06.12.2018, 12:01 - Статья

 Тезырхэр егъэпшынынымкIэ  федеральнэ къулы­къум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и колоние №3-м «Бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. Тутнакъэщым исхэм яхуэзэну а махуэм цIыху 30-м нэблагъа къэ­кIуат, я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ ящыщу.

06.12.2018, 11:53 - Новости

Осетие Ищхъэрэ - Аланием хыхьэ Октябрьскэ жылагъуэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм бэ­нэкIэ хуитымкIэ я XVIII урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ ­хуащIащ дунейпсо класс зиIэ, спортым и мастер Тедеев Елъкъэн. 

06.12.2018, 11:45 - Статья

 Гъунэ зимыIэ и щIэныгъэр и лъаб­жьэу лэжьыгъэ купщIафIэ куэд зэфIигъэкIащ Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэм.

06.12.2018, 11:41 - Статья

 Физико-математикэ ­щIэ­ныгъэхэм я доктор, ­КъБКъУ-м и профессор, Урысейм естественнэ щIэ­ныгъэхэмкIэ и академием, ЩIэныгъэмрэ ГъуазджэмкIэ Петровскэ академием я действительнэ член, ЩIэ­ныгъэхэмкIэ, Технологиемрэ IэщIагъэ езыт егъэ­джэныгъэмкIэ Испан академием щIыхь зиIэ и академик, ЩIэныгъэхэмкIэ Абхъаз академием щIыхь зиIэ и член, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIэныгъэмкIэ щIы

06.12.2018, 11:36 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и литературэм хэ­щIы­ныгъэ хьэлъэ игъуэтащ.

06.12.2018, 11:21 - Статья

 ЩIэныгъэхэмкIэ Урысейпсо Академием и Къэ­бэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым Прикладной математикэмрэ автоматизацэмкIэ и институтым дыгъуасэ щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъуа ­КъБКъУ-м и про­фессор, физико-математикэ щIэ­ны­гъэхэм я доктор Нэхущ Iэдэм и ­щIыхь­кIэ къы­зэрагъэ­пэ­ща кон­ференц. 

06.12.2018, 11:11 - Статья

 КъБР-м и Правитель­ст­вэм и Унэм КIуэкIуэ К. В. дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ КъБР-м хабзэр къызэгъэ­пэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и ЗэзыгъэуIу зэхуэ­сымрэ Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ.

29.11.2018, 12:53 - Статья

 НыбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я XXVIII зэпеуэ зэIухахэр Москва къалэм и ЦСКА-м олимп зэпеуэхэм хэтыну зыщыгугъхэр щагъэхьэзыр и спорт ­комп­лексым щекIуэкIащ. СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Преображенский Сергей и фэеплъу къызэрагъэпэщат ар.
 Илъэс 17-19 хъу ныбжьыщIэу 100-м нэблагъэр я хьэлъагъ елъытауэ увыпIэ нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ. 

Последнее


ЗыгъэпсэхуакIуэхэр къызэрыдахьэхыным йогупсыс

 КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытеп­сэлъы­хьащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и зыгъэпсэхупIэхэм я Iуэхутхьэбзэхэр зэрырагъэфIэкIуэну Iэмалхэм. 
 ЗэIущIэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ, ЭкономикэмкIэ, инвестицэхэмрэ хьэрычэт Iуэху­хэмкIэ, ЗаконодательствэмкIэ, къэрал ухуэкIэмрэ щIы­пIэ унафэр зегъэкIуэ­нымкIэ комитетхэм.

Нобэ

  • Палестинэ лъэпкъыр дэIыгъыным и дунейпсо махуэщ. 1947 гъэм щэкIуэгъуэм и 29-м ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм резолюцэ къищтащ Палестинэр Инджылызым и унафэм къыщIэгъэкIыным теухуауэ. Апхуэдэуи абы щыубзыхуат Палестинэм къэралыгъуитI - журтхэм ейрэ хьэрыпхэм ­ейрэ - къыщызэгъэпэ­щы­ныр.
  • Албаниер нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыщыIэщIагъэкIыжа (1944 гъэм) махуэщ
  • 1899 гъэм Испанием «Барселона» футбол клубыр къыщызэрагъэпэщащ. Иджыпсту дунейм и топ-джэгу гуп нэхъ лъэщхэм ящыщщ ар.

ЦIыхухэм щаIущIэну щIыпIэхэр нэхъыбэ ящIынущ

 «Урысей зэкъуэт» урысейпсо партыр илъэс 17 зэрырикъум теухуауэ цIыхухэм яIущIэнымкIэ ирагъэкIуэкIыну тхьэмахуэ лэжьыгъэм хэтынущ партым и Жылагъуэ екIуэлIапIэ нэхъыщхьэр, УФ-м и щIыналъэу 85-м, муниципалитету 2615-м щыIэ екIуэлIапIэхэр. Абыхэм къадэкIуэу цIыхухэм щахуэзэну нэгъуэщI екIуэлIапIэу къэрал псом мин 30-м щIигъу къыщызэрагъэпэщынущ.

Москва щызэхуэзащ Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергейрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ

Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв С. В, ­КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. сымэ.
Ахэр тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и социально-экономикэ зыу­жьы­ныгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщ­хьэ­хэм, инвестицэ лэжьыгъэр щIыналъэм щы­щIагъэхуэбжьэным, апхуэдэу туриз­мэм и IуэхущIапIэхэр щIымахуэ лъэхъэ­нэм зэрылэжьэнум зэрыхуэ­хьэ­зы­рым.

Жылагъуэр зыгъэгузавэхэр

 УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ республикэм щыпсэухэм дыгъуасэ щаIущIащ «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIы­налъэ къудамэм и IуэхущIапIэм. Ар едэIуащ къыхуэкIуа цIыхуиблым я гу­ныкъуэгъуэхэм.

Лъэпкъ гупсысэм зрагъэужь

 Адыгэбзэ Хасэм иригъэкIуэкI Iуэху­гъуэхэм ящыщу «Си анэбзэ - си адыгэбзэ» зи фIэщыгъэ тхыгъэ зэпеуэм и 6-нэ зэхыхьэр Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм ще­кIуэкIащ.
 Зэпеуэр зэрекIуэкIым кIэлъыплъыну абы кърихьэлIат Къэбэрдей-Балъкъэрым щылажьэ «Нарт Хэку» щIалэгъуалэ хасэм и тхьэмадэ Ащхъуэт Анзор, «Черкесский ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Жылэгъащтэ Хьэчим, «Жьэгу» зэгухьэныгъэхэм и унафэщI Борэ Аскэр сымэ. 

Сымаджэм фIэщхъуныгъэ езытыжыф ПщыхьэщIэ Мухьэмэд

 Халат хужьым къалэн къыщищIхэр дагъуэншэу зыгъэзащIэхэм ящыщщ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ­ Анзорей къуажэм дэт­щIы­налъэ зэхуаку сы­ма­джэщым псантхуэ узы­фэхэр зиIэхэм я узыншагъэр щызэфIагъэувэж и къудамэм и унафэщI, псантхуэ узыфэхэр зыпкъ­рытхэм еIэзэ ПщыхьэщIэ Мухьэмэд.

Щхьэж и гъащIэ гъуэгур къыхехыж

 Олимп мафIэр цIыхухэм къыхахьауэ жаIэ, спортым хуа­Iэ­­ лъагъуныгъэр я гум къы­щы­зэщIагъэнэн папщIэ. Ар пэжу­ къыщIэкIынущ. Къэбэрдей­-Балъкъэрым щыщу япэ дыдэу 1972 гъэм Олимп чемпион хъури, Шыхъуэ Борис ди щIыналъэм ис сабий минхэр лъа­къуэрыгъажэ спортым дригъэ­хьэхащ. Иджы илъэс къэс абы и щIыхькIэ Шэджэм куейм ныбжьыщIэхэр щызохьэзохуэ икIи Борис нобэкIэ щыпсэу Самарэ къалэм къикIыжурэ зэпеуэхэм кIэлъоп­лъри, къыхэжаныкIахэм езым и IэкIэ саугъэтхэр яретыж. 

КъамылъэIухуа лъагъуныгъэ

 Зэдеджа ди гупыр цIыху тIощIрэ щырэ ды­хъурти, шхэпскIэ зэкIэрашхам хуэ­дэу, фIыуэ дызэ­рылъа­гъурт, дызэрыIыгът. Владимирт псом нэхърэ нэхъы­жьыр, икIи зы илъэскIэ старостэу щытащ ар. Сэри нэхъы­жьыIуэхэм сащыщти, ды­зэ­пэгъунэгъуу, ди дзыхь зэдгъэзу апхуэдэт. Лэжьыгъэ куэдым зетп­щытын ­хуей ­хъурт, зэманыр зэрыгугъум къыхэкIыу.

Зэманым и цIыху

 ЦIыху къызэрыгуэкIт, псэм къыдыхьэ, хьэрэмыгъэр зи хамэ, пэжыгъэр зи гъуазэт Владимир. Зэхэгъэж ищIу зэи щытакъым, нэгъуэщIхэми ар яхуидэнутэкъым. ЦIыхухэм ­яхуищIэмкIэ зимыгъэнщIу, нэхъыбэж хузэфIэкIыну щIэхъуэпсу псэуащ. ИщIэну и мурадахэр зэрыпсэуа илъэс бжыгъэм къитIэсакъым…

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS