14.02.2019, 12:43 - Статья

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ ментальнэ есэпымкIэ IV Урысейпсо зэпеуэр - UCMAS жыхуиIэр. 

14.02.2019, 12:27 - Статья

 Журналист, тхакIуэ, тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм жыджэру щылажьэ Котляровэ Марие зымыцIыху ди республикэми абы и гъунэгъу щIыналъэхэми ису къыщIэкIынкъым. Зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ищIэ лэ­жьыгъэхэмрэ гъащIэ псо къызэщIаубыдэ, и къэ­ху­тэныгъэхэмкIэ, и хэкум хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ гъэнщIауэ. Аращ абы и лэжьыгъэ псоми лъабжьэ яхуэхъужыр. 

14.02.2019, 12:21 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэм и ­нэхъ щIыпIэ къулейхэм, дахэхэм хохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Гъунап­къэн­шэщ, къыпхуэмы­Iуэ­тэным хуэдэуи дахащэщ ди республикэм и щIы­уэпсыр: «Джэдмышх», «Шэджэм» псыкъелъэ­хэр, зыми емыщхь ди  Гуэл ЩхъуантIэхэр, Аушы­джэр къыщыщIэж псы хуа­бэхэр, псори дызэрыгушхуэ ди Iуащхьэмахуэ бгы лъагэр, нэгъуэщI­хэри.

14.02.2019, 11:52 - Статья

 «ЦIыхуфIыр псоми къахыбоцIыхукI. Ар сыт и лъэныкъуэкIи  щапхъэщ икIи пщIэ зиIэщ. Кхъу­хьым къулыкъу щищIэн щы­щIидза япэ махуэм щегъэжьауэ, Хьэмид дзэ техникэм егугъуу зыщигъэ­гъуэзащ. Къапщтэмэ, ар ныбжьэгъу пэжу, IэщIагъэлI Iэзэу къы­щIэкIащ, и щхьэми и къаруми щымысхьыжу, ерыщу. Уеблэмэ щIалэр хагъэхьащ «Александр Невский» крейсерым и комсомол гупым и комитетым.

14.02.2019, 11:43 - Статья

 Къармэхьэблэ къуажэм вэсэмахуэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А жылэм дэт курыт школ №1-м къыщызэIуахащ усакIуэм и фэеплъ пхъэбгъу.

14.02.2019, 11:35 - Статья

 Урысейм и Олимп комитетым и жэрдэмкIэ мазаем и 10-м къэралым щагъэлъэпIащ ЩIымахуэ спорт лIэужьы­гъуэхэм я махуэр. Ар теухуауэ щытащ ­Сочэ къалэм ХХII ЩIымахуэ Олимп ­джэгухэр, ХI Паралимп щIымахуэ джэгу­хэр зэрыщрагъэкIуэкIрэ илъэситху зэры­рикъум.

14.02.2019, 11:27 - Статья

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр хэтынущ мазаем и 14 - 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

12.02.2019, 15:32 - Статья

 Котляровхэ Викторрэ ­Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Хаджи-Муса Мидов: Публитистика. Дневники. Письма» фIэ­щыгъэм щIэт тхылъ гъэ­щIэгъуэныр.

Последнее


Газетхэр, телевиденэр зыхуэкIуэ IэмалыщIэхэм ятеухуауэ

 КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьы­нымкIэ и комитетым фокIадэм и 20-м иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм щылажьэ хъыбаре­гъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэм - я ехъулIэныгъэхэмрэ зыпэщIэт гугъуехь­хэмрэ.

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 22, махуэку

Урысейм и МЧС-м и унафэщI Зиничев Евгенийрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ тепсэлъыхьащ ди республикэм и щIыналъэм гузэвэгъуэхэр къыщымыгъэхъуным пыщIа Iуэхухэм

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэры­мы­кIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэ­вэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэзэкIуэ­жы­нымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэрэшей-Шэрджэ­сым щызэхуэзащ.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. хэтащ туризмэм и IуэхущIапIэхэр лыжэкIэ къыщажыхь щIымахуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэзырым теухуа зэIущIэм

 Дыгъуасэ Къэрэшей-Шэрджэсым ще­кIуэкIащ туризмэм и IуэхущIапIэхэр лыжэкIэ къыщажыхь щIымахуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэзырым теухуа зэIущIэ.

Хэгъэгухэм я композиторхэм я зэхыхьэ

 Налшык дэт Къэрал  концерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Музыка соседей - музыка друзей» фIэщыгъэм щIэ­та фестиваль гъэщIэ­гъуэн.
 Къэбэрдей-Балъкъэ­рымрэ Осетие Ищхъэрэ - Аланиемрэ щэнхабзэ Iуэху­хэмкIэ зэрызэдэлэжьам щыщу ирагъэкIуэкIа фес­тивалыр зи жэрдэмыр ­Осетие Ищхъэрэ - Аланиемрэ и Къэрал филармонием и унафэщI, а республикэм и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, Урысейм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэмрэ Осетие Ищхъэрэ - Аланиемрэ я Къэрал саугъэтхэм я лау­реат Ма­коев Ацамазщ.

Къаир Азэмэт ягъэлъапIэ

 Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Словакием щызэхэта дунейпсо зэхьэзэхуэм жэз медалыр къыщызыхьа ­Къаир Азэмэт иджыблагъэ щагъэлъэ­пIащ ар къыщалъхуа Урыху къуажэм. ГуфIэгъуэ зэхыхьэм кърихьэлIащ КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ ­Ислъам, алыдж-урым бэ­­нэ­­кIэмкIэ олимп чемпион Хъущт Аслъэнбэч, къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Гугъуэтыж Марат, спорт­сменхэр, нэгъуэщIхэри. 

Дуней еплъыкIэ щIэщыгъуэ зиIэхэр

 СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, иджы­благъэ къыщызэIуахат «Свой стиль» клубым хэтхэм я IэдакъэщIэкIхэм я 15-нэ гъэлъэгъуэныгъэр.

Мурат и фэеплъым пщIэ хуащIу

 КъБР-м щыIэ МВД-м и СОБР-м и IэнатIэм и командир, полицэм и подполковник Щхьэгъум Мурат Гъумар и ­къуэм, 2011 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м къалэныр ирихьэкIыу хэкIуэдам, и фэеплъу Бахъсэн районым и ­ста­дион нэхъыщхьэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм футбол цIыкIумкIэ я зэпеуэ.

Ди щIыналъэм и щэхухэр

 «Тропа» - аращ зэреджэр Дон Iус Ростов щыщ режиссёр ­Анищенкэ Эдуард Котляровхэ Викторрэ ­Мариерэ я тхылъыр и лъабжьэу триха фильмым. Жэп­уэгъуэм и ­27-м ар Гагарин Юрий и цIэр зэрихьэу Ростов дэт библиотекэм щагъэлъэгъуащ.

Аргуэру текIуэныгъэщIэхэр

 Къулъкъужын Ищхъэ­рэм сабийхэр гъуазджэм щыхурагъаджэу дэт школыр, Къып Мухьэдин и цIэр зезыхьэр, аргуэру ­пашэхэм ящыщу къалъытащ. Ар иджыблагъэ щытекIуащ «ГъуазджэмкIэ школ нэхъыфIу 50» урысейпсо зэпеуэм.
 Конкурсым и къызэгъэпэщакIуэр УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэрщ. Зэпеуэм и мурад нэхъыщхьэр щIэблэм художественнэ и лъэныкъуэкIэ зегъэужьыным хуэунэтIауэ Урысей Федерацэм щызэ­теува хъуа егъэджэкIэр ­хъумэнырщ, ныбжьыщIэ зэчиифIэхэр наIуэ къэщIы­нырщ, абы къыдэкIуэуи ­гъуазджэм щыхурагъаджэ школхэм защIэгъэкъуэ­нырщ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS