ЩIалэгъуалэ палатэм и еханэ зэхуэсым и лэжьыгъэр къапщытэж

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым щекIуэкIащ ЩIалэгъуалэ палатэм и 6-нэ зэ­хуэсыр зэрылэжьа пIалъэм къриубыдэу зэфIагъэкIахэмрэ зыхунэ­мысахэмрэ къыщапщытэж, бжьы­пэр къыкIэлъыкIуэ зэхуэсым щра­тыж иужьрей зэIущIэ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зэIущIэр къыщызэIуихым, ЩIалэгъуалэ палатэм иIэ хъуа жылагъуэ мыхьэнэм кIуэ пэтми зэрызиубгъумкIэ, иригъэкIуэкI лэ­жьыгъэми щIэупщIэрэ гулъытэу ­игъуэтым зэрыхэхъуэмкIэ и псалъэр къыщIидзащ.
«Фи япэ итахэм къыхалъхьауэ щыта гупыж дахэхэм пыфщэн фхузэфIэкIащ, гъунэ зралъэу намыгъэсыфа Iуэхугъуэ куэд вгъэ­кIуэтэфащ. ЩIалэгъуалэ палатэм зэхуэсыгъуэу иIам къызэдащта хабзэщ зым къыщIидзэр адрейм адэкIэ нигъэсынуи, ар къызэпывудакъым, уеблэмэ лъэныкъуэ куэдкIэ къызэрыкIыу сыт хуэдэ Iуэху­гъуэри зэфIэфхын флъэкIащ. ЩIалэгъуалэ палатэр къэрал IэнатIэм и зы къудамэ нэс хъун лъэкIащ, ауэ щыхъукIи а лъагапIэм удэкIыфынри къызэрымыкIуэу гугъут, фызыхиубыдари лъэхъэнэ зэблэкIыгъуэт, тынштэкъым», - жиIащ Егоровэм.
Абы къищынэмыщIауэ, Егоровэм къыхигъэщащ ЩIалэгъуалэ палатэм и 6-нэ зэхуэсым хэта ныбжьыщIэхэм уадэлэжьэну гъэщIэ­гъуэну зэрыщытар. Гукъинэж щы­хъуахэм я гугъу щищIым, уна­фэщIым жиIащ «Си хабзэубзыху жэрдэмыр» зи фIэщыгъэ зэхьэзэ­хуэр иджы хуэдэу купщIафIэ, гуп­сысэ зэхуэмыдэхэмкIи хьэлъафIэ щыхъуа зэи къызэрыхэмыкIар. ЩIалэгъуалэ палатэм щыщу а зэныкъуэкъум зыкъыщызыгъэлъэгъуахэм къыхалъхьахэр цIыхур зыгъэпIейтей экономикэ, жылагъуэ-политикэ, щэнхабзэ Iуэхугъуэхэм хэлъ зэIумыбзхэр къызыхэкIыр зыгъэнахуэ, ахэр зэрызэблэбгъэкI ­хъуну Iэмалхэр утыку къизылъхьэ лэжьыгъэу зэрыщытам шэщIауэ и гугъу ищIащ.
«Хабзэр убзыхуныр, абы щыщIагъэ иIэхэр къызэнэкIыныр, нахуэу, гуитIщхьитIагъ, зэIумыбз къыхэ­мы­кIыу зэхэлъхьэныр Парламентым и пщэрылъ нэхъыщхьэщ. Абы и лъэ­ныкъуэкIэ уеплъмэ, зэпеуэм къы­хэкIауэ щыта къэхутэныгъэхэр парламент сыхьэт зэIухахэм къыхэ­п­лъхьэу урипсалъэ хъуну лэжьыгъэфI хъуат. ИпэжыпIэкIэ жыпIэмэ, апхуэдэхэри къыхэкIащ. Арыххэуи, узэрыгушхуэ хъун фкъуэлъщ, уригушхуэни хуейщ», - тригъэчыны­хьащ Егоровэм.
Зэкъуэту, гупсысэкIэ зэтемыхуэми, акъылыр щызэлъэIэс щIыпIэхэр я тегъэщIапIэу лэжьэн зэрыхуейми тепсэлъыхьащ Парламентым и УнафэщIыр. «Фызэкъуэувэн, зыр зым и дамэгъуу фылэжьэн флъэ­кIащ. - къыхигъэщащ Егоровэм. - Iэмал имыIэу щыткъым псомкIи узэгурыIуэу щытыныр. Гупсысэрэ псалъэу цIыхум къы­хилъ­хьэр псори зэщхьу щытамэ, щIэщыгъуи гъэщIэгъуэни щыIэнтэкъым. Ауэ зым жиIэм адрейр еда­Iуэу, гъащIэмрэ щытыкIэмрэ къе­зэгъ Iэмалыншэр къыхэфхыу фылэ­жьащ. Армырамэ волонтёр лэжьыгъэу вгъэхъеям и зы щани фху­­зэ­фIэкIынтэкъым, хабзэубзыху жэрдэму къыхэфлъхьам щыщи фхуэгъэкIуэтэнтэкъым. Гуращэ ­нэхъ дахэр пщIыми, цIыхум уа­щыхыхьэкIэ, узэакъылэгъуу, зым зыр и щIэгъэкъуэну узэрыщытыр къыбдамылъагъумэ, дзыхь къы­уагъэзынукъым, яхуэпщIэну узы­хуейри зыхыуа­гъэщIэнкIэ фIэщ щIыгъуейщ. А волонтёр Iуэхур езыр къапщтэмэ, пагэныгъэ гуэри хэзагъэркъым, арыншауэ цIыхум и гукъеуэхэр, и гуры­гъухэр пхузэхэ­щIыкIынукъым. Фи гулъытэрэ фи щабагъкIэ куэдым щIэгъэкъуэн фахуэхъуащ, арыххэуи ЩIалэгъуалэ палатэм и пщIэр ину фIэтащ. Мыбдеж щывлэжьамрэ щызэвгъэ­гъуэта IэпэIэсэныгъэмрэ зыщIыпIи кIуэнукъым, ар гъащIэми къызэры­щыфхуэщхьэпэжынум шэч къытесхьэркъым. ДэнэкIэ фымыгъазэми, Iуэхуу къефхьэжьэм пщIэ иIэу, пщIэ къыфхуащIу фыпсэуну сы­нывохъуэхъу!»
Парламентым и УнафэщIым и псалъэр иуха нэужь, ЩIалэгъуалэ палатэм и 6-нэ зэхуэсыр зэрылэжьа зэманым къриубыдэу иригъэкIуэкIа Iуэхухэр къызыхэщ кинотеплъэ­гъуэм къызэхуэсахэр ирагъэплъащ.
Абы иужькIэ «Зи узыншагъэм сэкъат иIэхэм я махуэм» ирихьэлIэу ЩIалэгъуалэ палатэм къызэригъэпэщу Iэтауэ иригъэкIуэкIауэ щыта махуэщIым траха видео кIэщIи ягъэлъэгъуащ. 
ИлъэситIкIэ лэжьа ЩIалэгъуалэ палатэм и 6-нэ зэхуэсым и лэжьыгъэм жыджэру хэтахэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и ФыщIэ тхылъыр щаритым, Егоровэм къыхигъэщащ апхуэдэ гулъытэ дэтхэнэми зэрыхуэфащэр.
Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и къудамэм и унафэщI Емуз Нинэ псалъэр щратым, ЩIалэгъуалэ палатэм и лэжьыгъэм хэта дэтхэнэри дуней щхьэхуэ зэрыри­къур, жану, зыпэрыува IэнатIэр жэ­уаплыныгъэ пылъу зэрагъэ­зэщIар къыхигъэщащ. НэхъапэкIэ лэжьа зэхыхьэгъуэхэм къакIэ­ры­мыхуу, уеблэмэ мы зэхуэсым хэта щIалэ­гъуалэм нэхъыбэж яхузэ­фIэ­кIауэ къилъытащ Емузым. «Къапщтэмэ, ар зэрыщытын хуейри аращ - ипэ итахэм ящIамрэ ялэжьамрэ хэбгъахъуэу, зебгъэужьу, зебгъэ­Iэту улажьэмэщ, гукъинэж уащы­щы­хъунури, Iэужь-лъэужьхэм лъа­псэ щадзынури. Мы 6-нэ зэхуэсым хэтахэр абы и лъэныкъуэкIэ гу­къинэж зэрыхъунум пцIы хэлъкъым», - жиIащ Емуз Нинэ. Езыр зи унафэщI къудамэм къыбгъэдэкI ФIыщIэ тхылъхэр ЩIалэгъуалэ палатэм хэтхэм яритащ.
ЗэIущIэр и кIэм щынэсым, ЩIалэгъуалэ палатэм и 6-нэ зэхуэсым и унафэщIу лэжьа Созаев Кязим ­псоми фIыщIэ яхуищIащ, нэхъыжьхэм я дэIэпыкъуныгъэрэ гулъытэрэ мыхъуамэ, апхуэдиз зэрахузэфIэмыкIынури жиIащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, мазэ ипэкIэ ЩIалэгъуалэ палатэм и 7-нэ зэхуэсым хыхьэну хуейхэм я хэ­дэрыхэплъэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым ще­кIуэкIащ, и лэжьыгъэри дызытехьэ мазэм щIедзэ. Абы хыхьэну хуа­гъэфэщащ 6-нэ зэхуэсым и лэжьыгъэм жыджэру зыкъыщызыгъэлъэгъуа зыбжанэми.

ШУРДЫМ Динэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021
12.02.2021