Мазаем и 14-р Тхылъыр тыгъэ щIыным и дунейпсо махуэщ

Илъэсибл хъуауэ дуней псом щагъэлъапIэ  Тхылъыр тыгъэ щIыным и дунейпсо махуэр. 
Тхылъыр зи Iэпэгъухэмрэ ар зыгъэныбжьэгъухэмрэ зэкъуэгъэувэным, тхылъ еджэным щIэблэм лъа­гъуныгъэ хуегъэщIыным хуигъэушу ­къалъытэ мы махуэр къызэрыунэхуам тхыдэ иIэщ. Америкэм щыщ щIалэ цIыкIу гуэр махуэгъэпсым хэплъа нэужь зыхуей махуэщIыр щримы­гъуатэм: «Ди анэ, сыт тхылъыр тыгъэ пщIы щыхъуну зы махуэ хэхауэ щIы­щымыIэр?» - жиIэри и анэм еупщIауэ яIуэтэж. Анэр сабий тхылъхэр зрагъэувэ сайтым и унафэщI, литературэ псысэ тхынымкIэ цIэрыIуэ Бродмур Эмми жыхуаIэрати, быныр зы­щIэ­упщIам игъэгупсысэри, Фейсбукым щиIэ напэкIуэцIым кIэлъыплъ и ныбжьэгъухэм захуигъэзат апхуэдэ махуэ щыIэн хуеймэ зригъэщIэну. ЦIы­хухэм гупсысэр къыдаIыгъащ, сабийм ап­хуэдэ упщIэкIэ анэм зыщы­хуигъэза махуэри Тхылъыр тыгъэ щIыным и дунейпсо махуэу ягъэуващ.
Абы лъандэрэ ехьэжьауэ ягъэлъапIэ мы махуэр щхьэусыгъуэ дахэщ «Тхылъыр ныбжьэгъуфIщ» псэ­лъа­фэм и купщIэр нэсу зыхэзыщIэхэр зэхуэсыну, тхылъыфIхэмкIэ зэхъуэжэну, тхылъеджэ зэIущIэхэр ирагъэ­кIуэкIыну. Апхуэдиз Iуэхугъуэми я ­лъабжьэ щIэлъыр зы гупсысэщ - тхылъымпIэм тедза тхылъым ноби мыхьэнэ зэриIэр, абы и лъапIэныгъэр зэи зэрымыкIуэдынур къэгъэлъэгъуэ­нырщ, нэхъыбэм зэхегъэщIы­кIы­нырщ.
Тхылъым лъагъуныгъэ хуегъэ­щIы­ным къищынэмыщIауэ, ар утыкум имы­кIыу илъыныр сабийхэм зэры­зыхебгъащIэми зэрелъытар гурыIуэгъуэщи, мы махуэм ирихьэлIэу тхылъ тедзапIэ нэхъ ин дыдэхэм джэгуа­лъэхэр зыхэт, псалъэзэблэдзхэр зы­хэ­щIыхьа, сурэт щхъуэкIэп­лъы­кIэ­хэмкIэ гъэщIэрэщIа, уеблэмэ бзэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ къопсалъэ тхылъхэр къыдагъэкI, мылъкукIэ е узыншагъэкIэ зыхузэ­фIэ­мыкI­хэм ахэр тыгъэ хуащI.
Урысейпсо цIыхубэ фронтым и жэрдэмкIэ мы махуэхэм «Тхылъ щIыхьэху» зыфIаща акциер ирагъэкIуэкI. А лэжьыгъэм жыджэру ­хэтхэм щIыналъэм щыпсэухэм зы­хуагъазэ щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къахэкIыу зи Iуэхур дэхуэха хъуахэм зыщIагъэкъуэн, гулъытэ яхуэщIын щхьэкIэ, тхылъкIэ яхуэуп­сэну, егуэпэну. ЩIыхьэхум хыхьэну гупыж зыщIхэр, тхылъыр тыгъэ зыщIыну ­хуейхэр Урысейпсо цIыхубэ фронтым и штабым екIуалIэ хъунущ. Абы и IуэхущIапIэр Налшык къалэ дэтщ, Лениным и цIэр зезыхьэ уэрамым, 53-нэ унэм хэтщ.
ЦIыхубэ фронтым и IуэхущIэхэм япэ тхылъ зэрыIыгъыр сабийхэм я къэухьым зиужьынымкIэ щыIэ «Эрудит» центрым хуашэнурэ ди тха­кIуэ­хэмрэ усакIуэхэмрэ я IэдакъэщIэкIхэр зэрыт тхылъхэр, щIэныгъэ къэ­хутэныгъэхэр, щIэнгъуазэ­хэмрэ псалъалъэхэмрэ иратынущ.
Тхылъым емыджэ, щIэныгъэр зы­фIэмыгъэщIэгъуэн, дахагъэр къэ­зымылъыхъуэ жылагъуэм къэкIуэну дахэ иIэкъым. Абы и лъэныкъуэкIэ уеп­лъ­мэ, мы махуэм жэрдэмыфI куэд къызэригъэщIынум шэч хэлъкъым.

ШУРДЫМ Динэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021
12.02.2021