17.06.2019, 12:18 - Статья

 Илъэс 20 ипэкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым къыхилъхьауэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм 2019 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэ­гъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм хыхьэ Александровскэ станицэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм.

17.06.2019, 11:53 - Статья

 Ди лъахэгъухэу Беслъэней Нурмухьэмэдрэ Мырзэкъан Азэмэтрэ еплIанэу дунейпсо чемпион щы­хъуащ IэпщэрызауэмкIэ иджыблагъэ Санкт-Петербург щекIуэкIа ­зэ­хьэзэхуэ иным.

17.06.2019, 11:40 - Статья

 Урысейм и махуэр Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм мэкъуауэ­гъуэм и 12-м Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Республикэ унафэщIхэмрэ щэн­хабзэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ, налшыкдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ, ныбжьыщIэхэр щы­зэхуэсат Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрыри­къуам и щIыхькIэ щыIэ утыкум. 

17.06.2019, 11:16 - Статья

 Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ дыгъуасэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ дэтхэнэ зы адыгэри дызэрыгушхуэ тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхьужь цIэ лъапIэр къызэрыхуагъэфэщар.

17.06.2019, 11:14 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий махуэку кIуам Правитель­ствэм хэтхэм зи чэзу зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. 
 КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Лисун Еленэ къызэхуэсахэм яжриIащ 2020 - 2021 гъэхэм ятещIыхьа республикэ бюджетымрэ Казначействэм мылъкур зэрыригъакIуэм епха жыпхъэмрэ теухуа проектым. 

17.06.2019, 11:11 - Статья

 Урысейм и махуэр щагъэлъапIэм къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэр - паспортыр - республикэм и еджакIуэ 21-м яритащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

13.06.2019, 12:13 - Статья

Тыншыну къигъэщIа цIыхутэкъым

13.06.2019, 12:08 - Статья

 Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъа­мэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м щIигъу итхащ.
 Балэ Мухьэдин Кэнжэ къуа­жэм къыщалъхуащ. Пшынэ еуэ и анэрщ щIалэ цIыкIум макъамэр фIыуэ езыгъэлъэгъуар, абы дезыгъэхьэхар. Мухьэдин языны­къуэхэм деж и анэм и пшынэр ­къищтэурэ, зэхиха макъамэхэр къригъэкIырт.

Последнее


Зи псалъэр дахэ, зи гупсысэр куу

 Лейлэ къыщалъхуари, къыщыхъуари, школыр къыщиухари Шэрджэсым щыIэ ПсэукIэ Дахэ къуажэрщ, и ­лъапсэу, и хэкуу къилъытэри а къуажэрщ. Хьэл-щэнрэ адыгэ хабзэу и анэм къыхилъхьахэр къыхэнащ. ЖыпIэнурамэ, мы цIыхубзым и гъащIэр къанэ щымыIэу гъуэ­гуанэхэм щрихьэкIыу къекIуэкIащ - конференц, диссертацэ IуэхухэмкIэ нобэ Москва щыIэмэ, пщэдей Баку, Мэхъэч­къалэ, Тбилиси е Алма-Ата къыщыщIидзу, къэралпсо е дунейпсо форумхэм щылажьэу, и щхьэ Iуэху кърихуэкIыжыну ­хущIэмыхьэу.

УщиякIуэ телъыджэ, егъэджакIуэ

 Адыгэ лъэпкъым и япэ бзылъхугъэ еджагъэшхуэ, лъэпкъ литературэмрэ абы ехьэлIа къэхутэныгъэхэмрэ егъэ­­кIуэкIыным хуэлажьэ, щIэныгъэ­хэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и вице-президент Бэчыжь Лейлэ къы­зыхэкIа лъэпкъым бгъэдэлъ хъугъуэ­фIыгъуэм хуищIа хэлъхьэныгъэр къыпхуэмылъытэным хуэдизщ. 

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 8, щэбэт

НэщIикIыж хьид махуэшхуэр цIыху минихым щIигъум щызэдагъэлъэпIащ Бахъсэн щIыналъэм

 Ислъэмей къуажэми Бахъсэн ­район псоми НэщIикIыж хьидыр иджы хуэдэу цIыху куэд кърихьэлIэу япэ дыдэу щагъэлъэпIауэ аращ - гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм кърихьэлIащ щIыналъэм щыпсэу минихым ­щIигъу.

Унагъуэ нэхъыфIхэр яIэт

 «Илъэсым и унагъуэ нэхъыфI- 2019» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр иджыблагъэ зэ­фIэ­кIащ. Абы кърикIуахэм иджыб­лагъэ щыхэплъэжащ КъБР-м Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу за­щIэгъэкъуэнымкIэ и министерст­вэм къепхауэ лажьэ «Лэгъупыкъу» социально-реабилитацэ центрым. Бахъсэн щIыналъэм и админист­рацэм и пресс-IэнатIэм и унафэщI Чылар Аринэ хъыбар къызэры­дигъэщIамкIэ, зэпеуэм къыхэжа­ныкIахэм яхэхуащ а районым щыщ унагъуитI: БатIитIэхэрэ Гъутхэрэ.

НэхъыжьыфIхэм я щапхъэм дытету

 Ди лъэпкъыбзэмкIэ республикэм къыщыдэкI газет закъуэр фIыуэ зы­лъагъухэм, зи щIэщыгъуэу сыт щыгъуи еджэхэм сащыщщ сэ. Абы и къыдэкIыгъуэхэр нэхъ мащIэ зэрыхъуами дигъэпIейтеяти, Тхьэм и фIыщIэкIэ электрон номерхэр къыхэхъуэжащ. Газетым сыт щыгъуи идогъуатэ ди щIыналъэм, къэралым, хамэ щIыпIэхэм къыщыхъу-къыщыщIэхэм ятеухуа хъыбархэр.

ЩIыналъэм шэщIауэ зиужьын папщIэ

 УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэ­тынымкIэ и министрым и къуэдзэ Ни­колаев Андрей мэкъуауэгъуэм и 6-м ди республикэм и къалащхьэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ хэгъэгухэм егъэджэныгъэм и IэнатIэм зыщегъэужьыным егъэ­щIылIа Iуэхухэм.

Къэбэрдей-Балъкъэрым лыжэкIэ къыщажыхь и курортхэм уэс IэрыщI зыгъэхьэзыр Iэмэпсымэхэр щагъэунэхунущ

Лыжэ къежэхыпIэхэм уэс IэрыщIхэр тезылъхьэ Iэ­мэпсымэу Италием и «Техноальпин» фирмэм къыщIигъэкIхэр щагъэунэхуу щIадзэнущ «Iуащхьэмахуэ» курортым. Петербург щекIуэкIа экономикэ зэхуэсышхуэм ­хиубыдэу апхуэдэ зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэмрэ ищхьэкIэ къыщыгъэлъэгъуа компаниемрэ.
Меморандумым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, компанием къригъэшэнущ ди курортхэм нэхъ къыщезэгъыну тех­никэщIэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Социальнэ лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэшхуэмкIэ си гуапэу сынывохъухъу!

ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуа законодательствэр дауэ зэрагъэзащIэр?

 КъБР-м законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэм щыхэплъащ Iуэху зэмылIэужьыгъуэу 50-м щIигъум. Комитетхэм хухах зэманым хиубыдэу депутатхэр тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм и хьэ­рычэт IэнатIэм пыщIа уголовнэ Iуэхухэр щызэхагъэкIкIэ законым къигъэувхэр зэрагъэ­защIэм. Абы теухуа доклад ищIащ КъБР-м и прокуратурэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм, наркотикхэм япэщIэ­тынымкIэ IэнатIэм, суд прис­тавхэм ирагъэкIуэкI уголовно-процессуальнэ лэжьыгъэм кIэлъыплъынымкIэ и къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ НэгъэцIу Заур.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS