Нартан урысей шууейхэр зэрешалIэ

Жэпуэгъуэм и 17 - 18 махуэхэм Нартан ­къуажэм и Iэгъуэблагъэм щызэхэтынущ Урысейм шыгъажэ кIыхьхэмкIэ и чемпионат. Зэпеуэр зэгъусэу къызэрагъэпэщ Урысейм шы спортымкIэ и федерацэмрэ Адыгэшыр хъумэнымкIэ фондымрэ.
Куэд щIакъым шууей 60 зыхэта апхуэдэ дыдэ зэпеуэ Мэзкуу областым зэрыщекIуэкIрэ. Урысейм шы спортымкIэ и федерацэмрэ Дунейпсо шы спорт федерацэмрэ я нэIэ щIэту ар фокIадэм и 25 - 26 махуэхэм щызэхэтат «Отрадэ» шы зехуапIэм. 
Япэ увыпIэр а зэхьэзэхуэм къыщихьащ километри 100-р псом нэхърэ нэхъ псынщIэу зэпызыча КъБР-м щыщ Махуэ Ахьмэд (и шым и цIэр Кармэльщ). Ещанэ увыпIэр зыIэрыхьари ди хэкуэгъу ЦIыпIынэ Ислъамщ (и шым и цIэр Джалиндэщ). ЩIалэхэм я ехъулIэныгъэхэр спортымкIэ мастер хъуну зызыгъэхьэзырыр зылъэIэсыпхъэм хуагъадэ. Километри 120-рэ зэпы­чы­нымкIэ зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьащ Щоджэн Артур (и шым и цIэр Шухерщ), ар поув спортымкIэ мастер зыфIащыр зылъэ­Iэсыпхъэ мардэм. 
Урысейпсо мыхьэнэ иIэу апхуэдэ дыдэ шыгъажэ кIыхь зэпеуэ иджы КъБР-м щекIуэкIынущ. Нартан къуажэм пэгъунэгъу «Гуэрэн» шы зехуапIэм къекIуэлIэнухэр зэпеуэнущ километр 80, 100, 120-рэ, 160-рэ къызэрызэпачыф псынщIагъымкIэ. Ды­зэрыт зэманым шыгъажэм хэтыну хуейхэм я лъэIу тхылъхэр къыIах. 
 Шы хъыбар зыфIэфIхэр зыщыгуфIыкIын Iуэхущ Урысейм следствиемкIэ и комитетым и интернет хэщIапIэм Багъ Мурат и IэдакъэщIэкIыу къралъхьа «Шэрджэс дерби»-р дигу къыдогъэкIыж» тхыгъэри. Ар теухуащ иужьрей зэпеуэм и кIэм нэс хэта, адыгэшым тесу дунейпсо рекорд зыгъэува щIалищым я зым - юстицэм и подполков­ник Джатэ Щамил.

Чэрим Марианнэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


21.10.2020
19.10.2020
16.10.2020
14.10.2020