17.06.2019, 12:18 - Статья

 Илъэс 20 ипэкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым къыхилъхьауэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм 2019 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэ­гъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм хыхьэ Александровскэ станицэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм.

17.06.2019, 11:53 - Статья

 Ди лъахэгъухэу Беслъэней Нурмухьэмэдрэ Мырзэкъан Азэмэтрэ еплIанэу дунейпсо чемпион щы­хъуащ IэпщэрызауэмкIэ иджыблагъэ Санкт-Петербург щекIуэкIа ­зэ­хьэзэхуэ иным.

17.06.2019, 11:40 - Статья

 Урысейм и махуэр Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм мэкъуауэ­гъуэм и 12-м Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Республикэ унафэщIхэмрэ щэн­хабзэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ, налшыкдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ, ныбжьыщIэхэр щы­зэхуэсат Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрыри­къуам и щIыхькIэ щыIэ утыкум. 

17.06.2019, 11:16 - Статья

 Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ дыгъуасэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ дэтхэнэ зы адыгэри дызэрыгушхуэ тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхьужь цIэ лъапIэр къызэрыхуагъэфэщар.

17.06.2019, 11:14 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий махуэку кIуам Правитель­ствэм хэтхэм зи чэзу зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. 
 КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Лисун Еленэ къызэхуэсахэм яжриIащ 2020 - 2021 гъэхэм ятещIыхьа республикэ бюджетымрэ Казначействэм мылъкур зэрыригъакIуэм епха жыпхъэмрэ теухуа проектым. 

17.06.2019, 11:11 - Статья

 Урысейм и махуэр щагъэлъапIэм къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэр - паспортыр - республикэм и еджакIуэ 21-м яритащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

13.06.2019, 12:13 - Статья

Тыншыну къигъэщIа цIыхутэкъым

13.06.2019, 12:08 - Статья

 Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъа­мэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м щIигъу итхащ.
 Балэ Мухьэдин Кэнжэ къуа­жэм къыщалъхуащ. Пшынэ еуэ и анэрщ щIалэ цIыкIум макъамэр фIыуэ езыгъэлъэгъуар, абы дезыгъэхьэхар. Мухьэдин языны­къуэхэм деж и анэм и пшынэр ­къищтэурэ, зэхиха макъамэхэр къригъэкIырт.

Последнее


Пашэхэр ди куэдщ

 Новгород Ищхъэрэ къалэм щекIуэкIащ панкратионымкIэ Урысейм и чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмен 250-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэми фIы дыдэу зыкъагъэлъэгъуащ. 

 Чемпион хъуащ Щоджэн Артур (кг 57-рэ), Балъкъыз Ахьмэд (кг 66-рэ), Лачковэ Ксение (кг 58-рэ) сымэ. Жэз медалыр къихьащ Теувэжыкъуэ Рустам (кг 62-рэ).

Хуэмурэ зэхаублэж

НэщI мазэ лъапIэр иуха иужькIэ, мэкъуауэгъуэм и 5-м ХьэтIохъущыкъуей ­къуажэмрэ Налшык къалэмрэ щыIа зэIущIэхэмкIэ зэхаублэжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатыр. 

УсакIуэшхуэхэм я щIыхькIэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ Кав­каз Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъ­хэм я бзэхэмкIэ усэ къе­джэнымкIэ «Сыщалъхуа щIыналъэм и макъ» зэпеуэр. Ар къызэрагъэпэщащ Дагъыстэным и цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Гамзатов Расул къызэралъхурэ нэгъабэ илъэс 95-рэ зэрырикъуам, Адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, ­КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьа­­кIуэ, усакIуэ цIэ­рыIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъ­ху­рэ етIанэгъэ илъэси 120-рэ зэрырикъунум я щIыхькIэ. 

Мэкъумэш университетым и студентхэм Тыркур къапоплъэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъу­мэш университетым и сату-технологие факультетым и студентхэр иджыблагъэ IущIащ Тыркум щыщ Къайсэр къалэм и лIыкIуэу Налшык щыIэ Аппоев Аслъэн.
 ЗэIущIэм хэтащ факультетым и декан ЛIуп Тимур, «Сату Iуэхур зэкIэлъыгъэкIуэ­ныр, туризмэмрэ правэмрэ» кафедрэм и профессор Беслъэней Эдуард, Эрдоган Р. Т. и цIэр зезыхьэ университетым (Тыркум и Ризе къалэм дэтщ) и магистратурэм щIэс, КъБКъМУ-м и экономикэ факультетыр къэзыуха Конаковэ Зульфия, абы и адэ, Шэджэм Ищхъэрэ къуажэм и адми­нист­рацэм и Iэтащхьэ Конаков Ильяс сы­мэ.

ЦIыхубэм я фIыщIэ къэблэжьыну тыншкъым

 УзэщIакIуэ телъыджэ, гупсысакIуэ цIэрыIуэ Къэзанокъуэ Жэба­гъы и хэкуэгъухэр сытым дежи къыхуриджэрт я къэкIуэнум телэ­жьэнхэу. «Зи къэкIуэнум емыгуп­сысыж лъэпкъым и кIэухыр къэб­лэгъауэ аращ», - жиIэрейт абы. АдыгэлI щэджащэм цIыхухэр хуигъэ­Iущырт лъэпкъ гупсысэр ямыгъэужьыхыну, ар къэзыгъэщIыж бзэм­рэ хабзэмрэ, нэр напIэм зэри­хъумэм хуэдэу, яхъумэну. АбыкIэ IэмалыфIуи къилъытэрт ижь-ижьыж лъандэрэ лъэпкъым къыдекIуэкI жылагъуэ зэхэтыкIэ дахэр - Адыгэ Хасэр. 

ЗэгурыIуэныгъэм псори доунэ

 Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и X зэхуэсышхуэр накъыгъэм и 31-м Налшык къалэ ще­кIуэ­кIащ. Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щызэхуэсат  КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм, КъБР-м и Правительс­т­вэм, КъБР-м и Парламентым, министерствэхэм, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм къикIа  хьэ­щIэхэр КъАХ-м къалэхэмрэ щIыналъэхэмрэ щиIэ ­къудамэхэм я лIыкIуэхэр, ха­сэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэ­хэм жы­джэру хэтхэр, адыгэ Iуэхум хуэмыщхьэххэр. 

Нобэ

  • Инджылыз пащтыхьыгъуэ зэгуэтымрэ Ирландие Ищхъэрэмрэ я лъэпкъ махуэшхуэщ - я пащтыхь гуащэр къыщалъхуа махуэр ягъэлъапIэ
  • 1826 гъэм Москва къыщызэIуахащ нэм щеIэзэ япэ сымаджэщыр.
  • 1842 гъэм дунейм къы­техьащ Гоголь Николай и тхыгъэ цIэрыIуэр - «Мёрт­вые души» - зыфIищар. 
  • 1889 гъэм США-м щыщ Перди Джонрэ Садгвар Джеймсрэ къагупсысащ зэпкърыпх-зэпкърыплъ­хьэж хъу шэнтыр.

КIуэкIуэ К. В. хуэзащ 58-нэ армэм и унафэщI Рыжков С. Б.

 Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм КIуэкIуэ Казбек щыIущIащ 58-нэ армэм и унафэщI, генерал-майор Рыжков Сергей.
 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ респуб­ликэм юнармие зэщIэхъееныгъэм адэкIи зыщегъэужьыным теухуауэ зэгъусэу ягъэзэщIэну программэхэмрэ проектхэмрэ, «ЮНАРМИЯ» щIыналъэ штабыр зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэгъэпэ­щы­ным, Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэу­зэда и Къарухэм щэнхабзэ Iуэхухэр щрагъэкIуэкI, зыщагъэпсэху я дзэ-хэкупсэ паркым и къудамэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэгъэпэщыным ехьэлIа Iуэху­хэм.

Шууей Хасэм хэтхэр зэхуос

 Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и къудамэм - Шууей Хасэм - и зи чэзу зэхуэс Налшык къалэ иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар къы­зэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ а зэгу­хьэныгъэм и тхьэмадэ Къудей Аслъэн.
 ЗэIущIэм къыщапщытэжащ Шууей Хасэм хэтхэм яхузэфIэкIахэр, апхуэдэуи адэкIи ящIэну я мурадхэр щаубзыхуащ. Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Хьэ­фIыцIэ Мухьэмэд нэхъ пасэу къыхилъ­хьауэ щытащ Адыгэшым и махуэ хэха диIэн, ар гъэ къэс Iэтауэ гъэлъэпIэн зэры­хуейм теухуа жэрдэмыр. А Iуэхум щытеп­сэлъыхьауэ щытащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и зэхуэсхэм ящыщ зым.

Петербург щекIуэкIа дунейпсо экономикэ форумым къыщыпсэлъащ Путин Владимир. Зэхуэсышхуэм хэтащ КIуэкIуэ Казбек

 Урысейм и Президент Путин Владимир къыщып­сэлъащ Петербург иджы­благъэ щызэхэта дуней­-псо экономикэ зэхуэ­сыш­хуэм. Абы хэтащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и Iэта­щ­хьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Казбек.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS