Псыхэмрэ хымрэ зыуцIэпIхэр

ОНФ-м щыщу щIыуэп­сым кIэлъыплъ инспектор­хэм картэ зэхагъэувэ псыхэмрэ хымрэ зыуцIэ­пI­хэр къыщыгъэлъэ­гъуауэ. Мы лэжьыгъэр зэрауб­лэрэ къыщIагъэщащ къа­гъэсэбэпа псы фIейр зэ­рыщытым хуэдабзэу псым щыхэлъадэ щIыпIитху, Мэхъэчкъалэрэ Каспийск­рэ я зэхуакум хиубыдэу. ЩIыуэпсыр хъумэнымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ лэжьыгъэм адэкIи пащэнущ икIи хабзэм ебакъуэхэм я Iуэхур республикэм и прокуратурэм иратынущ.
Абы къыкIэлъыкIуэу я мурадщ псыхэмрэ гуэлхэмрэ я щытыкIэр къапщытэну. Абыхэм ящыщ куэдыр цIыхухэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я кIэрыхубжьэрыхумкIэ «якудащи», щIыналъэр щощIэ узэфэ хъун псы къабзэм. Да­гъыс­тэн къэрал университетым щIыуэпсымкIэ и институтым и уна­фэщI Гаджиев Алимурад жеIэ псы фIейр зэрагъэкъабзэ ухуэныгъэхэр зэрыма­щIэр, къуажэхэм апхуэдэ зэрыщымыIэххэм къыхэкIыу псы фIейр псыхъуэхэм зэрыдаутIыпщ­хьэр. Абы и зэранкIэ псы­хэр бдзэжьеиншэ хъуащ,­ уз зэрыцIалэхэми щIэх-щIэхыурэ «я щхьэр къаIэт».
Iуэхур здынэсар наIуэу ­къагъэлъагъуэу икIэ­щIы­пIэкIэ щIапхъэр яубзыхун му­рад яIэщ мы лэжьыгъэр зэфIэзыххэм.

«Махуэкум» и къыдэкIы­гъуэр зыгъэхьэзырар ШИРДИЙ Маринэщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.01.2021
18.01.2021
15.01.2021
13.01.2021