24.04.2020, 10:00 - Статья

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалхэр къагъэсэбэпри, Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Якушев Владимир иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

24.04.2020, 10:00 - Статья

Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым ­КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ сенатор Къанокъуэ Арсен зэрыжиIам тету, нэкIуIупхъуэ мини 100 ди республикэм къригъашэри, цIыхухэм пщIэншэу хуагуэшащ.

24.04.2020, 09:59 - Статья

Къэрал Думэм и депутат, «Урысей зэкъуэт» фракцэм хэт Марьяш Иринэ и жэрдэмкIэ, Бахъсэн районым хыхьэ Кременчуг-Константиновкэ щыпсэу бынунагъуэшхуэхэмрэ пенсэ ныбжьым ит нэхъыжь зыщIэсхэмрэ хуагуэшащ фошыгъу, хьэжыгъэ, макарон, дагъэ, тхъуцIынэ, кхъуей, шей, IэфIыкIэ, джэд зэрылъ хъуржын зырыз.

13.04.2020, 10:15 - Статья

Мэлыжьыхьым и 8-м Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир ви­деоконференц жыпхъэм иту зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ УФ-м и Правитель­ствэм и унафэщIхэм. Ар теухуауэ щытащ коронавирус уз зэрыцIалэм ди къэ­ралым зыщемыгъэубгъуным. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбеки.

13.04.2020, 10:14 - Статья

Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ зыбжанэм щыхэплъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и хабзэгъэув IэнатIэм и зи чэзу зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ республикэ Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

13.04.2020, 10:14 - Статья

Бахъсэн щIыналъэм и Оперативнэ штабым пщэ­рылъ зэращищIам тету, абы хыхьэ къуажэ 13-м къы­щызэрагъэпэщащ коронавирус уз зэрыцIалэр щыета мы зэманым дэтхэнэри Iэмал зэриIэкIэ и унэм ­исыжмэ зэрынэхъыфIыр ягурызыгъаIуэ лэжьакIуэ гупхэр.

10.04.2020, 10:17 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек видеозэIущIэ мардэм  иту епсэлъащ Урысейм транспортымкIэ и министр Дитрих Евгений. Абыхэм и гугъу ящIащ КъБР-м и гъуэгу хозяйствэм зегъэу­жьыным хуэунэтIа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм.

10.04.2020, 10:16 - Статья

Медицинэ къэхутэ­ны­гъэ­хэмкIэ урысей лъэпкъ ­университетым, Пирогов Н. И. и цIэр зезыхьэм, и доху­тырхэмрэ студентхэмрэ «Адыгэ дохутырхэм я хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэ къызэрагъэпэщащ, къа­лащхьэм щыпсэу я хэкуэгъухэм, зыщыщ лъэпкъ, зэрахьэ дин, я псэукIэкIэ зыхуэ­дэм емылъытауэ, дэ­Iэ­пы­къуэгъу яхуэхъун папщIэ.

Последнее


Адыгэ лIыхъужьхэр

Борэжь и къуэ Хъусен

Натхъуэ нили и цIэр ящыгъупщэркъым

Нобэ зи гугъу фхуэтщIыну Натхъуэ Нили Израилым и бзылъхугъэ баскетбол командэм хэту премьер-ли­гэм щыджэгуащ, илъэс ­22-рэ фIэкIа мыхъуу 2004 гъэм дунейм ехыжащ. 

Мэкъумэш щIэныгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа еджагъэшхуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал ­мэкъумэш университетым и егъэджакIуэ, мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор КIуэкIуэ Тэлэдин На­хъуэ и къуэр ди щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм игъэпIейтей, абы и къэкIуэнум псэ хьэлэлкIэ хуэлажьэ лъэпкъ щIэныгъэлI пажэхэм ящыщщ. ЕхъулIэныгъэ иIэу иригъэкIуэкI щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэ купщIафIэм къыдэкIуэу, Тэлэдин егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ Iуэхуми и гуащIэшхуэ ирихьэлIащ. 

Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 3, гъубж

Гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэхэр зэрагъэзащIэм кIэлъоплъ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм и гъуэгухэм я фIагъымрэ шынагъуэншагъэмрэ зэрырагъэфIэкIуэну Iэмалхэм. 
КъБР-м щыIэ МВД-м гъуэгу шына­гъуэншагъэмкIэ и къэрал инспекцэм и IуэхущIапIэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Кучмезов Дмитрий жиIащ «Дорожная сеть», «Гъуэгухэм зэрызрагъэужь Iэмалхэр», «Гъуэгу шынагъуэншэ» федеральнэ проектхэр республикэм зэрыщагъэзащIэр. 

Гъатхэпэм и 21-м щэбэт щIыхьэху ящIынущ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иджыблагъэ иригъэ­кIуэ­кIащ зи чэзу зэIущIэр.
Абы щыхэплъащ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм Сабиигъуэм и илъэс пщIы бжыгъэхэр егъэкIуэкIынымкIэ КъБР-м и Правительствэм епхауэ Зэ­зыгъэуIу совет къызэгъэпэщыным теухуауэ» КъБР-м и Правительствэм и уна­фэм и проектым. КъБР-м цIыхухэр егъэ­джэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумыкъу Iэуес зэрыжиIамкIэ, дэфтэрым къыщыгъэлъэгъуащ Со­ветым и положенэмрэ абы хэтынухэм я цIэ-унэцIэхэмрэ. 

Мечиев Кязим и вагъуэ

Балъкъэр литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Мечиев Кязим и фэеплъ сын Налшык къалэ къыщызэIуахащ. Абы кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Му­суков Алий, министерствэ зэмы­лIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэр, уса­кIуэшхуэм и творчествэм дихьэххэр.

Щапхъэу укъэнэн хуейщ утыкум уикIыжа нэужьи

«Кабардинка» къэрал академическэ ансамб­лыр ди зэманым зыгъэбжьыфIэ къэфакIуэ нэхъ пажэхэм ящыщщ Нартан къуажэм къыщалъхуа Бещто Албэч. Ар ди хьэщIэщым къедгъэблагъэри, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.
- Лъэпкъыр дызэрыгушхуэ къэфакIуэ гупым дауэ ухыхьа?

Пэфыф Заринэ и фильмыр

Гъатхэпэм Налшык и кинотеатрхэм щагъэлъэгъуэн щIадзэ «Это была ты?!» фильмыр. Ар щытрахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссёр, сценарист Пэфыф Заринэрэ видеооператор ­ГъущIасэ Къантемыррэ я «SoZARee» IуэхущIапIэм. 

Лэжьыгъэр гурэ псэкIэ къыхэзых

КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правитель­ствэм щэнхабзэмкIэ и министр, Къалэн куэд щагъэзащIэ центрым и лэжьа­- кIуэ Хьэгъэжей Иринэ диплом плъыжь­кIэ къиухащ КъБКъУ-м и инженер-­техникэ факультетыр (иджы АрхитектурэмкIэ, ухуэныгъэмрэ дизайнымкIэ институтыр). Жылагъуэ Iуэхухэм дихьэх хъыджэбзыр университетым щIэсыху хэтащ Студентхэм я зэгухьэныгъэми. Абдеж къыщыщIэдзауэ Хьэгъэжейм къехъулIэу къызэрегъэпэщ щэнхабзэ, жылагъуэ, цIыху куэд щызэ­хуашэс нэгъуэщI Iуэхухэр. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS