Дыщэ медалымрэ зэIэпах кубокымрэ

Армэм и генерал Хрулёв А. и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт Дзэ академием и курсантхэм я зэхьэзэхуэ самбэмкIэ екIуэкIащ. Абы дыщэ медалрэ зэIэпах ­кубокымрэ къыщихьащ ди лъахэгъу ­Гъазэ Ибрэхьим.
ЕхъулIэныгъэ  иIэу илъэс етIуанэ ­хъуауэ «ищхъэрэ къалащхьэм» щоджэ Налшык къыщалъхуа щIалэщIэр. Ар сыт щы­гъуи жыджэру хэтщ армэм и генерал Хрулёв А. и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт Дзэ академием и жылагъуэ, спорт гъащIэми. Апхуэдэхэм ящыщ зыщ иджыблагъэ самбэмкIэ абы щекIуэкIа зэхьэзэхуэри. ­Килограмм 75-м нэс зи хьэ­лъагъхэм я зэ­пеуэм Гъазэ Ибрэхьим къы­щы­пэхъун къахэкIакъым икIи хуэфащэ дыдэу текIуэныгъэр къыщихьащ. 
Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и чемпионат мыгувэу зэхэтынущ. Армэм и генерал Хрулёв А.  и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт Дзэ ­академием и цIэкIэ абы зыкъыщигъэлъэ­гъуэнущ тренер гъуэзэджэ Солдатов Виктор и гъэсэн Гъазэ Ибрэхьим. Апхуэдэ Iэмал ди лъахэгъум къыхукъуэкIащ я еджапIэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм зэрыщытекIуам и фIыгъэкIэ. 

Хьэтау Ислъам.

Читать далее

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


19.04.2021
16.04.2021
14.04.2021
12.04.2021