КIуэкIуэ Казбек хэтащ щIыналъэхэм унафэ яхуэщIынымкIэ центрхэр къызэгъэпэщыным теухуауэ Урысейм и Президентым пщэрылъ ищIахэр гъэзэщIа зэрыхъум щыхэплъа зэIущIэм

Урысейм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Чернышенкэ Дмитрий щэкIуэгъуэм и 17-м иригъэкIуэкIащ Урысейм и Президентым Урысей Фе­дерацэм и щIыналъэхэм унафэр зегъэкIуэнымкIэ центрхэр къыщызэгъэпэщыным, ахэр лажьэу щы­зэтеухуэным ехьэлIауэ ищIа пщэрылъыр 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 1-м и пэ къихуэу зэфIэгъэкIыным хуэгъэза лэжьыгъэр зэрекIуэкIым щытепсэлъыхьа зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
«ЩIыналъэм унафэ хуэщIынымкIэ центрыр - ар цIыхухэм я тхьэусыхафэхэм, мыарэзыныгъэхэм щы­хэплъэ, абыхэм псынщIэу унафэ ятещIыхьынымкIэ, щыпIэхэм щыIэ щытыкIэм властым и нэIэ тетынымкIэ IэмэпсымэфIщ. УнафэщIхэм цIыхухэр зэхах икIи абыхэм жаIэм Iуэхур тращIыхь - аращ абыхэм я лэжьыгъэм и купщIэр. ЩIыналъэхэм унафэ яхуэщIынымкIэ центрхэм хъыбар куэд дыдэ къаIэрохьэ. А хъыбархэр зэхэгъэкIыным Iэмал къет нэхъ пасэу ящIа уна­фэхэм, хуей хъумэ, зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэнымкIэ, цIыхухэм абы зэрытрагъэчыныхьым къыхэкIыу. Центрхэм я лэжьыгъэр щIыналъэхэм щызэтраухуэн ­хуейщ Президентым игъэува пIалъэм - дыгъэгъазэм и 1-м и пэ къихуэу», - къыхигъэщхьэхукIащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэм.
«ЩIыналъэхэм я нэхъыбапIэм иужьрей тхьэмахуэ зэхуакуитIым жыджэру яужь щихьауэ а лэжьыгъэр щокIуэкI икIи и пIалъэм ирихьэлIэу а къалэныр абыхэм зэрызэфIагъэкIынум шэч хэлъкъым», - къыхигъэщащ Чернышенкэ Дмитрий.
Фейдэ къемыгъэщIыным зи лэжьыгъэр теухуа ­«Диалог» зэгухьэныгъэм и унафэщI Гореславский Алексей жиIащ ЦУР-хэм я лэжьакIуэхэм я пщэ къы­дэхуэ къалэнхэр зэфIагъэкIыным щыхурагъэджэну ­се­минархэр 2020 гъэм и дыгъэгъазэм къриубыдэу къы­­зэрызэрагъэпэщынур.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыналъэм унафэ хуэщIынымкIэ и центрым мы гъэм щэкIуэгъуэм и 16-м лэжьэн щIидзащ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


30.11.2020
27.11.2020
25.11.2020
23.11.2020