ПсапащIэхэм я фIыщIэр

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и унафэкIэ ­къыдагъэкIа «Дэ дызэкъуэтщ» уры­сейпсо зэщIэхъееныгъэм зэ­рызыщIигъэкъуам папщIэ къэ­рал фэеплъ дамыгъэр иджыб­лагъэ хуагъэфэщащ Бэрбэч Хьэт­IутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. Ар иратащ еджапIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ.
ГъэфIэж пшыхьыр къызэзыгъэ­пэщар коронавирус уз зэрыцIалэм зыщиубгъу лъэхъэнэм зи ныбжь хэкIуэтахэмрэ  узыншагъэкIэ зы Iуэ­ху зэхуэмыхъухэмрэ ядэIэпы­къу­нымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ ЩIыналъэ волонтёр штабырщ, езыгъэкIуэкIар абы и унафэщI, Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­р­ал университетым химиемрэ биологиемкIэ и институтым и 4-нэ курсым щеджэ Къущхьэ Залинэщ. Къэрал фэеплъ дамыгъэр Алътудым щритым, Къущхьэм еджапIэм и администрацэмрэ медицинэ колледжым и лэжьакIуэхэмрэ фIыщIэ яхуищIащ пандемие лъэхъэнэм ирагъэкIуэкIа псэемыблэж лэжьыгъэм папщIэ.
«МазищкIэ зэпымыууэ зи лэ­жьыгъэр езыгъэкIуэкIа ЩIыналъэ волонтёр штабым хэтахэм университетыр шхын пщтыркIэ къахуэ­бэ­лэрыгъакъым, сыт щыгъуи и нэIэ къытетащ. Университетым и егъэ­джа­кIуэхэми, лэжьакIуэхэми, еджа­кIуэ­хэми дапщэщ захуэдмыгъэзами, пандемием унэм щIиубыдауэ зи ныбжьыр илъэс 65-м щIигъуа нэхъыжьхэм я ерыскъы матэр яIэрыдгъэхьэн папщIэ, я уней ма­ши­нэ­хэмкIэ къыддэIэпыкъуащ, езы­хэ­ри ди сыт хуэдэ Iуэху къыхыхьэнуи хьэзырт. ЩIалэгъуалэм еши псэхуи яIакъым, жэщкIэ штабым дыкъыщыни къыхэкIыу, лэжьыгъэр едгъэкIуэкIащ. Зы унагъуэм хуэдэу дызэкъуэтащ, цIыхубэр зыгъэпIейтей узыфэм дызэрытекIуэн гуп­сы­сэм зы дищIат», - яжриIащ къызэху­э­сахэм Къущхьэм.
Фэеплъ медалыр зрат Алътуд Юрэ псалъэр щылъагъэсым, ап­хуэдэ къэрал дамыгъэ лъапIэр студентым ректорым ириту куэдрэ къызэрымыхъур къыхигъэщащ. «Си гуапэ мэхъу мы зэман хьэлъэм ди университетым егъэджэ­ныгъэрэ щIэныгъэ Iуэхум къи­щы­нэмыщIауэ, гумрэ псэмрэ къабгъэ­дэкIыу псапэ щIэнымкIэ цIыхубэм щхьэпэ хуэхъуну къару къызэры­къуэкIар. Псори зэхэту штабым ­ирихьэжьа IуэхущIафэхэм волонтёри 140-рэ хэтащ, абыхэм я нэхъыбэри университетым щеджэхэм ящыщщ. ИкIи  пэжщ, дэ дызэ­къуэтщ, сыт ­щыгъуи дызэгъусэщ, аращ гугъуе­хьхэм дызэщамыгуэу ди Iуэху щIы­дэкIынур, аращ псоми дакъыхэшу щIыщытынур», - жиIащ Алътудым.
Фэеплъ дамыгъэхэр хуагъэфэщащ Медицинэ колледжым и уна­фэщI Пщыбий Светланэрэ кол­леджым и лэжьакIуэ КIумыхъу Ири­нэрэ. Ахэр дохутыр IэщIагъэ зиIэ ­волонтёрхэм я лэжьыгъэм зэи теплъэкъукIакъым, сыт щыгъуи ягъэгъуэзащ, хущхъуэ щыхуэныкъуэ, щIэ­гъэкъуэн щыхуей къыхэкIмэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэри, медицэнэ IуэхущIапIэхэри, хьэры­чэ­ты­щIэ­хэри Iуэхум къыхашащ, а щIы­кIэм тету абыхэм штабым и лэжьыгъэр купщIафIэ ящIащ, и мыхьэ­нэми зрагъэIэтащ.
Урысейм ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и агентствэм и фIыщIэ тхылъхэр иратащ университетым гъэсэны­гъэ лэжьыгъэмрэ цIыхубэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ  проректорым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Геккиев СулътIан, 7-нэ студент псэупIэм и унафэщI Аттаев Заур, университетым и Ме­дицинэ колледжымрэ къэрал университетымрэ я администрацэхэм. ЗэIущIэр и кIэм щынэсым, Геккиев Заур къыхилъхьащ ЩIы­налъэ штабым и лэжьыгъэм жы­джэру хэтахэр Iуащхьэмахуэ лъапэ драшейуэ абдеж зыщрагъэгъэпсэхуну.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2020 гъэм гъатхэпэм и 20-м щегъэжьауэ бадзэуэгъуэм и 15 пщIондэ щыIа пандемием и япэ къэуэгъуэм ирихьэлIэу «Волонтёр-дохутырхэр» зи фIэщыгъэ урысейпсо жылагъуэ ­зэгухьэныгъэмрэ волонтёр хасэхэм­рэ къыхалъхьэри, Урысейпсо цIы­хубэ фронтым щIыгъуу #Дэ дызэкъуэтщ жыхуиIэ зэщIэхъееныгъэр къызэрагъэпэщащ. Абы ипкъ иткIэ, узыфэ къежьам земыгъэубгъунымкIэ волонтёр штабхэр къэрал псом къыщызэIуахат. Къэбэрдей-Балъкъэрыр жыджэру хэтахэм ящыщщ, нэхъыбэу зи гуащIэ хэзылъхьахэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ Медицинэ колледжымрэ яхэтащ.
МазищкIэ емытIысэхыу лэжьа ЩIыналъэ волонтёр штабым и лэжьыгъэр зыгъэкIуэтахэм ящыщу цIыху 81-рэ ищхьэкIэ зи гугъу тщIа «Дэ дызэкъутщ» урысейпсо зэщIэхъееныгъэм зэрызыщIигъэкъуам папщIэ» къэрал фэеплъ дамыгъэр хуагъэфэщащ.

ЩХЬЭЩЭХУЖ Инал.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021
12.02.2021