Дыщэу медалиплI

Владикавказ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэпеуэ. Абы хэтащ 2003 - 2004, 2005 - 2006 гъэхэм ­къалъ­хуахэр. 

Осетие Ищхъэрэ-Аланием и ­къалащхьэм Къэбэрдей-Балъкъэ­рым икIахэм фIы дыдэу зы­къы­щагъэ­лъэгъуащ. Ди щIалэхэ­щIэхэм урысейпсо зэхьэ­зэхуэм дыщэ медалу 4, дыжьынуи апхуэдиз, дом­беякъыу 1 къыщахьащ.
Я хьэлъагъ елъытауэ 2005 - 2006 гъэхэм къалъхуахэм я зэпеуэм щытекIуащ Бэ­къей Тембулэт (кг 28-рэ), Азэмэт Руслан (кг 38-рэ), Къэжэр Ислъам (кг 57-рэ), Фанзий Тамирбэч (кг 62-рэ). Iэщын Алихъан (кг 41-рэ), Хьэтанэ Ибрэхьим (кг 44-рэ), Бузд Чэрим (кг 48-рэ) сымэ етIуанэ увыпIэхэр яубыдащ.
2003 - 2004 гъэхэм къалъ­хуахэм я зэпеуэм и финалым щыбэнащ Жыласэ Рустамрэ (кг 55-рэ) Пекъу Абдуллыхьрэ (кг 92-рэ). АрщхьэкIэ абыхэм къыщыхагъащIэри, ды­жьын медалхэмкIэ арэзы хъуащ.

 

Жыласэ Замир.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


21.10.2020
19.10.2020
16.10.2020
14.10.2020