17.06.2019, 12:18 - Статья

 Илъэс 20 ипэкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым къыхилъхьауэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм 2019 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэ­гъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм хыхьэ Александровскэ станицэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм.

17.06.2019, 11:53 - Статья

 Ди лъахэгъухэу Беслъэней Нурмухьэмэдрэ Мырзэкъан Азэмэтрэ еплIанэу дунейпсо чемпион щы­хъуащ IэпщэрызауэмкIэ иджыблагъэ Санкт-Петербург щекIуэкIа ­зэ­хьэзэхуэ иным.

17.06.2019, 11:40 - Статья

 Урысейм и махуэр Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм мэкъуауэ­гъуэм и 12-м Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Республикэ унафэщIхэмрэ щэн­хабзэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ, налшыкдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ, ныбжьыщIэхэр щы­зэхуэсат Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрыри­къуам и щIыхькIэ щыIэ утыкум. 

17.06.2019, 11:16 - Статья

 Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ дыгъуасэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ дэтхэнэ зы адыгэри дызэрыгушхуэ тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхьужь цIэ лъапIэр къызэрыхуагъэфэщар.

17.06.2019, 11:14 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий махуэку кIуам Правитель­ствэм хэтхэм зи чэзу зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. 
 КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Лисун Еленэ къызэхуэсахэм яжриIащ 2020 - 2021 гъэхэм ятещIыхьа республикэ бюджетымрэ Казначействэм мылъкур зэрыригъакIуэм епха жыпхъэмрэ теухуа проектым. 

17.06.2019, 11:11 - Статья

 Урысейм и махуэр щагъэлъапIэм къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэр - паспортыр - республикэм и еджакIуэ 21-м яритащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

13.06.2019, 12:13 - Статья

Тыншыну къигъэщIа цIыхутэкъым

13.06.2019, 12:08 - Статья

 Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъа­мэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м щIигъу итхащ.
 Балэ Мухьэдин Кэнжэ къуа­жэм къыщалъхуащ. Пшынэ еуэ и анэрщ щIалэ цIыкIум макъамэр фIыуэ езыгъэлъэгъуар, абы дезыгъэхьэхар. Мухьэдин языны­къуэхэм деж и анэм и пшынэр ­къищтэурэ, зэхиха макъамэхэр къригъэкIырт.

Последнее


Iэтауэ ягъэлъэпIэнущ

 Гъатхэпэм и 28-м, Балъ­къэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм, Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и ­лъахэхутэ музейм прикладной гъуазджэмкIэ гъэлъэгъуэныгъэ гъэ­щIэгъуэн «Тортур» стадионым къыщызэ­ригъэпэщынущ. Абы иужь­кIэ «Цвети, моя Балкария!» фIэщыгъэм­ щIэту КъБР-м и артист цIэрыIуэхэмрэ Iуащ­хьэ­махуэ щIыналъэм щэнхабзэм и лэжьа­кIуэхэмрэ хэту гуфIэ­гъуэ концерт ин ирагъэкIуэкIынущ.

Нобэрэ пщэдейрэ

Гъатхэпэм и 26, гъубж

Къэбэрдей-Балъкъэрым пощтым и къудамэ 200-м щIигъу щолажьэ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи ­чэзу зэIущIэм Iуэхугъуэ ­40-м щIигъум щыхэплъащ.

Зыужьыныгъэм сэбэп хуэхъун папщIэ

 КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ КъБР-м и энергетикэ комплексым ­зегъэужьыным, Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэблэу къы­хэмыкIыу электрокъарукIэ къызэгъэпэщыным теухуа зэIущIэ. Абы зэрыщыжаIамкIэ, КъБР-м и щIыналъэм энергетикэмкIэ компаниеу 10 щолажьэ. Энергиер къэ­зылэжь икIи зыщэ IуэхущIапIэщ «Къэббалъкъэнерго» акционер зэгухьэныгъэр. Электросетхэр зыгъэлажьэ организацэ нэхъ ин дыдэщ «Урысей сетхэр» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и къудамэ «Кавказ Ищхъэрэ» щIыналъэ зэхуаку компаниер.

Ди республикэмрэ Москва дэт къэрал университетымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа меморандумым Iэ щIадз

 Москва щокIуэкI «Университетхэр, жылагъуэ, цIыхухэм я къэкIуэнур» ­дунейпсо зэхыхьэшхуэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэ­защIэр.

Бахъсэн къалэм МафIащхьэтыхьыр щагъэлъапIэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ унэм махуэшхуэ программэ къыщызэрагъэпэщат гъэрэ щIырэ щызэхэкIым ирихьэлIэу. Концерт залым щызэхуэсат цIыху куэд. Ахэр ирагъэплъащ Бахъсэн къалэмрэ Дыгулыб­гъуей къуажэмрэ щэнхабзэмкIэ я унэхэм я артистхэр зыхэта концерт гукъинэжым. Апхуэдэу утыкум зыкъыщагъэ­лъэгъуащ курыт еджапIэхэм я гъэсэнхэмрэ псоми фIыуэ ялъагъу «Ветеран» творческэ гупымрэ. 
Къызэхуэсахэм концерт нэужьым лъэпкъ шхыныгъуэ­хэр къапэплъэрт. Бахъсэн къалэм и егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм ахэр щагъэхьэзрат.

Iуэхухэм арэзы къещI

 Ди республикэм Экономикэ зыужьы­ныгъэмкIэ и министерствэм 2018 гъэм зэфIигъэкIахэм иджыблагъэ щыхэп­лъэжащ КъБР-м и Правительствэм. Ар иригъэкIуэкIащ Правительствэм и Уна­фэщIым и япэ къуэдзэ КIэрэф Мурат.

Щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я IэнатIэм щат къэрал стипендиехэр 2019 гъэм зыхухахынухэр яубзыху

 Республикэм и Правительствэм и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ иригъэ­кIуэ­кIащ премьер-министр Мусуков Алий. Абы ­щы­тепсэлъыхьащ ди щIыналъэм и эко­номикэ зыужьыныгъэм, егъэджэныгъэмрэ спортымрэ, социальнэ дэIэпыкъуныгъэм, дунейм и щытыкIэм пы­щIауэ къыкъуэкI къызэрымыкIуэ щы­тыкIэхэр къэмыгъэхъуным яхуэгъэза Iуэхухэм.

Гу пцIанэ

 Дызэрыунагъуэшхуэм къыхэкIкIэ, псоми къалэн зырыз диIэт. Хэти Iэщыр игъэзащIэрт, хэти гъэшыр зэрихьэрт, унэр зэщIэ­къуэныр, пщIантIэр гъэкъэбзэныр къыттегуэшат. Аслъэн Iэщым ишхыныр, пхъэ гъэсыныр и пщэм дэлът. Шыдыгу цIыкIу иIэти, губ­гъуэм кIуэрт, ­удзыр къихырти, къи­шэ­жырт. Ауэ зы къуэ закъуэу зэрыщытым къы­хэкIкIэ, ди адэ-анэр абы тегужьеикIауэ щытти, сэ сыт щыгъуи гъусэ сыхуащIырт. Абы ­удзыр къихмэ, сэ зэщIэс­къуэу и ужьым ситт, пиупщIахэр шыдыгум итлъ­хьэрт, зэдгъэзэхуэ­жыр­ти, уэрэд жытIэу дыкъэ­кIуэжырт.

ГугъапIэ дахэхэр иIэт

ЦIыпIынэ Аслъэн хуэдэм блэкIа зэманым иту утепсэ­лъы­хьыну гугъущ. Ар зэпIэзэрыту, адыгэлI нэсу дунейм тета цIыхущ.
Университетым адыгэ щэнхабзэмкIэ и центрым и уна­фэщIу, Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэм я ли­тературэм­рэ Iуэры­Iуа­­тэмкIэ и кафедрэм и тхьэмадэу лэжьа ЦIы­пIынэ Аслъэн дэнэ къы­щы­мыхутами, пщIэ-нэ­мыс къы­щы­хуащIырт.
ГугъапIэшхуэхэр ­хуи­Iэт абы къызэригъэ­пэщауэ щыта адыгэ щэнхабзэмкIэ цент­рым, ар хуигъэпсат къы­тщIэ­хъуэ щIалэ­гъуа­лэр гъэ­сэным, адыгэ­­псэу къэ­гъэтэ­джы­­ным.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS