22.09.2020, 14:02 - Статья

Владимир къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэм.

22.09.2020, 13:58 - Статья

«Черноморец» (Новороссийск) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:2 (0:1). Новороссийск. «Централь­ный» стадион. ФокIадэм и 20-м. ЦIыху 300 еплъащ. 
Судьяхэр Федотов (Великий Новгород), Магомедов (Мэхъэчкъалэ), Шаламов (Санкт-Петербург). 

22.09.2020, 13:05 - Статья

ФокIадэм и 11-м «Черкесский язык и трансформация квадрата Малевича» фIэщыгъэм щIэту су­рэтыщI Iэзэ Црым Руслан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ Налшык къы­щызэIуахащ.

22.09.2020, 13:01 - Статья

Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт Къантемыр Тыркубий шыщхьэуIум и 27-м илъэс 80 ирикъуащ. 

22.09.2020, 12:49 - Статья

Урысей гвардием Къэ­бэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм щиIэ къудамэм ведомствэм щымыщ и хъу­макIуэхэмрэ ОМОН-м и лэжьакIуэхэмрэ «Патриот», «Боевое братство» жы­лагъуэ IуэхущIапIэхэр я ­гъусэу иджыблагъэ лIы­хъужьыгъэм и дерсхэр («Хахуэу хэкIуэдахэм я фэеплъым хуэфащэу» фIэщыгъэр иIэу) студентхэм драгъэкIуэкIащ. 

22.09.2020, 12:43 - Статья

АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ траха ­художественнэ фильмыр хьэзыр ­хъуащ. Ар мазэрэ ныкъуэрэ дэкIмэ, утыку кърахьэнущ. 
Фильмыр Адыгэ Республикэм и бгылъэ щIыпIэ дахэхэм, Санкт-Петербург къалэм щытрахащ, апхуэдэуи  ­ пычыгъуэ зыбжанэм Тыркумрэ Франджымрэ щелэжьащ. 

22.09.2020, 12:34 - Статья

Хьэзрэталий ныбжькIэ дэ нэхърэ нэхъ щIа­лэми, илъэс бжыгъэ куэд щIауэ зы Iуэху иужь диту гъащIэ гъуэгуанэ къызэрыздэткIуам ­хуитыныгъэ къыдет ди ныбжьэгъу хуэдэу дытепсэлъыхьыну. Къыхэгъэщыпхъэщ ар сыт щыгъуи узыщыгугъ хъу цIыху нэсу зэрыщы­тыр, хуей хъумэ, занщIэу зыкъыпщIигъэкъуэну зэрыхьэзырыр. 

22.09.2020, 12:21 - Статья

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIа зи чэзу зэIущIэм депутатхэр Iуэхугъуэ 30-м нэблагъэм щыхэплъащ.

Последнее


Къэрал Iуэхугъуэм и фIыгъэкIэ

Къэралым и щIыналъэм илъэс зыбжанэ хъуауэ щагъэзащIэ лъэпкъ проектым зэреджэ къудейм - «ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгу шынагъуэн­шэхэр» - къыбжеIэ ар зы­хуэгъэпсар, абы и унэ­тIыныгъэ нэхъыщхьэхэр.
Гъуэгухэр щащIкIэ, щыIэхэр щызэ­ра­гъэпэ­щыжкIэ гулъытэ зыхуэ­щIыпхъэр абы хуэунэтIауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэ­хэмрэ къагъэсэбэп мате­риалхэмрэ я фIагъым и ­закъуэкъым, атIэ шына­гъуэншагъэр къы­зэгъэ­пэ­щыным хуэгъэзауи я Iэ къызыпе­кIуэкI къагъанэ хъунукъым, а Iуэхухэр зэ­дэууэ зэдегъэкIуэкIыпхъэщ.

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ УФ-м и вице-премьер Хуснуллин Марат иригъэкIуэкIа зэIущIэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысейм и вице-премьер Хуснуллин Марат фокIадэм и 17-м видеоконференц мардэм тету иригъэкIуэкIа зэIущIэм.
Абы щыхэплъащ жьы дыдэ хъуа унэхэр гъэмэщIэным хуэунэтIа программэр, «ПсэупIэмрэ къалэ кIуэцIхэмрэ» лъэпкъ проектым хыхьэр, гъэзэщIэным и Iуэхур зэ­рекIуэкIым.

Iэтауэ щагъэлъэпIащ

Тхьэмахуэ махуэм, фокIадэм и 20-м, адыгэ щыпсэу сыт хуэдэ щIыпIи хуэ­дэу, ди щIыналъэми щагъэлъэпIащ Адыгэхэм я махуэр. ГуфIэгъуэм хуэгъэпса дауэдапщэхэр ще­кIуэкIащ Бахъсэн райо­ным хыхьэ жылэхэм, онлайн щытыкIэм иту. Абы­кIэ хъыбар дагъэщIащ щIы­пIэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэхэм. 

Лъэпкъ и зыпкъ кIуэдыркъым

Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэр фокIадэм и 20-м ягъэлъэпIащ. 
КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерст­вэм къызэригъэпэща Iуэхугъуэ дахэхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ­ музейм къыщызэIуаха гъэлъэ­гъуэныгъэр. Республикэм ис IэпщIэ­лъапщIэхэм утыку кърахьащ адыгэхэм къагъэсэбэпу щыта хьэпшыпхэр. Ап­хуэдэуи сурэтыщIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ щекIуэкIащ Ткаченкэ Андрей и цIэр зе­зыхьэ сурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм.

Кlуэкlуэ Казбек жылагъуэ лэжьакlуэхэм яхуозэ

КъБР-м и lэтащхьэ Кlуэкlуэ Казбек Правительствэм и унэм щахуэзащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт Хьэфlыцlэ Мухьэмэд, ДАХ-м и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Бырсекъуэ Орфан сымэ. 
Сэхъурокъуэ Хьэутий КъБР-м и lэтащхьэм хуиlуэтащ ДАХ-м и Хасащхьэм и зэlущlэу мэрем кlуам зэхэтам зи гугъу щащlахэр, хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я деж щэнхабзэр, бзэр, хабзэр хъума щыхъунымкlэ хасэшхуэм иджыпсту зэфlигъэкl lуэхухэмрэ хэхэс адыгэхэр адэжь хэкум нэхъри къыпыщlа хъужынымкlэ ялэжьхэмрэ. 

ЩIэныгъэм и Сэтэней-гуащэ

ХьэтIохъущокъуэпщымрэ Къанокъуэп­щымрэ хэт нэхъ пщыми яхузэхэмыгъэкIыу щэхуу зэныкъуэкъу хъуат, абы къыщежьэри зэщыIеижат, жеIэ хъыбарым. Пщыхэр лIыгъэншэтэкъым, фIэ­лIыкIи яIэт, арщхьэкIэ езы тIур цIыхум яхузэмыгъэувалIэу екIуэкIырт.

Дуней псом пщыкIузрэ и чемпион Хьэсанэ Мурат

ЩIы хъурейм щыгъуэ­тыгъуейщ Адыгейм и Куэшхьэблэ щIыналъэм хыхьэ Еджэрыкъуей къуа­жэм къыщалъхуа Хьэсанэ Мурат самбэмкIэ зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм хуэдиз зиIа: дуней псом 11-рэ и чемпион ­хъуащ, Дунейпсо кубокыр 8 къихьащ, Европэм 5 ­щытекIуащ, 19-рэ къэралым дыщэр щызыIэригъэхьащ. Илъэс пщыкIутхум щIигъукIэ Урысей ­Федерацэм и командэ къыхэхам и капитану щытащ икIи зыхэт спорт лIэу­жьыгъуэм щынэхъ лъэщ дыдэу куэдрэ къалъытащ. Абы самбэмкIэ къэ­ралми дунейми къыщы­пэлъэщын щIагъуэ щыIакъым 1993 - 2006 гъэхэм.

Олимп чемпион Чыржын Мухьэрбий (1972 гъэ, Мюнхен)

1972 гъэм Мюнхен щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимп джэгухэр адыгэхэм ди дежкIэ хуабжьу мыхьэнэшхуэ зиIэщ - адэжь Хэкум щыщ ди лъэп­къэгъухэр япэ дыдэу чемпион ­хъуащ. Адыгейм икIа Чыржын Му­хьэрбийрэ къэбэрдей щIалэ Шыхъуэ Борисрэ атлетикэ хьэлъэмрэ лъакъуэрыгъажэ спортымкIэ я ды­щэ медалхэр нэхъапэм зэи димыIа дэрэжэгъуэ инт. Тхьэм и шыкуркIэ, а тIури иджыри тхуэпсэущ икIи щIэблэм я щапхъэщ.

Олимп чемпион Мудрэн Беслъэн (2016 гъэ, Рио-де-Жанейрэ)

2016 гъэм адыгэм ди пщIэр аргуэру лъагэу Iэта хъуащ. Бразилием и Рио-де-Жанейрэ къалэм щы­зэхэта XXXI Гъэмахуэ Олимп джэгухэм текIуэ­ныгъэ дахэ икIи гукъинэж щызыIэригъэхьащ дзюдоист гъуэзэджэ Мудрэн ­Беслъэн.

Олимп чемпион Махуэ Билал (2012 гъэ, Лондон)

Японием и къалащхьэ Токио 2020 гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 24-м, къыщызэIуахын хуеящ XXXII Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Абы хэтыну икIи щытекIуэну хуабжьу щIэ­хъуэпсырт адыгэ бэнакIуэ цIэры­Iуэ, дуней псом щэнейрэ и чемпион Махуэ Билал. Коронавирус уз зэры­цIалэм и зэранкIэ Олимпиадэр илъэскIэ ягъэIэпхъуащ, ауэ ди лъахэгъур Олимп чемпион хъуащ!

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS