Къызытехьэлъэ яхэт?

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и етIуанэ Iыхьэм щIидзащ. Командэхэм ­къапэщылъыжыр иджыри къэс ирагъэкIуэкIам нэхърэ нэхъ мащIэщ. 
Зэхьэзэхуэм зэрыщIидзэрэ мазэрэ ныкъуэрэ дэкIауэ арами, ар къызытехьэлъэ хъуа командэхэм яхэту къып­щохъу. Армырамэ, дауэ къызэрыбгурыIуэнур щэбэт кIуам екIуэкIа зи чэзу джэгугъуэм Налшык и «Маисэмрэ» Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэмрэ къызэрыримыхьэлIар. Я хьэрхуэрэгъуу щытын хуея «Тэрчымрэ» «Ислъэмеймрэ» елъытауэ, абыхэм гъуэгуанэ лей зэпачынутэкъым ди республикэм и къалащхьэм и къы­дэлъэдапIэм деж щыIэ «ДыгъафIэ къалэ» еджапIэм и ­стадионым къэсын папщIэ. ЗэIущIэм къызэрымыкIуам къыхэкIыу ахэр 0:3-уэ къыхагъэщIауэ къалъытащ икIи я Iуэхухэр турнир таблицэм нэхъыкIэж щыхъуащ. 
«Маисэмрэ» «КъБКъУ»-мрэ кIэух увыпIэхэр дэзыгуэш Налшык и «Ансар»-мрэ «Спартак-Д»-мрэ абы щыгъуэм бэнэныгъэ гуащIэ ирагъэкIуэкIащ. ЗэкIэ ехъулIэныгъэхэр яIакъым, топ зырызкIэ «Шэджэм-2»-мрэ «Мурбек»-мрэ къапикIуэтри, ауэ гува-щIэхами я ерыщагъым фIы гуэрхэр къахуихьын хуейщ. 
Зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэри текIуэныгъэкIэ иригъэ­жьащ Бахъсэн и «Автозапчасть»-м. «Бабугент»-м бжыгъэш­хуэкIэ ефIэкIри, абы и пашэныгъэр нэхъри игъэбыдащ. 
Бахъсэндэсхэм къакIэлъеIэ «Мурбек»-ри текIуащ. АрщхьэкIэ ар пашэм къызэрыкIэрыхур зэрыочкоиплIу ­къэ­нэжащ. 
Ещанэ увыпIэр зэриIыгъщ «Малка»-м. Абы и пашэ ­ШащIэ Беслъэн иужь зэIущIэм Къэрэгъэш и «Иналым» топитI щыхудигъэкIащ икIи гъуащхьауэхэм я зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ. Мыгъэрей зэхьэзэхуэм ар 6 къыщыхэжаныкIащ. ШащIэм зы топкIэ къыкIэроху иджыри къэс ­пашэныгъэр зыIэщIэлъа «Ансар»-м и гъуащхьауэ Тамаев Аланрэ «Бабугент»-м щыджэгу Глашев Алимрэ. 
Аргуэру и очко бжыгъэм зэрыхэхъуам и фIыгъэкIэ турнир таблицэм увыпIищкIэ зэуэ зыщиIэтащ «Тэрчым». Зэхьэзэхуэр гугъуу езыгъэжьа джылахъстэнейдэсхэр, илъэс къэси хуэдэу, медалхэм иджыри зэрыщIэбэнынум шэч хэлъкъым. 
Фыщыдгъэгъуэзэнщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм ­кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Ислъэмей» (Ислъэмей) - «Маисэ» (Налшык) - 3:0, «Кэнжэ» (Кэнжэ) - «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) - 4:1, «Тэрч» (Тэрч) - «КъБКъУ» (Налшык) - 3:0, «Мурбек» (Налшык) - «Спартак-Д» (Налшык) - 2:1, «Автозапчасть» (Бахъсэн) - «Бабугент» (Бабугент) - 4:0, «Инал» (Къэрэгъэш) - «Малка» (Малкэ) - 2:4, «Шэджэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) - «Ансар» (Налшык) - 1:0, «Шэрэдж» (Старэ Шэрэдж) - «Шагъдий» (Зеикъуэ) - 1:1.
КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэм «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щызэIущIэнущ: щэбэтым - «Маисэ» - «Шэрэдж», «КъБКъУ» -«Шэджэм-2», «Бабугент» - «Кэнжэ», «Ша­гъ­дий» - «Автозапчасть», «ХьэтIохъущыкъуей» - «Мурбек»; тхьэ­махуэм - «Ансар» - «Инал», «Спартак-Д» - «Тэрч», «Малка» - «Ислъэмей» командэхэр.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021
12.02.2021