09.12.2019, 11:33 - Статья

ЩыIэщ цIыху, ар нэгъуэщIхэм къеб­гъэцIыхун щхьэкIэ псалъэ лей ущыхуэмыныкъуэ. Апхуэдэр цIэ­рыIуэ мэхъу езым игъэлъэгъуа щапхъэкIэ, и IуэхущIафэ дахэкIэ, и дуней тетыкIэ екIукIэ. 

09.12.2019, 11:26 - Статья

Апхуэдэ фIэщыгъэ иIащ Шэджэм къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щекIуэкIа, КIыщ Му­хьэдин и щIыхькIэ къызэрагъэпэща хэгъэгу фестиваль-конкурсыр зэ­рызэхуащIыж концертым. Къы­зэхуэсахэр япэщIыкIэ ирагъэплъащ «Си лэжьыгъэр. КIыщ Мухьэдин» документальнэ фильм кIэ­щIым. ИужькIэ абыхэм Iэмал яIащ сурэтыщI гъуэзэджэм и Iэдакъэ­щIэкIхэр видеокIэ зрагъэлъагъуну.

09.12.2019, 11:06 - Статья

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Иджырей Урысейм ислъам щэнхабзэр зэрыщызекIуэр: и щытыкIэмрэ зиужьы­нымкIэ щыIэ Iэмалхэмрэ» къэралзэхуаку щIэныгъэ-практикэ конференц. 

09.12.2019, 11:04 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и Уна­фэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ я зэIущIэ   иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъур къэпщытэным теухуауэ.

05.12.2019, 14:01 - Статья

Мэзкуу къалэм ще­кIуэ­кIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатрэ зэ­хьэзэхуэрэ. Лъэпкъ спортым и зыужьыныгъэм и дежкIэ ар Iуэхугъуэшхуэщ. Зэхыхьэм хэтащ къэрал 30-м къикIа спортсмен 1500-м нэб­лагъэ. 
Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм щызэуащ ­КъБР-м щыщ спортсмен 18 икIи ди къэралым медаль зэмылIэужьыгъуи 7 къыхуахьащ. 

05.12.2019, 13:59 - Статья

ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 3 - 5-нэ классхэм щIэс еджа­кIуэ цIыкIухэм папщIэ къызэригъэпэщ «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» зэпеуэр мы махуэхэм екIуэкIащ. 

05.12.2019, 12:35 - Статья

«Нартхэм я фIыгъуэ­р» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фес­тиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ. 

05.12.2019, 12:31 - Статья

Куэдым фIыкIэ къацIыхуа бгы­рыкIуэ Iэзэ Шыбзыхъуэ Казбек щэкIуэгъуэ мазэм Европэм щынэхъ лъагэ дыдэу къалъытэ Iуащхьэмахуэ аргуэру дэкIащ. 

Последнее


Мутко Виталийрэ Чеботарёв Сергейрэ щыгъуазэ защIащ социальнэ мыхьэнэ хэха зиIэ проектхэр КъБР-м зэрыщагъэзащIэм

Лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ­щы­щыIам Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Мутко Сергей УФ-м ­Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей ­щIыгъуу еплъащ социальнэ мыхьэнэ хэха зиIэ проектхэр рес­публикэм зэрыщагъэзащIэм.
КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий ящIыгъуу Мутко Виталийрэ Чеботарёв Сергейрэ Налшык и Александровкэ хьэблэм щащI зыгъэпсэхупIэм еплъащ. А лэжьыгъэр ирагъэкIуэкI «Къалэр зэIузэпэщ щIыныр» щIыналъэ проектым хиубыдэу.

Лъэпкъхэр хъумэным, зегъэужьыным теухуауэ зочэнджэщ

Ди газетым зэрытетащи, Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Налшык къалэ щригъэкIуэкIащ УФ-м и Президентым деж Лъэпкъ зэхущытыкIэ­хэмкIэ щыIэ советым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр. Абы щыхэплъащ Урысей ­Федерацэм и къэрал лъэпкъ политикэм къигъэув къалэнхэмрэ Iуэхухэмрэ гъэзэщIа зэрыхъум. 
ЗэIущIэм хэтащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Матовников Александр, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек сымэ. 

Кос Юрий теухуауэ

Котляровхэ Вик­торрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджы дыдэ къы­щы­дэкIащ «Пер­вос­татейный ботаник, кругосветный путешественник и симпатяга…» тхы­лъыр. Ар къыдагъэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и биологие щIэныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа Кос Юрий Иван и къуэр (1889 - 1961) къызэралъхурэ мы гъэм илъэси 130-рэ щрикъум ирихьэлIэу. 
Тхылъым хагъэхьащ Кос Юрий и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуауэ Щхьэгъэпсо Сэфарбий итха очеркыр, щIэныгъэлIым къызэригъэпэща Къэбэрдей-Балъкъэр лъахэхутэ ботаникэ садым теухуа тхыгъэр, и щIэныгъэ лэжьыгъэхэм я библиографиер. 

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 30,  щэбэт

Уасэ зимыIэ ущиехэр

Тезырхэр егъэпшынынымкIэ федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм ще­кIуэкIащ Уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм (УИС) и ветераным и махуэм теухуа Iуэху гуапэ.
Абы кърагъэблэгъат Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и УИС-м и IуэхущIапIэхэм илъэс зэхуэмыдэ­хэм щылэжьа, а IэнатIэр зытезыгъэува ветеранхэр, иджырей я лэ­жьакIуэхэр.
Хъуэхъу, фIыщIэ псалъэ гуапэ­хэмкIэ ветеранхэм захуигъэзащ ­КъБР-м щыIэ УФСИН-м и унафэщI Лыхь Аслъэн. 

ЦIыхухэр хущхъуэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщым топсэлъыхь

IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIы­кIуэ­хэр кърихьэлIэу КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ льготэхэр зиIэ гупхэм хиубыдэ цIыхухэр хущхъуэхэм­рэ узыншагъэр зэтезыгъэувэж шхыныгъуэхэмкIэ къызэ­рызэрагъэпэщым. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительст­вэмрэ я лIыкIуэу КъБР-м и Парламентымрэ суд оранхэмрэ щыIэ ДыщэкI Мадинэ, КъБР-м и Парламентым и депу­татхэр, министерствэхэм, ведомст­вэ­хэм, узыншагъэр хъумэнымкIэ Iуэху­щIапIэхэм я унафэщIхэр.

Си ныбжьэгъуфI

Хэкумрэ хамэ къэралхэмрэ зэпищIэу, си лъэпкъэгъухэм нэхъ ­гъунэгъу сахуищIу, си анэдэлъхубзэкIэ щIыпIэ жыжьэм къыщызэп­салъэу сиIэщ сэ «Адыгэ псалъэр». Истамбыл сыдэс пэтми, пщэдджыжь къэс «къысIэрохьэ» мы газетыр. АбыкIэ сэбэпышхуэщ иджырей технологие Iэмалхэр. Адыгэ газетым и сайтым зэпэщу къралъхьэ тхылъымпIэм тету къыдэкI псори, электрон къыдэкIыгъуэри удэзыхьэхщ. 

Путин Владимир Налшык щыIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек

Налшык лэжьыгъэ IуэхукIэ къызэ­рыкIуам хыхьэ Iуэхухэм я кIэухыу, Путин Владимир IущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
Путин Владимир: Казбек Валерий и къуэ, къызжеIэт, республикэм сыт и псэу­кIэ?
КIуэкIуэ Казбек: Псори хъарзынэщ, псо­ри тэмэмщ. Япэрауэ, лъэпкъ куэд щы­зэдэпсэу Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм къабгъэдэкIыу фIыщIэ пхуэсщIыну сыхуейщ Къэбэрдей-Балъкэрым сыт щыгъуи къытхуэпщI гулъытэм папщIэ. Тхьэм уигъэпсэу. Нобэ Уэ ди деж укъызэрыкIуар ди Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу дэтхэнэм дежкIи пщIэшхуэщ.

Марьяш Иринэ куэдым щIоупщIэ​

Къэрал Думэм и депутатхэм щIыналъэхэм щрагъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу «Урысей зэкъуэт» фракцэм хэт Марьяш Иринэ Iуащхьэмахуэ ­районым щыIащ икIи Былым, Бедыдж, ­ЛашкIутIэ къуажэхэм ящыщу зи щхьэ Iуэху­кIэ къекIуэлIахэм яхуэзащ.
Тхьэусыхафэ, лъэIу зэмылIэужьыгъуэ­хэр яIэу а махуэм депутатым зыкъыхуагъэзащ цIыху 13-м. Абыхэм нэхъыбэу къаIэтар бынищ, нэхъыбэ зиIэ унагъуэхэм я псэу­пIэхэр егъэфIэкIуэнырщ, унэхэр зращIы­хьын щIапIэхэр яхухэхынырщ.

Зэныбжьэгъугъэм и дамыгъэ

Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн районхэм ящыщ щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ хэтащ Гундэлэн къуажэм иджыблагъэ къыщызэIуаха зыгъэпсэхупIэм зегъэубгъуным икIи ар егъэфIэ­кIуэ­ным теухуа лэжьыгъэм. Iуащхьэмахуэ райо­ным и администрацэм щIа­лэгъуалэ политикэмкIэ и къудамэм и жэрдэмкIэ ирагъэжьа мы Iуэхум хиубыдэу щIалэгъуалэм а махуэм мыIэрысей 20 хасащ.
Нэхъ япэкIэ Гундэлэн къуа­жэм и кум къыщызэ­Iуахауэ щытащ псыутх хьэ­лэмэт, сабий джэгупIэхэр, хъыринэхэр зыхэт жыг куэд зыхэса иджырей зыгъэпсэхупIэ. Аращ районитIым я щIалэгъуалэр хэту къызэрагъэпэща лэжьы­гъэхэри щекIуэкIар.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS