Къулейхэм я хьэкъкIэ

«Круг добра» зыфIаща фондым мы гъэм лэжьэн зэ­рыщIидзэм имыгъэгуфIа щыIэу къыщIэкIынкъым. Сыту жыпIэмэ, телеканал къэс уи гур ягъэузу къагъэлъагъуэ сабий сы­­маджэхэм я хъыбар щы­зэхэпхкIэ, уи щхьэм япэу къихьэ упщIэр «Мыбыхэм къэралыр хуэмейуэ ара?» жыпIэнырт. ЕтIуанэр - ап­хуэдиз яхузэхэмыдзэурэ, са­бийр яIэщIэкIмэ-щэ? Еща­нэр - ди къэрал къулейм и цIыхухэр я Iэр шияуэ дэтын щхьэ хуей я быныр ажалым е ныкъуэдыкъуагъэм къы­IэщIагъэкIын папщIэ?
ХэкIыпIэу къагъуэтаращи, зы илъэсым сом мелуанитху хэхъуэу зиIэхэм 2021 гъэм щIышылэм и 1-м къыщыщIэдзауэ ят налогыр (НДФЛ) процент 15 ящIащ. ЗэрытщIэщи, къулеми къулейсызми зэхуэдэу процент 13-т ятыр, зэфIэкI зиIэхэм я хэхъуэр ямыгъэпщкIуным теухуауэ апхуэдэу ящIауэ жаIэу. Мы хабзэщIэм и фIыгъэкIэ сом мелард 60 бюд­жетым къыхэхъуэнущ мы гъэм. ЗэрыжаIэмкIэ, етIа­нэгъэ ар сом мелард 64-рэ ­хъунущ, 2023 гъэм - мелард 68,5-рэ.
Мы ахъшэр зэрыщыту ­трагъэкIуэдэнущ узыфэ хьэлъэ зыгъэв сабийхэм: хущ­хъуэ лъапIэхэр, Iэмэп­сы­мэхэр кърыращэхунущ, иужьрейуэ къежьа техникэщIэхэмкIэ къызэрагъэпэ­щынущ операцэ зыщI до­ху­тырхэр.
Ахъшэм щыщ зы соми лъэужьыншэ мыхъун папщIэ фондым и нэIэ тетынухэм хагъэхьащ ди къэралым и цIыху цIэрыIуэхэм ящыщ, дохутыр, актёр, ди­ным и лэжьакIуэ жыпIэми. Фондым и унафэщIщ Ткаченкэ Александр - ар езыр дин лэжьакIуэщ, сабийхэм узыфэ хьэлъэр щы­дагъэпсынщIэ сымаджэщым и къызэгъэпэщакIуэщ, УФ-м и Къэрал ­саугъэтым и лауреатщ. Александр зэрыжиIащи, псом япэр хущхъуэ лъапIэ, гъуэтыгъуей хуэныкъуэхэм  я лъэIу тхылъхэр къызэры­Iах щIыкIэр псынщIэу яубзыхунырщ. Апхуэдэу мы мазэм къаIэрыхьахэм хоплъэ, хущхъуэхэр къащэ­хунущ мазаем и япэ махуэхэм къыщыщIэдзауэ. Иджыпсту щIэгъэхуэбжьауэ йолэжь лъэIу тхылъым и ­зы жыпхъэ  зэхэгъэувэным. ­Абы фондым дэлэжьэну экспертхэм я советыр арэзы техъуэмэ, фондым и сайтым къралъхьэнущ. Адэ-анэхэм я Iуэхур щагъэпсынщIэн щхьэ­кIэ, сайтым къи­нэ­мы­щIауэ, лъэIу тхылъыр фондым ебгъэхьыфынущ пощткIэ, а лъэIу тхылъыр къыбгъэдэкI хъунущ сабийм къеплъ дохутырым е узыншагъэр ­хъумэнымкIэ министерствэм и IэщIагъэлIым.
Сабий гематологиемкIэ, лышхымкIэ, иммунологиемкIэ Лъэпкъ центр Рогачёв Димэ и цIэр зезыхьэм и президент Румянцев Александр зэрыжиIэмкIэ, узыфэ хьэлIэ лIэужьыгъуэу 30 сабийхэм яхуэлъэ хъуащ, ауэ ахэр къыпхуегъэлынущ, я хущхъуэгъуэ ягъуэтмэ. Узыншагъэр хъумэнымкIэ министерствэм и IэщIагъэлIхэм къалъытэ фондыр мы гъэм сабий мини 4-м ядэIэпы­къуфыну. Абыхэм щхьэкIэ къащэхунущ сом мелард 47-рэ и уасэ хущ­хъуэ зэмылIэужьыгъуэу 41-рэ.
Ди жагъуэ зэрыхъунщи, Румянцевым къыхегъэщ «Круг добра» фондым и закъуэ мы Iуэхум зэ­ры­пэмылъэщынур, узыфэ хьэлъэ зи натIэ хъуа сабийхэм зэрадэIэпыкъуну щIыкIэм нэгъуэщI Iэмали къыхуэгупсысын зэрыхуейр.
Абы жиIэм ды­щIегъу Фе­дер­мессер (Аннэ) Нютэ - сабий сымаджэ хьэ­лъэ­­хэр зыщIэлъ сымаджэщхэм ядэIэпыкъу «Ве­ра» фондыр къызэзыгъэ­пэщам. Бзылъ­хугъэм къызэрилъы­тэмкIэ, фондым и ахъшэр хущ­хъуэращ зытригъэкIуэдэн хуейр, Iэмэпсымэхэри къа­щэхуу щIадзэмэ, мылъкур здагъэкIуэнум хэдэн ­хуей хъунущи. НэгъущI зы Iуэхуми абы гу лъыдегъатэ: узым пэщIэтурэ илъэс 18 ири­къуам адэкIэ хэт къы­дэIэпыкъунур? Нютэ къызэрилъытэмкIэ, фондым и нэIэ зытригъэтынухэм я ныб­жьыр илъэс 25-м нэс гъэ­Iэпхъуэн хуейщ, ахэр узым имыубыдыжын е игъуэ­нэмыс мыхъун папщIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.01.2021
18.01.2021
15.01.2021
13.01.2021