03.12.2020, 10:12 - Статья

2020 гъэм и шыгъэжэгъуэм Налшык ипподромым щекIуэкIа зэпеуэхэм ядэбгъуэфынур зыщ - узыфэ къе­кIуэкIым и зэранкIэ къызэгъэпэща­кIуэхэм абыхэм еплъын цIыху кърашэлIэну Iэмал зэрамыIарщ. Апхуэдэу щытми, IуэхущIапIэм и унафэщI Мам­хэгъ Iэдэм еянэ шыгъэжэгъуэр зэрызэхуищIыжам щыгъуазэ дещI. 

03.12.2020, 10:08 - Статья

Ди щIалэм и ныбжьыр ­ илъэс 18 зэрырикъуамкIэ, Санкт-Петербург СвязымкIэ и дзэ академием зэры­щIэ­тIыс­хьамкIэ дохъуэхъу. 

03.12.2020, 10:05 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къы­щыхъуа фIы куэд зи нэгу щIэкIа, нобэми абыхэм хэплъэ бзылъхугъэ гуа­кIуэм и гукъыдэжымрэ гъащIэм хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ нобэми къару яхелъ­хьэ ар къэзыухъуреихьхэм. Иджы­благъэ и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур ­игъэлъэпIащ Урысейм щIыхь зиIэ и артисткэ Бланауэ Быцэ. 

03.12.2020, 09:30 - Статья

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм нэхъыщхьэу щытепсэлъы­хьащ «ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль ­гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектыр ди республикэм гъэзэщIа зэрыщыхъум. 

03.12.2020, 09:26 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. дыгъэгъазэм и 1-м иригъэкIуэкIащ ­КъБР-м Хабзэр къыщызэгъэпэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и зэзыгъэуIу зэ­IущIэмрэ КъБР-м Экономи­кэ, жылагъуэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и со­ве­тым­рэ я зэхуэс.

01.12.2020, 11:08 - Статья

Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Свой стиль» выставкэр. 
Гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ музейм и щхьэгъубжэхэм къыIуагъэува а лэжьыгъэхэм еплъыну. Апхуэдэу щIащIэр коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн ­папщIэщ. 

01.12.2020, 11:02 - Статья

ЩIэблэм щIэныгъэ зэрыбгъэдалъ­хьэм къыдэкIуэу, егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилажьэхэм я нэхъыбапIэм яху­зэфIокI сабийр къыпэщылъ бэлигъ ­гъащIэми тэмэму хуэзыгъэхьэзырыф, гъуэгу пэж тезыгъэувэф. Апхуэдэ егъэджакIуэхэращ пщIэи нэмыси зыхуэфащэр.

01.12.2020, 10:50 - Статья

Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» ­медалыр - зыхуагъэфэщахэм еты­жы­ным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.
Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Ислъэмей къуажэм щыщ, сабиитхум я анэ Пыхъ Анетэ Хьэбас и пхъум.

Последнее


Тхылъым и пщIэр къэIэтыжыным траухуэ

«Читайфест» япэ урысейпсо унагъуэ онлайн-фестивалыр иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ Урысейм и Къэрал сабий библиотекэм, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Печатымрэ цIы­хубэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ и феде­ральнэ IуэхущIапIэмрэ и дэIэпы­къуэгъуу. КъищынэмыщIауэ, абы зыщIагъэкъуащ Урысейм и тхылъ тедзапIэхэм я зэгухьэныгъэхэм, «Растим читателя» IэнатIэм. 

ПщIэ иIэу

ЩIэблэм щIэныгъэ зэрыбгъэдалъ­хьэм къыдэкIуэу, егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилажьэхэм я нэхъыбапIэм яху­зэфIокI сабийр къыпэщылъ бэлигъ ­гъащIэми тэмэму хуэзыгъэхьэзырыф, гъуэгу пэж тезыгъэувэф. Апхуэдэ егъэджакIуэхэращ пщIэи нэмыси зыхуэфащэр. А IэщIагъэ мытыншым къыпхуигъэув къалэнхэр къызыхуэтыншэу зыгъэзащIэ цIыху щыпкъэщ Аушыджэр къуажэм Къардэн зэкъуэшхуэм я цIэр зэрихьэу дэт курыт школым илъэс 40-м щIигъуауэ щылажьэ Гъут Хуэмей Хьэжымухьэмэд и пхъур. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Дыгъэгъазэм и 1, гъубж

Фызыхуэсакъыж

Дуней псор зэлъэзыщIыса узыфэщ СПИД-р. Абы илIыкIхэмрэ ар зыпкърытхэмрэ я бжыгъэм кIуэ пэтми зэрыхэхъуэр къыщыпщIэкIэ, СПИД-м дунейм цIыху мин бжыгъэхэр мыхъуу, къэрал псохэр тригъэкъэбзыкIынкIэ шынагъуэ зэрыщыIэр къыбгуроIуэ.
1988 гъэм къэрал псоми узыншагъэр хъумэнымкIэ я министрхэр зэхуэсри, а узыфэ шынагъуэм цIыхухэр щахъумэнымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэм тепсэлъыхьащ. ­Нэхъыщхьэуи абы щыгъуэм къыхагъэщауэ щытащ СПИД-м къытхуихь тхьэмыщкIагъэр зыхуэдэр цIыхухэм къагурыIуэн зэрыхуейр. Абы иужькIэ дыгъэгъазэм и 1-р СПИД-м ебэныным и дунейпсо махуэу ягъэуващ.

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Пыхъхэ я унагъуэр ящыщщ «Анэм и щIыхь» медалыр зыхуагъэфэщахэм

Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» ­медалыр - зыхуагъэфэщахэм еты­жы­ным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.
Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Ислъэмей къуажэм щыщ, сабиитхум я анэ Пыхъ Анетэ Хьэбас и пхъум.

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 28, щэбэт

Ахъсор Хьэлым Хьэмыщэ и къуэр

Иджыблагъэ адыгэ лъэпкъым хэщIыныгъэ игъуэтащ - и ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, адыгэлI щыпкъэ, нэхъыжьыфI Ахъсор Хьэлым Хьэмыщэ и къуэр.

ШАХМУРЗАЕВ Алексей Сэхьид и къуэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Куэдрэ мысымэджауэ и ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артист, Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт, лэжьыгъэм и ветеран, УФ-м щыцIэрыIуэ сурэттех Шахмурзаев Алексей Сэхьид и ­къуэр.

Набдзэгубдзаплъэу къызэрыщIэкIам и фIыгъэкIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгу-плъыр IэнатIэм пэрыт щIалэхэм мафIэ зыщIэнэнкIэ хъуну псэупIэм къыщIашащ сабиищ зыщIэс уна­гъуэр. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ «Анэм и щIыхь» медалхэр тыным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и муници­пальнэ щIыналъэхэмрэ къалэ округ­хэмрэ Анэм и махуэм и пэ къихуэу щы­зэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» медалыр - ты­ным теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр. Дамыгъэ лъапIэр мы гъэм хуагъэфэщащ сабиитху, нэхъыбэ зыпI адэ-анэ 19-м. Къуэрэ пхъууэ пщыкIущ зиIэ Савенковэ Аннэ иратащ «Газель Next» автомобиль зэрыхуагъэфащэм щыхьэт техъуэ сертификат.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS