокъу.
 • ТхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессору щыта Къардэн Бубэ къызэралъхурэ илъэси 103-рэ ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, литературовед, критик, пуб­лицист ТIымыжь Хьэмыщэ и ныбжьыр илъэс 65-рэ ­ирокъу.
 • Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик ШэджыхьэщIэ Юрий и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.
 • Оперэ уэрэджыIакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Хворостовский Дмитрий къызэралъхурэ илъэс 58-рэ ирокъу. 

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 22 - 25-рэ, жэщым градуси 9 - 11 щы­хъунущ.

Зыгъэхьэзырар ЖьэкIэмыхъу Маринэщ.

Читать далее

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


21.10.2020
19.10.2020
16.10.2020
14.10.2020