18.04.2019, 11:02 - Статья

 Бахъсэн къалэм дэт  6-нэ курыт еджапIэм мэлыжьы­хьым и 15-м щекIуэкIащ Iуэхугъуэ дахэ. «Культур много - Россия одна» зыфIаща лъэпкъ фестивалым кърихьэлIат ди гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, къулыкъущIэхэр, Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэм я лIыкIуэхэр. 

18.04.2019, 10:55 - Статья

 Кърымым и фIыгъуэ нэ­хъыщ­хьэ Никитскэ хадэш­хуэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щокIуэкI «Парад тюльпанов» зы­фIаща Iуэху дахэр.
 Агрономхэм къэлэр дадийуэ (тюльпан) мини 100 хасащ. Ахэр зэуэ къызэдэгъэгъэнукъым: ­гъа­т­хэпэм и кухэм япэхэр къэгъэгъащ, иужьрей дыдэхэм я дахагъэр щагъэлъэгъуэнур накъыгъэ мазэм и япэ махуипщIырщ. 

18.04.2019, 10:49 - Статья

 Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужь­кIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къы­щыщIидзэри, абы ехъулIэ­ныгъэ инхэр иIащ. Къапщ­тэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион ­хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ.

18.04.2019, 10:39 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэ МРСК-м и «Къэббалъкъэнерго» ­къудамэм и IэщIагъэлIхэм ди республикэм щрагъэкIуэкI электрокъарур зэзыгъэзахуэ Iэмэпсымэхэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа зи чэзу лэжьыгъэхэр.

18.04.2019, 10:36 - Статья

 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэмкIэ Урысейм и Пенсэ фондым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къудамэхэм я нэхъыфIу къалъытащ КъБР-м щыIэр. 

18.04.2019, 10:31 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым иджыблагъэ щау­тIыпщащ «Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо проектыр. Ар ди щIыналъэм щыгъэлэжьэным я нэIэ трагъэтынущ Кавказ Ищхъэрэм и студентхэм я зэгухьэныгъэмрэ КъБКъУ-м урысыбзэмкIэ и кафедрэмрэ.

18.04.2019, 10:27 - Статья

 Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэIущIэ.

18.04.2019, 10:19 - Статья

 Ар и фIэщыгъэу УФ-м гъуазджэ­хэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ, усакIуэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и Композиторхэм я союзымрэ КъБР-м и Къэрал саугъэ­т­хэмрэ я лауреат ХьэIупэ ДжэбрэIил и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхьыр Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щызэхэтащ.

Последнее


Илъэс къэс хохъуэ ди щIыналъэм зыщызыгъэпсэхухэм я бжыгъэм

 Бэ­рэгъун Арсен Му­хьэмэд и къуэр КъБР-м и Парламентым и депутатщ, Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым и унафэщIщ. 
 Бэрэгъуныр Аруан къуа­жэм 1958 гъэм къыщалъ­хуащ. Абы къиухащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэ­­рал университетыр, фи­зикщ, экономистщ. 
1981 - 1982 гъэхэм ар КъБКъУ-м и щIэныгъэ-къэхутакIуэ къудамэм и инженеру лэжьащ, къы­кIэлъыкIуэ илъэситIым - КъБАССР-м гъэшхэкI про­мышленностымкIэ и зэгухьэныгъэм и къудамэм и инженерщ.
1984 гъэм къыщыщIэ­дзауэ 1991 гъэ пщIондэ Бэрэгъуныр щылэжьащ республикэм и комсомол IэнатIэ зэхуэмыдэхэм.

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэлыжьыхьым и 16, гъубж

НыбжьыщIэ пажэхэр ягъэгушхуэ

 Мэлыжьыхьым и 12-м, Космонавтикэм и махуэм, ирихьэлIэу ныбжьыщIэ 26-м я паспортхэр КъБР-м и Парламентым щратыжащ. ФIыуэ еджэ, спортымрэ щэнхабзэ Iуэхухэмрэ хуэжыджэр щIалэгъуалэр щагъэлъэпIа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ зэгу­хьэныгъэхэмрэ хъы­барегъащIэ IуэхущIапIэхэмрэ зегъэу­жьынымкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис, КъБР-м и МВД-м Iэпхъуэшапхъуэхэм я Iуэху­хэмкIэ и управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Къэрэнашэ Аслъэн, зауэм и ­ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и лIыкIуэ Романенкэ Борис сымэ. 

ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым и зэхуэсым

 Иджыблагъэ Налшык щызэIущIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр. Зэхуэсым кърихьэлIащ ­КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, бизнесымкIэ институтым и ректор, философие щIэныгъэхэм я доктор Хъурей Феликс, КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ Iуэху­хэмкIэ и министр КIурашын Анзор, ДАХ-м и Нэхъыжьхэм я советым хэтхэр, нэгъуэщIхэри.

ЯхузэфIэкIамрэ къапэщытхэмрэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и коллегие екIуэкIащ мэлыжьы­хьым и 12-м. Ар теухуауэ щытащ щэнхабзэ, гъуазджэ, хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм 2018 гъэм ­къриубыдэу яхузэ­фIэкIахэр къэпщытэжыным, ды­зы­хуэкIуэ зэман ­гъунэгъум къриубыдэу абыхэм къапэщыт къалэнхэр убзыхуным.
 ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэм политикэмкIэ и къудамэм и унафэщI Къуэжей Артём, ди щIыналъэм и къалэхэм, районхэм щыIэ щэнхабзэ, гъуазджэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр.

КIуэкIуэ Казбек езыр и щхьэкIэ кIэлъоплъ уэм къихьа зэраныгъэр республикэм и районхэм зэрыщагъэзэкIуэжым

 КIуэкIуэ Казбек пщэрылъ зэрыщищIам ипкъ иткIэ КъБР-м и Правитель­ствэм къызэрымыкIуэ щытыкIэхэр къэ­мыгъэхъунымкIэ, абыхэм я лъэужьхэр гъэ­зэ­кIуэжынымкIэ, мафIэсхэм я шынагъуэ къэмыгъэхъунымкIэ и комиссэм Iуэху пыухыкIахэр зэфIегъэкI уэмрэ уэлбанэшхуэмрэ къахьа зэраныгъэхэр гъэ­зэ­кIуэ­жыным хуэгъэзауэ.
 Я Iуэхур иджыпсту нэхъ гугъущ мэ­лы­жьыхьым и 13-м уэшхуэ къыщеха Бахъсэн къалэм, Бахъсэн, Дзэлыкъуэ районхэм. Абыхэм я социальнэ IуэхущIапIэхэм, инф­раструктурэм зэраныгъэ ягъуэтакъым икIи ахэр зэблэу къыхэмыкIыу мэлажьэ. 

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр уэр зэран зыхуэхъуа жылагъуэхэм щыIащ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щы­Iащ мэлыжьыхьым и 13-м къеха уэмрэ уэлбанэшхуэмрэ нэхъ зэран зыхуэхъуа щIыпIэхэм икIи зэраныгъэхэр гъэзэ­кIуэ­жынымкIэ лэжьыпхъэхэм ятеухуа зэIущIэхэр муниципалитетхэм щригъэ­кIуэ­кIащ. Нэхъ зэраныгъэшхуэ зыгъуэтахэм ящыщщ Бахъсэн къалэр, Бахъсэн, Дзэ­лыкъуэ районхэр.

Лъэпкъ зыужьыныгъэмрэ зыузэщIыныгъэмрэ яхуэгъэза Iуэху щхьэпэхэм долэжь

 Нобэ Налшык щокIуэкI Дунейпсо Адыгэ ­Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэхуэсыш­хуэ. Абы къыщаIэтынущ лъэпкъым и ­дежкIэ мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэхэр. Ап­хуэдэу щыхэплъэнущ ДАХ-м хыхьэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм иужьрей илъэс зыбжанэм зэфIиха лэжьыгъэхэмрэ къыпэщылъ къалэнхэмрэ. ГъэзэщIакIуэ гупым я пащхьэ абы теухуауэ къыщыпсэлъэнущ КъАХ-м и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. 

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 13, щэбэт

  • Рок-н-роллым и дунейпсо махуэщ
  • Гъуазджэм, щэнхабзэм я лэ­жьакIуэхэм защIэзыгъакъуэм, псапащIэм и махуэр Урысейм щагъэ­лъапIэ
  • Дунейм и къэрал куэдым нобэ я анэдэлъхубзэхэмкIэ диктант щатх. 2004 гъэ лъандэрэ къекIуэкI а хабзэр хуэгъэпсащ лъэпкъыбзэхэм зегъэу­жьыным.

Зеикъуэ къыщагъуэта «Нартхэм я кхъэр»

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щызэхашащ Кавказ Ищхъэрэ археологие экспедицэ зэгуэтым Зеикъуэ и бгылъэхэм щригъэкIуэкIа илъэ­ситху лэжьыгъэм щриплъэж зэхуэс ин. Абы хэтащ экспедицэм и уна­фэщI, ТхыдэмкIэ къэрал музейм и щIэныгъэ лэжьакIуэ Кадиевэ Аннэ, ди лъахэгъу, хэкурыдж цIэрыIуэ Котляров Виктор, КъБКъУ-м и IэщIагъэлIхэр, аспирантхэмрэ студентхэмрэ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS