Щхьэ бжыгъэкIэ нэхъыбами…

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 1:0 (1:0). Прогресс. «Биолог» ста­дион. Мэлыжьыхьым и 3-м. ЦIыхуи 100 еплъащ. 

Судьяхэр: Хромей (Воронеж), Головченкэ (Дон Iус Ростов), Гаджигусейнов (Мэхъэчкъалэ). 
«Биолог-Новокубанск»: Суворов, Охрименкэ, Старков (Борисов, 27), Хибабэ, Каргин, Циберкин (Степанович, 90), Селеменев (Чувилов, 54), Салахетдинов, Малыш (Любченкэ, 90), Марченкэ, Лесников.
«Спартак-Налшык»: Антипов, КIэдыкIуей (Ольмезов, 75), Тебэрды, Шумахуэ, Мэкъуауэ, Джатэрывэ, Хьэшыр, Iэпщацэ, Жангуразов (Бахъ­сэнокъуэ, 62), ХъутIэ, Багъэтыр (Ашу, 64). 
Топыр дигъэкIащ: Лесниковым, 43 (1:0).
Дагъуэ къыхуащIащ: Охрименкэ, Селеменовым, Шу­махуэм, Багъэтырым, Марченкэ, ХъутIэм, Салахетдиновым.
Джэгум къыхахуащ: Чувиловыр.
«Спартак-Налшыкым» дэщI­хэм, аргуэрыжьти, я гур хэщIащ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым ще­кIуэкI зэхьэзэхуэм епщыкIущанэ увыпIэм фIэкIа щы­зы­мыIыгъ Прогрессым и ­«Биолог-Новокубанск»-м ар къи­хигъэщIащ. Абы щыгъуэ­ми я хьэрхуэрэгъухэр 73-нэ дакъикъэм къыщыщIэдзауэ зы цIыхукIэ нэхъ мащIэу ­щытащ, ди щIалэхэм ящыщ зым фэбжь зэрыридзам къы­хэкIыу я гъуащхьэ­хъумэныкъуэ Чувиловыр джэгум къызэрыхахуам къы­­хэкIыу. Щхьэ бжыгъэкIэ зэ­рынэхъыбам налшыкдэс­хэм я фейдэ къыхахыфакъым икIи, Iуэхур ягъэ­зэ­кIуэжыну зэман кIыхь яIа пэт­ми, зы очкэ нэхъ мыхъу­ми къахуегъэлакъым.
Псом хуэмыдэу гухэщIщ ди гъуащхьауэхэм уахэплъэну. Иужь джэгугъуитхум ­къриубыдэу абыхэм зы топ закъуэ я хьэрхуэрэгъухэм ­худагъэкIыфауэ аращ. А Iуэ­хугъуэр къащехъулIари зэ­хьэ­зэхуэм кIэух дыдэ увы­пIэхэм ящыщ зым щыщыт «ЕсэнтIыгур» къыщрагъэб­лэгъаращ. Апхуэдэурэ екIуэкI­­мэ, зыхуагъэувыжа къа­лэн мащIэри - командэ нэхъыфIитхум яхэту зэпеуэр яухыну - зэрахуэмыгъэзэ­щIэ­нур нэрылъагъущ. Зэ­хьэ­зэхуэр и кIэм нэблэгъэху дэтхэнэ зы очком и уасэр нэхъ лъапIэж зэрыхъунуми шэч хэлъкъым.
«Спартак-Налшыкым» мы­гъэрей зэпеуэр зэрыни­лъэ­фэсыным хущIэкъуми, Краснодар крайм и командитIыр лIэн-къэнэну бжьы­пэм иризоныкъуэкъу. Фызэ­ры­щыгъуазэщи, япэ увыпIэр къэзыхьым и закъуэщ япэ дивизионым ягъэкIуэнур. Иужьу зэхэта джэгу­гъуэм «Кубань»-мрэ «Ку­бань-Холдинг»-мрэ я щыты­кIэм зригъэхъуэжащ. Мэ­хъэчкъалэ пашэу кIуа крас­нодардэсхэм бжыгъэр къызэIуахами, «Легион-Динамо»-м пэщIэтыфакъым. Ар хъарзынэу къагъэ­сэбэпащ я ныкъуэкъуэгъу нэхъыщхьэхэм: хуабжьу ­гугъу дехьами, ди лъахэгъу ДыщэкI Аслъэн зи пашэ «Кубань-Холдинг»-м къыхуеб­лэгъа ставрополдэсхэр хигъэщIащ икIи зэхьэзэхуэм бжыпэр щиубыдыжащ. 
ЯфIэкIуэда очко бжыгъэр къэплъытэмэ, япэ ищахэм къазэрыкIэрыху щыIэкъым Новороссийск и «Черно­морец»-ри. Къэнэжа джэгугъуэ пщыкIуз-пщыкIутIым къагъэлъэгъуэнущ хэт и насып нэхъ къикIынуми. 
Иджы щыгъуазэ фыхуэт­щIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ ди­визионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ иужьу зэхэта зэIущIэ­хэм къарикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Дружба» (Мейкъуапэ) - «ТIуапсы» (ТIуап­сы) - 3:2, «Форте» (Таганрог) - «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псы­хуа­бэ) - 2:0, СКА (Дон Iус Ростов) - «Интер» (Черкесск) - 4:2, «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) - «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) - 0:3, «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) - «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) - 2:1, «Краснодар-3» (Краснодар) - «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) - 0:1, «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) - «Кубань» (Краснодар) - 2:1. 
Мэлыжьыхьым и 10-м къы­кIэ­лъыкIуэ джэгугъуэр зэ­хэ­тынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкым» къригъэ­блэгъэнущ Новороссийск и «Черноморец»-р.

Жыласэ Заурбэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


19.04.2021
16.04.2021
14.04.2021
12.04.2021