Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей печатым и махуэм теухуа и хъуэхъу

ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэм и лэ­жьа­кIуэхэу, ветеранхэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
Урысей печатым и махуэмкIэ сыныво­хъуэхъу!
Махуэшхуэм нобэ зэкъуигъэувэр хъы­барегъащIэ IэнатIэм и къудамэхэу тедзауэ дунейм къытехьэхэм щылажьэхэм, къы­дэзыгъэкIхэм, полиграфием епхахэм я ­закъуэкъым, атIэ медиазэгухьэныгъэм хиу­быдэ псоми ехьэлIащ ар.
Ди жылагъуэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ прессэм. Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналистхэр сыт щыгъуи творческэу я лэжьыгъэм бгъэдохьэ, набдзэгубдзаплъэу щытщ, я Iуэху еплъыкIэ яIэжщ, гумызагъэ­хэщ, я IэщIагъэм хуэпэжщ.
Иджырей зэманым цIыхубэм хъыбар ­зэ­рыIэрагъэхьэ, ар зэрызэIэпах Iэмалхэм захъуэж, ауэ тедзауэ къыдэкIхэм иджыри щIэупщIэшхуэ яIэщ, псынщIэу икIи пэжу къагъэлъагъуэ жылагъуэм и псэукIэр. Фэ фи тхыгъэхэмрэ репортажхэмрэ республикэм щыпсэухэм щIэгъэкъуэн яхуо­хъу къэхъукъащIэхэм я пэжыпIэм зыщагъэгъуэзэнымкIэ, зыгъэпIейтей упщIэхэм я жэуапхэр ягъуэ­тынымкIэ.
ФIыщIэ фхузощI хьэлэлу фызэры­ла­жьэм, Iуэхум и хэкIыпIэр къэзыгъэнаIуэ фи псалъэ жанхэм, фхэлъ гумызагъагъэмрэ жэуаплыныгъэмрэ папщIэ. Шэч къытесхьэркъым фи тхыгъэхэр адэкIи куэдым зэрахуэщхьэпэнум, абыхэм щIэуп­щIэ зэраIэнум.
Си гуапэщ фыузыншэну, ехъулIэныгъэхэр фиIэну, Къэбэрдей-Балъкъэрым ифI зыхэлъ Iуэхухэр дэгъэкIыным хуэу­нэ­тIауэ фи пщэ къыдэхуэ мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэнхэр гъэзэщIэным ехъулIэныгъэщIэ­хэр къыщыфхьыну.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.01.2021
18.01.2021
15.01.2021
13.01.2021