Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 19, махуэку

 • ЦIыхухъухэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысей Федерацэм и Ракетэдзэхэмрэ артилле­риемрэ я махуэщ
 • 1765 гъэм Польшэм къыщызэIуахащ япэ драмэ теат­рыр.
 • 1819 гъэм Испанием и ­къалащхьэ Мадрид къыщызэIуахащ Прадо музейр. Иджыпсту ар дуней псом щынэхъ къулей  галереехэм ящыщщ.
 • 1824 гъэм Санкт-Петербург къалэм абы и тхыдэм щынэхъ ин дыдэ псыдзэр щIэуащ. ЦIыху 208-рэ хэ­кIуэдат абы щыгъуэ, унэ 462-рэ зэтрикъутат, 3681-м зэранышхуэ хуэхъуат.
 • 1941 гъэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ Налшык комитетым Къэбэрдей-Балъкъэр шууей дивизэр къызэгъэпэщыным теухуа унафэ къищтащ.
 • 1942 гъэм советыдзэхэр Сталинград деж щебгъэрыкIуэу хуежьащ икIи къалэр хуит къэщIыжыным хуэунэтIа зауэшхуэм щIи­дзащ. Ар екIуэкIащ 1943 гъэм мазаем и 2 пщIондэ.
 • 1942 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Ново-Ивановкэ къуажэм фашистхэм щхьэпылъэ щащIащ партизанкэ Козуб Шурэ.
 • Япэ урыс еджагъэшхуэ, Петербург щIэныгъэхэмкIэ  и академием и япэ академик, зи жэрдэмкIэ 1755 гъэм Москва университетыр къызэIуаха Ломоносов Михаил къызэралъхурэ илъэс 309-рэ ирокъу.
 • Совет политик, «урысейпсо старостэу» къалъытэу щыта Калинин Михаил къызэралъхурэ илъэси 145-рэ ирокъу.
 • Зауэмрэ фашизмэмрэ я бийуэ щыта нэмыцэ тхакIуэ цIэрыIуэ Зегерс Аннэ (и цIэ-унэцIэ дыдэр - Радваньи Нетти) къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу.
 • Индием щыщ политик, къэрал лэжьакIуэ, абы и премьер-министру щыта Ганди Индирэ къызэ­ралъ­хурэ илъэси 103-рэ ­ирокъу.
 • Дуней псом Iэпщэрыбанэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ и чемпион ХьэкIырэ Атмир и ныбжьыр илъэс 35-рэ ­ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 1 - 2, жэщым 1 градус щыхъунущ.

ЩэкIуэгъуэм и 20, мэрем

 • Сабийм и дунейпсо махуэщ
 • Мексикэм щагъэлъапIэ я революцэм и махуэр
 • 1480 гъэм Урысейм тэтэр-монгол тепщэныгъэр щиухащ.
 • 1922 гъэм РСФСР-м хы­хьэу къызэрагъэпэщащ Шэ­шэн автономнэ областыр.
 • 1999 гъэм «КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист» цIэ лъапIэр ягъэуващ.
 • Балеринэ цIэрыIуэ, хо­реограф, СССР-м и цIыхубэ артисткэ  Плисецкая ­Майе къызэралъхурэ илъэс 95-рэ ирокъу.
 • Актёр, режиссёр, СССР-м и цIыхубэ артист Ульянов Михаил къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 • Актёр, режиссёр, жыла­гъуэ лэжьакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Баталов Алексей и ныбжьыр илъэс 92-рэ ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Габуние Зинаидэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Къэрал лэжьакIуэ, политик, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист ЩакIуэ Мусэлий и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 • Юридическэ щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Мэретыкъуэ Хьисэ и ныбжьыр илъэс 69-рэ ирокъу.
 • Къэрал Думэм и депутат, УФ-м и къэрал санитар дохутыр нэхъыщхьэ, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Онищенкэ Геннадий и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 1 - 2, жэщым 1 градус щыхъунущ.

Зыгъэхьэзырар ЖьэкIэмыхъу Маринэщ.

Читать далее

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


30.11.2020
27.11.2020
25.11.2020
23.11.2020