11.12.2018, 12:38 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъакIуэм кIэлъыплъынымкIэ и управленэм щызэхалъхьэжащ республикэм щрагъэкIуэкI «Ажалыр щащэр жыIэ!» урысейпсо Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм кърикIуахэр икIи гу нэхъ зылъытапхъэхэр яубзыхуащ. 

11.12.2018, 12:17 - Статья

Сабий творчествэмкIэ «Эрудит» центрым щызэхуэзащ полицэм и лэжьа­кIуэхэмрэ IуэхущIапIэм и гъэсэнхэмрэ.

11.12.2018, 12:03 - Статья

 ЩIы хъурейм и щIыпIэ псоми цIыху мелуанхэр щызытхьэкъуа топджэгум и дунейпсо махуэщ дыгъэгъазэм и 10-р. Ар къэрал куэдым Iэтауэ щагъэлъапIэ. Къапщтэмэ, Бразилием. Зыми хузэфIэмыкIауэ абы и командэ къыхэхар тхуэнейрэ дунейпсо чемпион хъуам и закъуэкъым, атIэ ехъулIэныгъэкIэ зыкъыщагъэлъагъуэу и футболистхэр здэщымыIэ щIыпIэ къэгъуэты­гъуейщ.

11.12.2018, 11:58 - Статья

 Оперэмрэ балетымрэ я академическэ театрыр (Кировым и цIэр зезыхьэр) илъэс щитI щрикъум щыгъуэ абы къыщагъэлъэгъуауэ щытащ Чайковскэм и «Евгений Онегин» оперэр.

11.12.2018, 11:41 - Статья

 И ныбжьыр илъэс 86-нэм иту 2018 гъэм дыгъэгъазэм и 9-м дунейм ехыжащ шынагъуэншагъэмкIэ органхэм я ветеран, Урысейм шынагъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и юрист, юстицэм и подполковник Къэшэж Къа­сым Хьэрун  и къуэр.

11.12.2018, 11:17 - Статья

 Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и 5 - 6-хэм Грознэ къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм, пресс-IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм, блогерхэм, къэпщытакIуэ гупхэм я VI дунейпсо зэхыхьэшхуэр. ­КИФЩI-м и хэгъэгухэм къыдэкIуэу, абы мы гъэм япэу ­хэтащ Урысейм и нэгъуэщI щIыналъэхэм, хамэ къэралхэм я лIыкIуэхэр.

11.12.2018, 10:55 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
ПIалъэ гъуэзэджэмкIэ - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентыр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъумкIэ сынывохъуэхъу.

11.12.2018, 10:52 - Статья

 Урысей дирижёр телъыджэ, Урысейм щIыхь зиIэ и гупым - Санкт-Петербург и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщIым, «Хэкум  и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зрата Темыркъан Юрий и ныбжьыр дыгъуасэ илъэс 80 ирикъуащ.

Последнее


ЕужьэрэкIыу гъавэр щыIуахыж

 Бахъсэн щIыналъэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ, ерыскъыпхъэ­хэм­рэ щIы зэхущытыкIэхэмкIэ и уп­рав­ле­нэм къызэритамкIэ, къуа­жэхэм я мэ­къумэшыщIэхэм, пхъэщ­хьэ­мыщ­хьэ зыгъэкIхэм и кIэм нагъэблэгъащ нартыхур Iухы­жынри мыIэрысэхэр къы­пы­чыжынри.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Грознэ къалэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 200 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэм хэтащ

 Грознэ къалэр къызэрызэрагъэ­пэщрэ илъэс 200 зэрырикъум теухуа ­гуфIэгъуэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр. Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я фестивалым хэтхэм я пащхьэ къыщыщыпсалъэм КIуэ­кIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм я цIэкIэ шэшэн лъэпкъым пIалъэ гуфIэгъуэмкIэ ехъуэхъуащ.

Адыгэ псалъэ зытет фэилъхьэгъуэхэр щыIэ сыт щIэмыхъунур?!

 Iуэху гъэщIэгъуэн кърихьэжьащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ университетым ухуэныгъэмкIэ и къудамэм и 4-нэ курсым щIэс Хьэгъэжей Елдар: адыгэ псалъэхэр зытет щыгъынхэр ирегъэд. Абы къежьапIэ хуэхъуар зэдгъэщIэну щIалэм зыхуэдгъэзащ:

Дэтхэнэ зыри

 Адыгэхэм я махуэм, Адыгэ фащэм и махуэм теу­хуа пшыхьхэр, хабзэ зэрыхъуащи, республикэм и курыт школхэм щрагъэкIуэкI. А Iуэхугъуэхэм ехьэлIа зэхыхьэхэр фокIадэм и 17 - 28 махуэхэм Налшык и еджапIэхэми щызэхэтащ. Абы и къызэгъэпэщакIуэщ къалэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и департаментым адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и методист нэхъыщхьэ ЛIыIэщын Людмилэ.

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 6, щэбэт

Ди къэкIуэнур зыщ

 Дызэрыщыгъуазэщи, Адыгэхэм я махуэм пыщIа гуфIэгъуэ Iуэху­гъуэхэр ди республикэм и жыла­гъуэхэм фокIадэм и 20-м щекIуэ­кIащ. Шэрэдж щIыналъэм хыхьэ Жэмтхьэлэ къуажэми яIэтыну къагъэлъэгъуар а махуэрат. 

Езэши щхьэхи зымыщIэ

 «Сызэрысабийрэ дохутыр IэщIагъэм сехъуапсэрти, школыр къы­щызухым фIыуэ сщIэрт адэкIэ сызыхуеджэнур. Си хъуэпсапIэр ­нахуапIэ хъуащ, илъэситху хъуауэ а IэнатIэм сыпэрытщи, сыщыхущIегъуэжа зы махуи къысхуихуа­къым», - жеIэ ХьэщIэлI (ЖэпIу) Дианэ.
 Тырныауз къалэм дэт курыт школ №3-р 2007 гъэм къиухри, Дианэ щIэ­тIыс­хьащ Ставрополь щыIэ Ме­дицинэ академием. Абы къыщIэкIащ сабий дохутыру, адэкIи зы илъэскIэ интернатурэм и щIэныгъэм щыхи­гъэхъуэжащ. 

Къэрал гулъытэ

 Ди республикэм щыщу лэжьыгъэм фэбжь хэзыха цIыхуи 8-м ­Социальнэ страхованэмкIэ фондым и мылъкукIэ къащэхуа «Лада-Гранта» автомобилхэр тыгъэ хуа­щIащ.

КъыхэтхыкIыныгъэм пожьэ

 Жэпуэгъуэм и 1-м Урысей Федерацэм щрагъэжьащ цIыхухэр къыхэтхыкIыныр. СтатистикэмкIэ къэрал управленэм Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ округым щиIэ ­къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Гъащтэ Аурикэ иригъэкIуэкIащ абы теухуа зэIущIэ. 
 Гъащтэм зэрыжиIамкIэ, Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щекIуэкIыну къыхэт­хы­кIыныгъэм къигъэлъэгъуэнущ 2020 гъэм яублэну Урысейпсо къэп­щы­тэныгъэм Къэбэрдей-Балъ­къэ­рыр зэрыхуэхьэзырыр. 

ТекIуэныгъэм и лIэщIыгъуэ плIанэ

 Куржы-абхъаз зауэм Аб­хъазым Текlуэныгъэр къы­зэрыщихьрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур lэтауэ Сыхъум щагъэлъэпlащ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS