КъБР-м и Iэтащхьэм шыгъэжапIэм и Iуэху зыIутым щыгъуазэ зещI

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек тхьэмахуэ махуэ кIуам Налшык къалэм и ипподромым щыIащ.
«ШыгъэжапIэм и унафэщIхэмрэ шы гъэхъуным елэжь­хэмрэ ящIыгъуу дытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым шы спортым, шы гъэхъун IэнатIэм зыщегъэу­жьы­нымкIэ щыIэ Iэмалхэм, апхуэдэуи ипподромыр нэхъы­фIу лэжьэным, шыгъажэхэр къызэгъэпэщыным ехьэ­лIа Iуэхухэм.
Шы гъэхъуныр Кавказ Ищхъэрэм щыпсэухэм я лъэпкъ щэнхабзэм щыщ Iыхьэу къадокIуэкI, абы къыхэкIыу Кавказым и мызакъуэу къэрал псом илъэс куэд ипэкIэ цIы­рыIуэ щыхъуа Налшык ипподромым зригъэхъулIахэр, и хабзэфIхэр Iэмал имыIэу хъумэн хуейщ.
Шы зыгъэхъухэм я лIыкIуэхэм ящIыгъуу и гугъу тщIащ IэнатIэм зыщыIууэ лъэпощхьэпохэми. Къапщтэмэ, комп­лексым и инфраструктурэр, абы щхьэ зытелъ манежри хэту, зыхуей хуэгъэзэным ды­тепсэлъыхьащ.
Мыхьэнэшхуэ зиIэ нэгъуэщI Iуэхущ шыгъажэхэр къызэгъэпэщыныр, щIыналъэ, урысейпсо зэхьэзэхуэхэр зэры­рагъэкIуэкI мардэхэм тету ахэр нэхъыбэ щIыныр», - щетх ­КъБР-м и Iэтащхьэм инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым.

ДЖАТЭ Къантемыр.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021
12.02.2021