20.08.2019, 12:22 - Статья

Бадзэуэгъуэм и 26 - 29-хэм Чебоксары къалэм щекIуэ­кIащ тхэквондомкIэ Еджа­кIуэхэм я спартакиадэм и кIэух  Iыхьэр. 

20.08.2019, 12:10 - Статья

 Дэтхэнэ зы лъэпкъми къыхокI я къэкIуэнум тегузэвыхь, я блэкIар зрагъэщIэну хущIэкъу цIыху пажэхэр. Апхуэдэхэрщ къызытехъукIыжхэр зы­мы­гъэгъуащэр. Абы и ­лъ­э­ныкъуэкIэ лъэпкъ куэ­дым щапхъэ яхуэхъуфынущ  Бес­лъэнейхэ. Я блэ­кIар я щIэблэм ящIэу ­къагъэхъуну, я фIыр ягъэ­лъапIэрэ яIэту къо­­гъуэ­гурыкIуэ ахэр.

20.08.2019, 11:29 - Новости

 Адыгэ щIалэхэм иджы­ри зы дыжьын медаль ­къахуихьащ Эстонием и къалащхьэ Таллинн мы махуэхэм щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо чемпионатым. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы вице-чемпион щы­хъуащ Гъуэ­ныбэ Iэуес.

20.08.2019, 11:15 - Статья

 Курыт школыр къэзыухауэ зи щIэныгъэм адэ­кIи хэзыгъэхъуэну мурад зыщIахэм я дежкIэ гъэмахуэм и кIэух мазэр ­дапщэщи пыIэзэфIэхь лъэхъэнэщ. Дэфтэрхэр еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм езыгъэхьа абитуриентхэр гузавэу пэп­лъащ абыхэм къикI хъыбархэм. Мы махуэхэм ныбжьыщIэхэм къаIэ­ры­хьэжакIэщ зыщIэхуа IэнатIэхэм къикI тхылъымпIэхэр.

20.08.2019, 11:09 - Статья

 Иджыблагъэ КIуэкIуэ Казбек Прох­ладнэ районым щыIащ икIи агропро­мышленнэ комплексым хиубыдэ предприятэхэмрэ щIыналъэм и социальнэ IуэхущIапIэхэмрэ къызэхикIухьащ, ап­хуэдэу Лесной къуажэм дэсхэр псыкIэ къызэгъэпэщыным хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зи­щIащ.

19.08.2019, 12:12 - Статья

 Израиль къэралыгъуэм щы­Iэ Кфар-Камэ жылэм къыщы­зэрагъэпэща шэрджэс ныбжьыщIэ лагерым я нэгу зыщ­рагъэужьри, иджыблагъэ хэкум къагъэзэжащ сабий гуп.

19.08.2019, 11:52 - Статья

 Налшык и шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ зэхьэзэхуэ ин. Абы щагъэджэгуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и саугъэт нэхъыщхьэр.
 Шыгъажэгъуэ махуэр хухахат бахъсэндэсхэм. Абы и администрацэмрэ Быфхэ я унагъуэмрэ ягъэува саугъэт фондым и куэдагъыр сом мелуанрэ мин щитIым нэблагъэрт.

19.08.2019, 11:39 - Новости

 Эстонием и къалащхьэ Таллин мы махуэхэм ще­кIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм спорт бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионат. Килограмм 86-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыжьын медалыр къыщихьащ Шыбзыхъуэ Алик.

Последнее


ЗекIуэ гъуэгу тенэркъым

 Израиль къэралыгъуэм щы­Iэ Кфар-Камэ жылэм къыщы­зэрагъэпэща шэрджэс ныбжьыщIэ лагерым я нэгу зыщ­рагъэужьри, иджыблагъэ хэкум къагъэзэжащ сабий гуп. КъБР-м щыщу гупым хэтащ Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэм» и еджакIуэхэу Вэрокъуэ Алинэ, Щэныбэ Даянэ, Бэлагъы Сэтэней, Мурзэкъан Ис­лъам, Бадзэ Къэплъэн сымэ, Ас­те­мырей къуажэм щыщ ТхьэитлI Залинэ, Дыгулыб­гъуей щыщу Iэюб Рузанэ сы­мэ. 

Саугъэт нэхъыщхьэр Кэсмен ехь

 Налшык и шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ зэхьэзэхуэ ин. Абы щагъэджэгуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и саугъэт нэхъыщхьэр.
 Шыгъажэгъуэ махуэр хухахат бахъсэндэсхэм. Абы и администрацэмрэ Быфхэ я унагъуэмрэ ягъэува саугъэт фондым и куэдагъыр сом мелуанрэ мин щитIым нэблагъэрт.

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 17, щэбэт

КъБКъУ-р къыхах

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэм куэду яхэтщ хамэ къэрал­хэм къикIа щIалэгъуалэ. Абыхэм я бжыгъэр зы илъэсым нэхърэ къы­кIэлъыкIуэм нэхъыбэ хъууэрэ ма­кIуэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, абыи къегъэ­лъагъуэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэ­зыгъэ­гъуэ­тыну щIэхъуэпсхэм а еджапIэ нэхъыщхьэр къызэрыхахыр.

Дунейм и вице-чемпион Шыбзыхъуэ Алик

 Эстонием и къалащхьэ Таллин мы махуэхэм ще­кIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм спорт бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионат. Килограмм 86-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыжьын медалыр къыщихьащ Шыбзыхъуэ Алик.

ТIымыжь Хьэсэн и псалъэ

 Мэшыкъуэ бгы лъапэм щекIуэкI щIалэгъуалэ зэхыхьэм мы махуэхэм щыхьэщIащ «Курорты Северного Кавказа» зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор ТIымыжь Хьэсэн. 
 «Про туризм» фIэщыгъэм щIэту абы псалъэ­макъ щхьэпэ ядригъэ­кIуэкIащ ныбжьыщIэхэм. ТIы­мы­жьым и гугъу ищIащ Кавказ Ищхъэрэм цIыхур ­къезышэлIэн хъугъуэфIыгъуэ зэрибэм, туризмэм ди щIыналъэм зэрызыщрагъэужьым. Апхуэдэуи абы къигъэлъэгъуащ курортхэр, туризмэм епха ухуэныгъэщIэхэр щащIкIэ къагъэсэбэп хэкIыпIэхэмрэ Iэмалхэмрэ.

Авто-мото-туризмэм зрагъэужь

 Къэбэрдей-Балъкъэрыр шыщхьэуIум и 16-м авто-мото-туризмэм и курыкупсэ хъуащ. А Iуэхум дихьэх щIалэгъуа­лэхэми нэхъыжьхэми я бжыгъэм кIуэ пэтми зэрыхэхъуэр къэплъытэмэ, абы этнотуризмэмкIэ мыхьэнэ иIэщ.

Сэхъурокъуэ Хьэутий ЩIыхь орденыр къыхуагъэфащэ

 Къэралым и къалащхьэм къикIыу иджыблагъэ хъыбар гуапэ къыт­Iэрыхьащ - Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир иджыблагъэ Iэ зыщIидза указым ипкъ иткIэ ЩIыхь орденыр къратащ «Урысейм Мэкъумэш кIэлъыплъыныгъэмкIэ и къулыкъущIапIэм и Къэ­бэрдей-Балъкъэр референтнэ центр» IуэхущIапIэм и унафэщI Сэхъу­рокъуэ Хьэутий Хьэзрит и къуэм. И къалэнхэр нэгъэсауэ зэригъэзащIэм, жы­лагъуэ Iуэхухэм жыджэру зэрыхэтым, илъэс куэд ­хъуауэ хьэлэлу зэрылэжьам къыпэкIуащ апхуэдэ пщIэ лъагэр. 

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Шэрэдж районыр къызэхекIухь

 КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ Шэрэдж районым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр Аушыджэр къуа­жэм дэт амбулаторэм еплъащ. 1936 гъэм ящIа унэр кхъахэ дыдэ хъуащ икIи зэбгъэпэщыжыну зыри хэлъыжкъым. Абы къыхэкIыу къуажэ амбулаторэр щылэжьэну унэр ухуэныр узыншагъэр хъумэным зегъэужьыным хуэгъэзауэ иджыпсту ягъэзащIэ программэхэм ящыщ зым хагъэхьэну я мурадщ. Абы и проект-сметэ документацэр гъэхьэ­зырын яух. 

Сытым дежи щIэщыгъуэщ тхылъ еджэ цIыхур

 Къэбэрдей лъэсырызекIуэ уэрамым шыщхьэуIум и 11-м щекIуэкIащ «HomoLectis. Тхылъ еджэ цIыху» зи фIэщыгъэ фестиваль. Ар къызэрагъэпэщащ Тхылъ саугъэт щIыным и махуэм ирихьэлIэу.
Абы кърихьэлIахэр хэтащ мастер-классхэм, лек­­цэ зэмылIэужьыгъуэ­хэм. Ап­хуэдэу хьэщIэхэм я гукъы­дэжыр къаIэтащ ­ли­тературэ-макъамэ прог­рам­мэ гъэщIэгъуэнкIэ. ЦIыху­­хэм зэджа я тхылъхэр къыздахьри, зэхыхьэм къри­хьэлIахэм ирахъуэжащ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS