20.05.2019, 12:27 - Статья

 «2019 гъэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» Урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм щызэхуащIыжащ.
 Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэ­пеуэм хэтащ ди республикэм щыщ егъэджакIуэ 13. Зэхьэзэхуэр Iыхьэ зыбжанэу зэхэтт. Заочнэ Iы­хьэм хиубыдэрт «Интернет-ресурс»-м­рэ «Эссе» тхынымрэ. 

20.05.2019, 12:11 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм зэхуищIыжащ «Ди Iуэху еплъыкIэхэмкIэ анэдэлъхубзэмкIэ дызохъуажэ» республикэпсо зэпеуэр. Абы щытекIуахэмрэ хэтахэмрэ иджыблагъэ ягъэлъэпIащ. 

20.05.2019, 11:55 - Статья

 Налшык къалэ дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Медицинэ сестрахэм я дунейпсо махуэр щагъэлъапIэ пшыхь. ЗэIущIэ гуапэм хэтащ КъБР-м и Парламентым, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я лIыкIуэхэр.

20.05.2019, 10:59 - Статья

 Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъуасэ зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

16.05.2019, 12:05 - Статья

 ЩIэджыкIакIуэхэр сыт щыгъуи дызыпэплъэ «Iуа­щхьэмахуэ» журналым и зи чэзу етIуанэ къыдэкIыгъуэр къытIэ­рыхьащ. Номерым ихуа тхыгъэхэм ди гуапэу кIэщIу фыщыдогъэгъуазэ. 

16.05.2019, 11:56 - Статья

 И ныбжьыр илъэсищэм нэблэгъэпауэ мы гъэм и гъатхэпэм дунейм ехыжащ Хэку зауэшхуэм жыджэру хэта, дзэ юстицэм и полковник Мырзэкъан Гъумар. Абы и гъащIэр щIэблэм я щапхъэщ икIи хуэфащэ дыдэу Вагъуэ Плъыжь орденыр, «Кавказыр зэрихъумам папщIэ», «Зауэм къыщигъэлъэгъуа лIыгъэм папщIэ», нэгъуэщI ме­даль зыбжанэ къыхуагъэфэщащ.

16.05.2019, 11:53 - Статья

 Фашист Германиер ди къэралым къыщытеуам япэу бийм пэщIэувахэм икIи ар къэзыгъэувыIахэм яхэтащ кхъухьлъатэзехуэ Байсултанов Алим. А лъэхъэнэм ар илъэс 22-рэ ирикъуа къудейт. Апхуэдэу щIалэ щхьэкIэ, Финн зауэми хэтауэ Байсултановыр зауэлI хьэзырт. Алим яхэтащ финн хы къуэпсыр яхъумэу Ханко деж лIыхъужьыгъэшхуэ къыщызыгъэлъэгъуа ди зауэлI хахуэхэм.

16.05.2019, 11:42 - Статья

 Хэку зауэшхуэм къы­­щыт­­­хьа ТекIуэныгъэр илъэс ­74-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ «ТекIуэныгъэм и диктант» тхыным хуэгъэзауэ «Урысей зэкъуэт» партым къыхилъхьа жэрдэмыр даIыгъащ ди къэралым, нэгъуэщI къэрал 23-м щыщу цIыху мини 100-м хуэдизым.

Последнее


Бэ­джо­къуэм и щапхъэ

 Адыгэ бзылъхугъэр анэ гумащIэм, унэгуащэ щып­къэм, Iэ­пэ­Iэ­сэм, Iущым, ­гуапэм и щапхъэщ. Ап­хуэдэщ Адыгэ Республикэм и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, лъэпкъ фащэхэр къэ­зыгъэ­щIэ­рэ­щIэж дизайнер цIэрыIуэ, УФ-м и ТхакIуэхэм я сою­зым хэт, усакIуэ Бэ­джо­къуэ Бэлэ. 

Заретэ и хъуэпсапIэхэр

 Музыкэ театрым и хормейстер нэхъыщхьэ КIуащ Заретэ цIыху хэтыкIэ дахэ зиIэ, гупым фIыуэ ялъагъу, зи IэщIагъэм хуэIэижь бзылъхугъэ нэ­фIэгуфIэщ. 

Етуанэ IэщIагъэ

 Упсэуну гугъу хъуащ, щыжаIэ зэманым цIыхум щIэгъэкъуэн ухуэхъу­ным, гуапагъэ пщIэным псапэшхуэ пылъщ. Ап­хуэдэ Iуэхум нобэ зи зэманрэ къарурэ щы­мысхьу тезыгъэкIуэдэф бзылъхугъэ­хэм ящыщщ КъуэщIысокъуэ Зарэ. Илъэсищ ­хъуауэ ар яхэтщ республикэм и волонтёрхэм икIи мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэ­ху­хэр къызэре­гъэ­пэщ.
  2006 гъэм Зарэ ехъу­лIэ­ныгъэ иIэу къиухащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым экономикэмкIэ и магистратурэр. Апхуэдэуи мы гъэм щIэ­ныгъэ нэхъыщхьэ етIуанэр абы щызрегъэгъуэт ­КъБКъУ-м ПедагогикэмкIэ, психологиемрэ ФСО-мкIэ и институтым. 

Къардэн Олеся и гурыфIыгъуэхэр

 Ди республикэм щыпсэу бзылъхугъэхэм мымащIэу къа­хэкIащ егъэджакIуэ нэс­хэр. ЗэрыжаIэщи, IэщIагъэр гурэ псэкIэ къыхэзыха, ар гъащIэ гъусэу къэзылъытэ цIыхухэращ лэжьыгъэм гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ щызыгъуэтхэр, абы и хъер зылъагъухэр. Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм илъэс 25-м нэсауэ пэрыт Къар­дэн (Мамхэгъ) Олеся ящыщщ зи гугъу тщIы лэ­жьа­кIуэфIхэм. Абы къызэрилъытэмкIэ, егъэджа­кIуэ­фIым щIэныгъэфI бгъэ­дэлъу щытыныр мащIэщ - абы щIыгъуу егъэджакIуэм хэлъыпхъэщ гъэсэныгъэ екIу­рэ зэхэщIыкI куурэ. 

Зи псалъэри хущхъуэ

 Зи лэжьыгъэр фIыуэ зылъагъурщ зыпэрыт IэнатIэм сэбэп щыхъуфынур. Ар цIыхум нэхъ лъапIэ дыдэу иIэ узыншагъэм епхамэ, жэуаплыныгъэр куэдкIэ нэхъыбэщи, IэщIагъэр фIыуэ егупсысауэ къыхэхын хуейщ. Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэщ иIэр Республикэ клиникэ сымаджэщым щхьэ куцIым щызекIуэ лъым и лэжьэкIэр къызэпыудамэ, абы щеIэ­зэ и къудамэм и дохутыр невролог Уэрсей Иннэ.

Апхуэдэщ ГъущIапщэ Линэ

 НыбжькIэ щIалэми, куэ­дым хуэнабдзэгубдза­плъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс ­ГъущIапщэ (Мамхэгъ) Линэ щеджар Лашынкъей дэт 1-нэ курыт еджапIэращ. Дыщэ медалкIэ курыт школыр къиуха нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмкIэ и факультетым щIэтIысхьащ. 

ГуащIафIэ икIи зэчиифIэ

 Мы бзылъхугъэр зэрыс­цIыхурэ куэд щIакъым - 2017 гъэрщ, иджы хуэдэу гъатхэм и щIэрэщIэгъуэу, гупыфI дызэрыгъэхъуауэ, Къэрэшей-Шэрджэсым и Адыгэ хьэблэ щIыналъэм хыхьэ Эрсакон къуажэ (Абатэхьэблэ) дыщы­кIуарщ. 

УщиикIэми Iэмал Iэджи иIэщ

 Къэрал автоинспекцэм и лэжьыгъэм увыпIэшхуэ щеубыд руль зыIыгъыу гъуэгу техьэхэмрэ лъэ­сы­рыкIуэхэмрэ зэхуэсакъыным хуэущииным. А IэнатIэм куэд къызэщIеубыдэ: хабзэхэр щызэхуэхьэса тхылъ­хэр ягъэхьэзырыныр, Iуэху, зэпеуэ зэхуэмыдэхэр ирагъэкIуэкIыныр, хуей хъумэ, сценарист, режиссёр, видеооператор, сурэттех лэжьыгъэр зэфIахыныр. КIэщIу жыпIэмэ, сыт и лъэныкъуэкIи къызэгъэпэщакIуэ Iэзэу щытын хуейщ. А псоми я щIыIужкIэ, къыхиха IэщIагъэр фIы дыдэу илъагъупхъэщ. Арыншамэ, уи пщэ дэлъ къалэнхэр пхуэгъэзэщIэнукъым.

Гуапагъэрэ хуабагъэрэ къызыбгъэдэкI Токъу Сарэ

 Токъу (Гъуэныбэ) Сарэ Михаил и пхъур Тэрч щIыналъэм хыхьэ Мэртэзей (Дейскэ) къуажэм 1949 гъэм къыщалъхуащ. Курыт школыр 1967 гъэм къиуха нэужь ар щIэтIысхьащ куэд щIауэ и псэм щигъафIэ, зыщIэхъуэпс егъэджакIуэ IэщIагъэм щыхуагъэ­хьэзыру Налшык къалэ дэт училищэм. 
 Заочнэу зы илъэскIэ еджа нэужь я къуажэм дэт сабий садым гъэсакIуэу лэжьэн щыщIидзащ абы. Дипломыр къыIэрыхьа нэужь, ар къуажэм дэт курыт школым уващ пэщIэдзэ классхэм щригъэджэну. ИкIи ищIэм темызашэу, егъэджэныгъэ-гъэсэ­ныгъэ лэжьыгъэр иригъэ­фIакIуэу илъэс 47-кIэ лэ­жьащ. 

Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 7, махуэку

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS