22.09.2020, 14:02 - Статья

Владимир къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэм.

22.09.2020, 13:58 - Статья

«Черноморец» (Новороссийск) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:2 (0:1). Новороссийск. «Централь­ный» стадион. ФокIадэм и 20-м. ЦIыху 300 еплъащ. 
Судьяхэр Федотов (Великий Новгород), Магомедов (Мэхъэчкъалэ), Шаламов (Санкт-Петербург). 

22.09.2020, 13:05 - Статья

ФокIадэм и 11-м «Черкесский язык и трансформация квадрата Малевича» фIэщыгъэм щIэту су­рэтыщI Iэзэ Црым Руслан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ Налшык къы­щызэIуахащ.

22.09.2020, 13:01 - Статья

Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт Къантемыр Тыркубий шыщхьэуIум и 27-м илъэс 80 ирикъуащ. 

22.09.2020, 12:49 - Статья

Урысей гвардием Къэ­бэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм щиIэ къудамэм ведомствэм щымыщ и хъу­макIуэхэмрэ ОМОН-м и лэжьакIуэхэмрэ «Патриот», «Боевое братство» жы­лагъуэ IуэхущIапIэхэр я ­гъусэу иджыблагъэ лIы­хъужьыгъэм и дерсхэр («Хахуэу хэкIуэдахэм я фэеплъым хуэфащэу» фIэщыгъэр иIэу) студентхэм драгъэкIуэкIащ. 

22.09.2020, 12:43 - Статья

АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ траха ­художественнэ фильмыр хьэзыр ­хъуащ. Ар мазэрэ ныкъуэрэ дэкIмэ, утыку кърахьэнущ. 
Фильмыр Адыгэ Республикэм и бгылъэ щIыпIэ дахэхэм, Санкт-Петербург къалэм щытрахащ, апхуэдэуи  ­ пычыгъуэ зыбжанэм Тыркумрэ Франджымрэ щелэжьащ. 

22.09.2020, 12:34 - Статья

Хьэзрэталий ныбжькIэ дэ нэхърэ нэхъ щIа­лэми, илъэс бжыгъэ куэд щIауэ зы Iуэху иужь диту гъащIэ гъуэгуанэ къызэрыздэткIуам ­хуитыныгъэ къыдет ди ныбжьэгъу хуэдэу дытепсэлъыхьыну. Къыхэгъэщыпхъэщ ар сыт щыгъуи узыщыгугъ хъу цIыху нэсу зэрыщы­тыр, хуей хъумэ, занщIэу зыкъыпщIигъэкъуэну зэрыхьэзырыр. 

22.09.2020, 12:21 - Статья

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIа зи чэзу зэIущIэм депутатхэр Iуэхугъуэ 30-м нэблагъэм щыхэплъащ.

Последнее


Олимп чемпион Хъущт Аслъэнбэч (2008 гъэ, Пекин)

Китайм и къалащхьэ Пекин 2008 гъэм щекIуэкIа Олимп Джэгухэм я дыщэ теувапIэм Хъущт Аслъэн­бэч лъэ быдэкIэ техьащ, илъэсищэ и пэкIэ Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и за­къуэу къэзыгъэIурыщIа ди лъэп­къэгъу Хьэшыр Чылар хуэдэу. 
Хъущт Аслъэнбэч наIуэ ищIащ зыхуигъэувыжа къалэным псэ­емыблэжу зэрыхуэкIуэфыр. ГъащIэм абы и лъагъуэр щыпхишыфащ - гугъурэ нашэкъашэу икIи ­къуажэдэс щIалэжь цIыкIуу къе­жьар Олимп чемпион хъуащ. 

Олимп чемпион Къардэн Мурат (2000 гъэ, Сидней)

Адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэхэм ящыщ зыщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион (2000 гъэм), Дунейпсо кубокыр щэнейрэ къэзыхьа (1992, 1995, 1997 гъэхэм), Европэм щытекIуа (1998 гъэ), иужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым спортымкIэ и министру, республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэу щыта, иджы КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн ­Мурат. 

Олимп чемпион Шыхъуэ Борис (1972 гъэ, Мюнхен)

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу япэ дыдэу Олимп чем­пионыгъэм нэсар Шыхъуэ Борисщ. Ар къыщыхъуар 1972 гъэм Мюнхен щызэхэта зэхьэзэхуэхэращ. Абы ипэжкIэ къэралпсо, дунейпсо лъагапIэхэри лъакъуэрыгъажэ зэпеуэхэмкIэ мы­зэ-мытIэу къищтат. 

Олимп чемпион Ахэмын Еленэ (1980 гъэ, Мэзкуу)

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 70 гъэхэм и кIэухым цIыхубз волейболым и ва­гъуэр щылыдащ адыгэ бзылъхугъэ телъыджэ СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Ахэмын Еленэ. 1978 - 1982 гъэхэм Свердловск (иджы Екатерин­бург) и «Уралочка» командэм хэту ар СССР-м и чемпион тхуэнейрэ хъуащ, Европэм и чемпионхэм я кубокыр тIэунейрэ зыIэригъэхьащ. Къэралым и гуп къыхэхам 1979 - 1983 гъэхэм зэ­пыу имыIэу ираджащ икIи абы дэщIыгъуу Европэмрэ Олимп Джэгухэмрэ дыщэ медалхэр къыщихьащ, дунейпсо чемпионатым зыкъыщигъэлъэ­гъуащ.

Къэралым пщIэ зыхуищIа Даур Аслъэн

Урысейм и макъамэ гъуазджэм хуищIа хэлъ­хьэныгъэ иныр къалъытэу, УФ-м Глинкэ М. и цIэр зезыхьэ и Къэрал саугъэтыр Кавказ ­Ищхъэрэм щыщу зыхуагъэфэщар Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Хьэбэз къуажэм къыщалъ­хуа, композитор цIэрыIуэу, егъэджакIуэ Iэзэу, дирижёр, публицист, фольклорист, жылагъуэ IуэхущIакIуэшхуэу щыта Даур Аслъэн Алий и къуэрщ.

КъБР-м и япэ Президент - КIуэкIуэ Валерий Мухьэмэд и къуэр

КIуэкIуэ Валерий Мухьэмэд и ­къуэр 1941 гъэм жэпуэгъуэм и 18 ­КъБАССР-м хыхьэ Тырныауз къалэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэм къыщIэкIа нэужь, абы и щIэ­ныгъэм щыпищащ Къэбэрдей-Балъ­къэр университетымрэ ­Ростов дэт парт еджапIэ нэ­хъыщ­­хьэмрэ. 

Къру пашэ

Адыгэ литературэм и ­къежьэкIэмрэ зыу­жьы­кIэм­рэ тепщIыхьмэ, шэч хэлъкъым абы нобэр ­къыздэсым къикIуа гъуэгум КIыщокъуэ Алим и лIэщIыгъуэкIэ уеджэ зэрыхъунум. Ди литературэр щызэфIэувам КIыщо­къуэм япэ ита щыIами (усакIуэшхуэ дыдэхэри яхэ­ту), къэбэрдеибзэ тхыгъэр, псом хуэмыдэу лирикэр, роман лIэужьыгъуэр дунейпсо литературэ щапхъэм изыгъэ­тIыс­хьар, изыгъэувар, утыкушхуэм изышар Алим и гуащIэм къы­дэкIарщ. КIыщокъуэм и жьауэм щIэту лъэщу бэ­къуащ литературэр.

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 19, щэбэт

ДАХ-м и лэжьыгъэр зэпыуркъым

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэхуэсыр махуитI хъуауэ Налшык къалэ щокIуэкI. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Европэм, Сирием, АР-м, ­КъБР-м, КъШР-м, Осетие Ищхъэрэ - Аланием, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. Щхьэусыгъуэ гуэрхэмкIэ къримыхьэлIэфахэм папщIэ видео зэпы­щIэныгъэ къызэрагъэпэщри, зэIущIэм щекIуэкI лэжьыгъэм щыгъуэзахэщ Тырку, Иордание, Израиль къэралхэм я Хасэхэм я тхьэмадэхэу Мамхэгъ-Рахъуэ Илдыз, Къардэн Самир, Тхьэухъуэ Зухьеир сымэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Мэзым и лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэз IуэхущIа­пIэхэм я лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Фи IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ – Мэзым и лэжьакIуэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS