ТекIуахэр щагъэлъапIэ

КъБР-м Граждан жылагъуэ Iуэху­щIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм щызэ­халъхьэжащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм ­папщIэ къызэрагъэпэща «На исторической родине: Кабардино-Балкария - республика дружбы и согласия» зэ­пеуэм кърикIуахэр. Зэхьэзэхуэм щытекIуахэр дыгъэгъазэм и 23-м «Марал» шхапIэм щагъэпэжащ. 
Журналистхэм зэпеуэм ягъэхьа тхыгъэхэр зыхыхьэ унэтIыныгъэхэм елъы­тауэ, министерствэм и щIыхь тхылъ­хэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм къахуэщхьэпэну саугъэтхэмрэ зыхуагъэфэщахэм яритыжащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и ­актрисэ КIэхумахуэ ФатIимэ. 
«Печатнэ къыдэкIыгъуэхэм къытехуа тхыгъэ нэхъыфI» унэтIыныгъэм щагъэ­лъэпIащ «Кабардино-Балкарская прав­да» республикэ газетым и журналистхэу Богачёвэ Иринэрэ (1-нэ увыпIэ) Хьэ­лышх Аннэрэ (2-нэ увыпIэ), «Адыгэ псалъэ» газетым и щэнхабзэ къудамэм и лэжьакIуэ ТекIужь Заретэ (3-нэ увыпIэ) сымэ. 
«Радионэтын нэхъыфI» унэтIыныгъэм пашэ щыхъуахэщ республикэ радиом и унафэщI Теувэжыкъуэ Марьянэ (1-нэ у­выпIэ), радиом адыгэ редакцэмкIэ и къудамэм и унафэщI Тэтрокъуэ Ас­те­мыр (2-нэ увыпIэ), радиом нэтынхэр эфирым кIуэнымкIэ и редакцэм и редактор нэхъыщхьэ Багъэтыр Нинэ (3-нэ увыпIэ) сымэ.
«Теленэтын нэхъыфI» унэтIыныгъэм къыхэжаныкIауэ къалъытащ «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и «1 КъБР» телевиденэм и урыс къудамэм и лэжьакIуэхэу ТIэрэш Зухрарэ (1-нэ увыпIэ) Бжьахъуэ Лёлэрэ (3-нэ увыпIэ), балъ­къэр къудамэм и лэжьакIуэ Бырс Ахузат (2-нэ увыпIэ).

БЖЬЫХЬЭЛI Розэ. Сурэтыр КЪАРЕЙ Элинэ трихащ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.01.2021
18.01.2021
15.01.2021
13.01.2021