Мэзхэр къагъэщIэрэщIэж

«ЩIыуэпс» лъэпкъ проектым хыхьэу Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щагъэзэщIэнущ «Мэзхэр ­хъумэн» щIыналъэ программэр.
Абы и къалэн нэхъыщхьэр жыгыу ираупщIыкIым хуэдиз хэ­сэ­жынырщ. 2024 гъэм нэсыху ди ­мэзхэм зы щIыпIэ IэнэщI къэмынэу къэгъэ­щIэ­рэ­щIэжын ­хуейуэ щытщ. Экологием дежкIэ  мы­хьэнэ ин зиIэ ­ мы Iуэхум 2020 гъэм къэ­рал бюджетым сом ме­луан ­43-м щIигъу къыхагъэкIащ. Абы щыщу мэзхэр къэгъэ­щIэ­рэ­щIэ­жыным сом мелуани 8,84-рэ, мэзхэр мафIэсым щызыхъумэ­хэр зы­хуеину техникэхэмрэ Iэ­мэп­сы­мэ­хэмкIэ къы­­зэгъэ­пэщыным - сом ­мелуан 34-рэ, мэз х­озяйст­вэхэр зы­хуеинухэр къахуэщэхуным сом мелуан 0,73-рэ те­кIуэ­дэнущ.
Проектым ипкэ иткIэ мэз ма­фIэс­хэм зэрыпэщIэтыну техникэу 11, Iэ­мэпсымэ  зэмылIэужьыгъуэу 148-рэ, мэз хозяйствэхэм папщIэ оборудованэу 66-рэ къащэхуащ. Илъэс блэкIам къриубыдэу ди ­республикэм гектари 102-м жыгы­щIэхэр щыхасащ. ЯIэ мэз гектар 50-м нэсым жыгхэр щыкIэщIасэжащ, агротех­никэ лэжьыгъэхэр ­егугъуу къыщрахьэлIащ гектар 1378-м.
Ди респуб­ликэм и мэз хозяйствэхэм псом хуэ­мыдэу гулъытэ ин хуащI мэзхэр зэрагъэбэгъуэжыну жыгыщIэ цIы­кIухэр щагъэкI хьэсэхэм. Но­бэкIэ абыхэм  гектар мини 2-м щIигъу яубыд.

ЖАНХЪУЭТ Зузэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021
12.02.2021