14.02.2019, 12:43 - Статья

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ ментальнэ есэпымкIэ IV Урысейпсо зэпеуэр - UCMAS жыхуиIэр. 

14.02.2019, 12:27 - Статья

 Журналист, тхакIуэ, тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм жыджэру щылажьэ Котляровэ Марие зымыцIыху ди республикэми абы и гъунэгъу щIыналъэхэми ису къыщIэкIынкъым. Зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ищIэ лэ­жьыгъэхэмрэ гъащIэ псо къызэщIаубыдэ, и къэ­ху­тэныгъэхэмкIэ, и хэкум хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ гъэнщIауэ. Аращ абы и лэжьыгъэ псоми лъабжьэ яхуэхъужыр. 

14.02.2019, 12:21 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэм и ­нэхъ щIыпIэ къулейхэм, дахэхэм хохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Гъунап­къэн­шэщ, къыпхуэмы­Iуэ­тэным хуэдэуи дахащэщ ди республикэм и щIы­уэпсыр: «Джэдмышх», «Шэджэм» псыкъелъэ­хэр, зыми емыщхь ди  Гуэл ЩхъуантIэхэр, Аушы­джэр къыщыщIэж псы хуа­бэхэр, псори дызэрыгушхуэ ди Iуащхьэмахуэ бгы лъагэр, нэгъуэщI­хэри.

14.02.2019, 11:52 - Статья

 «ЦIыхуфIыр псоми къахыбоцIыхукI. Ар сыт и лъэныкъуэкIи  щапхъэщ икIи пщIэ зиIэщ. Кхъу­хьым къулыкъу щищIэн щы­щIидза япэ махуэм щегъэжьауэ, Хьэмид дзэ техникэм егугъуу зыщигъэ­гъуэзащ. Къапщтэмэ, ар ныбжьэгъу пэжу, IэщIагъэлI Iэзэу къы­щIэкIащ, и щхьэми и къаруми щымысхьыжу, ерыщу. Уеблэмэ щIалэр хагъэхьащ «Александр Невский» крейсерым и комсомол гупым и комитетым.

14.02.2019, 11:43 - Статья

 Къармэхьэблэ къуажэм вэсэмахуэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А жылэм дэт курыт школ №1-м къыщызэIуахащ усакIуэм и фэеплъ пхъэбгъу.

14.02.2019, 11:35 - Статья

 Урысейм и Олимп комитетым и жэрдэмкIэ мазаем и 10-м къэралым щагъэлъэпIащ ЩIымахуэ спорт лIэужьы­гъуэхэм я махуэр. Ар теухуауэ щытащ ­Сочэ къалэм ХХII ЩIымахуэ Олимп ­джэгухэр, ХI Паралимп щIымахуэ джэгу­хэр зэрыщрагъэкIуэкIрэ илъэситху зэры­рикъум.

14.02.2019, 11:27 - Статья

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр хэтынущ мазаем и 14 - 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

12.02.2019, 15:32 - Статья

 Котляровхэ Викторрэ ­Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Хаджи-Муса Мидов: Публитистика. Дневники. Письма» фIэ­щыгъэм щIэт тхылъ гъэ­щIэгъуэныр.

Последнее


КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ Ростех къэрал корпорацэм и «Росэлектроника» холдингым и унафэщIхэм

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ яхуэзащ Ростех къэрал корпорацэм и «Росэлектроника» акционер зэгухьэныгъэм и генеральнэ директорым и къуэдзэхэу Беккиев Азрэтрэ Жидков ­Олегрэ.

НыбжьыщIэхэр Iейм щахъумэ

 КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Диагностикэ центрым и дохутыр-наркологхэм Налшык къалэ дэт лицей №2-м «Хьэуэ» жыIэф!» фIэщыгъэм щIэту гъэсэныгъэ-ущииныгъэ зэIущIэ щрагъэкIуэкIащ.

КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Iэтащхьэм и деж Инвестицэхэмрэ хьэрычэт IуэхумкIэ щыIэ советым и зэIущIэ иригъэкIуэкIащ

 Советым и зэIущIэм хэтащ республикэм и къалэ ок­ругхэмрэ муниципальнэ районхэмрэ я щIыналъэ ад­министрацэхэм я Iэтащхьэхэр, хьэрычэт IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэр.

«Шагъдийр» къызэтезыгъэувыIэфын щыIэу пIэрэ?

 Зеикъуэ и «Шагъдийм» мы гъэр къызэрихьэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым зыри къы­щыпэлъэщыркъым. Иужь джэгугъуихым ар тхуэнейрэ и хьэрхуэ­рэгъухэм щефIэкIащ, зэм зэрыщытегъэкIуакъым. 
 Зи гугъу тщIы лъэхъэ­нэм «Шагъдийм» ефIэкI бжыгъэхэр къэзыгъэлъэ­гъуэ­фар зэхьэзэхуэм па­шэ­ныгъэр быдэу щы­зыIыгъ Бахъсэн и «Ав­то­запчасть»-м и закъуэщ. Ар мы гъэм зыдэджэгуа псоми ятекIуащ. 

«Дыгъэеджэхэр» нэхъыфIу къалъытэ

 ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ хасэм иригъэкIуэкI джэгурэш-нэгузыужь зэпеуэм и къыкIэлъыкIуэ зэхыхьэр Налшык къалэ дэт къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щы­зэхэтащ. НыбжьыщIэхэр дэзыхьэх джэгукIэр къэгъэсэбэпауэ я бзэм зегъэужьыныр, гъащIэм щекIуэкI Iуэхугъуэхэм хуэнабдзэгубдзаплъэу къэгъэтэджыныр, лъэпкъым къыдекIуэкI гушыIэ дахэмрэ щIэнэкIалъэмрэ утыкум щагъэлъэгъуэфу егъэ­сэныр зи мурад нэхъыщхьэу щыт зэпеуэм темэ хуэхъуар «Къуажэ хъыбархэр» жыхуи­Iэрат. 

Зыми емыщхь

 Ломоносовым и цIэр зезыхьэ Москва къэрал университетыр япэу къэзыуха адыгэ щIалэр Къуэдзо­къуэ Лэкъумэнщ. ИужькIэ абы нэхъыфI дыдэу ­щеджахэм ящыщщ Мэлбахъуэ Тимборэ и къуэ ­Елбэрд. Хуабжьу щIэныгъэшхуэ бгъэдэлъу Москва кIуат ар, адэкIи еджэным хуэнэпсейуэ къалащхьэм ­нэ­хъри щыхигъэхъуат.

Лъэпкъыр зыхуэныкъуэ тхылъ

 Литературэ щIалэхэм я деж роман нэгъэса къыщагъэщIрэ, абы и увыпIэ ­игъуэтыжмэ, а лъэпкъым и литературэр зэфIэувауэ къалъытэ. Ар захуагъэуи къыщIэкIынущ. Апхуэдэу щытмэ, дэ ди фIэщу къэтлъытэ хъунущ Къэбэрдей-­Балъкъэр литературэр балигъыпIэ иувауэ - ди тхакIуэхэм романыфI куэд дунейм къытрагъэхьащ. УщымыгуфIыкIынкIэ Iэмал иIэкъым абы, нэхъыщхьэращи, - лъэпкъ литературэм зеужь, кIуэтэху йофIакIуэ, тхыдэм, цIыхубэ гъащIэм, ­гугъуехькIэ псыхьа лъэпкъым и къэ­мылэнджагъэм и гъуджэ пэж мэхъу.

ТхакIуэ цIэрыIуэ, журналист Iэзэ Мэлбахъуэ Елбэрд. ЩимыгъэтIылъам щылъыхъуэртэкъым

 Мазаем и 4-м 1939 гъэм къалъхуащ адыгэ лъэпкъым, литературэм я тхыдэм зи цIэр хэмыгъуэщэжыну хэзытха Мэлбахъуэ Елбэрд Тимборэ и къуэр. Абы и IэдакъэщIэкI тхыгъэхэу «Iуащхьэмахуэ кIуэ гъуэгур шынагъуэт», «Щумыгъэпщ­кIуам щылъы­хъуэ», «ЩакIуэхьэм и гукъэ­кIыжхэр», нэ­гъуэщIхэри ди литературэм и фIыпIэм хабжэ. Партым и Къэбэрдей-­Балъкъэр обкомым и унафэщI Мэлбахъуэ Тимборэ и къуэ Елбэрд и гъащIэр тыншауэ, гугъуехьыншэу къызыщыхъу щыIами, щоуэ.

ДыщэкI Эртан аргуэру хахыж

 Тхьэмахуэ кIуам Бремен къалэм (Германие) щекIуэкIащ Европэм щы­псэу адыгэхэм я Щэнхабзэ федерацэм и зи чэзу зэхыхьэшхуэр. Абы хэтащ федерацэм и Хасэ къудами 10-м я уна­фэщIхэмрэ лIыкIуэхэм­рэ. 
 Хасэхэм къабгъэдэкI лIыкIуэ 20-м нэмыщI, цIыхуи 100-м щIигъу щы­зэхуэса зэIущIэм Щэнхабзэ федерацэм и тхьэмадэ ДыщэкI Эртан щытепсэ­лъыхьащ илъэситIым ­къриубыдэу ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм, нэмыцэхэм яхэс адыгэхэм я гугъуехьхэм, хэхэсхэм я бзэмрэ щэнхабзэмрэ хъума зэрыхъуну щIыкIэм. 

Нобэми тщыгъупщэркъым

 Нартан (Къылышбийхьэблэ) ­къуажэм цIыху щэджащэу куэд къыдэкIащ. Абыхэм дэ дрогушхуэ, тхыгъэ щхьэхуэ зыхуэмыфащи яхэткъым. Дэтхэнэ зы жылэм и дежкIи щIыхьышхуэкъэ ПащIэ Бэчмырзэрэ ТIыхъужь Алийрэ хуэдэ къыдэкIыну?! Ап­хуэдэ нэхъыжьхэм ядэплъейуэрэ, къыдэкIуэтей щIэблэр къэралыр зэрыгушхуэ мэхъу. Апхуэдэ щапхъэ дахэхэм къыщIэтэджащ зи гугъу фхуэтщIыну Бекъан Чыланий Машэ и къуэр.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS