01.12.2020, 11:08 - Статья

Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Свой стиль» выставкэр. 
Гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ музейм и щхьэгъубжэхэм къыIуагъэува а лэжьыгъэхэм еплъыну. Апхуэдэу щIащIэр коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн ­папщIэщ. 

01.12.2020, 11:02 - Статья

ЩIэблэм щIэныгъэ зэрыбгъэдалъ­хьэм къыдэкIуэу, егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилажьэхэм я нэхъыбапIэм яху­зэфIокI сабийр къыпэщылъ бэлигъ ­гъащIэми тэмэму хуэзыгъэхьэзырыф, гъуэгу пэж тезыгъэувэф. Апхуэдэ егъэджакIуэхэращ пщIэи нэмыси зыхуэфащэр.

01.12.2020, 10:50 - Статья

Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» ­медалыр - зыхуагъэфэщахэм еты­жы­ным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.
Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Ислъэмей къуажэм щыщ, сабиитхум я анэ Пыхъ Анетэ Хьэбас и пхъум.

30.11.2020, 11:48 - Статья

Иджыблагъэ адыгэ лъэпкъым хэщIыныгъэ игъуэтащ - и ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, адыгэлI щыпкъэ, нэхъыжьыфI Ахъсор Хьэлым Хьэмыщэ и къуэр.

30.11.2020, 11:34 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгу-плъыр IэнатIэм пэрыт щIалэхэм мафIэ зыщIэнэнкIэ хъуну псэупIэм къыщIашащ сабиищ зыщIэс уна­гъуэр. 

30.11.2020, 11:31 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и муници­пальнэ щIыналъэхэмрэ къалэ округ­хэмрэ Анэм и махуэм и пэ къихуэу щы­зэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» медалыр - ты­ным теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр. Дамыгъэ лъапIэр мы гъэм хуагъэфэщащ сабиитху, нэхъыбэ зыпI адэ-анэ 19-м.

30.11.2020, 11:08 - Статья

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэ­гъуэм и 26-м яхуэзащ школакIуэхэм я «Зыгъэпсэхугъуэ ин» Урысейпсо зэхьэ­зэхуэм щытекIуахэм, кIэух Iыхьэм нэсахэм, апхуэдэуи абыхэм я гъэсакIуэхэм. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ А. Къ.

26.11.2020, 12:14 - Статья

Владикавказ къалэм иджыблагъэ ще­кIуэкIащ ныбжьыщIэхэм мас-рестлингымкIэ я урысейпсо зэ­хьэзэхуэ. Къэ­бэрдей-Ба­лъкъэрым и щIыхьыр абы щахъумащ цIыхуитхум.
Урысей Федерацэм и щIыналъэ пщыкIу­хым икIа спортсмени 100-м нэб­лагъэ щызэхуэсат Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм. Абыхэм къахэжа­ныкIащ ди республикэм икIахэри, япэ дыдэу къэралпсо утыку ихьауэ арами. 

Последнее


Урысей Федерацэ псом щызэбгрокI

Къэбэрдей-Балъкъэрым и усакIуэ пажэхэм ящыщ КIуащ БетIал къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу мы махуэхэм. Абы иращIэкI гуфIэгъуэ Iуэхухэм ящыщ зыуэ дунейм къытехьащ усакIуэм и сурэт зытет пощт карточкэ. 

Зыужьыныгъэ дгъуэтын папщIэ

2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 22-м, адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, зэдзэкIакIуэ, щIэныгъэлI КIуащ БетIал къызэралъхурэ илъэсищэ щрикъу махуэм, абы и сыным деж щызэхуэсат и творчествэр фIыуэ зылъагъухэр, ар зыцIыхуу щытахэр, и къуажэгъухэр, и унэкъуэщхэр.
ПэкIур къызэIуихащ КъБР-м и Тха­кIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, тхыдэтх Котляров Виктор:

Щэнхабзэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ щытщIэн хуейр мащIэкъым

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм щытеп­сэлъыхьащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ щэнхабзэмрэ зэрызрагъэужь технологиехэр зыхуэдэмрэ абы ехьэ­лIауэ щыIэ гугъуехь­хэмрэ. 

КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iуащхьэмахуэ щIыналъэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ

КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 21-м лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iуащхьэмахуэ щIыналъэм.
Республикэм и Iэтащхьэр япэщIыкIэ кIуащ Гундэлэн къуажэм. КIуэкIуэ Казбек зригъэлъэгъуащ Хьэ­­мащэ хъупIэм и уэрамкIэ зэджэм и гъуэгур зыхуэдэр. Мыбы унагъуи 120-рэ тесщ икIи къуажэм и еджапIэхэм ящыщ зыр тетщ. Гъуэгур икъукIэ зэхикъутат псыдзэ къехам. «Мыхьэнэшхуэ зиIэ ухуэныгъэхэмрэ мэкъу­мэ­ш­хэкIхэр къыщалэжь IуэхущIапIэхэмрэ я екIуэлIапIэхэр» программэм хыхьэу зэрагъэпэщыжащ гъуэгум щыщу метр 650-рэ зи кIы­хьагъ Iыхьэр.

Дуней псом щыцIэрыIуэ Делон Ален

Дуней псом щыцIэрыIуэ, Берлин кино­фестивалым илъэсым и актёр нэхъыфIу къыщалъыта икIи «Сезар», «Давид ди Донателло» саугъэтхэр зыхуа­гъэфэща, франджы театрымрэ киномрэ я актёр, продюсер икIи сценарист Делон Ален щэкIуэгъуэм и 8-м илъэс 85-рэ ири­къуащ. 
Делон Ален Франджым и Бур-ла-Рен къалэм къыщалъхуащ. Абы и адэм кинотеатр иIэт, и анэр фармацевтт. Курыт школым ар мызэ-мытIэу къыщIадзыжат, зэрыкъуейщIеймрэ зэремыджэфымрэ къы­хэкIыу. Дзэм къулыкъу щищIэу ­къигъэзэжа нэужь, и хьэл-щэным зихъуэжащ, жэуаплыныгъэ хэлъу, и зэманымрэ къарумрэ зэпилъыту хъуащ. 

Лъэпкъым и лъыр кIуэдыркъым

Сэралъп Лалинэ и ныбжьыр илъэс 21-рэ хъууэ аращ, ауэ ехъулIэныгъэш­хуэхэр иIэщ. Лалинэ щысабийм дэрбзэр IэщIагъэр зы хьэлэмэт Iуэхугъуэ гуэ­ру и нэгу къыщIигъэхьэрт, езыми абы хэлъхьэныгъэ хуищIыну щIэхъуэпсырт.
Апхуэдэ IэщIагъэ зригъэгъуэтыныр абы къы­щIе­хъулIар, и гурыхуагъэм ­къи­­щынэмыщIа, и анэ Мадини (модельер цIэрыIуэр) а Iуэхум зэрыхэтыр арауэ къэплъытэ хъуну къыщIэ­кIынщ. Махуэ къэс щэкI зэ­мылIэужьыгъуэхэр къы­зэ­ры­хахыр, IэдакъэщIэкIхэр зэрагъэхьэзырыр и нэгу зэ­рыщIэкIарщ нэхъыбэу зи ­гугъу тщIыр.

Гузэгъэгъуэ къозыт

КъБР-м Къалэн куэд щагъэзащIэ и центрым щIалэгъуалэ зэчиифIэхэр щолажьэ. Абыхэм ящыщщ IуэхущIапIэм и Iуэхутхьэбзэхэр цIыхухэм телефонкIэ щыхуащIэ секторым и лэжьакIуэ Серкэ Дианэ.
Мы гъэм коронавирусым зиубгъун зэрыщIидзэрэ зи Iуэхур нэхъ гугъу хъуахэм а IэнатIэр ящыщщ, сыту жыпIэмэ IэщIагъэлIхэм я нэхъыбэм я лэжьыгъэр цIыху­хэм япэIэщIэу къызэрагъэпэщын хуей хъуащ. Къэбгъэлъагъуэмэ, зы махуэм ­къриубыдэу IуэхущIапIэм цIыху миным нэблагъэ телефонкIэ щыпсалъэ къэ­хъуащ.

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 21, щэбэт

Шылэм дыщэпскIэ хэдыкIауэ

Азербайджаным щыщ сурэтыщI Мамедзаде Тунзалэ и IэдакъэщIэкI телъыджэм муслъымэн дунейр ­итхьэкъуащ. Бзылъхугъэм шылэ хъа­рым дыщэпскIэ къурIэныр зэ­ры­щыту хидыкIащ. 
Абы шылэу метр 50, дыщэ, дыжьын лэчу литрррэ ныкъуэрэ ихьащ. Тунзалэ а гукъэкI дахэр къы­щыхуэкIуар Истамбыл дэт Мармарэ Университетым тхыдэмрэ гъуазджэхэмкIэ я доктор щыхъуарщ. И интервьюхэм ящыщ зым абы щыжеIэ диссертацэр итхыху иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм КъурIэныр шылэм нэхъапэкIэ зыми къызэрыхимы­щIы­кIар къыщищIэу, абы зэрытегушхуар. 

Сыхэт сэ? Уи гум щыщ зы Iыхьэщ…

Налшык къалэ дэт, Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм адыгэ усакIуэшхуэ КIуащ БетIал къызэралъхурэ илъэсищэ щрикъум ирихьэлIэу къыщыдэкIащ ап­хуэдэ фIэщыгъэ зиIэ тхылъ. Абы ихуащ усакIуэм теухуа гукъэ­кIыж­хэр, Лиснянская Иннэ зэридзэкIауэ КIуащым пасэу и Iэдакъэ къыщIэкIа усэхэр. Тхылъым ибгъуэтэнущ иджы­ри къыздэсым зыщIыпIи къы­темыхуа сурэтхэри.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS