24.03.2020, 12:55 - Статья

Нэхъ мащIэ дыдэу мэлыжьыхьым (апрелым) и 10 пщIондэ ди къэралым спорт зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIынукъым. Коронавирусым зыщахъумэн папщIэ апхуэдэ унафэ къащтащ федерацэ зыбжанэм.

24.03.2020, 12:52 - Статья

Ди псэм хуэдэу фIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI анэ гумащIэм, анэшхуэ Iущабэм, быныр зыгъэгушхуэм, щIэблэр зыущийм ныбжь­ дахэ уогъэлъапIэри, уи ма­хуэшхуэмкIэ дыно­хъуэхъу!

24.03.2020, 12:43 - Статья

Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ ще­кIуэкIащ пшынэр Iэзэу зыгъэбзэрабзэ адыгэ щIалэ Темыркъан Залымджэрий и япэ концерт.

24.03.2020, 12:30 - Статья

2019 гъэм Урысей телевиденэм и Япэ каналым иригъэкIуэкIа «Макъ» («Голос») зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу ныбжьыщIитI хэтащ: Бэрбэч Аскэррэ Мамрэш Светланэрэ. Нобэ нэхъ гъунэгъуу фэдгъэцIыхуну ди мурадщ япэ увыпIэм нэмыса щхьэкIэ, и IэщIагъэм Iэ­загъ къызэрымыкIуэ къыщызыгъэ­лъагъуэ Мамрэш Светланэ. 

24.03.2020, 12:23 - Статья

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэлэ­жьыхьащ Тыркум, Сирием, Иорданием, АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Осетие Ищхъэрэ - Аланием щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ.

24.03.2020, 12:00 - Статья

ХьэтІохъущыкъуей къуа­жэ дэт, Куэтэншы ТІалэ и цІэр зезыхьэ 3-нэ курыт еджапІэм иджыб­лагъэ щекІуэкІащ «Илъэ­сым и егъэджакІуэ-2020» зи фІэщыгъэ, ІэщІагъэлІ­хэм я урысейпсо зэпеуэм и щІыналъэ Іыхьэр.

24.03.2020, 11:58 - Статья

«Урысей зэкъуэт» политикэ партымрэ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгу­хьэныгъэмрэ мурад ящIащ ветеранхэмрэ абыхэм я унагъуэхэм исхэмрэ коронавирус узыфэм пэщIэты­нымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъу­ну. Абы теухуауэ иджыблагъэ къэпсэлъащ «Урысей зэкъуэт» партым и Совет Нэхъыщхьэм и секретарь Турчак Андрей.

24.03.2020, 11:51 - Статья

«Фэеплъым и жыг хадэ» зыфIаща дунейпсо Iуэхур къызэрагъэпэщащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къызэрыщытхьрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум.
Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ зи гъащIэр зыта лIыхъужьхэм я щIыхькIэ жыг зырыз хэсэныр къыхалъхьащ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ ТекIуэныгъэм и дзэзешэхэм я фэеплъыр хъумэ­нымкIэ фондымрэ. 

Последнее


Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 21, щэбэт

Махуэшхуэ спартакиадэ

Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и VIII спартакиадэм ипкъ иткIэ Налшык къалэ дэт сабий стадионым щекIуэкIащ футбол цIы­кIумкIэ зэпеуэ. Ар траухуат Урысейм и уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэм.
Илъэс къэс апхуэдэ зэхьэзэхуэхэр ирегъэкIуэкI щIыналъэ УФСИН-м икIи я зэфIэкI щагъэлъагъуэ Управ­ленэмрэ абы и IэнатIэхэмрэ я лэ­жьакIуэхэм. Мы гъэм зэпеуэм командэу 8 хэтащ.
Къызэхуэсахэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ Управленэм и уна­фэ­щIым и къуэдзэ къэралкIуэцI къу­лыкъум и полковник Фоменкэ Анд­рей.

Хэку зауэшхуэм щытекIуахэм я фэеплъ лъапIэ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхь­рэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу «Золотые звёзды Кабардино-Балкарии. Герои Советского ­Союза. Полные кавалеры ордена Славы» фIэщыгъэм щIэт плакатхэр иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ. Ахэр «Слава. Россия. Победа!» дзэ-хэкупсэ Iуэхум папщIэ «Патриот» жылагъуэ зэгухьэныгъэм иригъэщIащ.

Бзылъхугъэ гуащIафIэ

Къэхъун къуажэ дэт Тхылъ хъу­мапIэр 1952 гъэм къызэIуахауэ щытащ. Метр зэбгъузэнатIэ 30 фIэкIа мыхъу библиотекэм тхылъ мини 2 щIэлъу къежьат ар. Иужь­кIэ, 1970 гъэм, къуажэм ЩэнхабзэмкIэ унэ дащIыхьри, абы ягъэ­Iэпхъуащ. Тхылъ зы­фIэфIхэмрэ зи щIэныгъэм хэ­зы­гъэхъуэну зи мурадхэмрэ я дежкIэ гурыфIыгъуэшхуэт ар. Иджы абы ущеджэ хъун пэш хуитышхуэхэр иIэт, узыхуей тхылъхэр тыншу щыб­гъуэтырт, езы IуэхущIапIэм щыла­жьэхэри нэжэгужэу къыпIущIэрт. 

Псэуащ, лъагапIэхэр и плъапIэу

ЦIыхур дунейм къыщытехьэм деж, абы и щыIэкIэ-псэукIэ хъу­нымрэ и гумрэ и псэмрэ зэтауэ щы­тыну IэщIагъэмрэ къыдалъхуу жаIэ. Языныкъуэхэри я мурадхэм хуэ­кIуэу­рэ ерыщу зэрагъэгъуэт, нэ­гъуэщIхэми гъащIэ псор трагъэ­кIуадэ, къахухэмыхыурэ. Мы тхыгъэр зытеухуа Къэрмокъуэ Чэмал (Ахърэт нэху Тхьэм кърит!) IэщIагъэ ищIынумкIэ куэдрэ чэнджэщакъым, иджыри сабийуэ и гум ирилъ­хьауэ щытат и адэм и лъэужьым ирикIуэну. Абы и адэ Быдэ и гъащIэ псор ирипхат Iэщым елэжьыным, ар лэгъупэжьу колхозым илъэс куэдкIэ щыIат.

КъБР-м и циркым и лъагъуэхэш

Къэбэрдей-Балъкъэрым япэу цирк студие къыщызэзыгъэпэ­ща­уэ щыта Якуэкъутэ Владимир (1944 - 2017) теухуа тхылъ гъэщIэгъуэн Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ.
Владимир зыцIыхуу щытахэм ­къы­зэраIуэтэжымкIэ, ар пщIэ лъагэ зи­Iэу, цIыхугъэ ин зыхэлъу, циркыр къызэрымыкIуэу фIыуэ зылъагъуу щытащ. 

АдыгэлI нэсым и щапхъэ

Кукэнэ Мурат 1950 гъэм мазаем и 12-м Адыгэ Республикэм и Тохъутэмы­къуей жылэм, Кукэнэ Рашидрэ Зулихърэ я уна­гъуэм, къыщалъхуащ. Актёр хъуну щIалэм и адэ Рашид колхозым и председателу, иужькIэ ерыскъы комбинатым и унафэщIу щытащ. И анэ Зулихъ медицинэ колледжыр къиуха нэужь, сымаджэщым щы­лэжьащ. Мурат сабий са­дым щритым, и къуэм пэ­гъунэгъун папщIэ, абы уващ. Зулихъ сабий куэд игъэ­сащ, иджы ахэр адэшхуэ-анэшхуэ хъуами, фIыуэ къызэралъагъур наIуэу «тётя Зое»-кIэ къо­джэхэр.

Европэ зэхьэзэхуэм макIуэ

ТхэквондомкIэ Урысейм и чемпионатрэ зэхьэ­зэ­хуэрэ иджыблагъэ Сочэ къалэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ я ныбжьым елъытауэ гупитхуу зэщхьэщыха, къэралым и щIыналъэ 38-м къикIа спортсмен 1100-м щIигъу. 
«Массоги» лIэужьыгъуэм щызэуа Багъэтыр Ми­ленэ и хьэрхуэрэгъухэм зы Iэмали яритакъым икIи килограмм 30-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я деж дыщэ медалыр къыщихьащ. 
Хъуэд Анжеликэ, килограмм 40-м нэблагъэхэм я гупым хэтар, финал ныкъуэ зэпэщIэтыныгъэм къыщыхагъэщIащ икIи къылъысар ещанэ увыпIэрщ. 

Лъэпкъ усыгъэм и дыгъэ

Тэрч щIыналъэм хыхьэ Новэ-Хьэмидей къуажэм дэт курыт еджапIэм адыгэ литературэм и классик, лъэпкъ усыгъэм и лъа­гъуэр пхызыша ЩоджэнцIыкIу Алий къызэ­ралъ­хурэ мы гъэм илъэси 120-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ «Адыгэ усыгъэм и дыгъэ» фIэщыгъэр иIэу зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ.
IуэхущIапIэм яхуеблэгъат Кэнжэ ­къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьакIуэ Къанкъул Ис­лъам, киномрэ теат­рымрэ я джэгуакIуэ Що­джэн Алим, Тэрч районым егъэджэ­ныгъэмкIэ и управленэм, щIы­налъэм щыIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэ­хэр.

Къардэн лъэпкъым и къежьапIэр

Дунейм зы лъэпкъи теткъым, езым и къэхъукIэ имыIэжу. А Iуэхухэм щатепсэлъыхькIэ, языныкъуэхэм зыщымыгъуазэр хуэгъэфэщакIэ щыжаIи къохъу.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS