05.03.2021, 15:17 - Статья

Гузэвэгъуэ хэхуа цIыхур зэ­хэзыщIыкIын, Iуэхур къыдэзы­Iыгъын ирихьэлIэным мыхьэнэ­шхуэ иIэщ. Псом хуэмыдэу узыншагъэм игъэдзыхэр IэщIагъэлI нэсым и чэзум пэщIэхуэ­ныр куэд и уасэщ. Абы и лъэныкъуэкIэ дэ ди насып къикIащ.

05.03.2021, 15:13 - Статья

Пандемием и лъэхъэнэм ­гугъуехь нэхъыбэ зи пщэ къыдэхуар медицинэм и лэжьакIуэхэрщ. Узыфэ шынагъуэм пэщIэувахэм яхэтащ Налшык къалэ дэт стоматологие поликлиникэ №1-м и дохутыр Яшинэ Эрикэ. Ар щы­лэжьащ республикэм и Сабий клиникэ сымаджэщым узыфэ зэрыцIалэ шынагъуэм щеIэ­зэу щыIэ госпиталым. 

05.03.2021, 15:08 - Статья

Иужьрей илъэсым жылагъуэм медицинэ лэжьа­кIуэхэм хуаIэ щытыкIэм икъукIэ зихъуэжащ. Пандемием дуней псом ягу къигъэкIыжащ дохутыр IэщIагъэм мыхьэнэшхуэ зэ­риIэр. Я щхьэ щы­мыс­хьы­жу икIи узым пимыкIуэту коронавирус шынагъуэм бэнэныгъэ гуащIэ драгъэкIуэкI абыхэм. 

05.03.2021, 14:59 - Статья

2019 гъэм и дыгъэгъазэ мазэм Китайм и Ухань къалэм къыщежьа коронавирус узыфэ шынагъуэм илъэсым щIигъуауэ дуней псор пэщIэтщ. Мы зэманым ирихьэлIэу ар япкърыту Урысейм къыщахутащ цIыху мелуани 4-м щIигъу, абыхэм ящыщу мин 87-м нэблагъэр лIащ.

05.03.2021, 14:40 - Статья

И ныбжькIэ щIалэми, лэжьыгъэ гъуэгуанэшхуэ и щIыбагъ къыдэмылъми, зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкIыу зыкъигъэлъэгъуащ дохутыр ЛIыхъугу Аринэ. Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м коронавирус узыфэ зэрыцIалэм щеIэзэу щыIэ госпиталым, езым и жэрдэмкIэ, мазиплIкIэ щылэжьащ а пщащэр. 

05.03.2021, 14:32 - Статья

СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэ­хэмрэ защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрырщ коронавирусым щеIэзэ япэ госпиталыр къыщызэ­Iуахар. Къапэщылъыр зэрымы­Iуэху тыншыр, я гъащIэмкIи ­шынагъуэншэу зэ­ры­щымытыр къа­гурыIуэми, абы и лэжьакIуэхэр гугъуехьым къыпимыкIуэту узыфэм жылагъуэр зэрыща­хъумэным я зэфIэкIи, я къаруи ­халъхьащ.

05.03.2021, 14:19 - Статья

Илъэс 35-рэ хъуауэ Бахъ­сэн район сымаджэщым и хирургие къудамэм медсестрауэ щыIэ Бакъ Марие и пщIыхьи къыхэхуэртэкъым зэгуэр зыпэрыт IэнатIэр ихъуэжыну. 

05.03.2021, 14:01 - Статья

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зы­хащIэну къыщIэкIынтэкъым, узыфэ зэ­мылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щы­мыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди ­лъахэм. 

Последнее


Дунейпсо Адыгэ Академием и лэжьыгъэщIэ

Налшык къалэ дэт, Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ томипщI хъу «Къэбэрдей-Балъкъэрым и щІыуэпс хъугъуэфІыгъуэхэр» зи фІэщыгъэ проектым хиу­быдэ япэ тхылъыр. Зихуэдэ щымыIэ лэжьыгъэшхуэм къызэщIеубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и щIыуэпсым и беягъым, и Iуэху зытетым, ар зэрызэрахьэм теухуа къэхутэныгъэхэр.

Налшыкрэ Новороссийскрэ зэпищIэу

ЦIыху куэдым я лъэIур ягъэзащIэу къызэIуахащ ­мафIэгукIэ тенджыз ФIыцIэ Iуфэм узэрыкIуэфыну ­гъуэгуанэр. 2021 гъэм накъыгъэм и 4-м къыщыщIэдзауэ зекIуэнущ Налшык - Новороссийск 661С мафIэгур.
МафIэгур Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ федеральнэ щIы­налъэхэм цIыху нэхъыбэ щыпсэу я къалэхэм деж къыщыувыIэнущ (Минеральные Воды, Армавир, Краснодар).
Налшык станцым мафIэгур текIынущ москва зэма­нымкIэ сыхьэт 14-рэ дакъикъи 9-м. Новороссийск нэсынущ къыкIэлъыкIуэ махуэм и сыхьэти 7-рэ дакъикъэ 45-м.

Егоровэ Татьянэ хэтащ Европэм и Советым и ЩIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и зэIущIэм

Европэм и Советым и ЩIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым хэт «Европей цIыхубэ парт» политикэ гупым и зэIущIэ иджыблагъэ видеоконференц IэмалкIэ ирагъэ­кIуэкIащ. Абы хэтащ ­КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ.

КIуэкIуэ Казбекрэ Нерадькэ Александррэ зэIуощIэ

Гъатхэпэм и 1-м Москва лэжьыгъэ Iуэ­хукIэ щызэIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Урысейм Хьэуа транспортымкIэ и къэрал агентствэм и унафэщI Нерадькэ Александррэ.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрд­ей-Балъкъэрым хьэуа зэпыщIэныгъэхэм зыщегъэужьынымкIэ щыIэ Iэмалхэм. Къапщ­тэмэ, Налшык аэропортым и инфраструктурэр егъэфIэкIуэным, кхъухьлъатэкIэ здэкIуэ щIыпIэхэм, абыхэм я бжыгъэхэм ­хэгъэхъуэным, апхуэдэуи, эпидемиологие щытыкIэр нэхъыфI хъужмэ, хамэ къэрал кIуэ рейсхэр зэтеублэжыным.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «муниципальнэ сыхьэт» иригъэкIуэкIащ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­гъатхэпэм и 3-м иригъэкIуэкIащ «му­ниципальнэ сыхьэт» зэIущIэр. Ар теу­хуауэ щытащ дызэрыт илъэсым лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэным муниципали­тетхэр зэрыхуэхьэзырым.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм теухуа и хъуэхъу

Ди цIыхубз лъапIэхэ!
Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу къэблэгъа махуэшхуэмкIэ - ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэмкIэ!
А махуэр гъэнщIащ гурыщIэ къабзэ­хэмкIэ, гуапэхэмкIэ. Абы щызэхуэхьэсащ цIыхубз-анэм, гъащIэм Iэпэгъуу щыдиIэ бзылъхугъэм, унагъуэ жьэгум и хъума­кIуэм яхуэтщI пщIэр, фIыщIэр, лъагъуныгъэр. Фигу щабэхэмрэ фи Iущыгъэмрэ нэхърэ нэхъ лъапIэ теткъым дунейм. Iуэху псори зэрызэдэфхьыфым къыдэкIуэу ­дахэу, гуакIуэу фыкъызэрынэжыфри пщIэ хэха зыхуэфащэщ.

ЦIыхумрэ лъэхъэнэмрэ. Джырандокъуэ Михаил и гъащIэ гъуэгуанэр

Ди тхыгъэр зытеухуа Джырандокъуэ Михаил Хьэмзэт и къуэр ди республикэми абы и адрыщI­кIи фIыуэ къыщацIыху щIэ­ны­гъэлIщ, къэрал, жылагъуэ лэ­жьа­кIуэшхуэщ. Республикэм и щэнхабзэм зегъэужьыным хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIа Iэ­щIа­гъэлIхэм ящыщ, УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Джырандокъуэ Михаил гъуэгуанэ дахэ къикIуащ. И илъэсхэм ящыщ дэтхэнэри къипсэуащ, Iуэхугъуэ хьэлэмэтхэмкIэ икIи купщIафIэхэмкIэ гъэнщIауэ. А хьэлым ноби тетщ ар. 

Шэрэдж къиури, Балъкъ ихьащ

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и гуащIэгъуэ дыдэщ. Абы и медалхэмрэ гуп нэхъыщхьэм къыхэнэнымрэ командэхэр хуабжьу иризоныкъуэкъу.
Бахъсэн и «Автозапчасть»-р нэгъабэрей и ехъулIэныгъэм къытригъэгъэзэжыным нэхъ гъунэгъуж хуэхъуащ. Абы и хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэхэу «Мурбек»-мрэ «Малка»-мрэ джэгугъуэ блэкIам очко тIурытI-щырыщ яфIэкIуэдащ. Налшыкдэсхэр Бабугент къуажэм къикIахэм пэлъэщакъым, Балъкъ Iуфэ щыщхэр, «Шэрэджыпсыр къиури», 0:1-уэ ихьащ. АпщIондэхукIэ нэгъабэрей чемпионхэр гугъу емыхьыщэу «Маисэм» ефIэкIащ. 

Хьэмидейдэсхэм я зи чэзу текIуэныгъэ

Афганистаным щыхэкIуэда, зэрихьа лIыгъэм папщIэ Вагъуэ Плъыжь орденыр мыпсэужу зыхуагъэфэща НэгъэцIу Хьэсэнбий волейболымкIэ и фэеплъ зэхьэзэхуэ Хэкум и ­хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу илъэс къэс Къэхъун къуажэм щокIуэкI. Мы гъэми ар зэхэтащ.
Къэхъун дэт курыт еджапIэ ­№1-м и спорт пэшым Хэкум и хъумакIуэм ирихьэлIэу щекIуэкIа зэ­хьэзэхуэм къызэ­хуишэсат Тэрч щIыналъэм и Хьэмидей, Аруан куейм хыхьэ Нарткъалэ, Шэрэдж Ищхъэрэ жы­лэхэм, Лэскэн районым щыщ Ташлы-Тала къуажэм, Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей­ жылэм къикIахэмрэ хэгъэрейхэмрэ. 

Бзэр кIуэдыркъым, абы иримыпсалъэрщ кIуэдыр

Дуней псор зэщIэзыщта пандемием цIыхухэр зэхэмыхьэу унэм зэрыриубыдам ещхьу, лъэпкъ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэми я лэ­жьыгъэр яхуемыгъэкIуэкIыу къызэтригъэувыIащ, шэщIауи къа­хузэмыгъэпэщ ищIащ. ХьэтIохъу­щокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм утыку кърихьэ лэжьыгъэхэр, COVID-19 узыфэм и ягъэкIэ пэIудзауэ иригъэкIуэкIын хуей хъуами, щIэупщIэ яIэр нэхъ кIащхъэ хъуакъым, джэгурэшхэр, бэрэIущ зэныкъуэкъухэр, тхыгъэ зэпеуэхэр онлайн Iэмалхэр хэлъу зэхешэ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS