24.03.2020, 12:55 - Статья

Нэхъ мащIэ дыдэу мэлыжьыхьым (апрелым) и 10 пщIондэ ди къэралым спорт зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIынукъым. Коронавирусым зыщахъумэн папщIэ апхуэдэ унафэ къащтащ федерацэ зыбжанэм.

24.03.2020, 12:52 - Статья

Ди псэм хуэдэу фIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI анэ гумащIэм, анэшхуэ Iущабэм, быныр зыгъэгушхуэм, щIэблэр зыущийм ныбжь­ дахэ уогъэлъапIэри, уи ма­хуэшхуэмкIэ дыно­хъуэхъу!

24.03.2020, 12:43 - Статья

Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ ще­кIуэкIащ пшынэр Iэзэу зыгъэбзэрабзэ адыгэ щIалэ Темыркъан Залымджэрий и япэ концерт.

24.03.2020, 12:30 - Статья

2019 гъэм Урысей телевиденэм и Япэ каналым иригъэкIуэкIа «Макъ» («Голос») зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу ныбжьыщIитI хэтащ: Бэрбэч Аскэррэ Мамрэш Светланэрэ. Нобэ нэхъ гъунэгъуу фэдгъэцIыхуну ди мурадщ япэ увыпIэм нэмыса щхьэкIэ, и IэщIагъэм Iэ­загъ къызэрымыкIуэ къыщызыгъэ­лъагъуэ Мамрэш Светланэ. 

24.03.2020, 12:23 - Статья

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэлэ­жьыхьащ Тыркум, Сирием, Иорданием, АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Осетие Ищхъэрэ - Аланием щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ.

24.03.2020, 12:00 - Статья

ХьэтІохъущыкъуей къуа­жэ дэт, Куэтэншы ТІалэ и цІэр зезыхьэ 3-нэ курыт еджапІэм иджыб­лагъэ щекІуэкІащ «Илъэ­сым и егъэджакІуэ-2020» зи фІэщыгъэ, ІэщІагъэлІ­хэм я урысейпсо зэпеуэм и щІыналъэ Іыхьэр.

24.03.2020, 11:58 - Статья

«Урысей зэкъуэт» политикэ партымрэ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгу­хьэныгъэмрэ мурад ящIащ ветеранхэмрэ абыхэм я унагъуэхэм исхэмрэ коронавирус узыфэм пэщIэты­нымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъу­ну. Абы теухуауэ иджыблагъэ къэпсэлъащ «Урысей зэкъуэт» партым и Совет Нэхъыщхьэм и секретарь Турчак Андрей.

24.03.2020, 11:51 - Статья

«Фэеплъым и жыг хадэ» зыфIаща дунейпсо Iуэхур къызэрагъэпэщащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къызэрыщытхьрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум.
Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ зи гъащIэр зыта лIыхъужьхэм я щIыхькIэ жыг зырыз хэсэныр къыхалъхьащ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ ТекIуэныгъэм и дзэзешэхэм я фэеплъыр хъумэ­нымкIэ фондымрэ. 

Последнее


Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупыр Налшык щызэхуос

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэлэ­жьыхьащ Тыркум, Сирием, Иорданием, АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Осетие Ищхъэрэ - Аланием щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. Щхьэу­сыгъуэ гуэрхэмкIэ къримыхьэлIэфахэм папщIэ видео зэпыщIэныгъэ къызэрагъэпэщри, зэIущIэм щекIуэкI лэжьыгъэм щыгъуэзахэщ Израилымрэ Европэм хыхьэ къэралхэмрэ я Хасэхэм я ­тхьэмадэ Тхьэухъуэ Зухьейррэ ДыщэкI Эртанрэ.

Илъэсым и егъэджакІуэ нэхъыфІхэр къыхах

ХьэтІохъущыкъуей къуа­жэ дэт, Куэтэншы ТІалэ и цІэр зезыхьэ 3-нэ курыт еджапІэм иджыб­лагъэ щекІуэкІащ «Илъэ­сым и егъэджакІуэ-2020» зи фІэщыгъэ, ІэщІагъэлІ­хэм я урысейпсо зэпеуэм и щІыналъэ Іыхьэр.

Нэхъыжьхэм я нэIэ трагъэт

«Урысей зэкъуэт» политикэ партымрэ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгу­хьэныгъэмрэ мурад ящIащ ветеранхэмрэ абыхэм я унагъуэхэм исхэмрэ коронавирус узыфэм пэщIэты­нымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъу­ну. Абы теухуауэ иджыблагъэ къэпсэлъащ «Урысей зэкъуэт» партым и Совет Нэхъыщхьэм и секретарь Турчак Андрей.

Нобэрэ пщэдейрэ

Гъатхэпэм и 24, гъубж

Къэбэрдей-Балъкъэрым жыг минхэр щыхасэ

«Фэеплъым и жыг хадэ» зыфIаща дунейпсо Iуэхур къызэрагъэпэщащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къызэрыщытхьрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум.
Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ зи гъащIэр зыта лIыхъужьхэм я щIыхькIэ жыг зырыз хэсэныр къыхалъхьащ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ ТекIуэныгъэм и дзэзешэхэм я фэеплъыр хъумэ­нымкIэ фондымрэ. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я махуэм теухуа и хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

ЦIыхухэр къезышэкI транспортыр уз зэрыцIалэм и къежьапIэ мыхъун папщIэ

Коронавирус уз зэрыцIалэр къэмыгъэ­хъун, абы земыгъэубгъун мурадкIэ Налшык къалэ округым и щIыналъэ администрацэм автомобиль транспорткIэ цIыхухэр къезышэкI IуэхущIапIэхэм яхуигъэхьа тхыгъэм къыщыгъэлъэгъуащ маршрутым тет транспортыр гъэкъэбзэнымкIэ, дезинфекцэ щIы­нымкIэ чэнджэщхэр. Ахэр ягъэхьэзыращ транспортыр мы зэманым зэрызэрахьэн, зэрагъэкъэбзэн хуей щIы­кIэм теухуауэ Роспотребнадзорым къигъэхьа тхыгъэм къы­щыгъэувахэм тету. 

Тхыдэ дэфтэр гъэщIэгъуэнхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и нэIэ щIэту, Дзэмыхь Къас­болэт и жэрдэмкIэ 2019 гъэм и кIэм къыдэкIащ «Из документальной истории Кавказа: кабардино-рус­ские отношения XVI-XVIII вв. в работах П. Юдина»  тхылъыр. зэманым къезэгъ жыпхъэм ирагъэувэжа, нэхъ пасэу ятха лэ­жьыгъэхэм ящыщщ ар.

УКАЗ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм коронавирус инфекцэщIэм (2019-nCoV) пэщIэтыным нэгъэсауэ хуэхьэзырыным и хабзэр щыгъэувыным икIи абы зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIауэ адэкIи лэжьыпхъэхэр зэфIэгъэкIыным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

ПсэукIэр ирагъэфIэкIуэн папщIэ

КъБР-м и Парламентым ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ узыншагъэр­ хъумэнымкIэ и комитетым и жэрдэмкIэ, иджыблагъэ республикэм и хабзэгъэув IуэхущIапIэм щытеп­сэ­лъыхьащ «Демография» лъэпкъ Iуэхум хыхьэ «Сабий къызыхэхъуэ уна­гъуэ­хэм ахъшэкIэ зэры­зэ­щIагъакъуэр» щIыналъэ проектыр зэрагъэзащIэм.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS