22.10.2019, 12:54 - Статья

Жэпуэгъуэм и 14 - 18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэ­махуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

22.10.2019, 12:48 - Статья

Мухьэмэд цIыху гуапэт, нэфIэгуфIэт, гушыIэрейт. Абы сэ радиом сыщыдэлэжьэну къысхуихуакъым, ауэ щедгъэблагъэхэм и деж гу зылъыстэрат: апхуэдизкIэ а унэр и хэгъэрейт, и нэр зытеплъэри, и лъэр здрикIуэри фIэIэфIу, щылажьэхэм гурыхьу ядэуэршэру цIыху нэIурытти, нур зрищIэкIыу къыпщыхъурт.

22.10.2019, 12:36 - Статья

Ди адэр быным ткIийуэ къытхущытащ. Сэ сыкъапщтэмэ, гъэсэныгъэ-лэжьыгъэм щIэмычэу нэхъ сыхуиущийрт. СыцIыкIуу щIызигъэдзауэ, тхьэкIумэкIыхь, джэдкъаз сигъэгъашхэрт. Къэпрэ гъубжэрэ къызитырти, унагъуэ псэущхьэхэм удз къахузигъэхьырт. Нэхъ сыкъыдэкIуэтея нэужь шэмэдж IыгъыкIэри сигъэщIауэ щытащ. Гугъуехьыр, лэжьыгъэр зищIысыр къызэрызигъэщIэным яужь итт.

22.10.2019, 12:33 - Статья

Ди адэ-анэм быних драIэт. Быным я нэхъыжьыр Мухьэмэдт. Абырэ сэрэ илъэс пщыкIущ ди зэхуакут. Налшык дэта пединститутым щеджэну ар ягъакIуэ курыт еджапIэ нэужьым. Ар ящыщащ а институтыр зауэ нэужьым япэ дыдэу къэзыухахэм.

22.10.2019, 12:26 - Статья

Илъэс 40-м щIигъуащ Къэрмо­къуэ Мухьэмэд зэрысцIыхурэ. Зыгуэрым ущытепсэлъыхькIэ, ипэ дыдэу уи гур здэжэр «дэнэт япэу сыщыIущIар» жыпIэущ.

22.10.2019, 12:03 - Статья

А зэманым лэжьапIэр хуабжьу зэпэубыдат. Псом хуэмыдэжу зи щIыбагъым благъэ къулей е къулыкъущIэшхуэ гуэр къыдэмытхэм я дежкIэ. Сэри сащыщт ап­хуэдэхэми, университетыр къызэрызухамкIэ диплом къысIэщIалъхьэу уэрамым сыкъыдаутIыпщхьами, си щхьэр здэсхьынур сымыщIэу а сыкъызыдаутIыпщхьа уэрам дыдэм сыдэтт.

22.10.2019, 11:54 - Статья

Къэрмокъуэ Мухьэмэд цIыху телъыджэу щытащ. Абы хэмыгъуэщэн лъэужьышхуэ къыщигъэнащ щэнхабзэм зэуэ и IэнатIитIми - лъэпкъ журналистикэми къэбэрдей литературэми. Уегупсысми, къып­хуэ­гъуэтыну къыщIэкIынукъым а лъэныкъуитIми езым и гъащIэм нэхъ ебэкIыу щыщытар.

22.10.2019, 11:46 - Статья

Республикэм и премьер-министр Мусуков Алий дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Австрием и «Мастерконцепт» консалтинг, инжиниринг компанием и къызэгъэпэщакIуэ икIи унафэщI Ляйтнер Гернот.

Последнее


Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 22, гъубж

Бейтыгъуэн Сэфарбий аргуэру дегъэгуфIэ

«Акъылыр мылIэжыныгъэм хуэунэтIащ» («Интеллект - стезя бессмертия») фIищащ Бейтыгъуэн Сэфарбий къыщалъхуа махуэ лъапIэм ирихьэлIэу и гъащIэ гъуэгур къызэ­щIиубыдэжу игъэхьэзыра тхылъыщIэм. 
МЫ ТХЫЛЪЫР зыгуэркIэ къыщхьэщокI иджыри къэс Бейтыгъуэным и Iэдакъэ къыщIэкIауэ дызэджа лэжьыгъэхэм. Япэрауэ, ар щIэ­ныгъэ къудамэ гуэрым е тхэкIэ Iэмал зызымыхъуэжым тещIыхьауэ щыткъым. КъикIуа гъащIэ гъуэгуанэм ириплъэжым и мызакъуэу, тхыдэджым и хъэтIым нэгъуэщI къэIуэтэкIэ Iэмал къригъэщтэну зэрыхуежьам гу лъыботэ. 

Республикэ бюджетыр дызэрыт илъэсым и япэ мазихым тэмэму гъэзэщIа хъуащ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татья­нэ республикэм законхэр къы­дэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и зи чэзу пленар зэIущIэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ. Абы кадрхэм ятеухуа унафэ зыбжанэ къыщащтащ, республикэм и закон щхьэхуэхэм я проектхэм щытеп­сэ­лъы­хьащ, апхуэдэу 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм республикэ бюджетыр гъэ­зэ­щIа зэрыхъуам теухуауэ КъБР-м и Правительствэм игъэхьэзыра отчётым ще­дэIуащ.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и лIыкIуэу Урысей Федерацэм и Фе­деральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым щыIэ Ульбашев Мухьэрбий.

Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 160-рэ ирокъу

Кязим… Нэхурэ фIыгъуэрэ, лIыгъэрэ къабзагъэрэ ­хыболъагъуэ а цIэ кIэщIым. Абы и деж къыщыщIедзэ балъкъэрхэм я тхыбзэм. 

Мечиев Кязим 1859 гъэм Хъолам-Безенги къуэм дэс Шыкъы къуажэм, Кавказыкум къыщалъхуащ. Азие Курытым щыIэ Къэзахъстаным и Талды-Курган областым хыхьэ Тельман къуажэм 1945 гъэм дунейм щехыжащ. ЛIэщIы­гъуэ зыбжанэ къызэщIэзыубыдэ балъкъэр лъэпкъым и тхыдэмрэ и гъащIэ щIэращIэмрэ изэгъащ а пIалъэ кIэщIым. Мечиевым и усэхэр бзэ куэдкIэ щызэра­дзэкIащ. Лъэпкъым къытепсыхэ бэлыхьхэр абы и гум пхигъэкIырт: 

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 19, щэбэт

Урысейпсо зэпеуэм къыщыхожаныкI

Бахъсэн щIыналъэм и еджакIуэ­хэр пашэ щыхъуащ сурэт щIынымкIэ «Театр - дети» урысейпсо зэпеуэм.
Мы махуэхэм «Артек» МДЦ-м и Суук-Су уардэунэм щагъэлъэ­пIащ сурэт щIынымкIэ театрым теухуа урысейпсо зэпеуэмрэ театр рецензэхэмкIэ «Пишем о театре» къэрал­псо зэхьэзэхуэмрэ щытекIуахэр.

Дызэрыгушхуэ ди къуажэгъу пщащэ

Хьэвжокъуэ Людмилэ псалъэм пщIэ хуэзыщI, гупсысэ дахэхэр зиIэ усакIуэ, тхакIуэ набдзэгубдза­плъэщ. Ар къыщалъхуари щапIари Чернэ Речкэ жылагъуэрщ. 
«ГъащIэм улъэщIэмыхьэу псын­щIэу макIуэ» жыхуаIэр пэжщ. Дыгъуа­сэ хуэдэщ Людмилэ етхуанэ классым щIэсу щезгъэджар. Абы щыгъуэми и гупсысэкIэкIи, и жа­нагъкIи, и IущагъкIи адрейхэм къахэщу апхуэдэт, адыгэбзэмкIэ классым ­диктант щезгъэтхкIи щыуагъэ ­хи­щIыхьыртэкъым.

ЩIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм я зэхуэс

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щызэхэтащ Урысейм и Ипщэ лъэныкъуэм и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм я 10-нэ зэхуэсышхуэ. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IуэхущIапIэм. 
Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ федеральнэ округхэм, Москва къалэм, ­ап­хуэдэу нэгъуэщI щIыналъэхэми къи­кIа аспирант, магистрант, студенти 100-м щIигъу хэтащ семинар, мастер-класс зэхуэмыдэхэм, апхуэдэу УФ-м щылажьэ щIэныгъэ программэхэм зэрыхэтыну щIыкIэхэм щIалэгъуалэр щыгъуазэ щащIа зэIущIэхэм. 

«Шынагъуэншэ къалэ»

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ УФ-м и Лъэпкъ гвардием илъэс къэс къызэригъэпэщ фестивалым и щIыналъэ Iыхьэр. Абы кърихьэлIат республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт школхэм, ХьэтIохъущыкъуей къуа­жэ дэт кадет школым я гъэсэнхэр, «Урысейпсо цIыхубэ фронтым» и лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри. 
Фестивалыр къызэIуихащ Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и полковник ХьэщIэмыз Заурбэч. 

Зэман нэхъ кIыхьым тещIыхьа мурадхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм министрхэм я кабинетым хэтхэм кредитхэмрэ инвестицэ стратегиемрэ ятеухуа унафэхэр къыщащтащ, къэрал программэхэм зэ­релэжь щIыкIэр зэрахъуэкIащ икIи ап­хуэдэ программэу тIум щIэуэ хэплъащ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS