11.12.2018, 12:38 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъакIуэм кIэлъыплъынымкIэ и управленэм щызэхалъхьэжащ республикэм щрагъэкIуэкI «Ажалыр щащэр жыIэ!» урысейпсо Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм кърикIуахэр икIи гу нэхъ зылъытапхъэхэр яубзыхуащ. 

11.12.2018, 12:17 - Статья

Сабий творчествэмкIэ «Эрудит» центрым щызэхуэзащ полицэм и лэжьа­кIуэхэмрэ IуэхущIапIэм и гъэсэнхэмрэ.

11.12.2018, 12:03 - Статья

 ЩIы хъурейм и щIыпIэ псоми цIыху мелуанхэр щызытхьэкъуа топджэгум и дунейпсо махуэщ дыгъэгъазэм и 10-р. Ар къэрал куэдым Iэтауэ щагъэлъапIэ. Къапщтэмэ, Бразилием. Зыми хузэфIэмыкIауэ абы и командэ къыхэхар тхуэнейрэ дунейпсо чемпион хъуам и закъуэкъым, атIэ ехъулIэныгъэкIэ зыкъыщагъэлъагъуэу и футболистхэр здэщымыIэ щIыпIэ къэгъуэты­гъуейщ.

11.12.2018, 11:58 - Статья

 Оперэмрэ балетымрэ я академическэ театрыр (Кировым и цIэр зезыхьэр) илъэс щитI щрикъум щыгъуэ абы къыщагъэлъэгъуауэ щытащ Чайковскэм и «Евгений Онегин» оперэр.

11.12.2018, 11:41 - Статья

 И ныбжьыр илъэс 86-нэм иту 2018 гъэм дыгъэгъазэм и 9-м дунейм ехыжащ шынагъуэншагъэмкIэ органхэм я ветеран, Урысейм шынагъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и юрист, юстицэм и подполковник Къэшэж Къа­сым Хьэрун  и къуэр.

11.12.2018, 11:17 - Статья

 Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и 5 - 6-хэм Грознэ къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм, пресс-IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм, блогерхэм, къэпщытакIуэ гупхэм я VI дунейпсо зэхыхьэшхуэр. ­КИФЩI-м и хэгъэгухэм къыдэкIуэу, абы мы гъэм япэу ­хэтащ Урысейм и нэгъуэщI щIыналъэхэм, хамэ къэралхэм я лIыкIуэхэр.

11.12.2018, 10:55 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
ПIалъэ гъуэзэджэмкIэ - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентыр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъумкIэ сынывохъуэхъу.

11.12.2018, 10:52 - Статья

 Урысей дирижёр телъыджэ, Урысейм щIыхь зиIэ и гупым - Санкт-Петербург и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщIым, «Хэкум  и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зрата Темыркъан Юрий и ныбжьыр дыгъуасэ илъэс 80 ирикъуащ.

Последнее


Тхылъ Нэхъыщхьэ

 Урысей Федерацэм и хабзэ нэхъыщхьэр - Конституцэр - къызэращтэрэ мы гъэм илъэс 25-рэ ирокъу. 1993 гъэм а махуэм цIыхубэ IэIэткIэ къащтауэ щытащ Урысей Федерацэм и Конституцэр. Аращ Урысейм и хабзэ нэхъыщхьэри, законхэм лъабжьэ яхуэхъури.
 Конституцэр къызэращтэрэ зэхъуэкIыныгъэ зыбжанэ халъхьащ, абыхэм ящыщщ УФ-м и Президентыр илъэсих пIалъэкIэ зэрыхахыр (нэхъапэм илъэси 4-у ­щытащ), Къэрал Думэм хаххэр илъэситхукIэ зэрыла­жьэр (ари илъэси 4-у щытащ).

Шэч къытесхьэркъым

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Урысей Федерацэм и Конституцэр илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуа и хъуэхъуКъэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуа и хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
ПIалъэ гъуэзэджэмкIэ - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентыр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъумкIэ сынывохъуэхъу.

КIуэкIуэ Казбек Темыркъан Юрий илъэс 80 зэрырикъуамкIэ йохъуэхъу

 Урысей дирижёр телъыджэ, Урысейм щIыхь зиIэ и гупым - Санкт-Петербург и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщIым, «Хэкум  и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зрата Темыркъан Юрий и ныбжьыр дыгъуасэ илъэс 80 ирикъуащ.
 ЮбилеймкIэ СССР-м и цIыхубэ артистым, Совет Союзым, УФ-м и Къэрал саугъэтхэм я лау­реатым ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

«Дыжьыныгъуэ волонтёрхэр» щIыналъэ центр къызэрагъэпэщ

 «Доброволецхэм я ресурс центр» программэр гъэзэщIэным хиубыдэу дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм Iэ щыщIадзащ республикэм и Правительствэм, Урысейм и Волонтер центрхэм я ассоциацэм, доброволецхэм я зэщIэхъееныгъэр КъБР-м щыдэIыгъынымкIэ щIыналъэ ресурс центрым зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм.

КъэкIуэнур зейхэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и районхэмрэ къалэ округхэмрэ щыщ еджакIуэ 27-м «Урысейм дрицIыхущ!» Iуэхум хы­хьэу, къэралым и цIыхум и дэфтэр нэхъыщхьэр - паспортыр - КъБР-м и Парламентым щратащ. 

ЕхъулIэныгъэхэм я лъабжьэр

 Ди республикэм и делегацэр «Урысей зэ­къуэт» партым и ХVIII съез­дым щыIащ. А зэIущIэшхуэм щыхэп­лъащ дызыхэт илъэсым кърикIуахэмрэ партым адэкIэ къыпэщыт къалэнхэмрэ.
Съездым и пленар зэIущIэм къы­щып­сэлъащ Урысейм и Президент Путин Владимир. Абы къыхигъэщхьэхукIащ цIы­хухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэнымкIэ, къэ­ралым и суверенитетыр гъэбыдэнымкIэ, экономикэм зегъэужьынымкIэ, Урысейм иджыпсту къыпэщыт къалэн инхэр тэмэму гъэзэщIэнымкIэ пар­тым жэуаплы­ны­гъэш­хуэ къызэрыбгъэдэхуэр.

Адыгэхэм я гъуазджэмрэ я щэнхабзэмрэ

 ЩэкIуэгъуэм и 29 - 30-хэм АР-м щагъэлъэпIа «Адыгэ щэнхабзэм и махуэм» ирихьэлIэу Мейкъуапэ къы­щыдэкIащ «Адыгэхэм я гъуазджэмрэ я щэнхабзэмрэ» («Мир искусства и культуры адыгов») зи фIэщыгъэ тхылъ щIэращIэр. 

Дахагъэм укъыхуреджэ

 Адыгэ щэнхабзэм и махуэр дахэу, хьэщIэ куэд кърихьэлIэу щагъэлъэпIащ Адыгэ Республикэм. Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм хыхьэ хэгъэгухэм лъэпкъ IуэхухэмкIэ я министерствэхэмрэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ­хэмрэ я лIыкIуэхэр хэтащ абы.

ГъэсапIэм зрагъэубгъу

 «КъБР-м егъэджэныгъэм зыщегъэужьын» къэрал республикэ программэм ипкъ иткIэ, ди щIыналъэм гулъытэ хэха щыхуащI егъэ­джэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэр егъэ­фIэкIуэным. Абы къызэ­щIиубыдэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ Шэ­джэм къалэм щаухуэну курыт школ №1-м къепха сабий садым зезыгъэубгъу унэщIэр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ Шэджэм щIыналъэм и администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIарэ Элинэ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS