Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр епсэлъащ республикэм и муниципалитетхэм я унафэщIхэм

КIуэкIуэ Казбек видео­конференц мардэм тету щэкIуэгъуэм и 17-м епсэ­лъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэ администрацэхэм, къалэ округхэм я уна­фэщI­хэм. А зэIущIэм хэтащ ­КъБР-м и Премьер-ми­нистр Мусуков А. ТI., ­КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэ­дзэ Къуныжь М. А., ­КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ Хъубий М. Б.
ЗэIущIэм щыхэплъащ коронавирус уз зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зэ­рызыщиубгъум ехьэлIауэ щыIэ щытыкIэм, лъэпкъ проект­хэм къыщыгъэлъэ­гъуахэр гъэзэщIа зэрыхъум, къагъэсэбэп энергоресурс­хэм пэкIуэ уасэр къы­зэ­ры­хэкIым.
ЩIыналъэм щыIэ эпидемиологие щытыкIэм и гугъу щищIым, КъБР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщащ ар иджыри узыгъэпIейтейуэ э­ры­щытыр. Абы къыдэкIуэу, фIым ущызыгъэгугъ зэ­хъуэкIыныгъэхэри щыIэщ - тхьэмахуищым щIигъуауэ къыхэхъуэркъым сыма­джэщ­хэм щIагъэгъуалъхьэ­хэм я бжыгъэм, госпиталхэм щIэлъхэр цIыху 1500-рэ хуэдиз хъууэ аращ.
ЩэкIуэгъуэм и 16-м къы­щы­щIэдзауэ республикэм и курыт еджапIэхэм лэжьэн щIадзэжащ: школхэм йокIуа­лIэ пэщIэдзэ классхэм щIэсхэмрэ школыр ды­зыхуэкIуэ илъэсым къэзыу­хы­нухэмрэ, электрон IэмалкIэ ирагъаджэ 5 - 8-нэ, 10-нэ классхэм кIуэхэр.
Республикэм и къуажэ пхыдзахэм щылажьэ, сабий куэд зэмыкIуалIэ школхэм я унафэщIхэм я лъэIукIэ, ­дерсхэр электроннэу ятыну Iэмал зэрамыIэм къыхэкIыу, унафэ къащтащ абыхэм ­епха сабий псори школхэм ягъэкIуэну. АбыкIэ арэзы хъуащ «Роспотребнадзор»-м­ и Управленэу ­КъБР-м щыIэр, псори санитар-эпидемиологие мардэм тетыну, еджакIуэхэр школхэм щызэтримыхьэн хуэдэу абыхэм щIэныгъэ щрагъэгъуэт зэманыр зэщхьэщы­хауэ Iуэхур къызэрагъэпэ­щыну яхуигъэуври.
КIуэкIуэ Казбек муниципалитетхэм я унафэщIхэм пщэрылъ ящищIащ цIыху­бэм ядэлэжьэным, къы­къуэкI ныкъусаныгъэхэр псын­щIэу ягъэзэкIуэжыным егугъуну. Апхуэдэуи зэпымыууэ я нэIэ трагъэ­тып­хъэщ еджапIэхэм емы­кIуалIэу щIэблэм щIэныгъэ ирагъэгъуэтыным, цIыхухэр хущхъуэхэмкIэ къызэгъэ­пэ­щыным, медицинэ дэIэпыкъуныгъэ икIэщIыпIэкIэ зыгъуэтыпхъэхэр сымаджэщ­хэм щыщIамыгъэгъуалъхьэ къызэрыхъум пыщIауэ къы­къуэкI зэхуэмыхъуныгъэхэр дэгъэкIыным.
Республикэм и аптекэхэр хущхъуэхэмкIэ къызэгъэпэ­щыным теухуауэ мы зэманым щыIэ гугъуехьхэм щы­тепсэлъыхьым, КъБР-м и ­Iэтащхьэм жиIащ языны­къуэ медицинэ препаратхэр республикэм и мызакъуэу, къэралми щызэпэубыдауэ зэрыщытыр. Властым и ­органхэм яхузэфIэкI къа­гъанэркъым а щытыкIэр ирагъэфIэкIуэжын папщIэ.
Къагъэсэбэпа энергоресурсхэм техуэ ахъшэр къы­зэ­рыхэкIым и гугъу ищIу зэIущIэм къыщыпсэлъащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Къуныжь МуIэед.
КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хо­зяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм электрокъарур къы­щы­зы­гъэсэбэпхэм 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 1-м ирихьэ­лIэу щIыхуэу ятелъщ сом меларди 2,6-м щIигъу, га­зым пэкIуэу - сом меларди 7,3-м щIигъу. АбыкIэ гу­гъуехь нэхъыбэ здэщыIэр псэу­пIэ-коммунальнэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэрщ. ЩIыхуэхэр щIызэтрихьам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэхэр хуабэу пщIэншэу къагъэ­сэ­бэпыр куэд зэрыхъурщ, сетхэр, Iэмэпсымэхэр жьы зэрыхъуарщ, къагъэсэбэпам хуэзэ ахъшэр и чэзум зэрамытырщ, языныкъуэ­хэм деж ЖКХ-м и IуэхущIапIэхэм тэмэму унафэ зэ­ры­хуамыщIырщ.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щагъэзащIэ лъэпкъ проектхэм ятеухуауэ къэпсэлъащ КъБР-м и Премьер-министр Мусуков Алий. КъБР-м и Прави­тельст­вэм къызэритамкIэ, лъэпкъ проектхэм щыубзыхуахэм я процент 71-р нобэм ирихьэлIэу ягъэ­зэщIащ. Абы къыдэкIуэу «Дэтхэнэ сабийми и ехъу­лIэныгъэр» проектыр зэ­фIагъэкIащ, и кIэм на­гъэб­лэ­гъащ «Спортыр ди гъащIэм и мардэщ», «Къалэхэр ущыпсэуну тынш щIын», «Щэнхабзэ» проектхэр. Адрей лъэпкъ проект псоми щыубзыхуахэм ехьэлIа лэ­жьы­гъэхэр илъэсым къриу­быдэу зэфIагъэкIынущ.
ЗэIущIэм и кIэухым КIуэ­кIуэ Казбек абы хэтахэм ягу къигъэкIыжащ КъБР-м ЩIы­налъэм унафэ хуэщIы­ным­кIэ и центрым лэжьэн зэрыщыщIидзар, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу­хэм къэрал къулы­къу­щIа­пIэ­хэм, IуэхущIапIэ зэхуэ­мы­дэхэм зэрызыхуагъа­зэхэр зэхуэхьэсыныр, къэп­­щы­тэныр, абыхэм хэплъэныр, япэджэжыныр и пщэ дэлъу.
«IэнатIэщIэр хуэщхьэпэнущ КъБР-м и властым и органхэм я пщэ къыдэхуэ лэ­жьыгъэр сэбэпынагъ нэхъыбэ къыпэкIуэу ягъэ­зэ­щIэным, щхьэусыгъуэ зэхуэ­мы­дэхэм къыхэкIыу зытеплъэкъукIа гугъуехьхэр ягъэ­­зэкIуэжыным, цIыхухэм я мыарэзыныгъэхэм икIэ­щIы­пIэкIэ унафэ ятещIы­хьыным. Мыбдежым наIуэ къэхъунущ щIыналъэм и властым и органхэм я лэжьыгъэр зыхуэдэр. Хэ­кIыпIэу щыIэри зыщ - нэхъыфIу, сэбэпынагъ нэхъыбэ къахьу лэжьэнырщ», - къыхигъэщащ КIуэкIуэ ­К. В. 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


30.11.2020
27.11.2020
25.11.2020
23.11.2020