18.02.2020, 12:51 - Статья

Хабзэ зэрыхъуауэ, Мэлба­хъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэкIащ «Искусство дипломатии» зэIущIэр. Ар къызэрагъэпэщащ IуэхущIапIэм щеджэ и пэшым и къудамэм и лэжьакIуэхэм. Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ Гуманитар-техникэ колледжым и кадет корпусым и «Правоохранительная деятельность» IэщIагъэм и студентхэр. 

18.02.2020, 12:47 - Статья

Советыдзэхэр Афганистаным къы­зэ­рырашыжрэ мазаем и 15-м илъэс 31-рэ ирикъуащ. А махуэм ирихьэлIэу республикэм и къалащхьэм, щIыналъэхэм щекIуэкIащ абы теухуа Iуэхухэр. 

18.02.2020, 12:43 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхэквондоистхэм медалищ къыщахьащ олимп лъэхъэнэм ипэ къихуэу Тыркум щекIуэкIа «Turkish Open» рейтинг зэхьэзэхуэм. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм тхэквондомкIэ (WTF) и федерацэм и секретарь нэхъыщхьэ Къан­къул Беслъэн.

18.02.2020, 12:35 - Статья

Мазаем и 4-м «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм мы гъэм и етIуа­нэ зыгъэсэгъуэр Нарт­санэ (Кисловодск) щызэхаублащ.

18.02.2020, 12:30 - Статья

Урысейм и лъэпкъ гвардиеу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и хэщIапIэм ще­кIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ дзэ зэгу­хьэ­ныгъэм гырэ спортымкIэ я чемпионат. Абы хэтащ IэнатIэхэм и кIуэцIкIэ щыIа ­зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэр - КИФЩI-м щыIэ Лъэпкъ гвардием и командэ 16-м я спортсмен 80-м щIигъу. 

18.02.2020, 12:28 - Статья

IуэрыIуатэдж, уэрэджыIакIуэ, композитор Бэрэгъун Владимир и цIэм, хуэфащэ дыдэу, увыпIэ щхьэхуэ щеубыд Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и тхыдэм. Лъэпкъ макъамэ IуэрыIуатэм емызэшыжу зэрыхэлэжьыхьам и фIыгъэкIэ зэхуэ­хьэсыжа, нотэкIэ тха хъуащ адыгэ цIыхубэ уэрэдрэ пшыналъэу куэд дыдэ.

18.02.2020, 12:21 - Статья

Кыщпэк курыт еджапIэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЛIыхъужьхэм я блын» зыфIаща стендыр. Ар трау­хуащ Хэку зауэшхуэм Те­кIуэныгъэ Иныр къызэ­ры­щытхьрэ илъэс 75-рэ зэ­рырикъум.

18.02.2020, 12:16 - Статья

Си анэшхуэ ГуащэцIыкIу Куба къуа­жэм 1885 гъэм къыщалъхуащ, Къа­нэмэтхэ япхъущ, Шалхэ я нысэщ. Къэрэгъэш щыщ Шал Хьисэ 1906 гъэм щхьэгъусэ хуэхъуащ. ЗэгурыIуэ-зэдэ­Iуэжу а тIур илъэс 33-кIэ зэдэпсэуащ. А тIум бынипщI зэдапIащ: щIалэу хы, хъыджэбзу плIы.

Последнее


КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Москва областым ЩIыналъэр зехьэнымкIэ и центрым и лэжьэкIэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва областым щыIащ. УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Чернышенкэ Дмитрий зи пашэ делегацэм хэту ар УФ-м бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыу­жьыныгъэмкIэ, связымкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и министр Шадаев Маскут, Ставрополь крайм и губернатор Владимиров Владимир сымэ ящIыгъуу щыгъуазэ зищIащ ЩIыналъэр зехьэнымкIэ и центрым и лэжьэкIэм. Москва областым и губернатор Воробьев Андрей хьэщIэхэм яригъэлъэгъуащ IуэхущIапIэм и IэнатIэхэр.

Нобэрэ пщэдейрэ

Мазаем и 18, гъубж

Лъэпкъ проектхэр адэкIэ мэкIуатэЛъэпкъ проектхэр адэкIэ мэкIуатэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мазаем и 17-м иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ советым и зи чэзу зэ­IущIэр. 

Лъэпкъ бзэ щIэныгъэр ипэкIэ зыгъэкIуэта Хъуран Батий. И хэкум, адыгэм папщIэ псэуа

Адыгэм къызэринэкIа тхыдэ гъуэгуанэм ущрип­лъэжкIэ, гу лъумытэу ­къа­нэр­къым щIэныгъэ и лъэ­ныкъуэкIэ а зэманым къриубыдэу жылагъуэр зды­нэса лъагапIэхэр къы­зэрымыкIуэу зэры­щы­тым. Псом хуэдэжкъым бзэ щIэныгъэм игъуэта зыужьыныгъэ иныр. Ди щIыналъэми нэгъуэщI щIыпIэхэми щыщ еджагъэшхуэ, къэхутакIуэ куэд елэжьащ а унэтIыныгъэм. Къэбэрдей жылагъуэм егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ зыщаужьыным гул­ъы­тэшхуэ хуэзыщIахэм ящыщщ хэкупсэ нэсу дунейм тета, къызыхэкIа адыгэ лъэпкъым папщIэ псэуа Хъуран Батий Лэкъу­мэн и къуэр.

Мы махуэхэм

Мазаем и 15, щэбэт

ЩIалэгъуалэр псэкупсэу гъэсэным диным щиIэ мыхьэнэр

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъып­лъы­нымкIэ и управленэм (УНК), Урысей МВД-м и Управленэу Налшык къалэ щыIэм балигъ мыхъуа­хэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэм я лэжьа­кIуэ­хэр хэтащ «Ди сабийхэм   я узыншагъэмрэ шынагъуэнша­гъэм­рэ пап­щIэ» акцэм хыхьэ «ЩIалэ­гъуалэр псэкупсэу гъэсэ­ным диным щиIэ мыхьэнэр» Iуэху щхьэпэм. 

УсакIуэ Балкъыз Батий дунейм ехыжащ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэн­хабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Дунейм ехыжащ усакIуэ Балъкъыз Батий Ахь­мэд и къуэр.
Ар Бахъсэн рай­оным хыхьэ Къулъкъу­жын Ип­щэ къуажэм ­ 1948 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м къыщалъхуащ. 1967 гъэм ­къуажэ школыр къиухри, а гъэ дыдэм дзэм къулыкъу щищIэну ираджащ. Усыгъэм дихьэх щIалэм хуэфащэ щIэ­ныгъэ зригъэгъуэтыну мурад ищIри, 1981 гъэм Горький ­Максим и цIэр зэрихьэу Москва дэт Ли­тературэ институтым заочнэу щIэ­тIыс­хьащ икIи ар 1987 гъэм хъарзынэу ­къиухащ. 1991 гъэм щыщIэдзауэ ­Урысейм и ТхакIуэхэм я союзым хэтащ.

Наркотикым пэщIэтыну къыхураджэ

КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьа­кIуэхэр, нарколог дохутырхэр ­КъБКъУ-м и «Точка кипения» центрым мазаем и 12-м студентхэм щаIущIащ. Зэхыхьэм хэтащ еджапIэ нэхъыщхьэм щеджэхэри, апхуэдэу информационнэ технологиехэмкIэ колледжым и студентхэри. Ар трау­хуат наркотикым зэрыпэщIэтыпхъэ Iэмалхэм. 

Я щIыхьым пщIэ хуащI

Мы гъэм ди къэралым егъэлъапIэ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхьрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. Абы цIыхубэм уасэшхуэ ­щIитын хуей хъуащ. Дзэлыкъуэ щIыналъэм щыщу зауэм дэкIат цIыху ­мини 4-м щIигъу, къэзымыгъэзэжар цIыху мини 2-рэ 272-рэ мэхъу. Дэтхэнэми и цIэмрэ лIыхъужьыгъэмрэ къыхэнэнущ дунейпсо тхыдэм.

Дзэлыкъуэ щIыналъэм къабзагъэм щогугъу

Дзэлыкъуэ районым и унафэщIхэм я нэIэ зэпымыууэ трагъэтщ къуажэхэр зэ­Iузэпэщ щIынымрэ гъэкъэбзэ­нымрэ ехьэлIа Iуэхухэм. Иджыпсту мы щIыналъэм и щIыпIэ псоми унагъуэ кIэ­рыхубжьэрыхухэр щызэхуахьэс контейнеру 2200-м щIигъу къыщагъэ­сэбэп.
Иджыблагъэ аргуэру щIэуэ контейнер 272-рэ къащэхуащ. Ахэр жьы хъуа­хэм я пIэкIэ щагъэувынущ Каменномост, Къамылыкъуэ, Чыщбалъкъ, Малкэ, Приречнэ, Псынэдахэ, Сов­хознэ, Сэрмакъ, Дзэлыкъуэдэс къуа­жэхэм.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS