18.04.2019, 11:02 - Статья

 Бахъсэн къалэм дэт  6-нэ курыт еджапIэм мэлыжьы­хьым и 15-м щекIуэкIащ Iуэхугъуэ дахэ. «Культур много - Россия одна» зыфIаща лъэпкъ фестивалым кърихьэлIат ди гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, къулыкъущIэхэр, Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэм я лIыкIуэхэр. 

18.04.2019, 10:55 - Статья

 Кърымым и фIыгъуэ нэ­хъыщ­хьэ Никитскэ хадэш­хуэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щокIуэкI «Парад тюльпанов» зы­фIаща Iуэху дахэр.
 Агрономхэм къэлэр дадийуэ (тюльпан) мини 100 хасащ. Ахэр зэуэ къызэдэгъэгъэнукъым: ­гъа­т­хэпэм и кухэм япэхэр къэгъэгъащ, иужьрей дыдэхэм я дахагъэр щагъэлъэгъуэнур накъыгъэ мазэм и япэ махуипщIырщ. 

18.04.2019, 10:49 - Статья

 Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужь­кIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къы­щыщIидзэри, абы ехъулIэ­ныгъэ инхэр иIащ. Къапщ­тэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион ­хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ.

18.04.2019, 10:39 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэ МРСК-м и «Къэббалъкъэнерго» ­къудамэм и IэщIагъэлIхэм ди республикэм щрагъэкIуэкI электрокъарур зэзыгъэзахуэ Iэмэпсымэхэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа зи чэзу лэжьыгъэхэр.

18.04.2019, 10:36 - Статья

 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэмкIэ Урысейм и Пенсэ фондым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къудамэхэм я нэхъыфIу къалъытащ КъБР-м щыIэр. 

18.04.2019, 10:31 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым иджыблагъэ щау­тIыпщащ «Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо проектыр. Ар ди щIыналъэм щыгъэлэжьэным я нэIэ трагъэтынущ Кавказ Ищхъэрэм и студентхэм я зэгухьэныгъэмрэ КъБКъУ-м урысыбзэмкIэ и кафедрэмрэ.

18.04.2019, 10:27 - Статья

 Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэIущIэ.

18.04.2019, 10:19 - Статья

 Ар и фIэщыгъэу УФ-м гъуазджэ­хэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ, усакIуэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и Композиторхэм я союзымрэ КъБР-м и Къэрал саугъэ­т­хэмрэ я лауреат ХьэIупэ ДжэбрэIил и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхьыр Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щызэхэтащ.

Последнее


Хьэрычэт IэнатIэм и гулъытэ

 Ди республикэм и сымаджэщ, поликлиникэ зыбжанэм «Лада Гранта» автомобиль щIэрыпсхэр къаIэрыхьащ. Ахэр 25-рэ мэхъу. Абы ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхыхьэр Налшык Абхъазым и утыкум дыгъуасэ щекIуэкIащ. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI ­Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, республикэм и Правительствэм и Тхьэмадэм и къуэдзэ Мовсисян Грант, узыншагъэр хъумэнымкIэ ми­нистр Хъубий Марат, зыхуэупсэну медицинэ IуэхущIапIэхэм я лIы­кIуэхэр. 

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ советым и зэIущIэ

 Дыгъуасэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и зэхуэсыр. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т. Б., КъБР-м и Премьер-министр Мусуков А. ТI., КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Е. А., министерст­вэхэм, ведомствэхэм, муниципальнэ ­зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, хьэ­рычэт Iуэхум хэтхэм я лIыкIуэхэр.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ УФ-м связымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и министрым и къуэдзэ Волин Алексейрэ тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр бжыгъэхэр зи лъабжьэ телевиденэм зэрыхуэкIуам

 2019 гъэм мэлыжьыхьым и 15-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэункIыфIащ аналоговэ телевиденэр. Республикэр бжы­гъэхэр зи лъабжьэ форматым хуэ­кIуащ. Иджы республикэм ис псори япэ, етIуанэ мультиплексхэм я программэхэм бжыгъэхэр зи лъабжьэ вещанэм тету еплъыфынущ.

ТекIуэныгъэр пасэIуэу я фIэщ хъуат

«Спартак-Налшык» (Налшык) - СКА (Дон Iус Ростов) - 1:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Мэлы­жьы­хьым и 12-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ. 
Судьяхэр: Дорошенкэ (Краснодар), Тибилов (Ардон), Шустров (Крымск).
«Спартак-Налшык»: Що­джэн, Лелюкаев, Оль­ме­зов, Белоусов, Мэкъуа­уэ, Михайлов (Машэжь, 69), Салахетдинов (Дэхъу, 85), Iэпщацэ, Хьэшыр (Ашу, 85), Бацэ (Гуэнгъэпщ, 77), Мэ­шыкъуэ.
СКА: Афанасьев, Кажлаев, Борисов, Бачурин, Мироненкэ, Клышэ, Горовых (Девадзе, 46, Погребняк, 86), Скрынник, Манько (Стан­кевич, 42), Шаповалов (Забродин, 46), Кондрюков.

ЩIэдзапIэ хъарзынэ

 Румынием и къалащхьэ Бухарест мэлыжьыхьым и 8 - 14-хэм щекIуэкIащ Европэм спорт бэнэкIэмкIэ и чемпионат. Абы къыщыхэжаныкIащ ди лъахэгъухэу БищIо Тимуррэ Кабалоев Виталийрэ.

Зы утыку зэдихьэ IэпщIэлъапщIэхэр

 «Гранд-Кавказ» хьэ­щIэщым гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ иджы­благъэ къыщызэIуахащ. «Roommates» арт-проектым хыхьэу выставкэм щагъэлъа­гъуэ сурэ­тыщI­хэу, IэпщIэлъапщIэхэу Тхьэ­гъэлэдж Къанте­мыр, ХьэцIыкIу Миланэ, Къармэ Камилэ, Жанукуевэ Эллинэ сымэ я ­Iэдакъэ къы­щIэ­кIа лэ­жьыгъэхэр. 

ЩIыгум и блэкIари зэгъэщIапхъэщ

 Адыгэ-убых-абазэ лъэпкъ зэры­бы­ныр зэрыса щIыналъэм и плIанэпэ куэд къызэхэзыкIухьа лъахэхутэ цIэрыIуэ Ефремов Юрий и IэдакъэщIэкIщ «Хы ФIыцIэ Iуфэм къегъэщIылIа щIыпIэхэм япхрыкI лъа­гъуэхэмкIэ» («Тропами горного Черноморья») и тхылъ гъуэзэджэу илъэс пщIы бжыгъэм къриубыдэу здэщыIа щIыпIэхэм щилъэгъуахэмрэ гу­рыгъу-гурыщIэу щызыхищIахэмрэ щы­тетхыхьыжар. 

ЦIыхугъэ лъагэрэ щIэныгъэ куурэ

 Адыгэхэм игъащIэми къыддекIуэкI лъэпкъ Iущыгъэхэм ящыщу «ГъащIэр матэщIэдзакъым» жыIэгъуэр къанэ щымыIэу хуэпхь хъунущ ди тхыгъэр зытеухуа Слъон Лудин Хьэчим и ­къуэм, абы къикIуа гъуэгуанэм уриплъэжмэ. Адыгэ лъэпкъым и къуэ пажэхэм ящыщ а еджагъэшхуэм и щIыбагъ къыдэлъщ IуэхугъуэфI куэдкIэ гъэн­щIа гъащIэ купщIафIэ. ЩIэныгъэм и щыгум нобэ ит Слъон Лудин гъащIэм ехъулIэныгъэу щы­зыIэригъэхьахэр куэд мэхъу.

ЦIыхуфI щапхъэт Барту Джан

 И ныбжьыр илъэс 83-м иту мэлыжьыхьым и 12-м дунейм ехыжащ убыххэм къахэкIа тырку футболист, журналист цIэрыIуэ Барту Джан.
 1936 гъэм щIышылэм и 31-м Истамбыл къыщалъ­хуащ ар. И адэ Уэфикъ джаз макъамэм дихьэххэм фIыуэ яцIыхуу щытащ блэкIа лIэщIыгъуэм и 20 гъэхэм.

«ДыгъафIэ къалэм» икIахэр токIуэ

 КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ «Черкесский ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къыдаIыгъыу КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм иригъэкIуэкIа «Ди Iуэху еплъыкIэхэмкIэ адыгэбзэкIэ дызохъуа­жэ» зэпеуэр иджыблагъэ зэхуащIыжащ. 
 Зэхьэзэхуэм хэтащ щIыналъэ зэхуэмы­дэхэм къикIа гуп 24-рэ. Абыхэм ящыщу финал ныкъуэм кIуар гупиплIт. Ахэр Налшык къалэ дэт «ДыгъафIэ къалэ» сабий творчествэмкIэ академием, Сэрмакъ дэт 2-нэ курыт еджапIэм, Абейкъуажэ, Аруан дэт школхэм я гупхэрщ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS