20.08.2019, 12:22 - Статья

Бадзэуэгъуэм и 26 - 29-хэм Чебоксары къалэм щекIуэ­кIащ тхэквондомкIэ Еджа­кIуэхэм я спартакиадэм и кIэух  Iыхьэр. 

20.08.2019, 12:10 - Статья

 Дэтхэнэ зы лъэпкъми къыхокI я къэкIуэнум тегузэвыхь, я блэкIар зрагъэщIэну хущIэкъу цIыху пажэхэр. Апхуэдэхэрщ къызытехъукIыжхэр зы­мы­гъэгъуащэр. Абы и ­лъ­э­ныкъуэкIэ лъэпкъ куэ­дым щапхъэ яхуэхъуфынущ  Бес­лъэнейхэ. Я блэ­кIар я щIэблэм ящIэу ­къагъэхъуну, я фIыр ягъэ­лъапIэрэ яIэту къо­­гъуэ­гурыкIуэ ахэр.

20.08.2019, 11:29 - Новости

 Адыгэ щIалэхэм иджы­ри зы дыжьын медаль ­къахуихьащ Эстонием и къалащхьэ Таллинн мы махуэхэм щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо чемпионатым. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы вице-чемпион щы­хъуащ Гъуэ­ныбэ Iэуес.

20.08.2019, 11:15 - Статья

 Курыт школыр къэзыухауэ зи щIэныгъэм адэ­кIи хэзыгъэхъуэну мурад зыщIахэм я дежкIэ гъэмахуэм и кIэух мазэр ­дапщэщи пыIэзэфIэхь лъэхъэнэщ. Дэфтэрхэр еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм езыгъэхьа абитуриентхэр гузавэу пэп­лъащ абыхэм къикI хъыбархэм. Мы махуэхэм ныбжьыщIэхэм къаIэ­ры­хьэжакIэщ зыщIэхуа IэнатIэхэм къикI тхылъымпIэхэр.

20.08.2019, 11:09 - Статья

 Иджыблагъэ КIуэкIуэ Казбек Прох­ладнэ районым щыIащ икIи агропро­мышленнэ комплексым хиубыдэ предприятэхэмрэ щIыналъэм и социальнэ IуэхущIапIэхэмрэ къызэхикIухьащ, ап­хуэдэу Лесной къуажэм дэсхэр псыкIэ къызэгъэпэщыным хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зи­щIащ.

19.08.2019, 12:12 - Статья

 Израиль къэралыгъуэм щы­Iэ Кфар-Камэ жылэм къыщы­зэрагъэпэща шэрджэс ныбжьыщIэ лагерым я нэгу зыщ­рагъэужьри, иджыблагъэ хэкум къагъэзэжащ сабий гуп.

19.08.2019, 11:52 - Статья

 Налшык и шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ зэхьэзэхуэ ин. Абы щагъэджэгуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и саугъэт нэхъыщхьэр.
 Шыгъажэгъуэ махуэр хухахат бахъсэндэсхэм. Абы и администрацэмрэ Быфхэ я унагъуэмрэ ягъэува саугъэт фондым и куэдагъыр сом мелуанрэ мин щитIым нэблагъэрт.

19.08.2019, 11:39 - Новости

 Эстонием и къалащхьэ Таллин мы махуэхэм ще­кIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм спорт бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионат. Килограмм 86-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыжьын медалыр къыщихьащ Шыбзыхъуэ Алик.

Последнее


ЦIыхухэр хущхъуэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщыр егъэфIэкIуэным гулъытэ хэха хуащI

 Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и лэжьыгъэр къызэрызэрагъэпэщыр егъэфIэкIуэным хуэгъэ­зауэ япэкIэ къащтауэ щыта унафэхэр гъэзэщIа зэрыхъур къэпщытэным хиубыдэу КIуэкIуэ Казбек яIущIащ КъБР-м и Правительствэм, зыхуэфащэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я уна­фэщIхэм.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ 2018 - 2019 гъэхэм я бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмрэ энергетикэмрэ я IуэхущIапIэхэр зэрылэжьам теухуауэ УФ-м и вице-премьер Мутко Виталий иригъэкIуэкIа зэIущIэм

 Связым и Iэмалхэр къигъэсэбэпри, КIуэкIуэ Казбек хэтащ блэкIа бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэр къы­зэ­рызэранэкIам теухуауэ УФ-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Мутко Виталий иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Европэ зэхьэзэхуэм ирагъэблагъэ

 Хабаровск къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ (WTF) Урысейм и зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 47-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 15-17-м ит спортсмен 600-м нэблагъэ. 
 Мы зэхьэзэхуэхэм нэхъыфIу ­зы­­­къыщызыгъэлъагъуэхэм Iэм­а­л ягъуэтынут Европэпсо зэ­пеуэмрэ 2019 гъэм щыIэну Урысей-Китай джэгухэмрэ хэтыну. Япэ махуэм зэпэщIэтыныгъэр щекIуэкI алэрыб­гъум къытехьащ КъБР-м ТхэквондомкIэ и феде­рацэм и гъэсэнитI. 

Тыншщ адыгэхэм уадэджэгуну

«Дружба» (Мейкъуа­пэ) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:2. Мейкъуа­пэ. Адыгейм и республикэ стадион. Накъыгъэм и 11-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ. 

Ныбжьэгъу пэж

 Къаншыуей (Курп Ищхъэрэ) къуа­жэм къыщалъхуа КIэрашэ Михаил Казань къалэм къыщысцIы­хуауэ щытащ. Медицинэ IэнатIэм и лейт­е­­н­ант нэхъыжь цIэр иIэу армэм къыхэкIыжа къудейуэ ар Казань медицинэ институтым и клиникэ ординатурэм нагъэкIуат. Сэ абы и аспирантурэм сыщеджэрт.

«Нартhэр» лэжьыгъэ телъыджэм и лъэтеувэ

 КъБР-м и цIыхубэ су­рэтыщI, Урысейм ХудожествэхэмкIэ и академием хэт Црым Руслан и «Нартhэр» арт-объект телъыджэм икIи купщIа­фIэм и лъэтеувэ пшыхьыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и радиом иджыблагъэ щы­зэхэтащ. 

Мер (НэщIэпыджэ) Светэ и махуэ лъапIэмкIэ дохъуэхъу

 ФIыуэ тлъагъу, пщIэшхуэ зыхуэтщI ди адэ ­шыпхъу закъуэ! Гъатхэ щIэращIэм хуэдэу уи дунейр дахэрэ уи гукъыдэжыр мыкIуэщIу иджыри илъэс куэдкIэ ди япэ уитыну дыпхуохъуахъуэ! 

 Ныбжь дахэм унэсащ пщIэрэ щIыхьрэ уиIэу, уи псалъэр гуапэрэ уи унагъуэр дахэуи, апхуэдиз дыдэ иджыри Тхьэм къыпхупищэ. ФIыгъуэу уиIэр пхуэбагъуэу, гъащIэм и IэфIыр псэкIэ зыхэпщIэу, уигу илъ псори къохъулIэу, уи щIэблэм я хъер плъагъуу куэдрэ Тхьэм утхуигъэпсэу. Хьэутийрэ уэрэ фи жьэгу пащхьэ дахэр хъер кIуапIэрэ насып етIысэхыпIэу куэдрэ Тхьэм щигъэт.  

Сэ сощIэж! Сэ срогушхуэ!

 Хэку зауэшхуэм нэхъ гущIэгъуншэ къыхэгъуэтэгъуейщ дунейпсо тхыдэм. Унагъуэ минхэр игъэгуIащ а зауэ бзаджэм, лажьэ ямыIэу цIыху куэд хэкIуэдащ, Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ я псэр ятащ мелуанхэм. Ди жагъуэ зэрыхъущи, илъэс къэс нэхъ мащIэ мэхъу абы къелауэ къэзыгъэзэжахэм я бжыгъэр. 
 Илъэс 74-рэ и пэкIэ фа­шизмэр зэхэзыкъута совет цIыхухэм къахьа ТекIуэныгъэр ди гуфIэ­гъуэ нэхъыщхьэщ. Абы ирихьэлIэу къызэрагъэпэща, «Сэ сощIэж! Сэ срогушхуэ!» фIэщыгъэр зиIа пшыхь щрагъэкIуэкIащ Налшыккъалэ дэт 32-нэ прогимназием. 

Мы махуэхэм

Накъыгъэм и 14, гъубж

Хэкур зыхъумахэм я щIыхькIэ

 ТекIуэныгъэм и махуэр гъэлъэпIэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр Iуащхьэмахуэ ­щIы­налъэм щрагъэжьащ «Полк уа­хъ­тыншэ» акцэмкIэ. Абы хэтхэр - политикэ партхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэ­хэм, IуэхущIапIэхэм, еджапIэхэм я лIы­кIуэхэр, РОСТО-м (ДОСААФ) и IэщIагъэлIхэмрэ гъэсэнхэмрэ - Фэеплъым и утым нэс зэгъусэу кIуэцIрыкIащ.
 Къызэхуэсахэм защыхуигъазэм, Iуащ­хьэмахуэ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Залиханов Къанщобий псом япэу ехъуэхъуащ ветеранхэм, зауэ зэма­ным псэемыблэжу лэжьахэм, районым щыпсэу псоми. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS