09.12.2019, 11:33 - Статья

ЩыIэщ цIыху, ар нэгъуэщIхэм къеб­гъэцIыхун щхьэкIэ псалъэ лей ущыхуэмыныкъуэ. Апхуэдэр цIэ­рыIуэ мэхъу езым игъэлъэгъуа щапхъэкIэ, и IуэхущIафэ дахэкIэ, и дуней тетыкIэ екIукIэ. 

09.12.2019, 11:26 - Статья

Апхуэдэ фIэщыгъэ иIащ Шэджэм къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щекIуэкIа, КIыщ Му­хьэдин и щIыхькIэ къызэрагъэпэща хэгъэгу фестиваль-конкурсыр зэ­рызэхуащIыж концертым. Къы­зэхуэсахэр япэщIыкIэ ирагъэплъащ «Си лэжьыгъэр. КIыщ Мухьэдин» документальнэ фильм кIэ­щIым. ИужькIэ абыхэм Iэмал яIащ сурэтыщI гъуэзэджэм и Iэдакъэ­щIэкIхэр видеокIэ зрагъэлъагъуну.

09.12.2019, 11:06 - Статья

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Иджырей Урысейм ислъам щэнхабзэр зэрыщызекIуэр: и щытыкIэмрэ зиужьы­нымкIэ щыIэ Iэмалхэмрэ» къэралзэхуаку щIэныгъэ-практикэ конференц. 

09.12.2019, 11:04 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и Уна­фэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ я зэIущIэ   иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъур къэпщытэным теухуауэ.

05.12.2019, 14:01 - Статья

Мэзкуу къалэм ще­кIуэ­кIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатрэ зэ­хьэзэхуэрэ. Лъэпкъ спортым и зыужьыныгъэм и дежкIэ ар Iуэхугъуэшхуэщ. Зэхыхьэм хэтащ къэрал 30-м къикIа спортсмен 1500-м нэб­лагъэ. 
Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм щызэуащ ­КъБР-м щыщ спортсмен 18 икIи ди къэралым медаль зэмылIэужьыгъуи 7 къыхуахьащ. 

05.12.2019, 13:59 - Статья

ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 3 - 5-нэ классхэм щIэс еджа­кIуэ цIыкIухэм папщIэ къызэригъэпэщ «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» зэпеуэр мы махуэхэм екIуэкIащ. 

05.12.2019, 12:35 - Статья

«Нартхэм я фIыгъуэ­р» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фес­тиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ. 

05.12.2019, 12:31 - Статья

Куэдым фIыкIэ къацIыхуа бгы­рыкIуэ Iэзэ Шыбзыхъуэ Казбек щэкIуэгъуэ мазэм Европэм щынэхъ лъагэ дыдэу къалъытэ Iуащхьэмахуэ аргуэру дэкIащ. 

Последнее


КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек банк лэжьакIуэхэм яIуощIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъэгъазэм и 3-м яхуэзащ Урысейм и Банкым и Ищхъэрэ управленэ нэхъыщхьэм и унафэщI Эберенц Владимир, «НСПК» акционер зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор Комлев Владимир сымэ.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Прави­тельствэм и УнафэщI Мусуков Алий, ­КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ ­къуэдзэ КIэрэф Мурат, КъБР-м бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Ащхъуэт Руслан, Лъэпкъ банкым и къудамэу КъБР-м щыIэм и тхьэмадэ Тхьэмокъуэ Анатолий сымэ.

Республикэм и Iэтащхьэр хэтащ «Кавказым инвестицэхэр хэлъхьэ» бизнес зэхыхьэм и пленар зэхуэсым

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Кавказ Ищхъэрэм ИнвестицэхэмкIэ щрагъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу Минводы къалэм къыщызэрагъэпэща «Кавказым инвестицэхэр хэлъхьэ» еплIанэ бизнес зэхыхьэшхуэм и пленар зэIущIэм.

Дунейпсо чемпионатым щытокIуэ

Краснодар крайм хыхьэ Анапэ къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ универсальнэ зауэхэмкIэ цIыхухъухэмрэ цIыху­бзхэмрэ я дунейпсо чемпионат. 
Зэхьэзэхуэм хэтащ къэрал 38-м къикIа спортсмен 250-м щIигъу. Мыхьэнэ­шхуэ зиIэ зэхьэзэхуэм Урысейм и командэ къыхэхам хэту зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спорт­сменищым. Абыхэм ящыщу тIум медаль зэмылIэужьыгъуэхэр зыIэрагъэхьащ. 

Къэралым и Кубокыр къехь

Кстовэ къалэм дэт СпортымкIэ дунейпсо олимп академием щэкIуэгъуэм и 20 - 23-хэм щекIуэкIащ Урысейм самбэмкIэ и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэ­зэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 42-м къикIа спортсмен 450-м ­щIигъу. 
Зи хьэлъагъыр килограмми 100-м щIигъухэм я зэхьэзэхуэм щытекIуа ­Къамбий Аслъэн финалым щыхуэзащ ­Свердловск областым щыщ Тачков Иван. КIэух зэIущIэми и хьэрхуэрэгъум щефIэ­кIа ди лъэпкъэгъум къэралым и Кубокыр зыIэригъэхьащ. 

Кавказ театрхэм я зэфIэкI

Налшык къалэр Кавказ Ищхъэрэм и театр гъэлъэгъуапIэ нэхъыщхьэ хъуат иджыблагъэ. Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ ­театрхэм щхьэкIэ ирагъэ­кIуэкI «Южная сцена» фестивалым хыхьэу, спектакль нэхъыфIхэр щагъэлъэгъуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Налшык и къэрал киноконцерт гъэ­лъэгъуа­пIэм, Музыкэ къэ­рал теат­рым. Зэхыхьэр къызэра­гъэ­пэщащ УФ-мрэ ­КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, УФ-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэмрэ абы и щIыналъэ къудамэмрэ.

Мы махуэхэм

Дыгъэгъазэм и 3, гъубж

КъБР-м и Парламентым и депутатхэр Бахъсэн районым щыпсэухэм я лъэIухэмрэ тхьэусыхафэхэмрэ хэплъащ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэу Мэлбахъуэ Борисрэ Къаздэхъу Альбертрэ, апхуэдэу «Урысей зэкъуэт» партым и ­къудамэу Бахъсэн районым щыIэм и секретарь ­Балъкъыз Артур сымэ «Урысей зэкъуэт» урысейпсо политикэ партыр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ илъэс 18 зэрыри­къум ехьэ­лIауэ ирагъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу ­Бахъсэн муниципальнэ райо­ным щахуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм.

Анэдэлъхубзэр ефIэкIуэн папщIэ

Дызэрыщыгъуазэщи, тхьэмахуэ блэкIам и кIэухым ди республикэм щыIащ Уф-м и Президент Путин Владимир, къэралым хиубыдэ щIыналъэхэм я лIыкIуэхэр, къулыкъущIэ куэд щIыгъуу. Абыхэм яхэтащ УФ-м щIэныгъэмрэ цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэ­гъуэтынымкIэ и министр Котюков Михаил. Президентым КъБР-м и Прави­тельствэм и Унэм щригъэкIуэкIа зэIущIэшхуэм иужькIэ, Котюковыр кIуащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и педколледжым икIи абы и унафэщIхэм, IэщIагъэлIхэм, республикэм и курыт школхэм я пашэхэм яхуэзащ. 

КIуэкIуэ Казбек «Урысей зэкъуэт» партым и IуэхущIапIэм цIыхухэм щахуозэ

Тхьэмахуэ махуэ кIуам Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Урысей зэ­къуэт» партым и IуэхущIапIэм щахуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм.
Ар хэтащ псэупIэхэр егъэфIэкIуэным, бын куэд зиIэ унагъуэхэмрэ зи узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэ цIыху­хэмрэ ядэIэпыкъуным пыщIа лъэIухэмрэ тхьэусыхафэхэмрэ.
ЦIыхухэр къызэрелъэIуа псоми хэплъэу, ахэр щагъэзэщIэфыну пIалъэхэм къыщыгъэлъэгъуа жэуапхэр ягъэхьэзырыну КIуэкIуэ К. В. яхуигъэуващ зыхуэфащэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэм, муниципальнэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэм.

Урысейм и Президент Путин В.В. «ДыгъафIэ къалэ» сабий академием зыщеплъыхь

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Налшык къалэм къы­щыкIуам «ДыгъафIэ къалэ» сабий академием щыIащ икIи конструктор, инженер ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зищIащ. Къэралым и УнафэщIым и гъусащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников А. А., Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. сымэ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS