06.12.2018, 12:01 - Статья

 Тезырхэр егъэпшынынымкIэ  федеральнэ къулы­къум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и колоние №3-м «Бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. Тутнакъэщым исхэм яхуэзэну а махуэм цIыху 30-м нэблагъа къэ­кIуат, я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ ящыщу.

06.12.2018, 11:53 - Новости

Осетие Ищхъэрэ - Аланием хыхьэ Октябрьскэ жылагъуэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм бэ­нэкIэ хуитымкIэ я XVIII урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ ­хуащIащ дунейпсо класс зиIэ, спортым и мастер Тедеев Елъкъэн. 

06.12.2018, 11:45 - Статья

 Гъунэ зимыIэ и щIэныгъэр и лъаб­жьэу лэжьыгъэ купщIафIэ куэд зэфIигъэкIащ Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэм.

06.12.2018, 11:41 - Статья

 Физико-математикэ ­щIэ­ныгъэхэм я доктор, ­КъБКъУ-м и профессор, Урысейм естественнэ щIэ­ныгъэхэмкIэ и академием, ЩIэныгъэмрэ ГъуазджэмкIэ Петровскэ академием я действительнэ член, ЩIэ­ныгъэхэмкIэ, Технологиемрэ IэщIагъэ езыт егъэ­джэныгъэмкIэ Испан академием щIыхь зиIэ и академик, ЩIэныгъэхэмкIэ Абхъаз академием щIыхь зиIэ и член, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIэныгъэмкIэ щIы

06.12.2018, 11:36 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и литературэм хэ­щIы­ныгъэ хьэлъэ игъуэтащ.

06.12.2018, 11:21 - Статья

 ЩIэныгъэхэмкIэ Урысейпсо Академием и Къэ­бэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым Прикладной математикэмрэ автоматизацэмкIэ и институтым дыгъуасэ щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъуа ­КъБКъУ-м и про­фессор, физико-математикэ щIэ­ны­гъэхэм я доктор Нэхущ Iэдэм и ­щIыхь­кIэ къы­зэрагъэ­пэ­ща кон­ференц. 

06.12.2018, 11:11 - Статья

 КъБР-м и Правитель­ст­вэм и Унэм КIуэкIуэ К. В. дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ КъБР-м хабзэр къызэгъэ­пэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и ЗэзыгъэуIу зэхуэ­сымрэ Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ.

29.11.2018, 12:53 - Статья

 НыбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я XXVIII зэпеуэ зэIухахэр Москва къалэм и ЦСКА-м олимп зэпеуэхэм хэтыну зыщыгугъхэр щагъэхьэзыр и спорт ­комп­лексым щекIуэкIащ. СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Преображенский Сергей и фэеплъу къызэрагъэпэщат ар.
 Илъэс 17-19 хъу ныбжьыщIэу 100-м нэблагъэр я хьэлъагъ елъытауэ увыпIэ нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ. 

Последнее


«Ди щхьэм занщIэу нэскъым, ину Iуми, Хэкум щIыхужиIэр уэрэд бзуми»

 Щэнхабзэм и унэтIыныгъэ куэдым ­ехъулIэныгъэ щызыIэрызыгъэхьа артистым, тхакIуэм, уэрэдусым цIыхубэм хуаIэ лъагъу­ныгъэр нобэр къыздэсым кIуэщIакъым. Абы щыхьэт тохъуэ и зэфIэкIым и гугъу ящIу щIэх-щIэхыурэ зэрызэхэпхыр.

ЩIэныгъэр зи гъуазэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и мыза­къуэу, ди къэралым и нэгъуэщI щIы­налъэхэми щыцIэрыIуэщ мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIДАА-мрэ РАЕН-рэ я академик Уэлджыр Му­шэхьид Кушбий и къуэр. 

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм  и  27, гъубж

Адыгэ фащэр егъэлъапIэ

 «Лидеры отрасли» журналым и 5-нэ къыдэкIы­гъуэр дунейм къытехьащ. Илъэс зыбжанэ хъуауэ Урысейм къыщыдэкI, Высоцкая Заремэ зи редактор нэхъыщхьэ а журналым къалэн зыщещIыж политикэм, медицинэм, гъэсэныгъэ-егъэджэныгъэм, ухуэ­ныгъэм, мэкъумэшым, экономикэм къыщыхэжаныкIа, щIыналъэр ефIэкIуэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа цIыху пэрытхэр дигъэцIыхуну.

ЩIалэгъуалэм зэфIагъэкIар мащIэкъым

КъБР-м и Парламентым и етхуанэ зэхуэсым и ЩIалэгъуалэ палатэм и лэжьыгъэр зэхуищIыжащ.
КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ЩIа­лэгъуалэ палатэм хэтхэм фIыщIэ яхуищIащ ирагъэ­кIуэкIа лэжьыгъэм пап­щIэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр Тэрч щIыналъэм щыIащ

 КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ Тэрч районым щыIащ икIи а муниципальнэ щIыналъэм и Iэтащхьэ Дадэ МуIэедрэ абырэ тепсэлъыхьащ социально-экономикэ зыужьыныгъэм пы­щIа Iуэхухэм.
 Псом япэу ар кIуащ Налмэс Iэмэ­псымэхэр щащI заводым. Абы и лэжьапIэ IэнатIэхэр къызэхикIухьа нэужь, республикэм и УнафэщIыр предприятэм и лэжьа­кIуэхэм яхуэзащ икIи мы IуэхущIапIэр зыхэт ­гугъуехьхэр дэгъэкIынымкIэ щыIэ хэ­кIы­пIэхэм тепсэлъыхьащ.

Анэхэр ягъэпажэ

 Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щэ­кIуэгъуэм и ­22-м пшыхь гуа­пэ ще­кIуэкIащ Анэхэм я махуэм теухуауэ.
 IуэхущIапIэм и пэIущIэ пэшым къыщызэIуахат су­рэт щIыным дихьэх ныбжьыщIэхэм я Iэдакъэ къы­щIэкIа лэжьыгъэхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ. Абыхэм нэхъыбэу къыщагъэлъэгъуат фIыуэ ялъагъу, нэхъ лъапIэ дыдэу гъащIэм щаIэ анэхэм я сурэтхэр. 

КIуэкIуэ Казбек «Анэм и щIыхь» медалыр сабий куэд зиIэ анэхэм ярет

 КъБР-м и Правительст­вэм и Унэм щекIуэ­кIащ «Анэм и щIыхь» медалыр сабий куэд зиIэ анэхэм зэрыратым теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ. Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щыщ цIыхубз тIощIым.
 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек къызэхуэсахэм и гуапэу ехъуэхъуащ къэралым щагъэлъапIэ махуэшхуэмкIэ - Анэм и махуэмкIэ.

Афэрым, «Нал цIыкIу»!

 Музыкэ къэрал театрым щагъэлъэ­пIащ УФ-мрэ КъБР-мрэ цIыхубэ къа­фэхэмкIэ щапхъэу къыщалъыта, республикэпсо, урысейпсо, дунейпсо фес­тивалхэмрэ зэпеуэхэмрэ я лауреат, «Кав­каз Ищхъэрэм и вагъуэщIэ» щIы­хьыцIэр къызыхуагъэфэща, «Урысей Артиадэм» и лауреат, ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестиваль 2017 гъэм Сочэ къалэм щекIуэкIам хэта, ­КъБР-м и Правительствэм и щIыхь тхылъыр мызэ-мытIэу зыхуагъэфэща «Нал цIыкIу» ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 зэрырикъум иращIэкIа концертыр.

Насыпым и дамыгъэ

 Къафэ гъуазджэр, щэнхабзэм и хъугъуэфIыгъуэ­хэр, лъэпкъ фащэм и дахагъэр цIыхубэм я пащхьэм щызыгъэлъагъуэ, КъБР-мрэ УФ-мрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ щапхъэу къыщалъытэ «Нал цIыкIу» ансамблыр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ ­илъэс 30 ирокъу. Абы ирихьэлIэу зыхуэдгъэзащ гу­пым и художественнэ уна­фэщI Куэшей Алик. 
- Алик, илъэс 30-кIэ узэ­IэбэкIыжрэ, къэфакIуэ гу­пым я гъэсакIуэ узэры­хъуа­мрэ уи гуп дахэр ­къы­зэрызэбгъэпэщамрэ укъытхутепсэлъыхьамэ, ди ­гуапэт. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS