14.02.2019, 12:43 - Статья

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ ментальнэ есэпымкIэ IV Урысейпсо зэпеуэр - UCMAS жыхуиIэр. 

14.02.2019, 12:27 - Статья

 Журналист, тхакIуэ, тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм жыджэру щылажьэ Котляровэ Марие зымыцIыху ди республикэми абы и гъунэгъу щIыналъэхэми ису къыщIэкIынкъым. Зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ищIэ лэ­жьыгъэхэмрэ гъащIэ псо къызэщIаубыдэ, и къэ­ху­тэныгъэхэмкIэ, и хэкум хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ гъэнщIауэ. Аращ абы и лэжьыгъэ псоми лъабжьэ яхуэхъужыр. 

14.02.2019, 12:21 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэм и ­нэхъ щIыпIэ къулейхэм, дахэхэм хохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Гъунап­къэн­шэщ, къыпхуэмы­Iуэ­тэным хуэдэуи дахащэщ ди республикэм и щIы­уэпсыр: «Джэдмышх», «Шэджэм» псыкъелъэ­хэр, зыми емыщхь ди  Гуэл ЩхъуантIэхэр, Аушы­джэр къыщыщIэж псы хуа­бэхэр, псори дызэрыгушхуэ ди Iуащхьэмахуэ бгы лъагэр, нэгъуэщI­хэри.

14.02.2019, 11:52 - Статья

 «ЦIыхуфIыр псоми къахыбоцIыхукI. Ар сыт и лъэныкъуэкIи  щапхъэщ икIи пщIэ зиIэщ. Кхъу­хьым къулыкъу щищIэн щы­щIидза япэ махуэм щегъэжьауэ, Хьэмид дзэ техникэм егугъуу зыщигъэ­гъуэзащ. Къапщтэмэ, ар ныбжьэгъу пэжу, IэщIагъэлI Iэзэу къы­щIэкIащ, и щхьэми и къаруми щымысхьыжу, ерыщу. Уеблэмэ щIалэр хагъэхьащ «Александр Невский» крейсерым и комсомол гупым и комитетым.

14.02.2019, 11:43 - Статья

 Къармэхьэблэ къуажэм вэсэмахуэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А жылэм дэт курыт школ №1-м къыщызэIуахащ усакIуэм и фэеплъ пхъэбгъу.

14.02.2019, 11:35 - Статья

 Урысейм и Олимп комитетым и жэрдэмкIэ мазаем и 10-м къэралым щагъэлъэпIащ ЩIымахуэ спорт лIэужьы­гъуэхэм я махуэр. Ар теухуауэ щытащ ­Сочэ къалэм ХХII ЩIымахуэ Олимп ­джэгухэр, ХI Паралимп щIымахуэ джэгу­хэр зэрыщрагъэкIуэкIрэ илъэситху зэры­рикъум.

14.02.2019, 11:27 - Статья

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр хэтынущ мазаем и 14 - 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

12.02.2019, 15:32 - Статья

 Котляровхэ Викторрэ ­Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Хаджи-Муса Мидов: Публитистика. Дневники. Письма» фIэ­щыгъэм щIэт тхылъ гъэ­щIэгъуэныр.

Последнее


Ди щIэныгъэлIым саугъэт лъапIэр къыхуагъэфащэ

 Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм, ухуэныгъэм ирахьэлIэ материалхэр къы­щIэзыгъэкI промышленностымрэ ухуэныгъэмкIэ индустриемрэ зегъэужьыным къа­руушхуэ зэрырихьэлIам папщIэ Гришманов И. А. и цIэр зезыхьэ саугъэтыр къыхуагъэфэщащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, архитектурэмкIэ, ухуэныгъэмкIэ, дизайнымкIэ ­институтым и унафэщI, профессор Хэжь Толэ Амир и къуэм.

КIуэкIуэ Казбек Прохладнэ щIыналъэм щыIащ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек еп­лъащ Прохладнэ райо­ным­рэ Прохладнэ къалэ округымрэ я социальнэ IуэхущIапIэхэм.

Мэлбахъуэ Елбэрд ягу къагъэкIыж

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Къэрал лъэпкъ библиотекэм щызэхэтащ тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мэлбахъуэ Елбэрд къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща пшыхь.

Къэшэж лъэпкъым и къежьапIэ

 Лъэпкъ узэщIакIуэхэм ящыщ зыуэ щIэныгъэ лэжьыгъэшхуэ езыгъэ­кIуэ­кIа Къэшэж ТIалиб и ­гуащIэ хэлъщ Тамбий Пагуэ къыдигъэкIауэ щыта «Адыгэ алыфбейм». Успенский К. Д., Толстой Л. Н. сымэ я урыс учебникым тращIыкIыжа а тхылъым ихуащ Къэшэж ТIалиб зэхуихьэсыжу итхыжа IуэрыIуатэм щыщ IыхьэфI. Апхуэдэу дунейм къытехьащ тхыдэм, этно­графием теухуауэ Къэ­шэжымрэ Къудащ Елбэздыкъуэрэ я тхыгъэхэр.

Мы махуэхэм

Мазаем и 9, щэбэт

Убыхыбзэр псэущ

 «Адыгэбзэр мэкIуэдыж» жытIэу дыщыгузавэ лъэхъэнэм, лъэба­къуэ къызэрымыкIуэкIэ лъэпкъыбзэм зыкъыщIагъэкъуащ илъэс блэкIам и кIэм Мейкъуапэ «Убых-адыгэ-урысыбзэ псалъалъэ» къы­щы­дэзыгъэкIа зэщхьэгъусэхэу Бырсырхэ Бэтырбийрэ Софиатрэ. 
 «Псалъалъэр зыгъэхьэзырахэм бзэ щIэныгъэлI цIэрыIуэхэу Услар Пётр, Мессарош Дьюлэ, Дирр Адольф,  Дюмезиль Жорж, Фогт ­Ганс, Къумахуэ Мухьэдин сымэ я лэ­жьыгъэхэр къагъэщхьэпащ, - дыкъыщоджэ «Адыгэ макъым» и коррес­пондент Сихъу Гуащэнагъуэ и хъыбарегъащIэ тхыгъэм. 

НэхъыфIхэм хабжэ

 «Лъабжьэр быдэмэ, щхьэкIэр лъэщщ» жиIэгъащ адыгэ псалъэжьым. Егъэджэныгъэ и лъэныкъуэкIэ убгъэдыхьэмэ, сабий садхэми курыт еджапIэхэми ныбжьы­щIэхэм къыщыбгъэдалъхьэ гъэ­сэныгъэми кърат щIэныгъэми куэд­кIэ елъытащ ахэр балигъ хъумэ гъащIэм щаIэну ехъулIэныгъэхэр зыхуэдэнур. Аращ адэ-анэхэми мыхьэнэшхуэ щIратыр я быныр  зратыну сабий гъэсапIэхэмрэ еджапIэхэмрэ къы­хэ­хыным. 

Гулъытэ хэха хуащI

 Ди гуапэ зэрыхъущи, Къэбэрдей-Балъкъэрым унэтIыныгъэ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэмкIэ пыщIэныгъэ куэд лъандэрэ яхуиIэщ хамэ къэ­ралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм. Хамэ щIыпIэхэм къикIа апхуэдэ щIалэгъуалэ мымащIэу щоджэ ­Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, ди республикэм щы­лажьэ нэгъуэщI еджапIэхэм. Абы­хэм я щыIэкIэ-псэукIэм гулъытэ ­хэха хуэщIыным теухуа зэхуэс иджы­благъэ щекIуэкIащ еджапIэ нэ­хъыщ­хьэм.

IуэхуфIыр жыжьэ нос

 Къэбэрдей-Балъкъэрым IэнатIэ куэду зэхэт и щIалэгъуалэ центрым и лэжьакIуэ Къарэ Ратмир псапэ зыпылъ Iуэху куэдым я жэрдэмщIа­кIуэщ.

Шэху уэздыгъэхэр пагъанэ

 Советыдзэхэр Афганистаным къы­зэрырашыжрэ мы гъэм мазаем и 15-м илъэс 30 ирокъу. Абы теу­хуауэ республикэм щекIуэ­кIыну Iуэхугъуэхэр зэтраублащ. Гъубж ­кIуам и пщыхьэщхьэм Налшык и Дэшхуей хадэм щекIуэкIащ «Фэ­еплъ шэху уэздыгъэ» Iуэху. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS