21.02.2019, 12:28 - Новости

 Гъатхэпэм щыIэну, Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и чемпионатым ди лъахэгъу зыбжанэ хэтынущ. Ахэр ди къэралым и щIыпIэ зыбжанэм къыщыхэжаныкIахэщ.
 Гъуэныбэ Iэуес щынэхъ лъэщу къыщIэкIащ Ипщэ федеральнэ щIыналъэм щIалэгъуалэм щрагъэ­кIуэкIа зэпеуэм. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм абы къыпэхъун къахэкIакъым.

21.02.2019, 12:23 - Статья

 Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэ дерс зэIухахэр мы махуэхэм щокIуэкI Налшык дэт гимназие №14-м. Адыгэбзэм и мазэу еджапIэм щаубзыхуа лэжьыгъэхэм къызэщIиубыдэхэм ящыщщ гимназием адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Къудей Фаридэ къызэригъэпэща дерс купщIафIэри.

21.02.2019, 12:18 - Статья

 Америкэм и щIэныгъэлI­хэм зэрыжаIэмкIэ, бзэхэр нэхъ щIэх мэкIуэдыж, куэдрэ узримыхьэлIэ къэ­кIыгъэхэм, псэущхьэхэм нэхърэ. А къэкIыгъэхэр хъумэным гулъытэ хэха ­хурагъэщIын папщIэ, ахэр иратхэ Тхылъ Плъыжьым. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, иджы­ри илъэсищэ бжыгъэхэр къыпащэф куэдрэ узримыхьэлIэ а къэкIыгъэхэми псэущхьэхэми я гъащIэм.

21.02.2019, 12:04 - Статья

 Япэ адыгэ цIыхубз макъамэдж, Урысей Федерацэм и Композиторхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм ­хэт Къардэн Юлэ мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ. 

21.02.2019, 11:56 - Статья

 Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, РАЕН-м и член-корреспондент, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, Адыгэ Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ШащIэ Казбек Хьисэ и къуэр псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.

21.02.2019, 11:51 - Статья

 РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал Мэкъумэш университетым, Педагогикэ колледжым я студентхэмрэ аспирантхэмрэ пхыкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и стипендиер зратынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэм. НыбжьыщIэхэм ахъшэ саугъэтыр хуагъэфэщащ щIэныгъэм къыщагъэлъагъуэ я ехъулIэныгъэхэм папщIэ.

21.02.2019, 11:48 - Статья

 А зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ зэтрагъэувэнущ Кавказ Ищхъэрэ турист кластерым хиубыдэ «Архъыз», «Iуащхьэмахуэ», «Ведучи» курортхэмрэ «Франджым щыщ «Парадиски» зэгухьэныгъэм хиу­быдэ «Ла Плань», «Лез Арк», «Пейзе-Валландри» курортхэмрэ я зэкъуэш зэдэлэжьэныгъэр.

21.02.2019, 11:41 - Статья

 Иджыблагъэ дунейм къытехьащ Адыгэ Республикэм, Кавказ Ищхъэрэм, Урысей Федерацэм я щэнхабзэм увыпIэшхуэ щызыубыд тхакIуэ, усакIуэ, адыгэ литературэм и классик МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Ажал гъуэгу» («Дорога смерти») зыфIища тхыдэ романыщIэр.

Последнее


Лъэсу къэкIухьыным къыхураджэ

 «Къалэмбий» лекторий зэIухам иригъэкIуэкIа етIуанэ дерсым едэIуахэм «хайкинг» (лъэс туризм) зыгъэпсэхукIэм ехьэлIауэ гъэщIэгъуэн куэд щызэхахащ. КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым и пэшым зи нэгу зезыгъэужьыну зыфIэфIхэр щрагъэблэгъат «Iуащхьэмахуэ» турист волонтёр гупым и унафэщI КIущ Стасрэ «Амерби» проектым и пресс-секретарь Узденов Iэмырбийрэ.

Журналистхэм я зэхыхьэшхуэ

 Дыгъэгъазэм и 5 - 6-хэм Грознэ къалэм щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъэгухэм, Урысейм, гъунэгъу республикэхэм я хъыбар­егъащIэ IуэхущIапIэхэм я журналистхэм я VI зэ­хыхьэшхуэр. МахуитIым къриубыдэу зэIущIэ гъэщIэгъуэнхэр икIи купщIафIэхэр къызэрагъэпэщащ, унэтIыныгъэм и щэхухэмрэ щIэхэмрэ ухагъэ­гъуазэу.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Кавказым инвестицэхэр хэлъхьэ!» бизнес зэхуэсым

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр ­пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Кавказым инвестицэхэр хэлъхьэ!» зэIущIэм хиубыдэу Грознэ къалэм къыщызэрагъэпэща «Псалъэмакъ зэIуха: инвестицэхэмрэ хьэрычэт Iуэхур зехьэнымкIэ Кавказ Ищхъэрэм щыIэ щытыкIэр» зэхыхьэм и пленар сессием. Апхуэдэу абы ирихьэлIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр, УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей, округым хиу­быдэ щIыналъэхэм, федеральнэ ведомствэхэм я Iэтащхьэхэр.

Щэм яхуэфэщэн пщIэ къэзылэжьа

 Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа, къэралыр зэрыгушхуэ дирижёр, СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, Совет Союзым, РСФСР-м, Урысей Федерацэм я Къэрал саугъэтхэм я лауреат Темыркъан Юрий и ныбжьыр дыгъэгъазэм и 10-м илъэс 80 ирокъу.
 Санкт-Петербург Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ и къэрал филармонием и художественнэ унафэщI, Санкт-Петербург и академическэ симфоние оркестрым и дирижёр нэхъыщхьэ Темыркъаным бгъэдэлъ зэчийм, и Iэзагъэм я фIыгъэкIэ макъамэ гъуазджэм зригъэужьын хузэфIэкIащ. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я VI зэIущIэм

Грознэ къалэм щекIуэкIащ Кавказ ­Ищхъэрэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я VI зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Бжэ зэIухам и махуэ

 Тезырхэр егъэпшынынымкIэ  федеральнэ къулы­къум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и колоние №3-м «Бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. Тутнакъэщым исхэм яхуэзэну а махуэм цIыху 30-м нэблагъа къэ­кIуат, я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ ящыщу. ­УФСИН-м и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI Зэбар Мадинэ къызэрыджиIащи, тезырыр езыхьэкIхэр Iэдэбмэ, хьэлэлу лажьэмэ, апхуэдэ зэIущIэ гуапэ къы­ху­зэ­рагъэпэщ. 

Илъэсым къыщыхэжаныкIахэр ягъэлъапIэ

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым футболымкIэ 2018 гъэм щыIа зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Налшык дэт курыт еджапIэ №31-м пшыхьхэр щригъэкIуэкI и пэшым.
 КъБР-м ФутболымкIэ и федерацэм и тхьэмадэ Мэшыкъуэ Аслъэн зэIущIэм и пэщIэдзэм къы­зэ­хуэсахэм ехъуэхъуащ зы­хэта зэпеуэхэм ехъулIэ­ны­гъэ зэ­ры­щаIам къы­хэкIыу икIи адэ­кIи ирагъэфIэкIуэну зэри­гуапэр къыхигъэщащ. Абы иужькIэ текIуа­хэмрэ къы­хэжаны­кIа­хэм­рэ медалхэр, грамотэхэр, саугъэтхэр ­яритыжащ. Ахэр куэд ­хъурт. 

КIэфо Къантемыр и дыжьын медаль

Осетие Ищхъэрэ - Аланием хыхьэ Октябрьскэ жылагъуэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм бэ­нэкIэ хуитымкIэ я XVIII урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ ­хуащIащ дунейпсо класс зиIэ, спортым и мастер Тедеев Елъкъэн. 
Псори зэгъусэу зэпеуэм хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм, Аб­хъазым, Осетие Ипщэм, Азербайджа­ным къикIа, зи ныбжьыр илъэс 15-16-м ит щIалэ, хъыджэбз цIыкIуу 200-м нэблагъэ. 
Зи хьэлъагъыр килограмм 65-м нэб­лагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм и кIэух зэ­IущIэм хэтащ ди бэнакIуэ КIэфо Къантемыр икIи дыжьын медалыр къихьащ.

Куэдым я дежкIэ щапхъэ

 Гъунэ зимыIэ и щIэныгъэр и лъаб­жьэу лэжьыгъэ купщIафIэ куэд зэфIигъэкIащ Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэм. Зеикъуэ курыт школым егъэджакIуэу къыщы­щIидзэри, и щIэныгъэмрэ IэщIагъэмрэ хи­гъахъуэурэ, профессор хъуащ, КъБКъУ-м физикэмрэ математикэмкIэ зыщиужьыным и ­гуащIэ куэд зэрыхилъхьам къы­дэкIуэу, езым и институт къызэригъэпэщыжащ, адыгэ жылагъуэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ Iуэхугъуэ куэд зэфIигъэкIащ. 

Адыгэм папщIэ псэу хэкулI телъыджэ

 Физико-математикэ ­щIэ­ныгъэхэм я доктор, ­КъБКъУ-м и профессор, Урысейм естественнэ щIэ­ныгъэхэмкIэ и академием, ЩIэныгъэмрэ ГъуазджэмкIэ Петровскэ академием я действительнэ член, ЩIэ­ныгъэхэмкIэ, Технологиемрэ IэщIагъэ езыт егъэ­джэныгъэмкIэ Испан академием щIыхь зиIэ и академик, ЩIэныгъэхэмкIэ Абхъаз академием щIыхь зиIэ и член, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Нэхущ Iэдэм и Iэдакъэ­щIэкIхэмкIэ ди республикэм, Урысейм я мызакъуэу, щIыналъэ, къэрал куэдым къыщацIыхуащ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS