19.03.2019, 12:29 - Статья

 Иджыблагъэ Иркутск щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м нэмысахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы къигъэлъэгъуащ ди ­лъахэгъу Олимп чемпионхэу Къардэн Муратрэ ­Хъущт Аслъэнбэчрэ, дуней псом щэнейрэ щытекIуа Махуэ Билал сымэ я щапхъэм ирикIуэ щIэблэ узыншэ республикэм зэриIэр.

19.03.2019, 12:20 - Статья

 Екатеринбург къалэм и «Екатеринбург-ЭКСПО» дунейпсо гъэлъэ­гъуапIэ центрым мы махуэхэм щызэхэтащ Урысейм дзюдомкIэ и зэхьэзэхуэ. Абы щыбэнащ ди къэралым и щIыналъэ 60-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуа щIалэ, хъыджэбз цIыкIу 500-м нэблагъэ.

19.03.2019, 12:18 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэ­ры­­­гушхуэ, зи щIэныгъэмрэ зэ­фIэ­кIымрэ республикэм и зыу­жьыныгъэм хуэзыгъэпс щIалэгъуалэ ди мащIэкъым. Апхуэдэщ иджыблагъэ Налшык щрагъэ­кIуэкIа «ЛъагапIэщIэ» зэ­пеуэм пашэ щыхъуа Чэтбий Мадинэ. 

19.03.2019, 12:12 - Статья

 Жьыщхьэ махуэ дахэ хъуауэ нэхъыжьыфI унагъуэм исмэ, гущэр утыкум итмэ, псори зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу псэумэ, унагъуэ насыпкIэ зэджэжыр мис арауэ къызолъытэ сэ. 

19.03.2019, 12:07 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, мы гъэм ебланэу КъБКъУ-м къы­щы­зэрагъэпэщащ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм я школакIуэ нэхъыжьхэр зыхэт олимпиадэ зэIуха. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ университетым и пресс-IэнатIэм. Курыт школым щадж предмет зыбжанэ къызэ­щIэ­зыу­быдэ зэпеуэр гъатхэпэм и 16, 17 махуэхэм екIуэкIащ.

19.03.2019, 12:04 - Статья

 Бахъсэн районым и администрацэм иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ щIыпIэ администрацэхэм щIалэгъуалэм ядэ­лэ­жьэ­нымрэ спортымкIэ я къудамэхэм зэфIах лэжьыгъэхэм щы­хэплъэ зэIущIэ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ щIыналъэ администрацэм  и  пресс-IуэхущIапIэм и уна­фэщI Чылар Аринэ. Зэхуэсым хэтащ районым хиу­быдэ жылэ псоми я лIы­кIуэхэр. 

19.03.2019, 11:45 - Статья

 «Илъэситху япэкIэ, 2014 гъэм гъатхэпэм и 18-м, тхыдэм и пэжыгъэр зэтеувэжащ - Кърым Республикэмрэ Севастополь къалэмрэ Урысей Федерацэм официальнэу къыхыхьэжащ.
 А щIыналъэм исхэм, Урысейм и цIыху псоми махуэшхуэмкIэ - Кърымыр Урысейм къыщыхыхьэжа махуэмкIэ сохъуэхъу.

19.03.2019, 11:43 - Статья

 Щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ Якутск къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьынымкIэ зэхьэзэхуэ ин. Хэгъэрейхэм къищы­нэмыщIауэ, США-м, Тыркум, Ираным, Японием, Кубэм, Монголием, Куржым я командэ лъэщхэр къызрихьэлIа зэпеуэм Урысей Федерацэм и гуп къыхэхам текIуэныгъэр къыхуэзыхьахэм яхэтащ адыгэ щIалэхэу ЗэкIуий Анзоррэ БищIо Тимуррэ.

Последнее


Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 12, щэбэт

Режиссёр Фырэ Руслан куэд дыдэ хузэфIокI

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зе­зыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым 2018 гъэр IуэхуфIхэмкIэ, гукъинэж спектаклыщIэхэмкIэ, зэ­пеуэ гъэщIэгъуэнхэмкIэ игъэнщIащ. 

Апхуэдэт Тхьэзэплъыр

 Адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик, ЩIДАА-м и щIэныгъэлI-секретарь, УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я союзхэм хэт, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Лермонтов Михаил и цIэр зезыхьэ дыщэ медалыр, Урысейм и литературэ саугъэт иныр, ­щытхъу, щIыхь тхылъхэр зыхуагъэфэща Тхьэзэплъ Хьэсэн гуапагъэ куэд мы щIылъэм щызыгуэшахэм ящыщщ. Къэсейхьэблэ (Бахъсэнёнкэ) къуа­жэмрэ абы дэсхэмрэ фIыуэ зылъа­гъуу щыта усакIуэр дунейм зэрехыжар щхьэжэ тщыхъуащ. 

Саугъэтхэмрэ хъуэхъухэмрэ

 ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу Бахъсэн щIыналъэм щагъэлъэпIащ спортым и ветеранхэр. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ щIыналъэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Чылар Аринэ. ЩIэблэщIэр гъэсэным зи гъащIэр хухэзыха спортым и ветеранхэм саугъэтхэр яритащ икIи ­хъуэхъу псалъэхэмкIэ захуигъэзащ Бахъсэн район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Iэхъуэбэч Андзор. 

ФIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэм къахохъуэ

 2019 гъэм процент 15,7-кIэ хэхъуэнущ фIагъ лъагэ зиIэ технологиехэр къагъэсэбэпурэ ящIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм я бжыгъэм. Сом мелуан 450-м щIигъу текIуадэу апхуэдэ Iуэхугъуэу 2430-рэ зэфIагъэкIыну я мурадщ. Ар фIагъ лъагэ зиIэ технологиехэр къагъэсэбэпурэ ящIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр Къэрал шэсыпIэмкIэ программэм япэу щыхагъэхьа 2015 гъэм елъы­тауэ тхукIэ нэхъыбэщ. 

КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуауэ

 КъБР-м и Парламентым ирегъэкIуэкI республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и лэжьыгъэр цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм къыщыгъэлъэгъуэнымкIэ тхыгъэ нэхъыфIхэр щагъэбелджылыну конкурс. Ар КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуащ икIи Парламентым иригъэкIуэкI лэжьыгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэр щыгъуазэ зэращIыр егъэфIэ­кIуэным хуэгъэпсащ.

Хэкум и тхыдэр къызыхэщ лъэпкъ тхылъ

 ЩIэныгъэм и лъэныкъуэ­кIэ сэбэпынагъышхуэ имыIэми, Къэбэрдейм ис адыгэ лъэпкъ щхьэхуэхэм я къежьапIэр, я зэтеувэкIэр, зыужьыкIэр, абыхэм я цIыху пэрытхэм я зэфIэкIыр утыку къралъхьэну зэрыхущIэкъум икIи апхуэдэ хъыбархэр щызэхуэхьэса тхылъхэр къыдэгъэкIыныр хабзэ ­хъууэ зэрыхуежьам зэра­ныгъэ гуэри пылъу къы­щIэкIынукъым. Уеблэмэ, япэ ита щIэблэхэм я щапхъэм дэтхэнэри егъэгушхуэ, и щхьэр нэхъ ­лъагэу ирегъэлъагъуж. Пэжщ, егъэлеиныгъэ гуэрхэр ща­IэщIэкI, тхыдэм и ­пэ­жым къемызэгъыу «зыщыщагъауэ» къызэрыхъури бзы­щIын хуейкъым.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Урысей печатым и махуэм теухуа и хъуэхъу

Ныбжьэгъу лъапIэхэ! 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Прокуратурэм и лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ зэрехъуэхъур

 Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 Си гуапэу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэшхуэмкIэ - Урысей Федерацэм и Прокуратурэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ.
 Езым и тхыдэм къриубыдэу Прокурату­рэр къэрал, жылагъуэ шынагъуэншагъэр хъумэнымкIэ къэралым и правовой Iуэху­щIа­пIэ пэрыту къокIуэкI. Прокурату­рэм и лэжьакIуэхэр сыт щыгъуи къыхощ я къалэным зэрыхуэпэжымкIэ, законымрэ захуагъэмрэ хъумэным зэрыхуэхьэзырымкIэ.

Илъэсхэм я зэблэкIыгъуэми зэпагъэуакъым

 ИлъэсыщIэр къызэрихьэм ехьэлIа махуэшхуэхэм загъэпсэхуакъым Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ щекIуэкI щIымахуэ чемпионатым хэтхэм. Уе­блэмэ абыхэм зэхьэзэхуэр нэхъри щIагъэхуэбжьащ икIи иужьрей тхьэмахуитIым джэгугъуэ щырыщ кърахьэлIащ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS