Къэбэрдей-Балъкъэрым и медицинэ IуэхущIапIэхэм IэмэпсымэщIэхэр къаIэрохьэ

КъБР-м узыфэ зэрыцIалэ ­нэхъ шынагъуэхэр зэфыкI­хэм щеIэзэ и госпиталхэм щIэт диагностикэ Iэмэпсымэжьхэм я пIэкIэ щIэхэр къаIэрыхьащ.
Рентген Iэмэпсымэхэр Май къалэм дэт «Севкаврентген-Д» заводым щащIащ. Ахэр щагъэув ХьэцIыкIу А. А. и цIэр зезыхьэ ЩIыналъэ сымаджэщ нэхъыщхьэм, ММБ-м и Лэскэн къудамэм, Налшык СПИД узыфэм ебэнынымкIэ и центрым.
Иджырей Iэмэпсымэ лъэщхэм Iэмал ­къатынущ сымаджэм  и узыр нэхъ псын­щIэу, щыуагъэншэу къахутэнымкIэ. Аппаратхэм я ефIэкIыныгъэхэм ящыщщ ахэр рентгенографиеми флюо­рог­рафиеми папщIэ къызэрагъэ­сэбэпыр, абыхэмкIэ трахахэр ту­мыгъэкIыжу бгъэтIылъ зэ­рыхъур, гъу­джэм къигъэлъэгъуар узы­хуей щIыпIэм элект­рон IэмалкIэ ебгъэ­хьыну иджы Iэмал зэ­рыщыIэр.
Апхуэдэуи рентгеноскопие IэзэкIэм хуэщIа Iэмэпсымэхэр ММБ-м и Нарткъалэ къудамэми, Налшык дэт къалэ клиникэ ­сымаджэщ №1-ми, Республикэ сабий ­клиникэ сымаджэщми щагъэувынущ.
Iэмэпсымэхэм псори зэхэту сом мелуан 92-рэ хуэдиз хуозэ. Ахэр къэрал бюджетым къахуиутIыпщащ.

ДЖАТЭ Къантемыр.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.01.2021
18.01.2021
15.01.2021
13.01.2021