05.03.2021, 15:17 - Статья

Гузэвэгъуэ хэхуа цIыхур зэ­хэзыщIыкIын, Iуэхур къыдэзы­Iыгъын ирихьэлIэным мыхьэнэ­шхуэ иIэщ. Псом хуэмыдэу узыншагъэм игъэдзыхэр IэщIагъэлI нэсым и чэзум пэщIэхуэ­ныр куэд и уасэщ. Абы и лъэныкъуэкIэ дэ ди насып къикIащ.

05.03.2021, 15:13 - Статья

Пандемием и лъэхъэнэм ­гугъуехь нэхъыбэ зи пщэ къыдэхуар медицинэм и лэжьакIуэхэрщ. Узыфэ шынагъуэм пэщIэувахэм яхэтащ Налшык къалэ дэт стоматологие поликлиникэ №1-м и дохутыр Яшинэ Эрикэ. Ар щы­лэжьащ республикэм и Сабий клиникэ сымаджэщым узыфэ зэрыцIалэ шынагъуэм щеIэ­зэу щыIэ госпиталым. 

05.03.2021, 15:08 - Статья

Иужьрей илъэсым жылагъуэм медицинэ лэжьа­кIуэхэм хуаIэ щытыкIэм икъукIэ зихъуэжащ. Пандемием дуней псом ягу къигъэкIыжащ дохутыр IэщIагъэм мыхьэнэшхуэ зэ­риIэр. Я щхьэ щы­мыс­хьы­жу икIи узым пимыкIуэту коронавирус шынагъуэм бэнэныгъэ гуащIэ драгъэкIуэкI абыхэм. 

05.03.2021, 14:59 - Статья

2019 гъэм и дыгъэгъазэ мазэм Китайм и Ухань къалэм къыщежьа коронавирус узыфэ шынагъуэм илъэсым щIигъуауэ дуней псор пэщIэтщ. Мы зэманым ирихьэлIэу ар япкърыту Урысейм къыщахутащ цIыху мелуани 4-м щIигъу, абыхэм ящыщу мин 87-м нэблагъэр лIащ.

05.03.2021, 14:40 - Статья

И ныбжькIэ щIалэми, лэжьыгъэ гъуэгуанэшхуэ и щIыбагъ къыдэмылъми, зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкIыу зыкъигъэлъэгъуащ дохутыр ЛIыхъугу Аринэ. Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м коронавирус узыфэ зэрыцIалэм щеIэзэу щыIэ госпиталым, езым и жэрдэмкIэ, мазиплIкIэ щылэжьащ а пщащэр. 

05.03.2021, 14:32 - Статья

СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэ­хэмрэ защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрырщ коронавирусым щеIэзэ япэ госпиталыр къыщызэ­Iуахар. Къапэщылъыр зэрымы­Iуэху тыншыр, я гъащIэмкIи ­шынагъуэншэу зэ­ры­щымытыр къа­гурыIуэми, абы и лэжьакIуэхэр гугъуехьым къыпимыкIуэту узыфэм жылагъуэр зэрыща­хъумэным я зэфIэкIи, я къаруи ­халъхьащ.

05.03.2021, 14:19 - Статья

Илъэс 35-рэ хъуауэ Бахъ­сэн район сымаджэщым и хирургие къудамэм медсестрауэ щыIэ Бакъ Марие и пщIыхьи къыхэхуэртэкъым зэгуэр зыпэрыт IэнатIэр ихъуэжыну. 

05.03.2021, 14:01 - Статья

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зы­хащIэну къыщIэкIынтэкъым, узыфэ зэ­мылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щы­мыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди ­лъахэм. 

Последнее


Бжыгъэхэм къыбжаIэ

Кавказ Ищхъэрэм статистикэмкIэ IэнатIэм ­къигъэнэIуа бжыгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, блэкIа илъэсым ди республикэм и мэ­къумэш IуэхущIапIэхэм псоми зэхэту шэуэ   къашар тонн мин 537,5-рэ мэхъу. Ар ипэ ита илъэсым нэхърэ проценти 4,5-кIэ нэхъыбэщ.

Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 2,  гъубж

КъБР-м и Iэтащхьэр щыIащ ЩIыналъэм унафэ хуэщIынымкIэ центрым

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ ЩIыналъэм унафэ хуэщIынымкIэ центрым, илъэс кIуам и щэкIуэгъуэ мазэм къызэIуахам.

Метр 2300-рэ зи лъагагъ щIыпIэм щаухуауэ

Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щыщ Терскол жылэм «Демографие» лъэпкъ проектым хыхьэу 2020 гъэм щызэфIэкIащ цIыкIу ­40-м щадэлэжьэным тещIыхьа сабий яслъэ. Ар къэралым къигъэув мардэ псоми изагъэу ящIащ.
УнэщIэм хэтщ сабий пIыным, гъэсэным, абыхэм я къэухьым зегъэужьыным хуэу­нэтIауэ зыхуеину псори, сабийхэр щыджэгуну, щыжеину пэшхэр нэхущ, хуитщ, спортзал, я шхыныр щагъэхьэзырыну къудамэ, медицинэ пэш яIэщ.

Республикэм щыпсэухэр IэнатIэкIэ къызэрызэрагъэпэщым пылъ гугъуехьхэр

КъБР-м и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ лэжьапIэншэу зезыгъэтхахэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ къагъэсэбэп Iэмалхэм. 

КIуэкIуэ Казбек яIущIащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мазаем и 27-м Республикэм и Правительствэм и Унэм щахуэзащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.

Лъэпкъ программэм ехьэлIа Iуэхухэр зэпкърах

КъБР-м бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Ащ­хъуэт Ислъам лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ УФ-м бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ, свя­зымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэмалхэмкIэ и министрым и къуэдзэ Иванов Олег.
ЗэIущIэм щызэпкърахащ «ХъыбарегъащIэ Iэмалхэр» щIыналъэ проектым хыхьэ «Бжыгъэр зи тегъэщIапIэ экономикэр» лъэпкъ программэр гъэ­зэщIэным ехьэлIа Iуэху­хэр.
ПсынщIэ дыдэу лажьэ интернетым 2021 гъэм ­къриубыдэу падзэнущ республикэм курыт щIэ­ныгъэ щрагъэгъуэт и Iуэху­щIапIэ, фельдшер-акушер пункт псори.

Iэзагъышхуэ зыбгъэдэлъхэр

ГъащIэм къытпигъаплъэр зыми тщIэркъым, цIыхур фIы хуэплъэу къигъэщIащи, Iейр, гузэвэгъуэр ди щхьэм хуэдмыхьу допсэу. Хэт и гугъэнт илъэсым щIигъуауэ дуней псор зыгъэгулэз коронавирус узы­фэ зэрыцIалэм апхуэдэ щытыкIэ ­гугъум дригъэувэну, гъащIэм и ­лъапIагъыр нэсу зыхыдигъэщIэну. Нэхъапэхэм цIыхухэр узым гурыщхъуэщIу хущытами, кIуэ пэтыхукIэ абы и «хъым» ихуэм къыхохъуэри, иджы нэхъыбэм гущтэ яIэ ­хъуащ. 

Мы махуэхэм

Мазаем и 27, щэбэт

Урысейм щыпсэухэр ябжынущ

Урысейм щыпсэухэр бжыным и сайтым хъыбар къызэритамкIэ, Урысей Федерацэм и Правительст­вэм къэралым исхэр зыхуэдизыр къэлъытэныр 2021 гъэм и фокIадэ мазэм ирагъэкIуэкIыну унафэ къищ­тащ. Дунейр зэщIэзыщта COVID-19 узыфэр а пIалъэм ирихьэлIэу нэхъ кIэщхъэну, цIыху зэ­хыхьэри нэхъыбэ хъужыну щогугъ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS