22.10.2019, 12:54 - Статья

Жэпуэгъуэм и 14 - 18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэ­махуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

22.10.2019, 12:48 - Статья

Мухьэмэд цIыху гуапэт, нэфIэгуфIэт, гушыIэрейт. Абы сэ радиом сыщыдэлэжьэну къысхуихуакъым, ауэ щедгъэблагъэхэм и деж гу зылъыстэрат: апхуэдизкIэ а унэр и хэгъэрейт, и нэр зытеплъэри, и лъэр здрикIуэри фIэIэфIу, щылажьэхэм гурыхьу ядэуэршэру цIыху нэIурытти, нур зрищIэкIыу къыпщыхъурт.

22.10.2019, 12:36 - Статья

Ди адэр быным ткIийуэ къытхущытащ. Сэ сыкъапщтэмэ, гъэсэныгъэ-лэжьыгъэм щIэмычэу нэхъ сыхуиущийрт. СыцIыкIуу щIызигъэдзауэ, тхьэкIумэкIыхь, джэдкъаз сигъэгъашхэрт. Къэпрэ гъубжэрэ къызитырти, унагъуэ псэущхьэхэм удз къахузигъэхьырт. Нэхъ сыкъыдэкIуэтея нэужь шэмэдж IыгъыкIэри сигъэщIауэ щытащ. Гугъуехьыр, лэжьыгъэр зищIысыр къызэрызигъэщIэным яужь итт.

22.10.2019, 12:33 - Статья

Ди адэ-анэм быних драIэт. Быным я нэхъыжьыр Мухьэмэдт. Абырэ сэрэ илъэс пщыкIущ ди зэхуакут. Налшык дэта пединститутым щеджэну ар ягъакIуэ курыт еджапIэ нэужьым. Ар ящыщащ а институтыр зауэ нэужьым япэ дыдэу къэзыухахэм.

22.10.2019, 12:26 - Статья

Илъэс 40-м щIигъуащ Къэрмо­къуэ Мухьэмэд зэрысцIыхурэ. Зыгуэрым ущытепсэлъыхькIэ, ипэ дыдэу уи гур здэжэр «дэнэт япэу сыщыIущIар» жыпIэущ.

22.10.2019, 12:03 - Статья

А зэманым лэжьапIэр хуабжьу зэпэубыдат. Псом хуэмыдэжу зи щIыбагъым благъэ къулей е къулыкъущIэшхуэ гуэр къыдэмытхэм я дежкIэ. Сэри сащыщт ап­хуэдэхэми, университетыр къызэрызухамкIэ диплом къысIэщIалъхьэу уэрамым сыкъыдаутIыпщхьами, си щхьэр здэсхьынур сымыщIэу а сыкъызыдаутIыпщхьа уэрам дыдэм сыдэтт.

22.10.2019, 11:54 - Статья

Къэрмокъуэ Мухьэмэд цIыху телъыджэу щытащ. Абы хэмыгъуэщэн лъэужьышхуэ къыщигъэнащ щэнхабзэм зэуэ и IэнатIитIми - лъэпкъ журналистикэми къэбэрдей литературэми. Уегупсысми, къып­хуэ­гъуэтыну къыщIэкIынукъым а лъэныкъуитIми езым и гъащIэм нэхъ ебэкIыу щыщытар.

22.10.2019, 11:46 - Статья

Республикэм и премьер-министр Мусуков Алий дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Австрием и «Мастерконцепт» консалтинг, инжиниринг компанием и къызэгъэпэщакIуэ икIи унафэщI Ляйтнер Гернот.

Последнее


Къэшэж Иннэ и гуащIэм траухуэ

Налшык къалэм Тхылъыр фIы­уэ зылъагъухэм я зэгу­хьэ­ны­гъэм  и хэщIапIэм пэгъунэ­гъуу къыщызэIуахащ адыгэ уса­кIуэ телъыджэ, зэдзэкIакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэ­рал саугъэтыр зыхуагъэфэща Къэшэж Иннэ и гуащIэм теухуа арт-объект. Къэбэрдей уэрамым триу­хуа и усэр тхылъ теплъэ зиIэ скульп­турэу абдежым щагъэуващ. 
Арт-объектыр къызэIуаха нэужь, абы тет усэм кърихьэлIахэм къахуеджащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумахуэ Мухьэдин. 

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. хэтащ Бжыгъэхэр зи лъабжьэ экономикэм зегъэужьынымкIэ советым и зэIущIэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и деж Бжыгъэхэр зи лъабжьэ экономикэм зегъэужьынымкIэ щыIэ ­со­ветым Сочи къалэм щригъэкIуэкIа зэ­IущIэм. Ар къызэрагъэпэщащ «Бжы­­гъэхэр зи лъабжьэ ди къэкIуэнум ды­зэреплъыр» урысейпсо зэхыхьэш­хуэм хиубыдэу.

Биткаш дыжьын медалыр къехь

 Инджылызым и Кроули ­къалэм мы махуэхэм ще­кIуэкIащ киокушинкай ка­ратэмкIэ Инджылызым и 43-нэ чемпионат зэIухарэ Европэм и Кубокыр къэ­хьыным хухэха 11-нэ зэхьэ­зэхуэрэ. Абы ехъу­лIэныгъэ иIэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэтхэм. 

Ахъмэт Мусэбий и цIэ лъапIэр

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым ще­кIуэ­кIащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Ахъмэт Мусэбий и фэеплъу къызэрагъэпэща, дзюдомкIэ урысейпсо зэхьэ­зэхуэ. Къэралым и щIыналъэ 12-м къикIауэ абы кърихьэлIащ спортсмен 200-м нэблагъэ. 

Апхуэдэ диIакъым

 Уэрэдымрэ къафэмкIэ Къэбэрдей ансамблым лэжьапIэ сигъэувыну си анэм сыщишауэ щыта 1947 гъэрщ сэ Дашу Хьэшыр къыщысцIыхуар. ИлъэсиплIкIэ дызэдэлэжьащ, нобэми схуэмыухауэ согъэщIагъуэ абы бгъэдэлъа зэфIэкIымрэ лэжьэкIэмрэ.
 Хэку зауэшхуэм и ужькIэ ансамблым хыхьа щIалэхэу Ту­тыкъу СулътIанджэрий, ­Жырыкъ Мусэбий, Дашу Хьэшыр сымэ зым и къэфэкIэм адрейм зримыгъэщхьу гъуэзэджэу утыкум итт. ЗапыпщIыжыфынкIи Iэмал иIэтэкъым абыхэм, апхуэдизкIэ зэщхьтэкъыми. Гупым и программэм и курыхыр зи пщэ дэхуэри ахэрат.

ЗыкъыфIэщIыжын жыхуэпIэр и пщIыхьэпIэ къыхэхуэртэкъым

Япэрауэ, Дашу Хьэшыр цIыху къекIуу, нэсри къэсыжауэ адыгэ щIалэщ, зыхужаIэм хуэдэу щытащ. ЕтIуанэрауэ, цIыхуфI дыдэт, зэчиифIэми, зыкъыфIэщIыжын жыхуэпIэр и хьэлым хэлътэкъым. Ещанэрауэ, ар къызыхуалъхуар къэфэнырт. А псори зэхэслъхьэжауэ, сэ Хьэшыр пщIэ, дзыхь хуэсщIырт.

Бзэр дэзыгъащIэр Тхьэм иузэщI

 Анэдэлъхубзэр яIурылъу, ар фIыуэ ялъагъуу сабийр къэгъэтэджыныр къалэнышхуэщ. Мыхьэнэшхуэ зиIэ а лъэпкъ Iуэхум уелэжьу лъэпкъыбзэр ебгъэджынри, ипэжыпIэкIэ, щIыхь зыпылъ IэщIагъэщ. Лосэн (Шэмпар) Хьэужан Сэфарбий и пхъум и гъащIэр зыхуэгъэпсар анэдэлъхубзэм и лъапIэныгъэхэм ныбжьыщIэхэр щIэ­пIыкIынырщ, абыхэм цIыху нэс, акъылыфIэ къищIыкIынырщ. Илъэс 30-м щIигъуауэ ар щолажьэ Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №6-м. 

«Кавказым мамырыгъэ щыIэну» проектым хэтхэр КъБКъУ-м щагъэхьэщIэ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым жэпуэгъуэм и 10-м щыхьэщIащ Ипщэ федеральнэ уни­верситетым (ИФУ) и студентхэм къызэрагъэпэщауэ Кавказ Ищхъэрэм щекIуэкI автомобиль къы­зэдэжэм хэтхэр. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ еджапIэ нэхъыщ­хьэм и пресс-IуэхущIапIэм. 
 «Кавказым мамырыгъэ щыIэну» проектым и зы Iыхьэщ а зэ­хьэзэхуэр. Къыхэгъэщыпхъэщ, мы Iуэхур Ипщэ федеральнэ университетым илъэсипщI хъуауэ зэрыригъэкIуэкIыр, щIалэгъуалэр хэкупсэу, хабзэ яхэлъу къагъэтэджын папщIэ. 

Мэкъумэш лэжьакIуэ пэрытхэр ягъэлъапIэ

 Бахъсэн районым и бизнес инкубаторым иджыблагъэ щекIуэкIащ мэкъумэш хозяйствэм и лэжьакIуэм и махуэм и щIыхькIэ къызэрагъэ­пэща гуфIэгъуэ зэхы­хьэр. Абы кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым, КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и минис­терс­твэм я лIыкIуэхэр, ­хаб­зэхъумэ органхэм, жы­­ла­гъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, мэкъумэш IэнатIэм и ветеранхэр,­ ­районым и мэкъумэ­шы­щIэ пашэхэр.

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 17, махуэку

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS