05.03.2021, 15:17 - Статья

Гузэвэгъуэ хэхуа цIыхур зэ­хэзыщIыкIын, Iуэхур къыдэзы­Iыгъын ирихьэлIэным мыхьэнэ­шхуэ иIэщ. Псом хуэмыдэу узыншагъэм игъэдзыхэр IэщIагъэлI нэсым и чэзум пэщIэхуэ­ныр куэд и уасэщ. Абы и лъэныкъуэкIэ дэ ди насып къикIащ.

05.03.2021, 15:13 - Статья

Пандемием и лъэхъэнэм ­гугъуехь нэхъыбэ зи пщэ къыдэхуар медицинэм и лэжьакIуэхэрщ. Узыфэ шынагъуэм пэщIэувахэм яхэтащ Налшык къалэ дэт стоматологие поликлиникэ №1-м и дохутыр Яшинэ Эрикэ. Ар щы­лэжьащ республикэм и Сабий клиникэ сымаджэщым узыфэ зэрыцIалэ шынагъуэм щеIэ­зэу щыIэ госпиталым. 

05.03.2021, 15:08 - Статья

Иужьрей илъэсым жылагъуэм медицинэ лэжьа­кIуэхэм хуаIэ щытыкIэм икъукIэ зихъуэжащ. Пандемием дуней псом ягу къигъэкIыжащ дохутыр IэщIагъэм мыхьэнэшхуэ зэ­риIэр. Я щхьэ щы­мыс­хьы­жу икIи узым пимыкIуэту коронавирус шынагъуэм бэнэныгъэ гуащIэ драгъэкIуэкI абыхэм. 

05.03.2021, 14:59 - Статья

2019 гъэм и дыгъэгъазэ мазэм Китайм и Ухань къалэм къыщежьа коронавирус узыфэ шынагъуэм илъэсым щIигъуауэ дуней псор пэщIэтщ. Мы зэманым ирихьэлIэу ар япкърыту Урысейм къыщахутащ цIыху мелуани 4-м щIигъу, абыхэм ящыщу мин 87-м нэблагъэр лIащ.

05.03.2021, 14:40 - Статья

И ныбжькIэ щIалэми, лэжьыгъэ гъуэгуанэшхуэ и щIыбагъ къыдэмылъми, зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкIыу зыкъигъэлъэгъуащ дохутыр ЛIыхъугу Аринэ. Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м коронавирус узыфэ зэрыцIалэм щеIэзэу щыIэ госпиталым, езым и жэрдэмкIэ, мазиплIкIэ щылэжьащ а пщащэр. 

05.03.2021, 14:32 - Статья

СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэ­хэмрэ защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрырщ коронавирусым щеIэзэ япэ госпиталыр къыщызэ­Iуахар. Къапэщылъыр зэрымы­Iуэху тыншыр, я гъащIэмкIи ­шынагъуэншэу зэ­ры­щымытыр къа­гурыIуэми, абы и лэжьакIуэхэр гугъуехьым къыпимыкIуэту узыфэм жылагъуэр зэрыща­хъумэным я зэфIэкIи, я къаруи ­халъхьащ.

05.03.2021, 14:19 - Статья

Илъэс 35-рэ хъуауэ Бахъ­сэн район сымаджэщым и хирургие къудамэм медсестрауэ щыIэ Бакъ Марие и пщIыхьи къыхэхуэртэкъым зэгуэр зыпэрыт IэнатIэр ихъуэжыну. 

05.03.2021, 14:01 - Статья

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зы­хащIэну къыщIэкIынтэкъым, узыфэ зэ­мылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щы­мыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди ­лъахэм. 

Последнее


Зи чэзу зэIущIэр ирегъэкIуэкI

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ мазаем и 25-м республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Абы видеоконференц IэмалкIэ хэтащ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и сенатор Ульбашев Мухьэрбий. 

КIуэкIуэ Казбек IущIащ Къэрал казначействэм и Управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI IутIыж Шумахуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ Къэрал казначействэм и Управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI IутIыж Шумахуэ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм щыIэ щIыналъэ IуэхущIапIэр 2020 гъэм зэрылэжьам ­кърикIуахэм, дызэрыт илъэсым къапэщытхэм.

Промышленностым и лэжьыгъэм кърикIуахэр

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр ­Ахъуэбэч Шамиль икIи тепсэлъыхьащ республикэм и промышленностыр 2020 гъэм зэрылэжьам кърикIуахэм, дяпэкIэ я мурадхэмрэ ахэр зэфIэгъэкIынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэмрэ.

Унагъуэ мелуанитхум я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэн папщIэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мазаем и 24-м хэтащ УФ-м и Къэрал Советым и лэжьакIуэ гупым иригъэкIуэкIа зэIущIэм, Урысей Федерацэм стратегие мыхьэнэ зиIэ унэтIыныгъэхэм зыщегъэужьыным хуэгъэпса, «Ухуэныгъэм, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмрэ къа­лэхэмрэ» проектым теухуауэ щытам.

Хьэ ухъуа?

Налшык и уэрамхэм хьэ хьэулейхэр щыкуэдщ, хуэбгъэфащэ зэрыхъунумкIи, абыхэм иращIэнур ящIэркъым. Нэхъ тэмэму жыпIэнумэ, ящIэр, яфIэлъапIэщ мыхъумэ: щIы кIапэ къахуэухъуреихьауэ, хьэхэмрэ джэдухэмрэ абы игъэзэгъэн хуейщ.

МамырщIэкъу джылахъстэнейхэр

Республикэм футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым зи чэзу джэгугъуэр щызэхэтащ. Абы дызыпэмыплъа гуэри къыщыхъуакъым. 
Зэрихабзэу, «Ав­то­зап­часть»-м аргуэру очкоищ зыIэригъэхьащ. Зеикъуэ и «Шагъдийм» ар зэрелIэ­лIэща щыIэкъым.
Бахъсэндэсхэр жыжьэ ямыутIыпщыну хущIокъу Налшык и «Мурбек»-мрэ Дзэлыкъуэ щIыналъэм щыщ «Малка»-мрэ я футболистхэр. Ахэри джэгу­гъуэ блэкIам щытекIуащ. Абы щыгъуэми Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и командэм ар тынш дыдэу къехъулIами, малкэдэсхэм хуабжьу гугъу зрагъэхьын хуей хъуащ.

ЩIэныгъэмрэ гулъытэмрэ

Америкэм и Штат Зэгуэтхэм щыпсэу адыгэхэм я бжыгъэр цIыху мин 12-м щIи­гъуркъым. Ди лъэпкъэгъухэм нэхъыбэу уащрихьэлIэр Нью-Джерси, Калифорние щIыналъэхэрщ. Зыхэс лъэпкъыбэм сыт щыгъуи къахэщ адыгэхэр дапщэщи щапхъэу къахьу, я цIэр фIыкIэ къраIуэу, пщэрылъ къыщащIыр щыщIэныгъэ имыIэу зэрагъэзащIэм, IэнатIэу зыпэрагъэувэм гу къабзэ-псэ къабзэкIэ зэрыбгъэдэтым, сыт хуэдэ Iуэхури ныкъуэ зэрамыщIым къыхэкIыу пщIэ къыхуащIу мэпсэу. Аме­рикэм ис адыгэхэм къахэкIащ егъэджакIуэхэр, дохутырхэр, къэрал къулыкъущIэхэр, хабзэхъумэхэр, нэгъуэщI куэди.

И цIэр университетым зэрехьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым илъэс  64-рэ ипэкIэ университет къызэ ры­щы­зэIуахар ди республикэм и мыза­къуэу, Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ адрей лъэпкъ автономиехэми щIэ­ныгъэмрэ щэнхабзэмрэ зы­щау­жьынымкIэ мыхьэнэ ин дыдэ зиIэ Iуэху­гъуэт. А зэманым ди къэралым ще­кIуэкIа щIэныгъэ-техникэ революцэм къигъэува къалэнхэм ящыщт лъэпкъ экономикэр зыхуэныкъуэ IэщIагъэлIхэр гъэхьэзырыныр. Ар фIы дыдэу къызыгурыIуэ, гъащIэм и бэуэкIэр псэкIэ зыхэзыщIэ политик Iэзэт КъБКъУ-м и япэ ректору щыта Бэрбэч ХьэтIутIэ МутIэ и ­къуэр. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Мазаем и 25, махуэку

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек IущIащ КIэрэф Мурат

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ Урысейм и Банкым и Къудамэм - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щы­Iэ Лъэпкъ банкым и унафэщI КIэрэф Мурат.
ЗэIущIэр теухуауэ щытащ республикэм щыпсэухэм я мылъкур зэрагъэкIуэнымкIэ яIэ щIэныгъэм хэгъэхъуэным, щIыналъэм мылъкур нэхъыфIу къыщыгъэсэбэпынымкIэ Iэмалхэр нэхъыбэ щIыным, КъБР-м и Правительствэмрэ Урысейм и Банкымрэ 2019 гъэм зэращIылIауэ щыта «гъуэгу картэ» зэгурыIуэныгъэм къыщыгъэлъэгъуа, ахъшэ зэIэпамыхыу пщIэр яту Iуэхур зэ­теухуэным хуэунэтIа къалэнхэр гъэзэ­щIэ­ным ехьэлIа Iуэхухэм.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS