01.12.2020, 11:08 - Статья

Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Свой стиль» выставкэр. 
Гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ музейм и щхьэгъубжэхэм къыIуагъэува а лэжьыгъэхэм еплъыну. Апхуэдэу щIащIэр коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн ­папщIэщ. 

01.12.2020, 11:02 - Статья

ЩIэблэм щIэныгъэ зэрыбгъэдалъ­хьэм къыдэкIуэу, егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилажьэхэм я нэхъыбапIэм яху­зэфIокI сабийр къыпэщылъ бэлигъ ­гъащIэми тэмэму хуэзыгъэхьэзырыф, гъуэгу пэж тезыгъэувэф. Апхуэдэ егъэджакIуэхэращ пщIэи нэмыси зыхуэфащэр.

01.12.2020, 10:50 - Статья

Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» ­медалыр - зыхуагъэфэщахэм еты­жы­ным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.
Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Ислъэмей къуажэм щыщ, сабиитхум я анэ Пыхъ Анетэ Хьэбас и пхъум.

30.11.2020, 11:48 - Статья

Иджыблагъэ адыгэ лъэпкъым хэщIыныгъэ игъуэтащ - и ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, адыгэлI щыпкъэ, нэхъыжьыфI Ахъсор Хьэлым Хьэмыщэ и къуэр.

30.11.2020, 11:34 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгу-плъыр IэнатIэм пэрыт щIалэхэм мафIэ зыщIэнэнкIэ хъуну псэупIэм къыщIашащ сабиищ зыщIэс уна­гъуэр. 

30.11.2020, 11:31 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и муници­пальнэ щIыналъэхэмрэ къалэ округ­хэмрэ Анэм и махуэм и пэ къихуэу щы­зэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» медалыр - ты­ным теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр. Дамыгъэ лъапIэр мы гъэм хуагъэфэщащ сабиитху, нэхъыбэ зыпI адэ-анэ 19-м.

30.11.2020, 11:08 - Статья

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэ­гъуэм и 26-м яхуэзащ школакIуэхэм я «Зыгъэпсэхугъуэ ин» Урысейпсо зэхьэ­зэхуэм щытекIуахэм, кIэух Iыхьэм нэсахэм, апхуэдэуи абыхэм я гъэсакIуэхэм. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ А. Къ.

26.11.2020, 12:14 - Статья

Владикавказ къалэм иджыблагъэ ще­кIуэкIащ ныбжьыщIэхэм мас-рестлингымкIэ я урысейпсо зэ­хьэзэхуэ. Къэ­бэрдей-Ба­лъкъэрым и щIыхьыр абы щахъумащ цIыхуитхум.
Урысей Федерацэм и щIыналъэ пщыкIу­хым икIа спортсмени 100-м нэб­лагъэ щызэхуэсат Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм. Абыхэм къахэжа­ныкIащ ди республикэм икIахэри, япэ дыдэу къэралпсо утыку ихьауэ арами. 

Последнее


Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 26, махуэку

ИлъэсыщIэм лэжьэн щIидзэнущ ЩIалэгъуалэ палатэм и ебланэ зэхуэсыгъуэм

КъБР-м и Парламентым къыщыхахащ ЩIалэгъуалэ палатэм и ебланэ зэ­хуэсыгъуэм хэтынухэр.
Мы гъэм щыIэ хъуа санитар-эпидемиологие щытыкIэм къызэризагъэм ипкъ иткIэ, а Iуэхур видеоконференц мардэм тету махуиплIкIэ екIуэкIащ. А махуэхэм ­къриубыдэу цIыху 60-м епсэлъылIащ.
Кандидатхэм епсэлъахэм яхэтащ ­КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

Ар зэи тщыгъупщэ хъунукъым

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Дзэлыкъуэ щIыналъэ: 1941 - 1945» зыфIаща тхылъыщIэр. Ар и бжыгъэр зы мин хъууэ, тхылъымпIэфIкIэ тедзауэ дунейм къытехьащ.

Ди щIыналъэм IэщхэкIыу къыщалэжьым хохъуэ

Кавказ Ищхъэрэм СтатистикэмкIэ и къэрал комитетым къызэритамкIэ, 2020 гъэм и мазипщIым кърикIуахэм япкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым шэуэ къыщашащ тонн мин 416,3-рэ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм яху­зэфIэкIам елъытауэ проценти 4,6-кIэ нэхъыбэщ.

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ Къэрал советым COVID-19-м земыгъэубгъуным хуэгъэза Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ и лэжьакIуэ гупым иригъэкIуэкIа зэIущIэм

Москва къалэм и Iэтащхьэ Собянин Сергей видео­конференц мардэм тету дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Къэрал советым щIэуэ къежьа коронавирус узыфэ зэрыцIалэм земыгъэубгъуным хуэгъэза Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ и лэжьакIуэ гупым и селекторнэ зэIущIэр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий.

Сэ уэ сырыуейщ (22.11.1920 - 1.05.1957)

1943 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэу лейтенант нэхъыжь цIэр зыхуагъэфэща КIуащым и гупыр зыхэт дивизэм бийм Смоленск щIыналъэм хыхьэ Починок, Ефремовэ, Вежечек къуажэхэм зэребгъэрыкIуэнум зы­хуа­гъэхьэзыру щIадзащ. А щIыпIэм щекIуэкIа зауэ гуащIэм нэмыцэдзэр къащыпэщIэт щIыпIэр пхрызытхъар, бийм и лъэсыдзэ къапэщIэувари­ зэтезыукIар 879-нэ полкырщ. Духовщинэ къалэм пэмыжыжьэу щыс ­Клячинэ къуажэм деж ротэм и дзэ-пашэ БетIал и лъакъуэ ижьыр уIэгъэ хъуащ. УIэгъэм еIэза нэужь, 1943 гъэм и бжьыхьэм БетIал 879-нэ полкым и фочауэ батальоным и адъютант нэхъыжьу дзэм игъэзэжащ.

Лъэпкъ тхыдэмрэ IуэрыIуатэмрэ

«Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Мамхэгъ Астемыр зэхигъэува «Азапша сын Гудаберд. Коджебердуко Мухамат» зыфIища тхылъ гъэ­щIэгъуэн. 
Ар къыдэгъэкIыным и жэрдэмщIакIуэр Къудэбердокъуэ Ахьмэд и  ­къуэ ДжэбрэIилщ. «Си анэм и адэ Тэрчокъуэ ФIыцIэ Чыцу и къуэм (1900 - 1990 гъ.гъ.) - лэжьакIуэшхуэу, адыгэ IуэрыIуатэмрэ лъэпкъ хабзэмрэ фIы дыдэу хэ­зы­­щIыкIыу, адыгэ уэрэдыжьхэр екIуу зыгъэзащIэу щыта лIы ахъырзэманым фэеплъ хузощI», - щетх ДжэбрэIил тхылъым и япэ напэ­кIуэцIым.

Иужьыр гум къонэж

«Форте» (Таганрог) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:0. Таганрог. «Форте арена» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 21-м. ЦIыхуи 100 еплъащ. 
Судьяхэр: Къуэшыкъуэ (Белореченск), Даниленкэ (Волгоград), Хатмуллин (Химки). 
«Форте»: Москаленкэ, Гордеочук, Ахмеджанов, Нестеренкэ, Логуа (Краснов, 78), Захаров И., Моргунов, Черкес (Волков, 90+2), Тюфяков, Коротаев (Скуридин, 77), Юрченкэ (Захаров А., 78). 
«Спартак-Налшык»: Антипов, Шумахуэ, Тебэрды, Джатэрывэ, Бахъсэнокъуэ, Пащты, Багъэтыр (Клышэ, 89), Iэпщацэ, Хьэшыр, Бацэ, ХъутIэ. 

Битокъу Владимир и фильмыщIэ

«Псы куухэр» фильмымкIэ цIэрыIуэ хъуа, Налшык щыщ режиссёр щIалэ, Сокуров Александр КъБКъУ-м щри­гъэджахэм яз Битокъу Владимир «Мамэ, сэ сыкъэкIуэжащ» («Мамэ, я дома») зыфIища и фильмыщIэр хьэзыр зэрыхъуам кинопродюсер Роднянский Александр и инстаграм напэкIуэцIым щы­гъуазэ дыщещI. 
Битокъу Владимир «Мамэ, сэ  сыкъэ­кIуэжащ» зыфIища и фильмыщIэр ­нэдгъэсыну Iэмал дгъуэтащ гъэмахуэм. Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ лэжьыгъэр зэ­пыдгъэун хуей хъури, мы илъэсым тхуэ­мыухын ди гугъащ.  АрщхьэкIэ псори къы­дэхъулIауэ,  иджы  монтажри и  кIэм  нос. 

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 24, гъубж

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS