Инарыкъуейрэ Курп Ипщэрэ хуэкIуэ гъуэгухэр зэрагъэпэщыж

Тэрч щIыналъэм щыщIадзащ Дей - Курп Ищхъэрэ - Осетие Ищхъэрэ-Алание автомобиль гъуэгум щыщ Iыхьэу Курп Ипщэ, Ищхъэрэ жылэхэм хуэкIуэр зэгъэпэщыжын. Лэжьыгъэхэр щрагъэ­кIуэкIынущ километри 5,85-м.

А гъуэгум Инарыкъуейри Курп Ипщэри республикэм и къалащхьэмрэ щIыналъэм и центрымрэ пещIэ.
Къапэщыт лэжьыгъэхэм хохьэ гъуэгум щIы текIутауэ ар зэтегъэтIысхьэныр, псы щIэжыпIэхэр хуэщIыныр, асфальт телъ­хьэныр, и Iуфэхэр зыхуей хуэгъэзэныр.
Гъуэгур къызыхуэтыншэу зэрагъэпэ­щыжынущ «Шынагъуэншэ икIи фIагъ ­лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгухэр» лъэпкъ проектым къыщыгъэлъэгъуахэм тету. Лэжьыгъэ псори мы илъэсым къриубыдэу яухыну я мурадщ.

ДЖАТЭ Къанщауэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021
12.02.2021