17.01.2019, 12:17 - Статья

 «Архъыз» турист-рекреацэ комплексыр, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» компанием хыхьэр, гъэм и сыт хуэдэ зэманми мэлажьэ. А курортым и Iэгъуэблагъэм зыщызыплъыхьхэм, зыщызыгъэп­сэ­ху­хэм я бжыгъэм иужьрей илъэсхэм хэхъуэ зэпытщ. А псом къадэкIуэуи, а щIыпIэм и къекIуэкIыкIар, щыпсэуа лъэпкъхэр ­зы­хуэдэр зэхэзыгъэкIыну хуейхэр кIуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу. 

17.01.2019, 12:07 - Статья

 ГъащIэ гъуэгуанэм и кIыхьагъыр илъэс бжыгъэ къудейкIэ къыупщмэ, Ты­гъуэн Назир Тхьэр зыхуэупсахэм ящыщщ. Унагъуэм я нэхъыщIэ щIалэр зыгъэIущын анэкIи зыгъэгушхуэн анэкъилъхукIи ехъулIауэ пху­жыIэнут, зауэ нэужь лъэхъэнэм хиубыда куэдым ещхьу, и сабиигъуэр адэ лъа­гъуныгъэ зэрыщыщIам и гугъу умыщIмэ.

17.01.2019, 12:02 - Статья

 И ныбжьыр илъэс 96-м иту щIышылэм и 10-м дунейм ехыжащ Хэку зауэшхуэм жыджэру хэта Къанщауэ Мусэбий Исуф и къуэр. 1923 гъэм мазаем и 23-м ар къыщалъ­хуащ КъБАССР-м хыхьэ Бахъсэн районым и Къызбрун Езанэ къуажэм. КлассиплI школыр къиуха иужькIэ, «Индустриализация» щIыпIэ колхозым лэжьэн щыщIидзащ.

17.01.2019, 11:57 - Статья

 Болэтей къуажэм щыпсэу Жылау Артур сыщепсалъэм, мыпхуэдэу сегупсысащ: «Хьэл-щэн нэхъыщхьэу хэлъыр, и гурылъхэм ящыщу нэхъыбэу зыгъэпIейтейр, и лъэр щIэзыгъэкIыр сыту пIэрэ?» - жыс­Iэри.

17.01.2019, 11:52 - Статья

 Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм илъэсыщIэм и япэ махуэхэм къыщыдагъэ­кIащ «Кавказ» серием хыхьэ «Легенды и предания» тхылъыр. 

17.01.2019, 11:45 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ Налшык къалэ дэт лицей №2-мрэ «ХХI лIэщIыгъуэм и информатикэ» проектым ипкъ иткIэ зэдэлэжьэну зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ. Университетым ейуэ курыт еджапIэм къыщызэIуах пэшым мурад нэхъыщхьэу иIэр еджакIуэхэр информатикэм и дунейм нэхъ куууэ щыгъэгъуэзэнырщ.

17.01.2019, 11:40 - Статья

 Гъэ къэс нэхъыбэ мэхъу Кавказ Ищхъэрэ турист кластерым и ку­рортхэм зыщызыгъэпсэхухэм я бжыгъэр. Нэгъабэрей лэжьыгъэм кърикIуахэр къызэрабжыжам къи­гъэ­лъэгъуащ 2017 гъэм елъытауэ ди деж къакIуэ туристхэм Iыхьэ плIанэ хуэдизкIэ къызэрыхэхъуар.

17.01.2019, 11:14 - Статья

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыхуэзащ Урысейпсо цIыхубэ фронтым и щIыналъэ исполкомым и унафэщI Бакаев ­Евгений. 

Последнее


Тхыдэ мыхьэнэ зиIа

 КПСС-м и дэIэпыкъуэгъу нэсу, шынэхъыщIэу, а партым хэтхэм я пIэм иувэн куэд къызыхэкIыну зы­щыгугъыу илъэс куэдкIэ щыIа ­ВЛКСМ зэгухьэныгъэр ди къэрал тхы­дэм увыпIэ хэха щызыубыда, мыхьэнэ ин зиIа къэхъугъэхэм ящыщщ. 

ЩIыналъэм зэрызиужьыну щIыкIэхэр яубзыху

КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщI Мусуков Алий жэпуэгъуэм и 24-м иригъэкIуэкIащ зи чэзу зэIущIэр. 
Абы щытепсэлъы­хьащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и социально-экономикэ зыу­жьы­ныгъэр 2019 гъэм, 2020 - 2021 гъэхэм зыхуэдэнум и IуэхукIэ», «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм и бюджетыр 2019 гъэм, 2020 - 2021 гъэхэм ятещIыхьауэ», «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондым и бюджетыр 2019, 2020 - 2021 гъэхэм ятещIыхьауэ» КъБР-м и Правительствэм и Унафэхэм я проектхэм.

КIуэкIуэ Казбек зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуа цIыхухэм щаIущIащ УФ-м и Президентым цIыхухэм щахуэзэ и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм

 Иджыблагъэ КIуэкIуэ Казбек зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм щахуэзащ Урысей Федерацэм и Президентым цIыхухэр щрагъэблагъэ и IуэхущIапIэу Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм.
 Республикэм и район зэмылIэужьы­гъуэхэм къикIахэм къаIэтащ псэупIэ Iуэхухэр егъэфIэкIуэным, гузэвэгъуэ хэхуа унагъуэхэм ядэIэпыкъуным, гууз хьэлъэ зиIэ сабийм къэралым и медицинэ центр нэхъ цIэрыIуэхэм ящыщ зым къыщеIэзэн папщIэ гъэкIуэным япыщIа Iуэхухэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрыр къыщыгъэлъэгъуащ къэрал куэдым я пощт маркэхэм

 Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрыр дунейм щыIэ къэрал зэ­мылIэужьыгъуэхэм я пощт маркэхэм къызэрыщыгъэ­лъэгъуам теухуа буклет. Ар игъэхьэзыращ маркэхэр зэхуэхьэсыным куэд щIауэ дихьэх Тхьэ­къуахъуэ Iэуес.
 Буклетым итщ 1946 гъэм щегъэжьауэ 2018 гъэм нэсыху къыдэкIа маркэ ­ 30. Я инагъ дыдэм хуэ­дизу абыхэм хагъэхьащ СССР-м, Урысейм, Абхъа­зым, Азербайджаным, ­Белоруссием, Румынием, Еги­петым, Израилым, Канадэм, Иорданием, Палау, Мальдивы къэралхэм щызекIуэу щыта маркэ­хэр.

Фэтэр куэд хъу унэхэр зэрагъэпэщыж

 2018 гъэм псэупIэхэр зэгъэпэщыжынымкIэ зэман кIэщIым тещIыхьа планым тету «КъБР-м фэтэр куэд хъу унэхэр капитальнэу щызэгъэпэщыжынымкIэ щIыналъэ оператор» фондым лэжьыгъэхэр щрегъэкIуэкI фэтэр куэд хъууэ Тырныауз дэт унитIым.
 Мусукаевым и цIэр зезыхьэ уэрамым тет унэ №13-м и щIыбыр зэрахьэ, унащхьэр зэрахъуэкI, Эль­брус уэрамым тет унэ №83-м и унащхьэр зэра­­гъэ­пэщыж, унэ кIуэцIым хиу­быдэ инженер-электрическэ сетхэр зэрахъуэкI. Псори зэхэту а унитIым сом зы мел­уан трагъэкIуэдэнущ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ музыкант Iэзэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Темыркъан Борис Хьэту и къуэм и хьэдэр щIэлъхьэным пыщIа Iуэхухэр зэфIэзыхыну комиссэм къыбгъэдэкIыу

Правительствэм и комиссэм хъыбар фегъащIэ дунейм ехыжа Темыркъан Борис Хьэту и къуэм lуплъэжынымрэ нэщхъеягъуэ пэкIумрэ 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 27-м Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм зэрыщекIуэкIынумкIэ. Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм и хэщIапIэр: Налшык къалэ, ЩоджэнцIыкIум и цIэр зезыхьэ уэрам, 28. Нэщ­хъеягъуэ дауэдапщэхэм щыщIидзэнур сыхьэт 11-рщ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ музыкант Iэзэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Темыркъан ­Борис Хьэту и къуэм и хьэдэр щIэлъхьэным пыщIа Iуэхухэр зэфIэзыхыну комиссэ къызэгъэпэщын, мы къы­кIэлъыкIуэхэр хэту:
Мусуков А. ТI. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIыр (комиссэм и унафэщIщ)
Къуэдзокъуэ М. М. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщIыр

Унафэхэм зэхъуэкIыныгъэ халъхьэ

 Жэпуэгъуэм и 25-м ­КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ ­Татьянэ иригъэкIуэкIащ ­хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэ. Депутатхэр унафэ 15-м ириплъэжащ, зэ­хъуэ­кIы­ныгъэ зыхэлъ­хьа­пхъэ­хэмкIи зэдэа­рэ­зыуэ Iэ яIэтащ. 
 ЗэIущIэр яублащ хабзэр убзыхунымрэ парламентаризмэм зегъэу­жьы­нымкIэ щIыналъэм хуилэ­жьам папщIэ фIыщIэ тхылъ депутат Мэшыкъуэ Барэсбий иратынымкIэ. 

ТЕМЫРКЪАН Борис Хьэту и къуэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым хэщIыныгъэш­хуэ игъуэтащ. Куэдрэ сымэджа нэужь, 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м и ныбжьыр илъэс 82-м иту дунейм ехыжащ совет, урысей дирижёр, композитор, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ музыкант Iэзэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Темыркъан Борис Хьэту и къуэр.
 Борис Хьэту и къуэр 1937 гъэм мэ­лыжьыхьым и 6-м Зэрэгъыж къуажэм къыщалъхуащ. МакъамэмкIэ пэщIэдзэ щIэныгъэ щызригъэгъуэтащ Налшык къалэ и музыкэ школым, ар къиуха нэужь и щIэныгъэм щыпищащ гъуазджэхэм щыхура­гъаджэу Орджоникидзе дэт училищэм.

Кинофестивалым зэхуешэс

 Налшык къалэм и «Форум» киногъэлъэгъуапIэм жэпуэгъуэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «FEST-хиты» дунейпсо ки­нофестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, КъБР-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм. Фестивалым зыкъ­рагъэхьэлIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, республикэм и творческэ интеллигенцэм, режиссёрхэм, актёрхэм, журналистхэм. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS