Лу Руслан и къалэным полъэщ

Къэрал кIуэцI орган­хэм я лэжьакIуэм и махуэм ирихьэлIэу фIы­щIэ, хъуэхъу псалъэ дахэ куэд хужаIащ а IэнатIэм я къару емыблэжу пэрытахэм, нобэ щIалэгъуалэм ядэлажьэ нэхъыжьхэм, иджыпсту къулыкъу зыщIэхэм. 
Махуэшхуэм и цIэр яхъуэжурэ къекIуэкIами, полицэм и къалэнхэм зэи зихъуэжакъым, абы­хэм цIыхухэмрэ къэ­ра­лым­рэ я мамыр гъащIэр яхъумэ.
ЦIыхухэм сыт щы­гъуи къагъуэту, гъунэгъуу­ яIэщ­ я щIыпIэм хабзэр щызыхъумэ участковэхэр. Ар IэщIагъэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщщ. Махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу щылажьэ щIыпIэр къызэхекIухь, цIыхухэм яхуозэ, ящIоупщIэ, лъэIукIэ, тхьэусыхэкIэ зыкъыхуэзыгъазэхэм защIегъакъуэ. Къуажэ, къалэ участковэм куэдкIэ елъытащ ар щылажьэ щIыпIэм мамырыгъэрэ зэгурыIуэрэ щыIэныр.
Илъэс къэс екIуэкI "ЦIыхубэ участковэ" урысейпсо зэпеуэм 2020 гъэм республикэм къыбгъэдэкIыу хэта, финалым нэса, полицэм и уполномоченнэу Бахъсэн щIыналъэм участковэу щыIэ, лейтенант нэхъыжь Лу Руслан теухуащ мы тхыгъэр.
Руслан цIыху зэпIэзэрытщ, гъэсащ, и гуапагъэм занщIэу узыIэпешэ. Абы 2008 гъэ лъандэрэ къэрал кIуэцI органхэм къулыкъу щещIэ, 2017 гъэм къыщыщIэ­дзауэ участковэу мэлажьэ. Абы лъандэрэ блэкIа пIалъэм жанхъуэтекъуэдэсхэм я деж пщIэшхуэ къыщилэжьащ.
Езыр къыщалъхуари а къуажэращ. И адэ-анэ Му­хьэмэдрэ Светланэрэ быниплI зэдапIащ. Мухьэмэд илъэс 42-рэ хъуауэ Бахъсэн лесничествэм щолажьэ, Светланэ унэ­гуащэщ. 
Руслан зэрыжиIэмкIэ, адэ-анэм бын зэхэдз ямыIэу япIащ, езыр нэхъыщIэ пэтми, гулъытэ нэхъыбэ щы­хуащI щымыIэу псори зэхуэдэу ягъэсащ. IэщIагъэ къыхахын хуей щыхъум адэ-анэм я чэнджэщи зэхахащ икIи зыкъыщIагъэкъуащ.
- Сэ къэзухар ди къуажэ школращ, иджыри къэс сигу илъщ абы дыщезыгъэджахэмрэ школ унафэщIымрэ, - игу къегъэкIыж Руслан. - СыщыцIыкIум патрульнэ машинэхэр хуабжьу сигу ирихьырт, итIанэ «Внимание! Всем постам!» художественнэ фильмым сеплъа нэужь, тезу­хуащ къэрал кIуэцI органхэм сыхыхьэну. А фильмым хэт актёрхэм дахэу ягъэзэщIащ МВД-м и лэжьакIуэхэм я образхэр, цIыхур щыхуэныкъуэм деж псынщIэу нэс­рэ дэIэпыкъуу зэрыщытыр екIуу къыщыгъэлъэгъуат. Абы щегъэжьауэ формэ сщыгъыу цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэсщIэным сыщIэхъуэпс хъуащ.
Школ нэужьым Руслан дзэм къулыкъу щищIащ Урысейм и МВД-м и къэрал кIуэцIыдзэхэм хэту. И хэку къигъэзэжа нэужь, и адэм дэIэпыкъуу хуежьащ, ауэ полицэу лэжьэным и гугъэр хихыртэкъым. А IэнатIэм пэрыува нэужь, 2008 гъэм щегъэжьауэ къулыкъу зыбжанэ зэблихъуащ, 2017 гъэм Бахъсэн отделым участковэу ягъэкIуауэ абы щолажьэ, къыщалъхуа къуажэм сэбэп хуэхъуу.
Лум и еджэныр иджыри зэпигъэуакъым - и щIэныгъэм щыхегъахъуэ "Синергия"-м Москва щиIэ филиа­лым и юридическэ къудамэм. Лэжьыгъэм жыджэру зэ­ры­пэрытым папщIэ Руслан мызэ-мытIэу ягъэпэжащ, «За доблесть в службе» медалыр, щIыхь тхылъхэр къыхуа­гъэфэщащ.
- Сэ сыкъыщалъхуари сыщыпсэури Жанхъуэте­къуэщ. СымыцIыху зыри дэскъым, цIыху миным щIигъу си участкэм хиубыдэми. Балъкъэрыбзэр фIыуэ сощIэ. Махуэ къэс си щIыналъэр къызэхызокIухь, цIыхухэр зыгъэгузавэ щыIэмэ сыщIоупщIэ. Жэщ-махуэ иIэкъым си лэжьыгъэм, сытым дежи сыхьэзырщ къуажэдэсхэм садэIэпыкъуну, - жеIэ Руслан. - Си IэщIагъэр хуабжьу сигу ирохь, нэгъуэщI зыгуэркIэ схуэхъуэжынукъым. Участковэр цIыхухэм сыт и лъэныкъуэкIи ядэIэпыкъуну и къалэнщ. Сэ абы сытету солажьэ. Си адэ-анэр, си къуажэ­гъухэр къэзмыгъэукIытэу си Iуэху иужь сызэритыным сыхущIокъу.
2020 гъэм зэрыщIидзэрэ лейтенант нэхъыжь Лум щIэп­хъа­джагъэ Iуэхуу - 4 , хабзэр къызэпызыуд Iуэхуу 80 къы­щIи­гъэщащ.
Къэрал кIуэцI органхэм щолажьэ Руслан и шыпхъу нэхъыжьри. Куэд щIакъым Лум унагъуэ зэриухуэрэ. ЩIалэр хуабжьу хуэарэзыщ и адэ -анэм, и мурадхэр къызэрыдаIыгъым папщIэ.
Махуэшхуэхэм Лухэ я унагъуэр зэхуосыж. Мухьэмэдрэ Светланэрэ яIэщ я бынхэм зэрадэгуэшэни, я къуэрылъху-пхъурылъхухэр зэрагъэгуфIэни.

Шыпш Даянэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


30.11.2020
27.11.2020
25.11.2020
23.11.2020