Къэрал унафэщIхэм я утыку

УФ-м и Конститу­цэм халъхьа зэхъуэ­кIыныгъэхэм ящыщщ Къэрал советыр щI­э­ры­щIэу зэрагъэпсынур. ЗэрыфщIэщи, ар къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 20 хъуащ, ауэ абы хэтынумкIи и къа­лэну щытынумкIи иджы нэгъуэщI хъуащ.
Къэрал советым и унафэщIыр Пре­зи­дент­ращ. Советым цIыхуи­щэ хэтщ: щIыналъэхэм я унафэщIхэр, Правительствэм, ФедерацэмкIэ Советым, Къэрал Думэм, Профсоюз щхьэ­хуитхэм я федерацэм, нэгъуэщI къэрал IуэхущапIэ инхэм я унафэщIхэр. Советращ къэрал унафэр зы­IэщIэлъ IуэхущIапIэ псоми я лэжьыгъэр зыубзыхунур. Мыбдежращ губернаторхэмрэ щIыпIэ унафэщIхэмрэ я лэжьыгъэр къыщапщытэнури. Ар комис­сэ щхьэхуэм и къа­лэну щытынущ. А комиссэращ зи Iуэхухэр тэмэму кIуатэ щIыналъэхэмрэ муниципалитетхэмрэ нэхъри зэ­рызыщIагъэкъуэнум и унафэр зыщIынур, щIыналъэхэм  я бюд­жетхэр зэгъэзэхуауэ къащтэным зи нэIэ тезыгъэтынур. Къапщ­тэ­мэ, комиссэхэр 18 мэхъу, къэралымрэ абы и цIыхухэмрэ я щыIэкIэ-псэукIэр зыубзыху Iуэ­ху­хэр ятегуэшауэ.
Мы комиссэхэмрэ ми­нистерствэхэмрэ, пса­­лъэм папщIэ, узын­ша­гъэр хъумэ­ным­кIэ, щэн­хабзэмкIэ, нэгъуэщI­хэм­кIи щыщыIэкIэ, зэран зэ­­хуэмыхъуну пIэрэ, жа­Iэу упщIэ къэзыгъэуви щыIэщ, ауэ къэ­ра­лым, щIыналъэ­хэм я уна­фэщI нэ­хъыщ­хьэхэр зы утыкум щызэпсэлъэну, щызэчэнджэщыну, унафэ къыщащтэ­ну Iэмал зэраIэнум фIы къыпэкIуэну ды­щыгугъынщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.01.2021
18.01.2021
15.01.2021
13.01.2021