Урысейпсо зэхьэзэхуэм

Налшык щыIэ Универсальнэ спорт ­комплексым щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ илъэс 15 - 17 зи ныбжь спортсменхэр.
Къэралым и щIыпIэ куэдым къикIа тхэквондоист 600-м нэблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм иджыблагъэ щызэхуэсат. Дэтхэнэри зыщIэхъуэпсыр япэ увыпIэрат. Абыхэм ди спортсменхэр къахэжаныкIащ икIи медалиплI зыIэрагъэхьащ.
Я хьэрхуэрэгъу псоми ефIэкIри, зэ­хьэ­зэхуэм бжьыпэр щиубыдащ зи хьэлъагъыр килограмм 45-м нэсхэм я деж щызэуа Багъ Идар. КIэух зэIущIэм ар ефIэкIащ и лъахэгъу Щокъуий Ислъам. 
Урысейпсо зэхьэзэхуэм домбеякъ медалыр къыщихьащ Яхненкэ Даниил. Ар хэтащ килограмм 51-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм.
Хуабжьу дигъэгуфIащ Бекъул Миланэ. Килограмм 42-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэныкъуэкъуныгъэм абы дыщэ медалыр къыхихащ, и хьэрхуэрэгъу псоми нэры­лъагъуу ятекIуэри. 
Ди спортсменхэр ягъэхьэзыращ тренер гъуэ­зэджэхэу Ахъмэт Амиррэ Ким Вик­торрэ.
Налшык и Универсальнэ спорт комп­лексым щекIуэкIа тхэквондомкIэ зэхьэ­зэхуэм кърикIуахэм япкъ иткIэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар зэхагъэуващ. Абы гъэ къакIуэ зыкъыщигъэлъэ­гъуэнущ дунейпсо зэпеуэ инхэм.

Жыласэ Замир.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


30.11.2020
27.11.2020
25.11.2020
23.11.2020