25.06.2019, 12:41 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым щекIуэкIащ 2006 - 2007 гъэхэм къалъхуа щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэм дзюдомкIэ я ещанэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ юрист щIэныгъэхэм я кандидат, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэм и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд. 

25.06.2019, 12:35 - Статья

 Щапхъэ зытрах «Маленький джигит» сабий къэфакIуэ ансамблыр Псы­хуабэ къалэм щрагъэкIуэкI «Летний калейдоскоп» етхуанэ дунейпсо зэхьэ­зэхуэм и япэ нагъыщэм и лауреат ­хъуащ.

25.06.2019, 12:29 - Статья

 1837 гъэм Пушкин Александр мыхьэнэ зимыIэ зэдауэм кърикIуа зэрыукIым хэкIуэда нэужь, илъэс 23-рэ ныбжьым ит Лермонтов Михаил нэхъыщхьэхэм яхуэгъэзауэ усэ гуащIэ итхауэ щытащ. УсакIуэшхуэр зэрамыхъумэфамкIэ теп­щэхэр щигъэкъуаншэ а сатырхэм «къалэжьа» тезырт Лермонтов-щIалэщIэр япэу Кавказым къыщIагъэкIуа щхьэу­сыгъуэр.

25.06.2019, 12:16 - Статья

 Террор щIэпхъаджагъэхэр къэмыгъэхъунымкIэ комиссэм и зэIущIэу Тырныауз къалэм щызэхашар иригъэкIуэкIащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Залиханов Къанщоубий. 

25.06.2019, 12:10 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым микробиологиемкIэ, вирусологиемрэ иммунологиемкIэ и кафедрэр къы­зэрыунэхурэ илъэс 50 зэрырикъум теухуа Урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц иджыблагъэ екIуэкIащ.

25.06.2019, 11:44 - Статья

 Урысейм и къалащхьэм къэралым и ухуэныгъэ нэхъ хьэлэмэтхэм ятеухуауэ къыщызэIуаха выставкэм щагъэлъагъуэ Налшык къалэм дэт мэжджытым и макетыр. Утыку кърахьащ 50-кIэ нэхъ цIыкIуу щIа макет 80 - Москва и Кремлым щегъэжьауэ Владивосток щытралъ­хьа лъэмыжыщIэм нэсыху я макетхэр.

25.06.2019, 11:42 - Статья

 Зауэр къызэрыхъейрэ илъэс 78-рэ щрикъу махуэм и пэ къихуэу ­«КъБР-1» телеканалым и лэжьа­кIуэхэм ящIыгъуу Управленэм и унафэщI, полицэм и полковник Васильев Сергей, абы и къуэдзэ Трушин Алексей, «Эльбрус» ­СОБР-м и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и полковник Сунш Азэмэт, полицэм и майор Лыкъуэжь Маринэ сымэ щыIащ Налшык къалэм щыпсэу ветеран Караганов Николай Василий и къуэм и

25.06.2019, 11:40 - Статья

 Хэку зауэшхуэм зэрыщIидзэрэ илъэс 78-рэ зэрырикъум ехьэлIауэ УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм къыхилъхьа «Фэеплъ IэмыщIэ» урысейпсо Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрри хэтащ. 

Последнее


ТекIуэныгъэ Иным и «Фэеплъ IэмыщIэ»

 Хэку зауэшхуэм зэрыщIидзэрэ илъэс 78-рэ зэрырикъум ехьэлIауэ УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм къыхилъхьа «Фэеплъ IэмыщIэ» урысейпсо Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрри хэтащ. 
 Iуащхьэмахуэ щIыналъэр яхъумэурэ зи псэр зыта зауэлIхэм я фэеплъу Терскол дэтым деж цIыху щитIым щIигъу щызэхуэсат мэкъуауэгъуэм и 22-м. Кавказыр зыхъума сэлэт 225-м я хьэдэхэр щIэлъщ абдеж. 

Къэбэрдей театрым спектаклыщIэ и куэдщ

 ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым спектаклыщIэ куэд утыку ­кърихьащ. ЦIыхур зыгъэгупсысэ, и гукъыдэжыр къэзыIэт, гъащIэм нэгъуэщIынэкIэ езыгъэплъ, гукъыдэжыр къэзыIэт пьесэхэм я щIэупщIэр кIуэ пэтми нэхъ ин зэрыхъум ущымыгуфIыкIын плъэ­кIыркъым.

ГъащIэ узыншэм хуаущий

 Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и ИК-4-м илъэсым щIигъуауэ щолажьэ фадэмрэ наркотикымрэ итхьэкъуа тутнакъхэм социально-психологие Iуэху­хэмкIэ ядэIэпыкъу гуп. А программэр тращIыхьат мазихым, ауэ лэжьыгъэм фIыуэ кърикIуам  Iэмал къаритащ IэщIагъэлIхэм абы пащэну. 
 ИджыкIэ гупыр ядолажьэ наркотикым е фадэм итхьэкъуа тутнакъ 15-м. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми езым и фIэфIыныгъэкIэ дэ­Iэпыкъуэгъу хуейуэ зыхуагъэзащ IэщIагъэлIхэм, хьэл мыгъуэ яхуэхъуар езыр-езыру зыхадзыныр гугъущи. 

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 22, щэбэт

ГъащIэ узыншэм хуаущий

 Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и ИК-4-м илъэсым щIигъуауэ щолажьэ фадэмрэ наркотикымрэ итхьэкъуа тутнакъхэм социально-психологие Iуэху­хэмкIэ ядэIэпыкъу гуп. А программэр тращIыхьат мазихым, ауэ лэжьыгъэм фIыуэ кърикIуам  Iэмал къаритащ IэщIагъэлIхэм абы пащэну. 

КIуэкIуэ Казбек IущIащ ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэу УФ-м и Президентым и деж щыIэ Титов Борис

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зы­гъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыхуэзащ ХьэрычэтыщIэхэм я хуиты­ныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэу УФ-м и ­Президентым и деж щыIэ, «Деловая Россия» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщIхэм ящыщ Титов Борис. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым ­щы­Iэщ лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуауэ. 

Зыужьыныгъэм и нэщэнэхэр

 УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей дыгъуасэ ­Налшык щригъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Прави­тельствэм и УнафэщI Мусуков Алий, ­республикэм и министрхэр, нэгъуэщIхэри.

Президентым и жыIэмрэ и унафэмрэ

 Ди газетым и электрон къыдэкIы­гъуэм зэрытетащи, Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир мэкъуа­уэгъуэм и 20-м 17-нэ теленэтын зан­щIэр иригъэкIуэкIащ. Къэралым и цIыхухэм Президентыр «епсэлъащ» сыхьэти 4-рэ дакъикъи 8-кIэ. А зэманым къриубыдэу къэралым и Iэтащхьэм упщIэ 81-м жэуап яритащ, ахэр къикIащ хэгъэгу 23-м, нэтыныр иухыху студием къагъэхьа упщIэхэм я бжыгъэр мелуани 2-м щIигъуащ. БлэкIа теленэтынхэми хуэдэу, мыбыи хэтащ федеральнэ министрхэмрэ хэгъэгу Iэтащхьэхэмрэ. Ди газетым тыдодзэ Путин Владимир ита жэуапхэм щыщу нэхъыщхьэу къэт­лъы­тахэр.

Сокъур Заур и текIуэныгъэ

Мейкъуапэрэ Красноярскрэ щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэхэм Къэбэрдей-Балъ­къэрым и дзюдоистхэм медалитI къыщахьащ. 

Медаль зэмылIэужьыгъуэхэр

 «Динамо» спорт зэгухьэныгъэм и урысей­псо зэхьэзэхуэ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ 2003-2005 гъэхэм къалъ­хуа­хэм я деж ще­кIуэ­кIащ. Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и спортсменхэм дыщэ медалу 3, дыжьыну 1, жэз медалу 3 абы къыщахьащ. 

 Щыбэна гупхэм пашэныгъэр щызыIэрагъэ­хьащ Нэгъуей Рустам (кг 35-рэ), Малхозов Асте­мыр (кг 62-рэ), Щомахуэ Албиян (кг 85-рэ) сымэ. Зэхьэзэхуэм етIуанэ увы­пIэр щиубыдащ Щомахуэ Алим (кг 48-рэ). 
ЩIалэхэр ягъасэ Умархэ Залымрэ Валерэрэ, Наур­зокъуэ Къазбэч сы­мэ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS