22.10.2019, 12:54 - Статья

Жэпуэгъуэм и 14 - 18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэ­махуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

22.10.2019, 12:48 - Статья

Мухьэмэд цIыху гуапэт, нэфIэгуфIэт, гушыIэрейт. Абы сэ радиом сыщыдэлэжьэну къысхуихуакъым, ауэ щедгъэблагъэхэм и деж гу зылъыстэрат: апхуэдизкIэ а унэр и хэгъэрейт, и нэр зытеплъэри, и лъэр здрикIуэри фIэIэфIу, щылажьэхэм гурыхьу ядэуэршэру цIыху нэIурытти, нур зрищIэкIыу къыпщыхъурт.

22.10.2019, 12:36 - Статья

Ди адэр быным ткIийуэ къытхущытащ. Сэ сыкъапщтэмэ, гъэсэныгъэ-лэжьыгъэм щIэмычэу нэхъ сыхуиущийрт. СыцIыкIуу щIызигъэдзауэ, тхьэкIумэкIыхь, джэдкъаз сигъэгъашхэрт. Къэпрэ гъубжэрэ къызитырти, унагъуэ псэущхьэхэм удз къахузигъэхьырт. Нэхъ сыкъыдэкIуэтея нэужь шэмэдж IыгъыкIэри сигъэщIауэ щытащ. Гугъуехьыр, лэжьыгъэр зищIысыр къызэрызигъэщIэным яужь итт.

22.10.2019, 12:33 - Статья

Ди адэ-анэм быних драIэт. Быным я нэхъыжьыр Мухьэмэдт. Абырэ сэрэ илъэс пщыкIущ ди зэхуакут. Налшык дэта пединститутым щеджэну ар ягъакIуэ курыт еджапIэ нэужьым. Ар ящыщащ а институтыр зауэ нэужьым япэ дыдэу къэзыухахэм.

22.10.2019, 12:26 - Статья

Илъэс 40-м щIигъуащ Къэрмо­къуэ Мухьэмэд зэрысцIыхурэ. Зыгуэрым ущытепсэлъыхькIэ, ипэ дыдэу уи гур здэжэр «дэнэт япэу сыщыIущIар» жыпIэущ.

22.10.2019, 12:03 - Статья

А зэманым лэжьапIэр хуабжьу зэпэубыдат. Псом хуэмыдэжу зи щIыбагъым благъэ къулей е къулыкъущIэшхуэ гуэр къыдэмытхэм я дежкIэ. Сэри сащыщт ап­хуэдэхэми, университетыр къызэрызухамкIэ диплом къысIэщIалъхьэу уэрамым сыкъыдаутIыпщхьами, си щхьэр здэсхьынур сымыщIэу а сыкъызыдаутIыпщхьа уэрам дыдэм сыдэтт.

22.10.2019, 11:54 - Статья

Къэрмокъуэ Мухьэмэд цIыху телъыджэу щытащ. Абы хэмыгъуэщэн лъэужьышхуэ къыщигъэнащ щэнхабзэм зэуэ и IэнатIитIми - лъэпкъ журналистикэми къэбэрдей литературэми. Уегупсысми, къып­хуэ­гъуэтыну къыщIэкIынукъым а лъэныкъуитIми езым и гъащIэм нэхъ ебэкIыу щыщытар.

22.10.2019, 11:46 - Статья

Республикэм и премьер-министр Мусуков Алий дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Австрием и «Мастерконцепт» консалтинг, инжиниринг компанием и къызэгъэпэщакIуэ икIи унафэщI Ляйтнер Гернот.

Последнее


КъБР-м и Iэтащхьэм Правительствэмрэ районхэмрэ я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ иригъэкIуэкIащ

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. республикэм и Правительствэм, гъэзэщIакIуэ властым и федеральнэ органхэм я щIыналъэ управленэхэм, район администрацэхэм я унафэщIхэр хэту иригъэкIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ социально-экономикэ Iуэхухэм. Абыхэм ящыщщ 2019 гъэм и япэ мазибгъум ди щIыналъэм и зыужьыкIэу щытар, КъБР-м и бюджетыр зэрагъэзэщIар, лъэпкъ проектхэмрэ программэ хэхахэмрэ гъэзэщIэным къыхуаутIыпща ахъшэр къызэрагъэсэбэпар.

Мусуков Алий Правительствэм и УнафэщI къулыкъур зэдэарэзыуэ иратыж

 КъБР-м и Парламентым жэпуэгъуэм и 15-м щекIуэ­кIа зэIущIэм депутатхэм Iэ щаIэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI къу­лыкъум ягъэувыну Мусуков Алий къызэра­гъэ­лъэгъуам теухуауэ. 

КIуэкIуэ Казбек «Антарес» сабий центрыр зэраухуэм еплъащ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. къип­щытащ зэфIэкI хэха зиIэ сабийхэр убзы­хунымрэ абыхэм защIэгъэкъуэнымкIэ щIыналъэ центрыр зэращIым.
Иджыпсту ухуакIуэхэм еджапIэ пэшхэр, шхапIэр зыхуей хуагъазэ, инженер сетхэр зэтрагъэувэ, пщIантIэр зэIузэпэщ ящI. Предмет щхьэхуэхэм пап­щIэ лабораторэ­хэр, лъэщапIэхэр, зыгъэ­псэхупIэхэр зыхуеину IэмэпсымэхэмкIэ къызэрагъэпэщынущ икIи зи лъэм тэмэму зэримыхьэ цIыкIухэри абыхэм зэрыщеджэным, зэры­зыщагъэпсэхуным хуа­щIынущ.

Дуней псом и вице-чемпион

Катарым и къалащхьэ Дохэ мы махуэхэм щекIуэкIа атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым аргуэру ехъу­лIэныгъэ ин къытхуа­хьащ - дыщэ медалыр нэхъа­пэIуэкIэ зы­Iэ­рызыгъэхьа Ласиц­кене (Кучинэ) Марие къыкIэлъыкIуэу цIы­хухъухэр лъагапIэм щхьэпрылъы­нымкIэ зэпеуэм етIуанэ увыпIэр щиубыдащ Прох­ладнэ къалэм щыщ Акименкэ Михаил. 
Илъэс тIощIрэ щырэ зи ныбжь ди щIалэщIэр Катарым кIуат метри 2-рэ сантиметр 31-м нэхърэ нэхъ лъагэ иджыри къэс емы­лъауэ. Дунейпсо зэпеуэм ар абы сантиметриплIкIэ щригъэфIэкIуащ икIи дыжьын медалыр  апхуэдэ  щIыкIэкIэ зыIэригъэ­хьащ. 

Гуэщокъуэ Борис и щапхъэ

Хэку зауэшхуэм и илъэс хьэлъэхэр кIуэ пэтми тпэIэщIэ мэхъу, ауэ ди цIыхухэм зэрахьа лIыгъэр, къагъэлъэ­гъуа хахуа­гъэр, къалъыкъуэкIа къару мыкIуэщIыжыр дапщэщи фэеплъ лъапIэу къыддокIуэкI. Бий ерур и гъуэм изыукIыхьыжу ТекIуэныгъэр къытхуэ­зыхьахэм я цIэр бэм яIэт, пщIэ лей ­хуащIу, иригушхуэу зэIэпах, абыхэм я щапхъэм щIэблэр щIапIыкI.

Фэеплъ пэкIу Бахъсэн щIыналъэми щокIуэкI

2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м Налшык къалэ къы­щыхъуа гуауэм теу­хуа фэеплъ пэкIу щекIуэкIащ ­Бахъсэн къалэм.
Фэеплъ Iуэхум хэтащ Урысей ­МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и унафэщI, ­полицэм и полковник Хэжь Аслъэнбий, абы и къуэдзэ, полицэм и под­полковник Алэкъул Арьмед, ­ОВД-рэ ВВ-мрэ я ветеранхэм ядэлэ­жьэным­кIэ къудамэм и унафэщIым и и дэIэ­пы­къуэгъу Мэзан Музарин, ­КъБР-м щыIэ МВД-м къегъэщIылIа Жылагъуэ ­советым хэт Шыбзыхъуэ ­Суфадин, ­Бахъсэн щIыналъэ администрацэм хабзэхъумэ IэнатIэхэм ядэлэ­жьэ­нымкIэ и къудамэм и унафэщI ­Тохъутэмыщ Мухьэмэд сымэ. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 15, гъубж

ЩIыхьым и шууей

 КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, ­РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лау­реат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIы­хъужь КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрыри­къур мы махуэхэм ди республикэм Iэтауэ щагъэ­лъапIэ. 

ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэр хъумэным теухуауэ

 КъБР-м и Правительствэм дыгъуасэ щытепсэлъыхьащ республикэм и хьэ­рычэтыщIэхэм я лэжьыгъэм лъэпощхьэпо хуэхъум, къызэрагъэпэщ къэпщытэ­ныгъэхэм я фIагъымрэ зэраныгъэу къашэмрэ. 
 ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Рахаев ­Борис. Абы хэтащ КъБР-м хьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и упол­номоченнэ АфэщIыж Юрий, КъБР-м и проку­рорым и япэ къуэдзэ Лаврешин Юрий сымэ.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ хэкIуэда хабзэхъумэхэм ятеухуауэ ирагъэкIуэкIа Iуэхухэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэу къулыкъур щрахьэкIым хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуауэ ирагъэкIуэкIа Iуэхухэм.
Республикэм и унафэщIым хабзэм и лэжьакIуэхэу Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм хэкIуэдахэм, апхуэдэу я къулыкъум пэрыту хэкIуэдахэм я мемориалым удз гъэгъахэр трилъхьащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым и мамыр гъащIэр яхъумэурэ зи псэр зытахэм я Iыхьлыхэмрэ я благъэхэмрэ аргуэру зэ яхуэгузэващ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS