09.12.2019, 11:33 - Статья

ЩыIэщ цIыху, ар нэгъуэщIхэм къеб­гъэцIыхун щхьэкIэ псалъэ лей ущыхуэмыныкъуэ. Апхуэдэр цIэ­рыIуэ мэхъу езым игъэлъэгъуа щапхъэкIэ, и IуэхущIафэ дахэкIэ, и дуней тетыкIэ екIукIэ. 

09.12.2019, 11:26 - Статья

Апхуэдэ фIэщыгъэ иIащ Шэджэм къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щекIуэкIа, КIыщ Му­хьэдин и щIыхькIэ къызэрагъэпэща хэгъэгу фестиваль-конкурсыр зэ­рызэхуащIыж концертым. Къы­зэхуэсахэр япэщIыкIэ ирагъэплъащ «Си лэжьыгъэр. КIыщ Мухьэдин» документальнэ фильм кIэ­щIым. ИужькIэ абыхэм Iэмал яIащ сурэтыщI гъуэзэджэм и Iэдакъэ­щIэкIхэр видеокIэ зрагъэлъагъуну.

09.12.2019, 11:06 - Статья

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Иджырей Урысейм ислъам щэнхабзэр зэрыщызекIуэр: и щытыкIэмрэ зиужьы­нымкIэ щыIэ Iэмалхэмрэ» къэралзэхуаку щIэныгъэ-практикэ конференц. 

09.12.2019, 11:04 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и Уна­фэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ я зэIущIэ   иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъур къэпщытэным теухуауэ.

05.12.2019, 14:01 - Статья

Мэзкуу къалэм ще­кIуэ­кIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатрэ зэ­хьэзэхуэрэ. Лъэпкъ спортым и зыужьыныгъэм и дежкIэ ар Iуэхугъуэшхуэщ. Зэхыхьэм хэтащ къэрал 30-м къикIа спортсмен 1500-м нэб­лагъэ. 
Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм щызэуащ ­КъБР-м щыщ спортсмен 18 икIи ди къэралым медаль зэмылIэужьыгъуи 7 къыхуахьащ. 

05.12.2019, 13:59 - Статья

ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 3 - 5-нэ классхэм щIэс еджа­кIуэ цIыкIухэм папщIэ къызэригъэпэщ «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» зэпеуэр мы махуэхэм екIуэкIащ. 

05.12.2019, 12:35 - Статья

«Нартхэм я фIыгъуэ­р» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фес­тиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ. 

05.12.2019, 12:31 - Статья

Куэдым фIыкIэ къацIыхуа бгы­рыкIуэ Iэзэ Шыбзыхъуэ Казбек щэкIуэгъуэ мазэм Европэм щынэхъ лъагэ дыдэу къалъытэ Iуащхьэмахуэ аргуэру дэкIащ. 

Последнее


ЦIыхум и хуитыныгъэхэм пщIэшхуэ яхуэщIыпхъэщ. ЦIыхум и ХуитыныгъэхэмкIэ дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и школхэм дерс зэгуэт щезыгъэкIуэкIынухэмрэ абыхэм хэтынухэмрэ папщIэ

«Урысейм и дежкIэ демо­кратием нэмыщI ­нэгъуэщI политикэ гъуэгу щыIэкъым, щыIэнкIи хъунукъым… Илъэс хьэлъэхэм Урысейм и цIыхубэм я тегушхуэныгъэмрэ бэшэчагъымкIэ гъэунэхуныгъэ хьэлъэхэр къызэранэкIын, граждан, социальнэ, лъэпкъ зэгурыIуэныгъэм хуэкIуэн, демократием, цIыхум и хуитыныгъэхэм пщIэ яхуэщIыным, законыр нэхъыщхьэу щытыным къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIа зыужьыныгъэ гъуэгуанэм теувэн яхузэфIэкIащ.

«Нартхэм я фIыгъуэр»

«Нартхэм я фIыгъуэ­р» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фес­тиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ. 

Нэхъыбэу зэлъытар псэм бгъэдэлъ къабзагъэрщ

Куэдым фIыкIэ къацIыхуа бгы­рыкIуэ Iэзэ Шыбзыхъуэ Казбек щэкIуэгъуэ мазэм Европэм щынэхъ лъагэ дыдэу къалъытэ Iуащхьэмахуэ аргуэру дэкIащ. 
А щIалэ хахуэм иджырей и зекIуэр адрейхэм нэхъ къащIыхэгъэщхьэхукIыпхъэм щхьэусыгъуэ зыбжанэ иIэщ. Япэрауэ, Казбек Iуащхьэмахуэ и щыгум зэрыдэкIа бжыгъэр 50-м нихусащ. ЕтIуанэрауэ, а гъуэгуанэр абы и япэ егъэджакIуэу щыта Жамбей Лолэ хуигъэфэщащ. 

«Адыгэ псалъэмрэ» «Жьынэпсымрэ» зэгуроIуэ

Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и деж щыхьэ­щIащ Тыркум щыпсэу адыгэхэм къыдагъэкI «Жьы­нэпс» газетым и лэжьакIуэхэр. 
Хьэжбэвыкъуэ Эрдогъан, Лий Гюл, Хьэжбэвы­къуэ Гъазми сымэ жаIащ газетыр илъэс 15 хъуауэ къызэрыдэкIыр, ар мазэ къэс зэ зэрагъэхьэзырыр, напэкIуэцIи 8 - 24-рэ хъууэ зэрызэхагъэувэр. 

Жьыщхьэ махуэ Щоджэн Iэмирэт

«Нэхъыжьыр бгъэлъапIэмэ, уи щхьэр лъапIэ хъунущ», - жеIэ адыгэ псалъэжьым. А лъэпкъ Iущыгъэм, Тхьэм и фIыщIэкIэ, лъабжьэ быдэ щигъуэтащ ди деж икIи гулъытэрэ гуапагъэрэ зыпылъ а Iуэху­гъуэр зэрагъэзэщIэным куэд хущIокъу. Абы и щапхъэщ Ислъэмей щыпсэу Щоджэн Iэмирэт Лъостэн и пхъум къыщалъхуа махуэр иджыблагъэ зэры­хуагъэлъэпIар.

Социальнэ проектхэр зэрызэхалъхьэм зыхуагъасэ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Бэрбэч Хь. М. и цIэр зе­зыхьэм,  и колледжхэмрэ институтхэмрэ я япэ курсхэм щIэс студенти 100-м щIигъу хэтащ «Социальнэ проектхэр зэхэлъхьэнымкIэ хабзэ нэхъыщхьэхэр» республикэ семинарым. Ар къы­зэригъэпэщащ ­КъБР-м Волонтёр Iуэхум зыщегъэу­жьынымкIэ и ресурс центрым.

БгъуэнщIагъ нэхъ гъэщIэгъуэнхэр

Москва Ломоносов М. и цIэр зезыхьэ и къэрал университетымрэ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и институт щхьэ­хуэхэмрэ ягъэхьэзыращ къэралым и бгъуэнщIагъхэм я атлас.
Ар къэралым и щIыналъэм хиубыдэу щыIэ бгъуэнщIагъ нэхъ ин дыдэхэр зы­хуэдэр къыщыгъэлъэгъуа япэ тхылъщ. Мыр сэбэп яхуэхъунущ спелеологхэм, карстологхэм, апхуэдэу геологхэм, географ­хэм, экологхэм, палеонтологхэм, археолог­хэм.

Си плъапIэр Олимп Джэгухэрщ

Урысейм бэнэкIэ хуиты­мкIэ щынэхъ лъэщ спортсмен Махуэ Билал алэ­рыбгъум къытехьэжащ. Зэман кIыхькIэ фэбжьхэм пэщIэта ди лъэпкъэгъур утыку къыщихьащ Мэзкуу щекIуэкIа «Кубок Алроса» гала-зэхьэ­зэхуэм.
Япэ махуэм зэIущIэм ­хухаха зэманыр и кIэм нэ­мысу ар текIуащ Германием и лIыкIуэ Матухин Никэ. Къы­кIэлъыкIуэм ефIэ­кIащ куржы бэнакIуэ Одикадзе Элизбар.
News.ru хъыбарегъащIэ IэнатIэм и корреспондентым Махуэр хутеп­сэ­лъы­хьащ кIых­ь­лIы­хьу и  узыншагъэр ­зэ­­рызытригъэувэжам, Олим­­пиадэм ямыгъэ­кIуэ­нымкIэ шына­гъуэ зэры­щы­Iэм.

«Антарес» щIыналъэ центрым и лэжьыгъэр яубзыху

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Налшык къалэм щригъэкIуэкIащ сабийхэмрэ щIалэгъуа­лэм­рэ я зэфIэкIхэр убзы­ху­нымкIэ икIи абыхэм зегъэужьынымкIэ «Антарес» щIыналъэ центрым и попечительскэ советым и зэIущIэ. Абы центрым и лэ­жьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр, еджа­кIуэ­хэр къызэрыхах щIы­кIэр щаубзыхуащ икIи эксперт советым щылэжьэну­хэр къыщыхахащ.

Нобэрэ пщэдейрэ

Дыгъэгъазэм и 5, махуэку

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS