14.11.2019, 12:14 - Статья

Налшык дэт Универ­сальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Уличный красава» футболымкIэ урысейпсо акцэм и республикэ зэхьэзэхуэр. Абы хэтащ 2002 - 2003, 2004 - 2005 гъэхьэм къалъхуа ныбжьыщIэ командэхэу щIыналъэ зэпеуэхэм щытекIуахэр. 

14.11.2019, 12:10 - Статья

Полицэм и сержант Мыщ­хъуэжь Астемыр Iэп­щэрыбанэ зауэмкIэ зэ­хьэ­зэхуэм етIуанэ увы­пIэр къыщихьащ.

14.11.2019, 11:27 - Статья

Тубай Мухьэмэд Мудар и къуэр 1919 гъэм щэкIуэгъуэм и 14-м Тэрч районым хыхьэ Къаншы­уей (иджы Курп Ищхъэрэщ) ­къуажэм къыщалъхуащ. Ар щытащ ди лъэпкъ театрым и джэлэсу, къыхиха джэгуакIуэ IэщIагъэм хуэпэжу, режиссёр IэкIуэ­лъакIуэу, унафэщI губзыгъэу, театрым и щэхухэм фIыуэ хэзы­щIыкI драматург гъуэ­зэджэу, цIыху щыпкъэу, ныб­жьэгъу­ пэжу.

14.11.2019, 11:10 - Статья

Жэпуэгъуэм и 29-м илъэс 67-рэ ирикъуащ ведомствэм щIэмыт хъумакIуэ къулыкъур къызэрызэрагъэпэщрэ. Абы теухуат КъБР-м щыIэ Урысей Лъэпкъ гвардием и дзэхэм и УВО-м щекIуэкIа зэIущIэр. 

14.11.2019, 11:01 - Статья

КъБР-м и Парламентым и депутатхэр дыгъуасэ яхуэзащ Тверь областым и Хабзэубзыху Зэхуэсым и лIыкIуэхэм. ХьэщIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым кърагъэблэгъащ щIыналъэхэм я парламентхэр зэ­рызэдэлэжьэнум теухуауэ щэкIуэгъуэм и 12-м зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм тету. 

14.11.2019, 10:52 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 12-м Налшык къалэм щахуэзащ Транспортым и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Ахъуэхъу Аслъэнбэчрэ Транспортым и IэнатIэм щы­кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и унафэщIу иджыблагъэ ягъэува Кравцов Дмитр

12.11.2019, 12:17 - Статья

Удмуртием и къалащхьэ Ижевск дэт «Олимпиец» спорт уардэунэм мы махуэхэм щокIуэкI зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм дзюдомкIэ я европей чемпионат. Абы дыжьын медалыр къыщихьащ Блий Iэюб.

12.11.2019, 12:15 - Статья

Мэзкуу дэт «Олимпийская деревня-80» спорткомплексым щекIуэкIащ СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Андреев Владлен дзюдомкIэ и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ  22-м къикIа спортсмени 130-м щIигъу. 

Последнее


Ахъмэт Мусэбий и цIэ лъапIэр

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым ще­кIуэ­кIащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Ахъмэт Мусэбий и фэеплъу къызэрагъэпэща, дзюдомкIэ урысейпсо зэхьэ­зэхуэ. Къэралым и щIыналъэ 12-м къикIауэ абы кърихьэлIащ спортсмен 200-м нэблагъэ. 

Апхуэдэ диIакъым

 Уэрэдымрэ къафэмкIэ Къэбэрдей ансамблым лэжьапIэ сигъэувыну си анэм сыщишауэ щыта 1947 гъэрщ сэ Дашу Хьэшыр къыщысцIыхуар. ИлъэсиплIкIэ дызэдэлэжьащ, нобэми схуэмыухауэ согъэщIагъуэ абы бгъэдэлъа зэфIэкIымрэ лэжьэкIэмрэ.
 Хэку зауэшхуэм и ужькIэ ансамблым хыхьа щIалэхэу Ту­тыкъу СулътIанджэрий, ­Жырыкъ Мусэбий, Дашу Хьэшыр сымэ зым и къэфэкIэм адрейм зримыгъэщхьу гъуэзэджэу утыкум итт. ЗапыпщIыжыфынкIи Iэмал иIэтэкъым абыхэм, апхуэдизкIэ зэщхьтэкъыми. Гупым и программэм и курыхыр зи пщэ дэхуэри ахэрат.

ЗыкъыфIэщIыжын жыхуэпIэр и пщIыхьэпIэ къыхэхуэртэкъым

Япэрауэ, Дашу Хьэшыр цIыху къекIуу, нэсри къэсыжауэ адыгэ щIалэщ, зыхужаIэм хуэдэу щытащ. ЕтIуанэрауэ, цIыхуфI дыдэт, зэчиифIэми, зыкъыфIэщIыжын жыхуэпIэр и хьэлым хэлътэкъым. Ещанэрауэ, ар къызыхуалъхуар къэфэнырт. А псори зэхэслъхьэжауэ, сэ Хьэшыр пщIэ, дзыхь хуэсщIырт.

Бзэр дэзыгъащIэр Тхьэм иузэщI

 Анэдэлъхубзэр яIурылъу, ар фIыуэ ялъагъуу сабийр къэгъэтэджыныр къалэнышхуэщ. Мыхьэнэшхуэ зиIэ а лъэпкъ Iуэхум уелэжьу лъэпкъыбзэр ебгъэджынри, ипэжыпIэкIэ, щIыхь зыпылъ IэщIагъэщ. Лосэн (Шэмпар) Хьэужан Сэфарбий и пхъум и гъащIэр зыхуэгъэпсар анэдэлъхубзэм и лъапIэныгъэхэм ныбжьыщIэхэр щIэ­пIыкIынырщ, абыхэм цIыху нэс, акъылыфIэ къищIыкIынырщ. Илъэс 30-м щIигъуауэ ар щолажьэ Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №6-м. 

«Кавказым мамырыгъэ щыIэну» проектым хэтхэр КъБКъУ-м щагъэхьэщIэ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым жэпуэгъуэм и 10-м щыхьэщIащ Ипщэ федеральнэ уни­верситетым (ИФУ) и студентхэм къызэрагъэпэщауэ Кавказ Ищхъэрэм щекIуэкI автомобиль къы­зэдэжэм хэтхэр. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ еджапIэ нэхъыщ­хьэм и пресс-IуэхущIапIэм. 
 «Кавказым мамырыгъэ щыIэну» проектым и зы Iыхьэщ а зэ­хьэзэхуэр. Къыхэгъэщыпхъэщ, мы Iуэхур Ипщэ федеральнэ университетым илъэсипщI хъуауэ зэрыригъэкIуэкIыр, щIалэгъуалэр хэкупсэу, хабзэ яхэлъу къагъэтэджын папщIэ. 

Мэкъумэш лэжьакIуэ пэрытхэр ягъэлъапIэ

 Бахъсэн районым и бизнес инкубаторым иджыблагъэ щекIуэкIащ мэкъумэш хозяйствэм и лэжьакIуэм и махуэм и щIыхькIэ къызэрагъэ­пэща гуфIэгъуэ зэхы­хьэр. Абы кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым, КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и минис­терс­твэм я лIыкIуэхэр, ­хаб­зэхъумэ органхэм, жы­­ла­гъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, мэкъумэш IэнатIэм и ветеранхэр,­ ­районым и мэкъумэ­шы­щIэ пашэхэр.

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 17, махуэку

КъБР-м и Iэтащхьэм Правительствэмрэ районхэмрэ я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ иригъэкIуэкIащ

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. республикэм и Правительствэм, гъэзэщIакIуэ властым и федеральнэ органхэм я щIыналъэ управленэхэм, район администрацэхэм я унафэщIхэр хэту иригъэкIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ социально-экономикэ Iуэхухэм. Абыхэм ящыщщ 2019 гъэм и япэ мазибгъум ди щIыналъэм и зыужьыкIэу щытар, КъБР-м и бюджетыр зэрагъэзэщIар, лъэпкъ проектхэмрэ программэ хэхахэмрэ гъэзэщIэным къыхуаутIыпща ахъшэр къызэрагъэсэбэпар.

Мусуков Алий Правительствэм и УнафэщI къулыкъур зэдэарэзыуэ иратыж

 КъБР-м и Парламентым жэпуэгъуэм и 15-м щекIуэ­кIа зэIущIэм депутатхэм Iэ щаIэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI къу­лыкъум ягъэувыну Мусуков Алий къызэра­гъэ­лъэгъуам теухуауэ. 

КIуэкIуэ Казбек «Антарес» сабий центрыр зэраухуэм еплъащ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. къип­щытащ зэфIэкI хэха зиIэ сабийхэр убзы­хунымрэ абыхэм защIэгъэкъуэнымкIэ щIыналъэ центрыр зэращIым.
Иджыпсту ухуакIуэхэм еджапIэ пэшхэр, шхапIэр зыхуей хуагъазэ, инженер сетхэр зэтрагъэувэ, пщIантIэр зэIузэпэщ ящI. Предмет щхьэхуэхэм пап­щIэ лабораторэ­хэр, лъэщапIэхэр, зыгъэ­псэхупIэхэр зыхуеину IэмэпсымэхэмкIэ къызэрагъэпэщынущ икIи зи лъэм тэмэму зэримыхьэ цIыкIухэри абыхэм зэрыщеджэным, зэры­зыщагъэпсэхуным хуа­щIынущ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS