14.02.2019, 12:43 - Статья

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ ментальнэ есэпымкIэ IV Урысейпсо зэпеуэр - UCMAS жыхуиIэр. 

14.02.2019, 12:27 - Статья

 Журналист, тхакIуэ, тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм жыджэру щылажьэ Котляровэ Марие зымыцIыху ди республикэми абы и гъунэгъу щIыналъэхэми ису къыщIэкIынкъым. Зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ищIэ лэ­жьыгъэхэмрэ гъащIэ псо къызэщIаубыдэ, и къэ­ху­тэныгъэхэмкIэ, и хэкум хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ гъэнщIауэ. Аращ абы и лэжьыгъэ псоми лъабжьэ яхуэхъужыр. 

14.02.2019, 12:21 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэм и ­нэхъ щIыпIэ къулейхэм, дахэхэм хохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Гъунап­къэн­шэщ, къыпхуэмы­Iуэ­тэным хуэдэуи дахащэщ ди республикэм и щIы­уэпсыр: «Джэдмышх», «Шэджэм» псыкъелъэ­хэр, зыми емыщхь ди  Гуэл ЩхъуантIэхэр, Аушы­джэр къыщыщIэж псы хуа­бэхэр, псори дызэрыгушхуэ ди Iуащхьэмахуэ бгы лъагэр, нэгъуэщI­хэри.

14.02.2019, 11:52 - Статья

 «ЦIыхуфIыр псоми къахыбоцIыхукI. Ар сыт и лъэныкъуэкIи  щапхъэщ икIи пщIэ зиIэщ. Кхъу­хьым къулыкъу щищIэн щы­щIидза япэ махуэм щегъэжьауэ, Хьэмид дзэ техникэм егугъуу зыщигъэ­гъуэзащ. Къапщтэмэ, ар ныбжьэгъу пэжу, IэщIагъэлI Iэзэу къы­щIэкIащ, и щхьэми и къаруми щымысхьыжу, ерыщу. Уеблэмэ щIалэр хагъэхьащ «Александр Невский» крейсерым и комсомол гупым и комитетым.

14.02.2019, 11:43 - Статья

 Къармэхьэблэ къуажэм вэсэмахуэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А жылэм дэт курыт школ №1-м къыщызэIуахащ усакIуэм и фэеплъ пхъэбгъу.

14.02.2019, 11:35 - Статья

 Урысейм и Олимп комитетым и жэрдэмкIэ мазаем и 10-м къэралым щагъэлъэпIащ ЩIымахуэ спорт лIэужьы­гъуэхэм я махуэр. Ар теухуауэ щытащ ­Сочэ къалэм ХХII ЩIымахуэ Олимп ­джэгухэр, ХI Паралимп щIымахуэ джэгу­хэр зэрыщрагъэкIуэкIрэ илъэситху зэры­рикъум.

14.02.2019, 11:27 - Статья

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр хэтынущ мазаем и 14 - 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

12.02.2019, 15:32 - Статья

 Котляровхэ Викторрэ ­Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Хаджи-Муса Мидов: Публитистика. Дневники. Письма» фIэ­щыгъэм щIэт тхылъ гъэ­щIэгъуэныр.

Последнее


Театрым и тхыдэ напэкIуэцIхэр

 Котляровхэ Викторрэ ­Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Хаджи-Муса Мидов: Публитистика. Дневники. Письма» фIэ­щыгъэм щIэт тхылъ гъэ­щIэгъуэныр.
- Тхылъыр щызэхэдгъэувэм лъабжьэ хуэтщIар театрым и режиссёр цIэ­рыIуэ Мыд Хьэжмусэ и творческэ щIэинырщ. Ар къы­дэ­кIы­ным хуэзыгъэ­хьэ­зырар филологие щIэныгъэхэм я кандидат Шакъ Марьянэщ. Абы тхыгъэхэр адыгэбзэм кърих­ри уры­сыбзэкIэ екIуу зэ­ридзэ­кIащ, псалъэпэри  язы­ны­къуэ Iуэхугъуэхэр гу­ры­Iуэ­гъуэ зыщI тхыгъэ кIэщI­хэри дыщIигъужащ,- жеIэ Котляров Виктор. 

Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм, зыхъумэжыныгъэм пыщIа нэгъуэщI министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я еджапIэ нэхъыщхьэхэм 2019 гъэм щIэтIысхьэнухэр къыхах

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Налшык къалэм и дзэ комиссариатым къыхех Урысей Федерацэм Зы­хъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм зыхъумэжыныгъэм пыщIа нэгъуэщI министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ  я еджапIэ нэхъыщхьэхэм 2019 гъэм щIагъэтIысхьэн папщIэ кандидатхэр.
 Дзэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэ­тIыс­хьэным теухуауэ зыхуэвгъазэ ­хъу­нущ Налшык къалэм и дзэ комиссариатым. Ди хэщIапIэр: Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ, Налшык ­къалэ, Уэлджырым и уэрам, унэ №26, пэш №45. Долажьэ блыщхьэм, бэрэжьейм­, мэ­ремым сыхьэти 9-17-хэм (сы­хьэт 13-14-хэм зыгъэпсэхугъуэщ).

Республикэпсо чемпионат

 Налшык дэт «Олимпийский» спорт комплексым хэт «Атлант» тренажёр пэшым щекIуэкIащ щIы­лъу штангэр къэIэтынымкIэ (русский жим) Къэбэрдей-Балъкъэрым и зэхьэ­зэхуэрэ чемпионатрэ. Ар къызэрагъэпэщащ «Налшык» спорт школымрэ (директорыр Сурженкэ Русланщ) КъБР-м пауэрлифтингымкIэ федерацэмрэ (унафэщIыр Гъубж БетIалщ). 
Республикэм и щIыналъэ куэдым къикIауэ спорт­смени 100-м нэблагъэ зэхьэзэхуэм хэтащ. 

Гуп къыхэхар нэхъ лъэщт

 Куэдрэ узримыхьэлIэ Iуэхугъуэ мэрем кIуам къыщыхъуащ Налшык и Сабий стадионым - Къэ­бэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и командэ къы­хэхар утыку къихьащ. Ап­хуэдэ иужьу къыщыхъуар блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэращ, иджы щымыIэж Совет Союзым и Лъэпкъ­хэм я спартакиадэм.

ТкIийуэ я нэIэ тетщ

 КъБР-м щыIэ МВД-м и УГИБДД-м и унафэщI, полицэм и полковник Бэ­джыдэ Юрий цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр щыгъуазэ ищIащ 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэм. 
 2018 гъэм гъуэгухэм тран­спорт зэжьэхэуэу 605-рэ къы­щыхъуащ. Абыхэм хэкIуэдащ цIыхуи 162-рэ, ­фэбжь ягъуэтащ цIыху 725-м. 

Артист IэужьыфIэ, цIыху лIэужьыфIэ Акъ Мухьэрбэч

 Псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъунут КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, Абхъазым и цIыхубэ артист Акъ Мухьэрбэч.
 ЗэчийфIэ цIыхум и ужьыр къуэп­сыбэщ. А Iуэхур щынэрылъагъущ Акъ Мухьэрбэч и гъащIэ гъуэгуанэм.

СымыгъэщIэгъуэн слъэкIыркъым

 Къэшэж Иннэ сэ япэу сыщыхуэзар ЦДЛ-м (Тха­кIуэхэм я унэ Москва дэтым) и буфетырщ. Абы и буфетагъым нэхърэ нэхъыбэ и зэIущIапIэ-зэры­цIыхупIэт, зэпсэлъапIэт.

Уэс шэджэнэплъхэм я псысэ (ВИДЕО)

 Псэмрэ щхьэмрэ Iэжьэгъуншэу зэпэтIысурэ щIызэрыхэгъэзыхьыр зытехьэлъэнухэм мы тхыгъэр зэвгъэтIылъэкIмэ нэхъыфIщ… Гъэвы­гъуафIэкъым фызыжь гъуапэхэм мыпIащIэурэ къыпыщэтыжар. Сэрщи, тэмакъыдзэрэ псэ дзапэкIэ мыр адэкIэ схьыну сыхуеижкъым. ­СутIыпщауэ хуэфащэ жьантIэр изогъэгъуэтыж.

Лъэпкъым ипхъу пажэ

 Къэшэж Иннэ и IэдакъэщIэкIхэр гунэс зы­щыхъухэм сащыщщ сэри икIи махуэ щIагъуэ дэзгъэкIыу щытакъым и усэхэм сыкъемыджэу. Иджыри щIэх-щIэхыурэ къызощтэ абы и тхылъ­хэр.

Нобэрэ пщэдейрэ

Мазаем и 12, гъубж

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS