18.04.2019, 11:02 - Статья

 Бахъсэн къалэм дэт  6-нэ курыт еджапIэм мэлыжьы­хьым и 15-м щекIуэкIащ Iуэхугъуэ дахэ. «Культур много - Россия одна» зыфIаща лъэпкъ фестивалым кърихьэлIат ди гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, къулыкъущIэхэр, Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэм я лIыкIуэхэр. 

18.04.2019, 10:55 - Статья

 Кърымым и фIыгъуэ нэ­хъыщ­хьэ Никитскэ хадэш­хуэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щокIуэкI «Парад тюльпанов» зы­фIаща Iуэху дахэр.
 Агрономхэм къэлэр дадийуэ (тюльпан) мини 100 хасащ. Ахэр зэуэ къызэдэгъэгъэнукъым: ­гъа­т­хэпэм и кухэм япэхэр къэгъэгъащ, иужьрей дыдэхэм я дахагъэр щагъэлъэгъуэнур накъыгъэ мазэм и япэ махуипщIырщ. 

18.04.2019, 10:49 - Статья

 Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужь­кIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къы­щыщIидзэри, абы ехъулIэ­ныгъэ инхэр иIащ. Къапщ­тэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион ­хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ.

18.04.2019, 10:39 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэ МРСК-м и «Къэббалъкъэнерго» ­къудамэм и IэщIагъэлIхэм ди республикэм щрагъэкIуэкI электрокъарур зэзыгъэзахуэ Iэмэпсымэхэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа зи чэзу лэжьыгъэхэр.

18.04.2019, 10:36 - Статья

 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэмкIэ Урысейм и Пенсэ фондым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къудамэхэм я нэхъыфIу къалъытащ КъБР-м щыIэр. 

18.04.2019, 10:31 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым иджыблагъэ щау­тIыпщащ «Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо проектыр. Ар ди щIыналъэм щыгъэлэжьэным я нэIэ трагъэтынущ Кавказ Ищхъэрэм и студентхэм я зэгухьэныгъэмрэ КъБКъУ-м урысыбзэмкIэ и кафедрэмрэ.

18.04.2019, 10:27 - Статья

 Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэIущIэ.

18.04.2019, 10:19 - Статья

 Ар и фIэщыгъэу УФ-м гъуазджэ­хэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ, усакIуэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и Композиторхэм я союзымрэ КъБР-м и Къэрал саугъэ­т­хэмрэ я лауреат ХьэIупэ ДжэбрэIил и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхьыр Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щызэхэтащ.

Последнее


ТкIийуэ я нэIэ тетщ

 КъБР-м щыIэ МВД-м и УГИБДД-м и унафэщI, полицэм и полковник Бэ­джыдэ Юрий цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр щыгъуазэ ищIащ 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэм. 
 2018 гъэм гъуэгухэм тран­спорт зэжьэхэуэу 605-рэ къы­щыхъуащ. Абыхэм хэкIуэдащ цIыхуи 162-рэ, ­фэбжь ягъуэтащ цIыху 725-м. 

Артист IэужьыфIэ, цIыху лIэужьыфIэ Акъ Мухьэрбэч

 Псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъунут КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, Абхъазым и цIыхубэ артист Акъ Мухьэрбэч.
 ЗэчийфIэ цIыхум и ужьыр къуэп­сыбэщ. А Iуэхур щынэрылъагъущ Акъ Мухьэрбэч и гъащIэ гъуэгуанэм.

СымыгъэщIэгъуэн слъэкIыркъым

 Къэшэж Иннэ сэ япэу сыщыхуэзар ЦДЛ-м (Тха­кIуэхэм я унэ Москва дэтым) и буфетырщ. Абы и буфетагъым нэхърэ нэхъыбэ и зэIущIапIэ-зэры­цIыхупIэт, зэпсэлъапIэт.

Уэс шэджэнэплъхэм я псысэ (ВИДЕО)

 Псэмрэ щхьэмрэ Iэжьэгъуншэу зэпэтIысурэ щIызэрыхэгъэзыхьыр зытехьэлъэнухэм мы тхыгъэр зэвгъэтIылъэкIмэ нэхъыфIщ… Гъэвы­гъуафIэкъым фызыжь гъуапэхэм мыпIащIэурэ къыпыщэтыжар. Сэрщи, тэмакъыдзэрэ псэ дзапэкIэ мыр адэкIэ схьыну сыхуеижкъым. ­СутIыпщауэ хуэфащэ жьантIэр изогъэгъуэтыж.

Лъэпкъым ипхъу пажэ

 Къэшэж Иннэ и IэдакъэщIэкIхэр гунэс зы­щыхъухэм сащыщщ сэри икIи махуэ щIагъуэ дэзгъэкIыу щытакъым и усэхэм сыкъемыджэу. Иджыри щIэх-щIэхыурэ къызощтэ абы и тхылъ­хэр.

Нобэрэ пщэдейрэ

Мазаем и 12, гъубж

Ди щIэныгъэлIым саугъэт лъапIэр къыхуагъэфащэ

 Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм, ухуэныгъэм ирахьэлIэ материалхэр къы­щIэзыгъэкI промышленностымрэ ухуэныгъэмкIэ индустриемрэ зегъэужьыным къа­руушхуэ зэрырихьэлIам папщIэ Гришманов И. А. и цIэр зезыхьэ саугъэтыр къыхуагъэфэщащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, архитектурэмкIэ, ухуэныгъэмкIэ, дизайнымкIэ ­институтым и унафэщI, профессор Хэжь Толэ Амир и къуэм.

КIуэкIуэ Казбек Прохладнэ щIыналъэм щыIащ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек еп­лъащ Прохладнэ райо­ным­рэ Прохладнэ къалэ округымрэ я социальнэ IуэхущIапIэхэм.

Мэлбахъуэ Елбэрд ягу къагъэкIыж

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Къэрал лъэпкъ библиотекэм щызэхэтащ тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мэлбахъуэ Елбэрд къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща пшыхь.

Къэшэж лъэпкъым и къежьапIэ

 Лъэпкъ узэщIакIуэхэм ящыщ зыуэ щIэныгъэ лэжьыгъэшхуэ езыгъэ­кIуэ­кIа Къэшэж ТIалиб и ­гуащIэ хэлъщ Тамбий Пагуэ къыдигъэкIауэ щыта «Адыгэ алыфбейм». Успенский К. Д., Толстой Л. Н. сымэ я урыс учебникым тращIыкIыжа а тхылъым ихуащ Къэшэж ТIалиб зэхуихьэсыжу итхыжа IуэрыIуатэм щыщ IыхьэфI. Апхуэдэу дунейм къытехьащ тхыдэм, этно­графием теухуауэ Къэ­шэжымрэ Къудащ Елбэздыкъуэрэ я тхыгъэхэр.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS