18.02.2020, 12:51 - Статья

Хабзэ зэрыхъуауэ, Мэлба­хъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэкIащ «Искусство дипломатии» зэIущIэр. Ар къызэрагъэпэщащ IуэхущIапIэм щеджэ и пэшым и къудамэм и лэжьакIуэхэм. Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ Гуманитар-техникэ колледжым и кадет корпусым и «Правоохранительная деятельность» IэщIагъэм и студентхэр. 

18.02.2020, 12:47 - Статья

Советыдзэхэр Афганистаным къы­зэ­рырашыжрэ мазаем и 15-м илъэс 31-рэ ирикъуащ. А махуэм ирихьэлIэу республикэм и къалащхьэм, щIыналъэхэм щекIуэкIащ абы теухуа Iуэхухэр. 

18.02.2020, 12:43 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхэквондоистхэм медалищ къыщахьащ олимп лъэхъэнэм ипэ къихуэу Тыркум щекIуэкIа «Turkish Open» рейтинг зэхьэзэхуэм. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм тхэквондомкIэ (WTF) и федерацэм и секретарь нэхъыщхьэ Къан­къул Беслъэн.

18.02.2020, 12:35 - Статья

Мазаем и 4-м «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм мы гъэм и етIуа­нэ зыгъэсэгъуэр Нарт­санэ (Кисловодск) щызэхаублащ.

18.02.2020, 12:30 - Статья

Урысейм и лъэпкъ гвардиеу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и хэщIапIэм ще­кIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ дзэ зэгу­хьэ­ныгъэм гырэ спортымкIэ я чемпионат. Абы хэтащ IэнатIэхэм и кIуэцIкIэ щыIа ­зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэр - КИФЩI-м щыIэ Лъэпкъ гвардием и командэ 16-м я спортсмен 80-м щIигъу. 

18.02.2020, 12:28 - Статья

IуэрыIуатэдж, уэрэджыIакIуэ, композитор Бэрэгъун Владимир и цIэм, хуэфащэ дыдэу, увыпIэ щхьэхуэ щеубыд Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и тхыдэм. Лъэпкъ макъамэ IуэрыIуатэм емызэшыжу зэрыхэлэжьыхьам и фIыгъэкIэ зэхуэ­хьэсыжа, нотэкIэ тха хъуащ адыгэ цIыхубэ уэрэдрэ пшыналъэу куэд дыдэ.

18.02.2020, 12:21 - Статья

Кыщпэк курыт еджапIэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЛIыхъужьхэм я блын» зыфIаща стендыр. Ар трау­хуащ Хэку зауэшхуэм Те­кIуэныгъэ Иныр къызэ­ры­щытхьрэ илъэс 75-рэ зэ­рырикъум.

18.02.2020, 12:16 - Статья

Си анэшхуэ ГуащэцIыкIу Куба къуа­жэм 1885 гъэм къыщалъхуащ, Къа­нэмэтхэ япхъущ, Шалхэ я нысэщ. Къэрэгъэш щыщ Шал Хьисэ 1906 гъэм щхьэгъусэ хуэхъуащ. ЗэгурыIуэ-зэдэ­Iуэжу а тIур илъэс 33-кIэ зэдэпсэуащ. А тIум бынипщI зэдапIащ: щIалэу хы, хъыджэбзу плIы.

Последнее


Утыку йохьэ

Прохладнэ къалэр жыджэру хэтщ 2020 гъэм къриу­быдэу щIыпIэхэм я теплъэр егъэфIэкIуэным теухуа ­проект нэхъыфIхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэм.

Мы махуэхэм

Мазаем и 13, махуэку

ТекIуэныгъэм дыхуэзыша лъэбакъуэ 1418-рэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и дзэ комиссариатым къызэритамкIэ, Уры­сей Федерацэм Зыхъумэжыныгъэм­кIэ и министерствэм зэхилъхьащ «Фэ­еплъым и гъуэгуанэ» проектыр. Ар зыхуэунэтIар зауэм и лъэхъэнэм фронтым Iута псоми ятеухуа хъыбархэмрэ сурэтхэмрэ зэхуэхьэсынырщ.
Дэтхэнэ зыми щыгъуазэ зызыхуи­щIыфыну хъыбархэр зэхуэхьэсыныр ­Зы­хъумэжыныгъэмкIэ министерствэм еунэтI. Лэжьыгъэхэр къэрал псом щокIуэкI, архивхэм хэт тхыгъэхэмрэ документхэмрэ электрон Iэмэпсымэхэм иралъ­хьэн папщIэ бжыгъэ зэхэлъыкIэхэм ­хуагъакIуэ, псори Москва дэт лабораторэ щхьэхуэм зэхуехьэсыж.

Iуащхьэмахуэ лъапэ ящыщщ щIымахуэ лъэхъэнэм зыгъэпсэхугъуэ махуэхэр нэхъ тэмэму къызэзыгъэпэщ курортищым

ТурСтат турист порталым къытридзащ щIымахуэ лъэхъэнэм зыгъэпсэхугъуэ махуэхэмрэ махуэш­хуэхэмрэ тэмэму къы­зэ­зыгъэпэщ IуэхущIапIэхэм я рейтингыр.
Абы ипкъ иткIэ япэ увыпIищыр яубыдащ Сочэ щыIэ Розэ Хутор, Къэбэрдей-Балъкъэрым хиубыдэ Iуащхьэмахуэ лъапэр, Москва областым и Дмитровскэ ­районым и курортхэм.

Урысей Федерацэм и Кубокым щIэбэнхэр

Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэфIэкIащ бгы-лыжэ спортымкIэ Урысей Федерацэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэ­хьэзэхуэм и еплIанэ, етхуанэ Iыхьэхэр. Абы хэтыну Терскол къыщызэхуэсат къэ­ралым и щIыналъэ 14-м къикIа спорт­смен 74-рэ. 
Москва, Санкт-Петербург къалэхэм, ­Ленинград, Москва, Киров, Мурманск, Красноярск, Кемеровэ, Челябинск областхэм, Краснодар, Камчатскэ, Алтай крайхэм, Сахалиным, Тэтэрстан республикэм къикIахэр мазаем и 6-м щыщIэ­дзауэ махуищкIэ Урысей Федерацэм и ­Кубокым и еплIанэ, етхуанэ Iыхьэхэм щызэныкъуэкъуащ. 

Къэпщытэныгъэхэм къахохъуэ

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къигъэлъэгъуащ ФIэ­кIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэм и мылъкукIэ 2020 гъэм цIыхухэм ирагъэ­щIыфыну уасэшхуэ зыхуэзэ медицинэ къэпщытэныгъэхэр. Абы хохьэ КТ-р, МРТ-р, УЗИ лIэужьыгъуэ зэхуэмыдэхэр, узыфэ щхьэхуэхэм епха лабораторэ къэхутэныгъэхэр. Псори зэхэту Iуэхум текIуэдэнущ сом мини 189-рэ. 
Программэр ягъэзэщIэнущ узыр къы­зэрахутэ иджырей IэмэпсымэхэмкIэ къы­зэгъэпэщауэ лажьэ къэрал, уней медицинэ IуэхущIапIэхэм.

Къалащхьэм щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ и советым и зи чэзу сессие екIуэкIащ

Абы щытепсэлъыхьащ Налшык къалэ округым и щIыналъэ администрацэм и зэхэлъыкIэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм. Къащта уна­фэм ипкъ иткIэ, муниципалитетым мыпхуэдэ IэнатIэхэр къыщызэрагъэ­пэщ:
Капитальнэ ухуэныгъэмкIэ управленэ. Абы и къалэнхэм хеубыдэ социальнэ, щэнхабзэ мыхьэнэ зиIэ Iуэху­щIапIэхэр къэгъэ­щIэ­рэщIэжыныр, капитальнэу зэгъэпэщыжыныр. Ап­хуэ­дэу мы управленэм жэуап ихьынущ социальнэ псэу­пIэхэр къэщэхунымкIэ, щIы­нымкIэ.

Бын зыгъуэта анэхэм ахъшэкIэ зэрадэIэпыкъум теухуа зэхъуэкIыныгъэхэр «Урысей зэкъуэтым» Къэрал Думэм къыщыхелъхьэ

ЗэхъуэкIыныгъэхэр ягъэхьэзыращ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзам къыщыгъэува къалэнхэм япкъ иткIэ. Япэ дыдэу къэгъэлъэгъуапхъэщ партым игъэхьэзыра зэхъуэкIыныгъэхэм япкъ иткIэ бын зыгъуэта анэхэм ахъшэкIэ ядэIэпыкъуным ­теухуа программэр зэрагъэзэщIэну пIалъэм 2026 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м нэсыху зэригъэIэпхъуэр.

ЕтIуанэ зыгъэсэгъуэр йокIуэкI

ЩIышылэм и 31-м Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ»-м зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ дригъэкIуэкIыу япэ зыгъэсэгъуэр кърихьэлIа иужькIэ, махуищ-плIыкIэ зигъэпсэхури, «Спартак-Налшыкыр» Нартсанэ (Кисловодск) кIуащ. 
Ди щIалэхэм етIуанэ зыгъэсэгъуэр тхьэмахуитIкIэ ирахьэкIынущ. «Спартак-Налшыкым» иджыри къэс ­хэтахэм ядэщIыгъуу абы здашащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол школхэм я гъэсэн щIалэщIэ зыбжанэ. Дэтхэнэми Iэмал хъарзынэ игъуэтащ ди командэм и тренерхэм гу зылъригъэтэну.

АвтомашинэщIэхэр къаIэрохьэ

КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэм автомаши­нэщIэ 28-рэ къаIэрыхьащ. Абыхэм я IункIыбзэхэр полицейхэм яритащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Павлов Василий. 
Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ­щы­Iэм къигъэсэбэпыну ав­то­машинэщIэ 28-р иратащ. ­Ахэр хуагуэшащ КъБР-м щыIэ ­МВД-м, Урысей МВД-м республикэм щиIэ щIыналъэ IэнатIэ зэмылIэу­жьы­гъуэхэм я лэжьакIуэхэм. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS