18.04.2019, 11:02 - Статья

 Бахъсэн къалэм дэт  6-нэ курыт еджапIэм мэлыжьы­хьым и 15-м щекIуэкIащ Iуэхугъуэ дахэ. «Культур много - Россия одна» зыфIаща лъэпкъ фестивалым кърихьэлIат ди гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, къулыкъущIэхэр, Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэм я лIыкIуэхэр. 

18.04.2019, 10:55 - Статья

 Кърымым и фIыгъуэ нэ­хъыщ­хьэ Никитскэ хадэш­хуэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щокIуэкI «Парад тюльпанов» зы­фIаща Iуэху дахэр.
 Агрономхэм къэлэр дадийуэ (тюльпан) мини 100 хасащ. Ахэр зэуэ къызэдэгъэгъэнукъым: ­гъа­т­хэпэм и кухэм япэхэр къэгъэгъащ, иужьрей дыдэхэм я дахагъэр щагъэлъэгъуэнур накъыгъэ мазэм и япэ махуипщIырщ. 

18.04.2019, 10:49 - Статья

 Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужь­кIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къы­щыщIидзэри, абы ехъулIэ­ныгъэ инхэр иIащ. Къапщ­тэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион ­хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ.

18.04.2019, 10:39 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэ МРСК-м и «Къэббалъкъэнерго» ­къудамэм и IэщIагъэлIхэм ди республикэм щрагъэкIуэкI электрокъарур зэзыгъэзахуэ Iэмэпсымэхэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа зи чэзу лэжьыгъэхэр.

18.04.2019, 10:36 - Статья

 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэмкIэ Урысейм и Пенсэ фондым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къудамэхэм я нэхъыфIу къалъытащ КъБР-м щыIэр. 

18.04.2019, 10:31 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым иджыблагъэ щау­тIыпщащ «Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо проектыр. Ар ди щIыналъэм щыгъэлэжьэным я нэIэ трагъэтынущ Кавказ Ищхъэрэм и студентхэм я зэгухьэныгъэмрэ КъБКъУ-м урысыбзэмкIэ и кафедрэмрэ.

18.04.2019, 10:27 - Статья

 Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэIущIэ.

18.04.2019, 10:19 - Статья

 Ар и фIэщыгъэу УФ-м гъуазджэ­хэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ, усакIуэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и Композиторхэм я союзымрэ КъБР-м и Къэрал саугъэ­т­хэмрэ я лауреат ХьэIупэ ДжэбрэIил и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхьыр Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щызэхэтащ.

Последнее


ЦIыху щитхум нэблагъэ хэту

 Iуащхьэмахуэ лъапэ мэлыжьы­хьым и 6-м щрагъэкIуэкIа «Эль 3500» макъамэ фестиваль иным цIыху щитхум нэблагъэ зэхуишэсат.
 Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщызыгъэпсэхухэм гукъинэжу я нэгу зрагъэужьащ фестивалым хэтахэм. ­Метр 3500-рэ лъагапIэм тет «Мир» станцым и утыкум урысей, дунейпсо диджейхэм я макъамэхэм къыдэфащ зы­гъэпсэхуа­кIуэ щыIэхэр. Апхуэдэ зэхы­хьэр Iуащхьэмахуэ лъапэ япэу щрагъэкIуэкIащ Дарэ Идаррэ Кач­лаев Къазбэчрэ. 

Сымаджэхэр щагъэгъуазэ

 Налшык къалэ дэт Онкологие диспансерым иджыблагъэ щекIуэкIащ «хронический миелолейкоз» узы­фэр зиIэ сымаджэхэм папщIэ къы­зэрагъэпэща зэIущIэ.

Адыгэбзэр ефIэкIуэн папщIэ

 ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием хэт «Адыгэ ЩIэнгъуазэ» институтым, Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм я жэрдэмкIэ лъэпкъ щэнхабзэм увыпIэшхуэ щызыубыд тхыгъэхэр щы­зэхуэхьэса «Черкесика» тхылъ гупыр къыдокI 2011 гъэм щегъэжьауэ. 
 ИЛЪЭСИТХУМ и кIуэцIкIэ а къыдэкIы­гъуэм щыщу тхылъиплI дунейм къыт­е­хьакIэщ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, япэ томыр теухуауэ щытащ ДАХ-м и япэ ­тхьэмадэ, лъэпкъыр зэрыгушхуэ адыгэлI щыпкъэ Къалмыкъ Юрэ. Абы ихуат щIэ­ныгъэлI, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэм и IэдакъэщIэкIхэмрэ езым теухуа гукъэ­кIыжхэмрэ. 

Ныкъусаныгъэхэр къыщIагъэщ

 КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщI Мусуков Алий мэлы­жьы­хьым и 11-м иригъэкIуэкIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм промышленностым къыщIигъэ­кIыр хабзэм къемызэгъыу емы­гъэ­­щэ­нымкIэ и комиссэм и зи ­чэзу зэIущIэр. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, федеральнэ инспектор нэхъыщхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ Ткачёв Евгений, нэгъуэщIхэри.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэр хэплъащ губгъуэ лэжьыгъэхэр дызэрыт гъатхэм тэмэму егъэкIуэкIыным пыщIа Iуэхухэм

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэшхуэр теухуауэ щытащ гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр тэмэму зэфIэгъэ­кIыным икIи 2019 гъэм мэкъумэшы­щIэ­хэр зыхуэплъэ мурадхэр нэгъэсауэ гъэ­зэ­щIэным.

Управленэм и унафэщIыр и IэнатIэм пэроувэ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Пра­вительствэм и Унэм и щыхуэзащ Тезырхэр егъэпшынынымкIэ  федераль­нэ къу­лыкъущIапIэм шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ и управ­ленэм и унафэщI Шмидко Андрей. Абы КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм иригъэцIыхуащ Тезырхэр егъэпшынынымкIэ федераль­нэ къулыкъущIапIэм и Управленэу ­республикэм щыIэм и унафэщIу иджы­благъэ ягъэува Лыхь Аслъэн.

ХьэщIэ егъэблэгъэгъуэм къыкIэрыхуахэр

 Ди республикэм футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатым и етIуанэ джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтащ. Абы хьэщIэхэм я насып нэхъ къыщикIащ.
 Щэбэтыр хьэщIэ егъэблэгъэгъуэу фIэкIа пщIэнтэкъым. А махуэм зэхэта зэIущIиплIми хэгъэрейхэр къахуэ­кIуахэм я губгъуэм щахуэупсащ икIи хагъащIэу зыми я жагъуэ ящIакъым. Апхуэдэу «ЛогоВАЗ»-м Нарткъалэ икIа «Нарт»-р зытригъэкIуащ, «Нартан»-р бжыгъэшхуэкIэ «Автозапчасть»-м къыпикIуэтащ. Iыхьэншэ хъуакъым Псыкуэд щыIа «Малка»-мрэ Налшык кIуа «ХьэтIохъущыкъуеймрэ». Абыхэми очко зырыз здашащ.

ЩIыналъэм зрагъэужь

 Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ «Золотой козерог-2019» мылылъэ бгыхэм дэкIынымкIэ къэралпсо чемпионат. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ къалихым, Дон Iус Ростов, Мэзкуу щыщ спортсмен 36-рэ. 
 Зэхьэзэхуэр къызэрагъэпэщащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и щIэныгъэ-спорт центрымрэ «Къэрэшей-Шэрджэсым туризмэмрэ спортымрэ зыщегъэужьыным щIэгъэкъуэн хуэхъу центр» щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ. Зэпеуэхэр щекIуэкIащ Домбай псыкъелъэ щтахэмрэ Тырныауз къалэм пэмыжыжьэ «Тютю-Су» ледодромым и лъагъуэхэмрэ. 

Гагариныр зыцIыхуу щытам и гукъэкIыжхэр

 1961 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м цIыхум и блэкIамрэ и къэкIуэнумрэ лъэхъэнитIу игуэшауэ жыпIэ хъунущ. Ар япэ дыдэу хьэршым зэрылъэтам нэхъ мыхьэнэшхуэ иIащ, сыт хуэдэ революцэми елъы­тауэ.
 Зэманыр макIуэ, хьэршыр къэгъэIурыщIэныр псори дызэсэжа Iуэхущ. Ауэ зэи зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым а гъуэгур илъэс 58-рэ ипэкIэ  Гагарин Юрий зэрыхишар. Аращ абы и пщIэмрэ и щIыхьымрэ дунейр щыIэху щIэмыкIуэдыжынури.

ЗэфIэкI лъагэ зиIэ

 ЩIДАА-м и академик, абы и япэ вице-президенту щыта, Адыгэ Республикэм, Кубаным щIэныгъэ­хэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Бырсыр Батырбий Мыхьмуд и къуэр лъэпкъ щIэныгъэм и къызэгъэпэщакIуэ нэсхэм, абы зыIэригъэхьа ехъу­лIэныгъэхэм хэлъхьэ­ныгъэ ин хуэзыщIахэм ящыщщ. Бырсырыращ Адыгэ Республикэм егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и япэ министру щытар. Батырбий и фIыгъэ куэд хэлъщ адыгэ щIыналъэм щIэныгъэм хэпщIыкIыу зэрызыщиужьам. ЛъэпкъылI щэджащэм и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 80 ирикъуащ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS