20.08.2019, 12:22 - Статья

Бадзэуэгъуэм и 26 - 29-хэм Чебоксары къалэм щекIуэ­кIащ тхэквондомкIэ Еджа­кIуэхэм я спартакиадэм и кIэух  Iыхьэр. 

20.08.2019, 12:10 - Статья

 Дэтхэнэ зы лъэпкъми къыхокI я къэкIуэнум тегузэвыхь, я блэкIар зрагъэщIэну хущIэкъу цIыху пажэхэр. Апхуэдэхэрщ къызытехъукIыжхэр зы­мы­гъэгъуащэр. Абы и ­лъ­э­ныкъуэкIэ лъэпкъ куэ­дым щапхъэ яхуэхъуфынущ  Бес­лъэнейхэ. Я блэ­кIар я щIэблэм ящIэу ­къагъэхъуну, я фIыр ягъэ­лъапIэрэ яIэту къо­­гъуэ­гурыкIуэ ахэр.

20.08.2019, 11:29 - Новости

 Адыгэ щIалэхэм иджы­ри зы дыжьын медаль ­къахуихьащ Эстонием и къалащхьэ Таллинн мы махуэхэм щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо чемпионатым. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы вице-чемпион щы­хъуащ Гъуэ­ныбэ Iэуес.

20.08.2019, 11:15 - Статья

 Курыт школыр къэзыухауэ зи щIэныгъэм адэ­кIи хэзыгъэхъуэну мурад зыщIахэм я дежкIэ гъэмахуэм и кIэух мазэр ­дапщэщи пыIэзэфIэхь лъэхъэнэщ. Дэфтэрхэр еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм езыгъэхьа абитуриентхэр гузавэу пэп­лъащ абыхэм къикI хъыбархэм. Мы махуэхэм ныбжьыщIэхэм къаIэ­ры­хьэжакIэщ зыщIэхуа IэнатIэхэм къикI тхылъымпIэхэр.

20.08.2019, 11:09 - Статья

 Иджыблагъэ КIуэкIуэ Казбек Прох­ладнэ районым щыIащ икIи агропро­мышленнэ комплексым хиубыдэ предприятэхэмрэ щIыналъэм и социальнэ IуэхущIапIэхэмрэ къызэхикIухьащ, ап­хуэдэу Лесной къуажэм дэсхэр псыкIэ къызэгъэпэщыным хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зи­щIащ.

19.08.2019, 12:12 - Статья

 Израиль къэралыгъуэм щы­Iэ Кфар-Камэ жылэм къыщы­зэрагъэпэща шэрджэс ныбжьыщIэ лагерым я нэгу зыщ­рагъэужьри, иджыблагъэ хэкум къагъэзэжащ сабий гуп.

19.08.2019, 11:52 - Статья

 Налшык и шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ зэхьэзэхуэ ин. Абы щагъэджэгуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и саугъэт нэхъыщхьэр.
 Шыгъажэгъуэ махуэр хухахат бахъсэндэсхэм. Абы и администрацэмрэ Быфхэ я унагъуэмрэ ягъэува саугъэт фондым и куэдагъыр сом мелуанрэ мин щитIым нэблагъэрт.

19.08.2019, 11:39 - Новости

 Эстонием и къалащхьэ Таллин мы махуэхэм ще­кIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм спорт бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионат. Килограмм 86-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыжьын медалыр къыщихьащ Шыбзыхъуэ Алик.

Последнее


Хьэтуей жылэм и щапхъэ

 Лэскэн районым хыхьэ Хьэтуей жылэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къурмэн хьид махуэр. Абы иращIэкIа тхьэлъэIур къызэрагъэпэщащ ­къуажэ жэмыхьэтымрэ администрацэм и унафэщIымрэ.
 Къуажэр зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу, къыхалъхьэ Iуэхур зэкъуэту зэрырагъэкIуэкIым и щыхьэту нэхъыжьи нэхъыщIи жьыуэ щызэхуэсат тхьэлъэIур щрагъэкIуэкIыну щIыпIэм. Дэтхэнэми къалэн зырыз иIэти, псори хущIэкъурт нэгъэсауэ я пщэрылъыр зэрызэфIагъэкIыным. Ислъам диным и хабзэм тету а щIыпIэм хьид нэмэзри щащIащ.

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 15, махуэку

Къалэ паркыр ягу ирохь

 Бахъсэн къалэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыщыIам абы и паркыщIэм еплъахэщ «Урысейм ухуэныгъэмкIэ и министерствэм проектхэмкIэ и дирекцэ» федеральнэ IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Сурманидзе Кемалрэ ­КъБР-м ухуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, ­гъуэгу хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ Гъэсашэ Жамболэтрэ.
 Абыхэм мы IуэхущIапIэм проект лэжьыгъэхэр къызэрыщызэгъэпэщар, икIэщIыпIэкIэ зэфIагъэ­кIын хуейуэ къэна Iуэхухэр къапщытащ.

Фи гъащIэр гъэнщIауэ зэрекIуэкIынур си фIэщ мэхъу.

КIуэкIуэ Казбек Пятигорск къалэм щахуэзащ «Мэшыкъуэ-2019» XX Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхы­хьэшхуэм хэтхэм икIи Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща лъэпкъ щэнхабзэ фестивалыр къы­щы­зэIуахым къэпсэлъащ. ГуфIэгъуэ дауэдапщэм хэтащ Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матов­ников Александр, округым хиубыдэ щIыналъэхэм я уна­фэщIхэр.

КъБР-м и еджагъэшхуэ ныбжьыщIэхэм ират УФ-м и Президентым и грантхэр къыIахыну хуитыныгъэ зэраIэмкIэ щыхьэт тхылъхэр.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­КъБР-м и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щаритащ УФ-м и Президентым и грантхэр къыIахыну хуитыныгъэ зэраIэмкIэ щы­хьэт тхылъхэр.

Кабалоев Виталий Германием щытокIуэ.

Дортмунд къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ «Германием и Гран-при» алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Ди щIалэхэм абы медаль лIэужьыгъуэ ­псори къыщахьащ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 55-м нэблагъэхэм я зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щиубыдащ Кабалоев Виталий. ЗэIущIиплI иригъэкIуэкIати, и хьэрхуэрэгъухэм абы зы ­Iэмали яритакъым.
Дыжьын медалыр зыIэригъэхьащ Къуэдзокъуэ Сос­рыкъуэ. Зи хьэлъагъыр килограмм 87-м нэблагъэхэм я кIэух зэIущIэм ар къыщыхигъэщIащ Комаров Алек­-­­сандр.

Пащты Герман и ехъулIэныгъэщIэ.

УФ-м и цIыхубэ, КъБР-м щIыхь ­ зи­Iэ и сурэтыщI, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, Худо­жес­твэхэмкIэ Урысей Академием и член-корреспондент, ЩIДАА-м и ­ака­де­мик, Красноярск Ксилогра­фи­ем­кIэ щыIэ школым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, профес­сор Пащты Герман и тхылъыщIэм иджы­благъэ лъэтеувэ щыхуащIащ Налшык дэт «Акрополь» хэщIапIэм.

Мывэм псэ «хэзылъхьэ» СэвкIуий Хьэмид.

Дыгъуасэ «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм и хьэщIащ Урысейм Ху­до­жествэхэмкIэ и академием хэт, профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIы­ху­бэ сурэтыщI Сэв­кIуий Хьэмид.
Хьэмид илъэс куэд щIауэ и ныбжьэгъу, пщIэ ин зыхуищI нэхъыжьыфI, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ Хьэ­фIыцIэ Мухьэмэд къызэры­хуеблэгъар къэдгъэсэбэп­ри, депсэлъащ.

КъБР-м и Правительствэм и унафэщIхэм дэщIыгъуу КIуэкIуэ Казбек топсэлъыхь щIыналъэм и санаторэ-курорт, турист комплексым.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­республикэм и Правительствэм и уна­фэщIхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ ­щIыналъэм и санаторэ-курорт, турист комплексым къихь хъерым хэгъэхъуэ­ным теухуауэ.
Зыужьыныгъэ гуэрхэр щыIэ пэтми, зэIущIэм къызэрыщыхагъэщамкIэ, от­рас­лым щыщыIэ щытыкIэмрэ унафэ тещIыхьыкIэмрэ зэхъуэкIыныгъэ куухэр ­хуейщ.
«Налшык Курорт» предприятэ пашэм хыхьэ IуэхущIапIэ зыбжанэр иджыпсту къагъэув мардэхэм къезэгъыркъым, абыхэм яIэ Iэмалхэр нэсу къагъэсэбэпыркъым, щIыналъэм зегъэужьынымкIэ зыуэ щыт бгъэдыхьэкIэ щыIэкъым.

ЯхузэфIэкIар куэдкъым.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и IуэхущIа­пIэхэр бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм хуэгъэхьэзырынымкIэ республикэ комиссэм и зэIущIэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщIым и къуэдзэ - инфраструктурэмрэ бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьы­ныгъэмкIэ и министр Бэлэтокъуэ Владимир.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS