24.09.2020, 13:34 - Статья

Ди лъахэм мыхьэнэшхуэ зиIэу щекIуэкIа ухуэныгъэхэм хэлъ­хьэ­ныгъэфI хуэзыщIа ухуа­кIуэ цIэ­рыIуэхэм ящыщщ мы махуэхэм илъэс 90 ныбжьыр зыгъэлъапIэ, хабзэмрэ нэмысымрэ щытепщэ адыгэ унагъуэм и жьэгум и тхьэмадэ Та­быхъу Уардэщыкъуэ.

24.09.2020, 13:26 - Статья

Мырзэкъан Азэмэт лъэпкъыр дызэрыгушхуэ спортсмен нэхъыфI дыдэхэм ящыщ зыщ. Ар IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастерщ, плIэнейрэ дунейпсо чемпионщ, Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлъщ, Европэм, Азием, ди къэралым куэдрэ щытекIуащ. 

24.09.2020, 13:03 - Статья

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Лъэпкъ технологие жэрдэмхэр дэIыгъынымкIэ и департаментым и лэжьакIуэхэмрэ Налшык къалэм дэс бзылъхугъэхэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэм мы махуэхэм щрагъэкIуэкIащ «Тщыгъупщакъым, пщIэ худощI» ­фэеплъ акцэр.

24.09.2020, 12:55 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ къулыкъущIэхэр а махуэм и етIуанэ Iыхьэм щыIащ Налшык къалэ округым хыхьэ Кэнжэ къуажэм, «Уэрдыхъуитху» и фIэщыгъэу къыщызэрагъэпэща спорт академием лэжьэн зэрыщIрагъадзэм ехьэлIауэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ. 

24.09.2020, 12:47 - Статья

«Демографие» лъэпкъ проектым и зы Iыхьэу щыт «Спортыр гъащIэм и мардэщ» федеральнэ проектымрэ «Физкультурэм­рэ спортымрэ КъБР-м зыщегъэужьын» къэрал программэмрэ гъэзэщIэным япкъ иткIэ, ди республикэм и Шэрэдж щIыналъэм и къуажащхьэ Къэщкъэтау фокIадэм и 17-м къыщызэIуахащ «Къалэн куэд зыгъэзащIэ физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплекс» зыфIаща ухуэ­ныгъэщIэ.

24.09.2020, 12:02 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырыным теухуауэ

24.09.2020, 11:39 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек фокIадэм и 22-м хэтащ Наркотикхэм япэ­щIэтынымкIэ къэрал комитетым  и зэIущIэу ­Урысей Федерацэм  къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, Урысей Феде­рацэм и полицэм и генерал Колокольцев Владимир  видеоконференц мар­дэм тету иригъэ­кIуэкIам.

22.09.2020, 14:02 - Статья

Владимир къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэм.

Последнее


Олимп чемпион Къардэн Мурат (2000 гъэ, Сидней)

Адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэхэм ящыщ зыщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион (2000 гъэм), Дунейпсо кубокыр щэнейрэ къэзыхьа (1992, 1995, 1997 гъэхэм), Европэм щытекIуа (1998 гъэ), иужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым спортымкIэ и министру, республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэу щыта, иджы КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн ­Мурат. 

Олимп чемпион Шыхъуэ Борис (1972 гъэ, Мюнхен)

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу япэ дыдэу Олимп чем­пионыгъэм нэсар Шыхъуэ Борисщ. Ар къыщыхъуар 1972 гъэм Мюнхен щызэхэта зэхьэзэхуэхэращ. Абы ипэжкIэ къэралпсо, дунейпсо лъагапIэхэри лъакъуэрыгъажэ зэпеуэхэмкIэ мы­зэ-мытIэу къищтат. 

Олимп чемпион Ахэмын Еленэ (1980 гъэ, Мэзкуу)

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 70 гъэхэм и кIэухым цIыхубз волейболым и ва­гъуэр щылыдащ адыгэ бзылъхугъэ телъыджэ СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Ахэмын Еленэ. 1978 - 1982 гъэхэм Свердловск (иджы Екатерин­бург) и «Уралочка» командэм хэту ар СССР-м и чемпион тхуэнейрэ хъуащ, Европэм и чемпионхэм я кубокыр тIэунейрэ зыIэригъэхьащ. Къэралым и гуп къыхэхам 1979 - 1983 гъэхэм зэ­пыу имыIэу ираджащ икIи абы дэщIыгъуу Европэмрэ Олимп Джэгухэмрэ дыщэ медалхэр къыщихьащ, дунейпсо чемпионатым зыкъыщигъэлъэ­гъуащ.

Къэралым пщIэ зыхуищIа Даур Аслъэн

Урысейм и макъамэ гъуазджэм хуищIа хэлъ­хьэныгъэ иныр къалъытэу, УФ-м Глинкэ М. и цIэр зезыхьэ и Къэрал саугъэтыр Кавказ ­Ищхъэрэм щыщу зыхуагъэфэщар Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Хьэбэз къуажэм къыщалъ­хуа, композитор цIэрыIуэу, егъэджакIуэ Iэзэу, дирижёр, публицист, фольклорист, жылагъуэ IуэхущIакIуэшхуэу щыта Даур Аслъэн Алий и къуэрщ.

КъБР-м и япэ Президент - КIуэкIуэ Валерий Мухьэмэд и къуэр

КIуэкIуэ Валерий Мухьэмэд и ­къуэр 1941 гъэм жэпуэгъуэм и 18 ­КъБАССР-м хыхьэ Тырныауз къалэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэм къыщIэкIа нэужь, абы и щIэ­ныгъэм щыпищащ Къэбэрдей-Балъ­къэр университетымрэ ­Ростов дэт парт еджапIэ нэ­хъыщ­­хьэмрэ. 

Къру пашэ

Адыгэ литературэм и ­къежьэкIэмрэ зыу­жьы­кIэм­рэ тепщIыхьмэ, шэч хэлъкъым абы нобэр ­къыздэсым къикIуа гъуэгум КIыщокъуэ Алим и лIэщIыгъуэкIэ уеджэ зэрыхъунум. Ди литературэр щызэфIэувам КIыщо­къуэм япэ ита щыIами (усакIуэшхуэ дыдэхэри яхэ­ту), къэбэрдеибзэ тхыгъэр, псом хуэмыдэу лирикэр, роман лIэужьыгъуэр дунейпсо литературэ щапхъэм изыгъэ­тIыс­хьар, изыгъэувар, утыкушхуэм изышар Алим и гуащIэм къы­дэкIарщ. КIыщокъуэм и жьауэм щIэту лъэщу бэ­къуащ литературэр.

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 19, щэбэт

ДАХ-м и лэжьыгъэр зэпыуркъым

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэхуэсыр махуитI хъуауэ Налшык къалэ щокIуэкI. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Европэм, Сирием, АР-м, ­КъБР-м, КъШР-м, Осетие Ищхъэрэ - Аланием, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. Щхьэусыгъуэ гуэрхэмкIэ къримыхьэлIэфахэм папщIэ видео зэпы­щIэныгъэ къызэрагъэпэщри, зэIущIэм щекIуэкI лэжьыгъэм щыгъуэзахэщ Тырку, Иордание, Израиль къэралхэм я Хасэхэм я тхьэмадэхэу Мамхэгъ-Рахъуэ Илдыз, Къардэн Самир, Тхьэухъуэ Зухьеир сымэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Мэзым и лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэз IуэхущIа­пIэхэм я лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Фи IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ – Мэзым и лэжьакIуэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и щIыхькIэ цIыхухэм ЗЭРЕХЪУЭХЪУР

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Пщэдей ди республикэм игъэлъэпIэнущ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр. Къызэрыхалъхьэрэ куэд мыщIа а махуэшхуэр и щыхьэтщ адыгэхэм лIэщIы­гъуэ бжыгъэ хъу я тхыдэм, лIакъуэ куэ­дым зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэм. Ар щытщ, адыгэхэм я мызакъуэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыгум мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ яку дэлъу щы­зэдэпсэу адрей лъэпкъ псоми я зэ­къуэ­тыныгъэм и дамыгъэу. Дэ ди къалэныр а фIыгъуэ мылъытэр тхъумэнырщ, ар къытщIэхъуэ щIэблэхэми зэIэпахы­нырщ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS