16.01.2020, 14:05 - Статья

ЩIыналъэ УФСИН-м тезырхэр щагъэзэкIуэж и IэнатIэхэм ИлъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щрагъэкIуэкIащ щэнхабзэ, спорт Iуэху гуа­пэхэр. ПIалъэкIэ жылагъуэм пэIэщIэ хъуа цIыхухэм Iэмал ягъуэтащ я зэфIэкI ягъэлъэгъуэну. 

16.01.2020, 13:00 - Статья

Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Тэрч щIыналъэм мы­хьэнэ ин зиIэ акцэ щрагъэ­кIуэкIащ. Iуэхум и къалэн нэхъыщхьэу щытар къы­дэкIуэтей щIэблэр хэкупсэу гъэсэнырт.

16.01.2020, 12:05 - Статья

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Федеральнэ Зэ­хуэсым Зэрызыхуигъазэм ды­гъуасэ щедэIуащ Мэзкуу «Ма­неж»-м.

14.01.2020, 12:20 - Статья

Лъэпкъ библиотекэм и щIэджыкIакIуэ пэшышхуэм щIэзу къыщызэхуэсат ­ады­гэ­хэм ящыщу япэ дыдэу Совет Союзым футболымкIэ и чемпион хъуа Iэпщэ Александр къызэ­ралъхурэ илъэс 80 зэрыри­къур ягъэлъэпIэну.

14.01.2020, 12:10 - Статья

Урысейм къэхъукъащIэ шынагъуэхэмкIэ и министрым и къуэдзэ Гурович Андрей и унафэм щIэту Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкIащ Урысей МЧС-м Кавказ Ищхъэрэ феде­ральнэ щIыналъэм (СКФО) щиIэ IуэхущIапIэхэм 2019 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуам щы­хэп­лъэжа зэIущIэ. 

14.01.2020, 12:03 - Статья

Ди республикэм и къалащхьэм дэт курыт школ №25-м щылажьэ егъэджакIуэ ныбжьыщIэ Битокъу Залинэ къызэрилъытэмкIэ, иджырей щIэб­лэм уадэлэжьэныр жэуаплыныгъэ ин зы­пылъщ, апхуэдэуи икъу­кIэ хьэлэмэтщ, гур хэзыгъахъуэщ. Апхуэдэ Iуэху еплъыкIэм и щхьэусы­гъуэр, хуэбгъэфащэ зэ­ры­хъунумкIэ, пщащэм егъэджакIуэ IэщIагъэр фIы­уэ илъагъуу, абы и псэр хуеIэу къызэрытэджарщ.

14.01.2020, 11:55 - Статья

Ди гуапэ зэрыхъущи, ди республикэм гулъытэшхуэ щегъуэт хъыбарегъащIэ технологие пэрытхэм, бжыгъэр зи лъабжьэ Интернетым зегъэужьыным. А унэтIыныгъэхэр зи пщэрылъ министерствэ щхьэхуи къыщызэрагъэпэщауэ ­щолажьэ ди щIыналъэм. Къэрал къулыкъущIапIэщIэм зэфIиха япэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ псынщIагъышхуэ зиIэ Интернет курыт школхэм яIэну Iэмал етыныр. 

14.01.2020, 11:39 - Статья

Урысей печатым и махуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналистхэр щагъэлъэпIащ Налшык къалэм дэт Печатым и унэм. 
ХъыбарыщIэхэр цIыхубэм я деж нэзыхьэс IэщIагъэлIхэм ехъуэхъуащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ  ­Къумахуэ Мухьэдин. 

Последнее


Жыджэру лъы ят

Урысей гвардием КъБР-м щиIэ ­къудамэм и дзэ часть щхьэхуэм «Наш дар во имя жизни» фIэ­щыгъэр иIэу лъы яту псапащIэ Iуэху щхьэпэ илъэсыщIэм и пэ къихуэу щрагъэкIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ щIыналъэ къудамэм и уна­фэщI­хэмрэ Лъы щат республикэ станцымрэ зэгъусэу.
Псом япэу дохутырхэм лъы зы­тынухэм я узыншагъэр къапщытащ. Сыхьэт зыбжанэм къриубы­дэу цIыху 50-м щIигъум лъы литр 32-рэ ятащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и медицинэ IуэхущIапIэхэм папщIэ.

Махуэшхуэ пшыхь

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щиIэ дзэ округым уэрэдымрэ къа­фэмкIэ и ансамблым ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт кадет школым махуэшхуэ концерт щитащ. Гупым и унафэщIыр Шэшэн Республикэм ­гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ, Ингуш Республикэм щIыхь зиIэ и артист, Урысейм и МВД-м гъуазджэм ехьэлIауэ игъэува ахъшэ саугъэтым и лауреат подполковник Бурмистров Василийщ. 
Кадетхэр ирагъэдэIуащ сэлэт уэ­рэдыжьхэми иджырейхэми, урыс, хамэ къэрал классикэ макъамэхэм, лъэпкъ къафэхэм ирагъэплъащ. 

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 11, щэбэт

«ЧЭРЭЧЭ» - Къаныкъуэ Анфисэ и романыщIэ

«Адыгэ псалъэм» и нобэрей къыдэкIыгъуэм ди щIэджыкIакIуэхэр къы­­зэрыдгъэгугъа, тхы­лъи­щу зэхэлъ, Къаныкъуэ ­Анфисэ и романышхуэм и Iыхьэ ещанэр къыте­дзэн щIыдодзэ.

КъикIуэт ящIакъым

1942 гъэм шыщхьэуIум и пэщIэдзэм фашистыдзэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къихьащ. Ди щIыналъэм пIалъэ кIэщIкIэ щагъэув гуащIэрыпсэухэр еуды­хы­ным и «хабзэр».
37-нэ армэм и унафэщI­хэм щIыгъуу фашистхэм зэребэныным кадрхэр хуэгъэхьэзырынымкIэ лэжьыгъэшхуэ зэфIигъэкIащ ком­сомолым и Къэбэрдей-Балъкъэр обкомми. Абы игъэхьэзырри, бийм и ты­лым игъэкIуауэ щытащ комсомолецу 100-м щIигъу. Абыхэм ящыщ куэдым я къалэныр щIыхь пылъу ягъэзэщIащ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Урысей печатым и махуэм теухуа и хъуэхъу

ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэш­хуэмкIэ - Урысей печатым и махуэмкIэ - си гуапэу сынывохъуэхъу.

Жданов Юрий ягу къагъэкIыж

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ хи­мие щIэныгъэхэм я­ доктору, философие щIэныгъэхэм я кандидату, СССР-ми ­УФ-ми ЩIэныгъэхэмкIэ я Академием и член-корреспонденту щыта Жданов Юрий и фэеплъ пшыхь. 
ЩIэныгъэлIыр ягу къагъэ­кIы­жыну зэIущIэм къекIуэлIат университетым щезыгъаджэхэр, студентхэр, апхуэдэу ар зыцIыхуу, лэжьыгъэ IуэхукIэ нэIуасэ хуэхъуауэ щытахэри. 

Бзэм, щIэблэм, лъэпкъым гулъытэ хэха хуащI

Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и кIэм Налшык ще­кIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Ха­сэм и ГъэзэщIакIуэ гупым я зи чэзу зэIущIэ. Абы хэтащ ­Тырку, Иордание, Израиль, Сирие, Ливан, Абхъаз къэралыгъуэ­хэм, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр рес­публикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм щыIэ Хасэ къудамэхэм я лIыкIуэхэр.

Ди ныбжьэгъум и фэеплъу

Налшык къалэм дэт «Лицей №2»-м муниципальнэ кIэзонэ еджапIэм и лэ­жьакIуэхэр хуабжьу дигъэщхьэжэгъуащ цIыху гъуэзэджэ, зэ­фIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ къызэгъэ­пэщакIуэ, школым и унафэщI Мэлба­хъуэ Борис Къасболэт и къуэр илъэ­сыщIэм ипэ къихуэу дунейм зэрехыжам.

Бзэрабзэ, си адыгэбзэ!

Егъэджэныгъэ и лъэныкъуэкIэ къэ­ралым къигъэув стандартыщIэм тету Налшык къалэм егъэ­джэныгъэмкIэ и департаментым лъэпкъыбзэхэр егъэ­джы­нымкIэ и къудамэм къы­зэригъэпэщауэ къалэ кIуэцIым щыIэ сабий садхэм адыгэбзэкIэ семинархэр щрагъэкIуэкI. Зи чэзу Iуэхур иджыблагъэ щызэхэтащ прогимназие №41-м. Хьэ­щIэхэу яхуеблэгъат Налшык ­къалэ егъэджэныгъэмкIэ и депар­таментым лъэпкъыбзэхэр егъэ­джынымкIэ и методист ЛIы­Iэщын Людмилэ, къалэм дэт сабий садхэм адыгэбзэр щезыгъэджхэр. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS