Прохладнэдэсхэм топищэм нагъэс

Къэбэрдей-Балъкъэ­рым футболымкIэ и чемпионыгъэм мы гъэм лъэ быдэкIэ хуокIуэ Прохладнэ и «Эне­р­гетик»-р. Абы и хьэрхуэрэгъухэм яхудигъэкIа топхэм я бжыгъэр джэгугъуэ блэкIам 100-м щынигъэсащ.
ХьэтIохъущыкъуей къуа­жэм щыхьэщIа «Энер­гетик»-р хэгъэрейхэм зыкIи къапикIуэтакъым икIи, топитI яхудигъэкIри, текIуэныгъэр ихьащ. Аращи, къахуэнэжа джэгугъуихым ящы­щу и ныкъуэм фIэкIа я Iуэхур къыщимыкIми, ­прохладнэдэсхэм дыщэ медалхэр зыIэрагъэхьэнущ. 
ЕтIуанэ увыпIэм щIэбэнхэм ящыщу зи Iуэхухэр нэхъыфIу къытщыхъуа «Налшыкыр» имыщIэххэу Бабугент къуажэм щылъэпэрэпащ. Щэбэт кIуам абы къе­фIэкIащ гуп нэхъыщ­хьэм къыхэнэн папщIэ бэ­нэ­ныгъэ гуащIэ езыгъэ­кIуэкI щIыпIэ «ЛогоВАЗ»-р. Абы ипэкIэ налшыкдэсхэр блэнейрэ зэкIэлъхьэужьу мыгъэрей зэхьэзэхуэм щытекIуат. 
БлэкIа джэгугъуэм къриу­быдэу, «ЛогоВАЗ»-м къи­щы­­нэмыщIауэ, хьэщIэхэр хэзыгъэщIэфар «Спартак-Д»-м и закъуэщ. Абы топий «Нартым» и гъуэм дигъэкIащ, зы закъуэкIэ фIэ­кIа жэуап къримыгъэту. 
Адрейхэм хэгъэрейхэр щы­хуэмыхуащ икIи зэIущIи 8-м ящыщу 6-р зыфIрагъэхьащ. Псом хуэмыдэу лъэрымыхьащ «Урыхур». Абы и гъуэм Псынэдахэ ­къикIахэм топий дригъэгъэ­кIащ, езыр къызэрыхэжа­ны­кIар тIэу къудейщ. 
Иуан Азрэт гъуащхьауэ­хэм я зэпеуэм бжьыпэр зэ­ры­щиIыгъщ. Прохладнэ и «Ремонтник»-м я хьэрхуэрэгъухэм яхудигъэкIа топи­щэм и Iыхьэ плIанэр абы ейщ - зэхьэзэхуэм зэры­щIи­дзэрэ ар 25-рэ къыхэжа­ныкIащ. 
АдэкIэ фыщыдгъэ­гъуэ­зэнщ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым футболымкIэ и чемпионатым щекIуэкIа зи чэзу зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «ЛогоВАЗ» (Бабугент) - «Налшык» (Налшык) - 2:0, «Шэд­жэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) - «Ислъэмей» (Ислъэмей) - 1:3, «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) - «Энер­гетик» (Прохладнэ) - 0:2, «Шэрджэс» (Шэджэм) - «Тэрч» (Тэрч) - 2:3, «Спартак-Д» (Налшык) - «Нарт» (Нарткъалэ) - 8:1, «Инал» (Къэрэгъэш) - «Бахъсэн» (Бахъсэн) - 2:4, «Къундетей» (Шэджэм) - «Малка» (Малкэ) - 2:3, «Урыху» (Урыху) - «Родник» (Псынэдахэ) - 2:8.
ДызыхуэкIуэ щэбэтымрэ тхьэ­махуэмрэ зэдэджэгунущ: щэкIуэгъуэм и 21-м - «Малка» - «ХьэтIохъущы­къуей», «Энергетик» - «Инал», «Шэрджэс» - «Ис­лъэ­мей»; щэкIуэгъуэм и 22-м - «Урыху» - «ЛогоВАЗ», «Бахъ­сэн» - «Спартак-Д», «Родник» - «Къундетей», «Нарт» - «Шэджэм-2», «Тэрч» - «Налшык» командэхэр. 

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


30.11.2020
27.11.2020
25.11.2020
23.11.2020