Балъкъ Iуфэ щызэтракъутэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым бжьыпэр щызыIыгъ Прохладнэ и «Энергетик»-р хэзыгъэщIа Нарткъалэ и «Нартыр», тхьэмахуэ дэкI­ри, Балъкъ Iуфэ щызэтракъутащ.
Зэхьэзэхуэм щыпашэр ефIэкIын папщIэ нарткъалэдэсхэм къаруушхуэIуэ трагъэкIуэдауэ къыщIэкIынущ. Армырамэ, дауэ къызэрыбгурыIуэнур, абы иужькIэ тхьэмахуэ фIэкIа дэмыкIауэ, «Малка»-м бжыгъэшхуэ дыдэкIэ къызэрыхигъэщIар. «Нартым» и гъуэм хэгъэрейхэм топи 8 дагъэкIащ. 
Хуабжьу гугъу зригъэхьын хуей хъуащ «Энергетик»-м, зи чэзу очкоищыр зыIэригъэхьэн папщIэ. «Бахъсэ­ныр» абы къызэрыпикIуэта щыIэкъым икIи зы топ закъуэм джэгум кърикIуэнур игъэбелджылащ. Апхуэдизщ Бабугент щыIэу хэгъэрейхэм яхудигъэкIыфар пашэм кIэлъеIэ Налшык и «Спартак-Д»-ми. «Тэрчри» щытыншакъым Урыху къуажэм. 
Къэрэгъэш щыIэу щIыпIэ «Иналыр» бжыгъэшхуэкIэ хигъащIэри, турнир таблицэм увыпIищкIэ зыщиIэтащ «Шэджэм-2»-м. 
Зэхьэзэхуэм зыкъом щIауэ къыщыхэмыжаныкIами, «Энергетик»-м и гъуащхьауэ Иуан Азрэт гъуащхьауэхэм я зэпеуэм зэрыщыпашэщ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы­гъэрей зэпеуэм ар 19-рэ къыщыхэжаныкIащ.
Фыщыдгъэгъуэзэнщ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым щекIуэкIа зи чэзу зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: «ЛогоВАЗ» (Бабугент) - «Спартак-Д» (Налшык) - 0:1, «Малка» (Малкэ) - «Нарт» (Нарткъалэ) - 8:1, «Энергетик» (Прохладнэ) - «Бахъсэн» (Бахъсэн) - 1:0, «Инал» (Къэрэгъэш) - «Шэджэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) - 1:6, «Урыху» (Урыху) - «Тэрч» (Тэрч) - 2:3, «Къундетей» (Шэджэм) - «Налшык» (Налшык) - 0:4. Нэхъ иужьыIуэкIэ зэдэджэгунущ «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущы­къуей) - «Шэрджэс» (Шэджэм), «Родник» (Псы­нэдахэ) – «Ислъэмей» (Ислъэмей) командэхэр.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


21.10.2020
19.10.2020
16.10.2020
14.10.2020