Зыми емыщхь. УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Къуныжь Хьэждал къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу

КъБР-м и цIыхубэ артист, уэрэ­джы­IакIуэ цIэрыIуэ Къуныжь Хьэждал къы­зэралъхурэ илъэс 90 ирокъу. 
Къуныжьыр Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Нартан къуажэм къыщалъхуащ 1931 гъэм мазаем и 3-м. Езым къиIуэтэжауэ зэрыщытащи, уэрэд жыIэным ­Хьэждал дезыгъэхьэхауэ щытар и адэ ТIатIущ. Абы уэрэдыжьхэр дахэу жиIэрт, ахэр Хьэждал и гум ириубыдэрт, ап­хуэ­дэурэ гукъэкI ищIат езым хузэфIэкIым еплъыжыну. И ныбжьэгъухэм яхэсу, гуп хэту зэпедзэкIхэр къыхадзамэ, фIэфIу ядипхъуатэрт. Къуныжьым япэу игъэзэ­щIахэм ящыщщ «Андемыркъан» и уэрэдыр. Зыми пимыщIу, жиIэрейуэ щытащ цIыхубэми фIыуэ яригъэлъэгъуа «Сы­ныпхуокIуэж» уэрэдыр...
Къуныжь Хьэждал балигъыпIэм щиу­вэм, механизатору Нартан колхозым лэжьэн щыщIидзащ. Уэрэд жыIэныр сыт хуэдизу фIыуэ имылъагъуми, и гъащIэр а Iуэхум триухуэну и гум къэкIыртэкъым. Хьэждал и гъащIэр мэкъумэш IэнатIэм ирипхыну къыщIэкIынт, а зэманым щыIа «Къэбэрдей» къэфакIуэ, уэрэджыIакIуэ гупыр Нартан къуажэм концерт ятыну ­кIуауэ щымытамэ. «Уэрэд дахэу егъэзащIэ» жаIэу, гупым я унафэщIым бгъэдашауэ щыта щIалэщIэм игъэзэщIа «Сы­нып­хуокIуэж» уэрэдыр псоми я гум ирихьат.
Радиомрэ телевиденэмрэ къахыхьэу, уэрэд зыбжанэ иригъэтха нэужь, IэнатIэм и унафэщIхэми къагурыIуащ уэрэ­д­жыIакIуэ Iэзэ, макъ телъыджэ иIэу къы­зэрыунэхуар. ИкIи радиом едаIуэхэр щIэ­мычэу абы тхэрт, Хьэждал и уэрэд девгъэдаIуэ жаIэу. Гум, псэм дыхьэу абы жи­Iэрт лъагъуныгъэ, гушыIэ уэрэдхэри уэрэдыжьхэри. Уэрэду игъэзащIэр цIы­хубэм гунэс ящыхъурт, къыщIэлъэIурт. 

НафIэдз Мухьэмэд.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021
12.02.2021