Бжыгъэр къахузэIухакъым

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) - 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэ­гъуэм и 14-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
Судьяхэр Фёдоров (Петрозаводск), Къуэшыкъуэ, Шип­ков (тIури Белореченск щыщщ). 
«Спартак-Налшык»: Антипов, КIэдыкIуей, Шумахуэ З., Тебэрды, Ольмезов, Бахъсэнокъуэ, Пащты, Багъэтыр (Джатэрывэ, 57), Iэпщацэ, Хьэшыр, ХъутIэ (Бацэ, 74). 
«Мэшыкъуэ-КМВ»: Калюжный, Кабулов, Данилов, Алборов, Камболов (Карибов, 78), Жестков, Цакоев (Григорян, 90), Iэщын (Шумахуэ И., 69), Родин, Дулаев, Цыганов (Антонов, 90).
Тхьэмахуэ ипэкIэ «ТIуапсыр» бжыгъэшхуэкIэ зэрыхигъэщIам Къэбэрдей-Балъкъэрым топджэгум щыдихьэххэм я гукъыдэжыр къиIэтами, къагурыIуэрт къызэрагъэпэщагъащIэу зэхьэзэхуэм иужь дыдэ увыпIэр щы­зыIыгъ­ командэмрэ зыкъом щIауэ къэралпсо утыку ит «Мэшыкъуэ-КМВ»-мрэ я къарукIэ зэхуэбгъадэ зэрымыхъунур. Шэч хэмылъу, псыхуабэдэсхэр нэхъ лъэрызехьэт икIи нэхъ ядэджэгугъуей хъунут. Абы ерыщу зы­хуигъэхьэзырат «Спартак-Налшыкым» икIи хуейт мы гъэм иужьу ди къалащхьэм щригъэкIуэкIыну зэIущIэр къыдэщIхэм гукъинэж ящищIыну.
Налшыкдэсхэм, зэрахабзэу, ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщ­хэм­кIэ къыщIадзащ. АрщхьэкIэ Псыхуабэ къикIахэр абы хуэхьэзыру къыщIэкIащ икIи ди щIалэхэр я гъуэм пэ­жыжьэу къызэтрагъэувыIэ хъуащ. Уеблэмэ, езыхэри ипэкIэ щыкIуатэ куэдрэ къэхъурт. 
Апхуэдэу щыт пэтми, «Спартак-Налшыкым» мы зэIущIэм текIуэныгъэр щызыIэригъэхьэфын хуеящ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, зэм ди щIалэхэм я Iэзагъыр яхури­къуакъым, адрейхэм хьэщIэхэм я гъуащхьэтетхэмрэ ­гъуащхьэхъумэхэмрэ я насыпыр къатекIуащ. Хэгъэ­рейхэм къахуэсэбэпакъым джэгум и етIуанэ Iыхьэм къызэрырагъэхьар футболист Iэзэхэу Джатэрывэ Къазбэчрэ Бацэ Къантемыррэ. Арати, зэрытемыгъэкIуауэ икIи бжыгъэр къахузэIумыхауэ лъэныкъуэхэр зэбгъэдэкIыжащ. Къалэнышхуэхэр зэхьэзэхуэм щызимыIэ налшыкдэсхэми псыхуабэдэсхэми очко тIурытI а зэIущIэм зэращыфIэкIуэдар я гум щIыхьэщауэ фэ ятет­къым.
Абы щыгъуэми джэгугъуэ блэкIам хьэлэмэт къыщы­хъуащ. Зэхьэзэхуэр зэрыщIадзэрэ зыри зыпэмылъэща Мэхъэчкъалэ и «Легион Динамо»-р япэу къыхагъэщIащ. Ар зыхузэфIэкIар зэпеуэм бжьыпэр щызыIыгъ Павловс­кэм и «Кубань-Холдинг» командэращ. Пэжщ, абы папщIэ Краснодар крайм щыщ гупым хуабжьу гугъу зригъэхьын ­хуей хъуащ икIи икIэм-икIэжым очкоищ зыIэригъэхьащ. Армырамэ, и хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэр къыщхьэщыкIынурэ, пашэныгъэр фIэкIуэд ынут. ЕтIуанэ увыпIэр зыIыгъ Краснодар и «Кубань»-р а махуэ дыдэм Дагъыстэным и къалащхьэм и щIыпIэ командэм ефIэкIащ зы топ закъуэ зэрыхудигъэкIам и фIыгъэкIэ.
«ЕсэнтIыгур» аргуэру тIыгум теIэбащ. И стадионым щыджэгужу абы и гъуэм жэуапыншэу топи 8 къыдигъэкIащ Дон Iус Ростов къикIа СКА-м. Армырами, къыкIэрыхухэм яхэт есэнтIыгудэсхэм а Iуэхугъуэр удын хьэлъэ зэрахуэхъуам шэч хэлъкъым. Турнир таблицэм абыхэм къащылъэщIыхьэжащ Ставрополь щыIэу текIуа Черкесск и «Интер»-р. Хэт ищIэн, ди къуэшхэм а ехъу­лIэныгъэр яхуэугъурлынкIэ хъунщ. 
Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ иужьу зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) - СКА (Дон Iус Ростов) - 0:8, «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) - «ТIуапсы» (ТIуапсы) - 1:0, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) - «Дружба» (Мейкъуапэ) - 3:1, «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) - «Кубань» (Краснодар) - 0:1, «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) - «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) - 2:1, «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) - «Интер» (Черкесск) - 0:1, «Черноморец» (Новороссийск) - «Форте» (Таганрог) - 1:0.
Мы гъэм и кIэух джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» щэкIуэгъуэм и 21-м иригъэкIуэкIынущ. А махуэм ди щIалэхэр Таганрог къалэм щыIущIэнущ абы и «Форте» командэм.

Жыласэ Заурбэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


30.11.2020
27.11.2020
25.11.2020
23.11.2020