19.03.2019, 12:29 - Статья

 Иджыблагъэ Иркутск щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м нэмысахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы къигъэлъэгъуащ ди ­лъахэгъу Олимп чемпионхэу Къардэн Муратрэ ­Хъущт Аслъэнбэчрэ, дуней псом щэнейрэ щытекIуа Махуэ Билал сымэ я щапхъэм ирикIуэ щIэблэ узыншэ республикэм зэриIэр.

19.03.2019, 12:20 - Статья

 Екатеринбург къалэм и «Екатеринбург-ЭКСПО» дунейпсо гъэлъэ­гъуапIэ центрым мы махуэхэм щызэхэтащ Урысейм дзюдомкIэ и зэхьэзэхуэ. Абы щыбэнащ ди къэралым и щIыналъэ 60-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуа щIалэ, хъыджэбз цIыкIу 500-м нэблагъэ.

19.03.2019, 12:18 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэ­ры­­­гушхуэ, зи щIэныгъэмрэ зэ­фIэ­кIымрэ республикэм и зыу­жьыныгъэм хуэзыгъэпс щIалэгъуалэ ди мащIэкъым. Апхуэдэщ иджыблагъэ Налшык щрагъэ­кIуэкIа «ЛъагапIэщIэ» зэ­пеуэм пашэ щыхъуа Чэтбий Мадинэ. 

19.03.2019, 12:12 - Статья

 Жьыщхьэ махуэ дахэ хъуауэ нэхъыжьыфI унагъуэм исмэ, гущэр утыкум итмэ, псори зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу псэумэ, унагъуэ насыпкIэ зэджэжыр мис арауэ къызолъытэ сэ. 

19.03.2019, 12:07 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, мы гъэм ебланэу КъБКъУ-м къы­щы­зэрагъэпэщащ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм я школакIуэ нэхъыжьхэр зыхэт олимпиадэ зэIуха. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ университетым и пресс-IэнатIэм. Курыт школым щадж предмет зыбжанэ къызэ­щIэ­зыу­быдэ зэпеуэр гъатхэпэм и 16, 17 махуэхэм екIуэкIащ.

19.03.2019, 12:04 - Статья

 Бахъсэн районым и администрацэм иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ щIыпIэ администрацэхэм щIалэгъуалэм ядэ­лэ­жьэ­нымрэ спортымкIэ я къудамэхэм зэфIах лэжьыгъэхэм щы­хэплъэ зэIущIэ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ щIыналъэ администрацэм  и  пресс-IуэхущIапIэм и уна­фэщI Чылар Аринэ. Зэхуэсым хэтащ районым хиу­быдэ жылэ псоми я лIы­кIуэхэр. 

19.03.2019, 11:45 - Статья

 «Илъэситху япэкIэ, 2014 гъэм гъатхэпэм и 18-м, тхыдэм и пэжыгъэр зэтеувэжащ - Кърым Республикэмрэ Севастополь къалэмрэ Урысей Федерацэм официальнэу къыхыхьэжащ.
 А щIыналъэм исхэм, Урысейм и цIыху псоми махуэшхуэмкIэ - Кърымыр Урысейм къыщыхыхьэжа махуэмкIэ сохъуэхъу.

19.03.2019, 11:43 - Статья

 Щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ Якутск къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьынымкIэ зэхьэзэхуэ ин. Хэгъэрейхэм къищы­нэмыщIауэ, США-м, Тыркум, Ираным, Японием, Кубэм, Монголием, Куржым я командэ лъэщхэр къызрихьэлIа зэпеуэм Урысей Федерацэм и гуп къыхэхам текIуэныгъэр къыхуэзыхьахэм яхэтащ адыгэ щIалэхэу ЗэкIуий Анзоррэ БищIо Тимуррэ.

Последнее


Къуажэдэсхэр щогуфIыкI

 Лашынкъей къуажэм дэт­ курыт школ №2-м иджыблагъэ Iуэху да­хэ щы­зэхэтащ - «Урысей зэ­къуэт» партым къыхилъ­хьа «Сабий спорт» проектым хыхьэу еджапIэм и спорт пэшым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэшхуэ щрагъэкIуэкIащ. Абы и бжэ-щ­хьэгъубжэхэр зэрахъуэ­кIащ, блыныр, лъэгур къа­гъэщIэрэщIэжащ, са­бий­­хэм зыщахуапэ пэш щхьэ­хуэхэри зыхуей хуа­гъэзащ, спорт хьэп­шып­хэмкIи хъарзынэу къы­зэ­рагъэпэщащ. 

КъэкIуэну зэманым псэуну щIэблэм яхуэгъэза тхыгъэхэр

  Зэман зызыхъуэжым цIыхухэм я псэукIэми, зэхэтыкIэми ­зыдехъуэж. ЩIэх-щIэхыурэ зэхыбох нэхъыжь­хэр щIалэгъуалэм я хуэхъущIэу, я дуней тетыкIэм, зыхуэпэкIэм, я хьэл-щэным дагъуэ хуащIу. ЖыпIэнурамэ, сыт зэмани урохьэлIэ гуп­сысэкIэкIи IуэхущIафэкIи удэ­зы­мыхьэх, уеблэмэ гущыкIыгъуэ ныб­жьыщIэхэм. КъызэрыслъытэмкIэ, къызыхэхъукI гъащIэм и гъу­джэщ зи щIалэгъуэр. КъэкIуэну ­гъа­щIэр зэрыщытынур абыхэм ще­лъы­такIэ, жылагъуэм и къалэнщ абы­­хэм яхуэфащэ гулъытэ яхуи­щIы­ну, зрикIуэну гъуэгур яхухишыну.

Сыт псом нэхърэ нэхъ лъапIэр?

 Мы упщIэм жэуап естын и пэкIэ, сыхуейт тIэкIу нэхъ жыжьэу си гупсы­сэр къыщезгъэжьэну. Сэ куэд щIауэ согупсыс икIи согъэщIагъуэ: сыту мащIэ дыдэ мы щIы дызытетыр, дуней псом елъытауэ! МащIэми, дахэщ ар икIи къулейщ. Къулейщ бгы абрагъуэхэу хъугъуэ­фIыгъуэхэр зыщIэлъхэмкIэ, мэзышхуэхэмкIэ, псы уэрхэмкIэ, гъунапкъэншэ губгъуэхэмкIэ. АтIэми сыту пIэрэ нэхъ лъапIэ дыдэу дунейм тетыр? 
 ЦIыхур псэун щхьэкIэ зыхуей псор щигъуэт щIы хъурейм нэхъ лъапIэ дыдэу тетыр езы цIыхурщ. ЦIыхум и дежкIэ и анэдэлъхубзэм нэхърэ нэхъ лъапIэ щыIэкъым. 

Зи къулыкъур хахуэу езыхьэкIа

 Полковник Шемякин Михаил Петр и къуэм гъащIэ хьэлэмэт къигъэщIащ. Унагъуэм къыдекIуэкI хъыбарымкIэ, Къардэн Фаизуллэ и адэ-анэр Кавказ зауэхэм хэкIуадэу, щIалэ цIыкIур зеиншэу къыщынэм, урыс офицер Шемякиным ар ипIыну къищтауэ щытащ икIи Михаил цIэр абы къыфIищащ.

Дирижёр гъуэзэджэм и пшыхь

 Темыркъан Юрий и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъуам теухуауэ ятхамрэ жаIамрэ мащIэкъым, ауэ мыри лейкъым тщIэну, ди лъэпкъэгъу цIэрыIуэм щытеухуакIэ.

Мы махуэхэм

Дыгъэгъазэм и 22, щэбэт

2019 гъэм и махуэшхуэхэм зэрызыдгъэпсэхунур

 Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и министерствэм унафэ къищтащ ди къэралым и цIыхухэр 2019 гъэм и махуэшхуэхэм зэрыдэсыну щIыкIэм теухуауэ. Абы ипкъ иткIэ, хабзэ зэрыхъуауэ, дызыхуэкIуэ илъэсми зыгъэпсэхугъуэ кIыхьхэмкIэ щIэддзэнущ.
 ИлъэсыщIэр гъэлъэпIэным мы гъэми пасэу дыпежьэнущ. Дыгъэ­гъазэм и 30-мрэ 31-мрэ дыдэсщ. 2018 гъэм и иужь махуэр блыщхьэм те­хуащи, абы и лэжьэгъуэр щэбэтым, дыгъэгъазэм и 29-м, ягъэIэпхъуащ, зыгъэпсэхугъуэр зэпыуда мыхъун пап­щIэ. Лэжьыгъэм дыщы­пэры­хьэ­жынур щIышылэм (январым) и 9-ращ, бэрэжьейуэ.

Ди щIэныгъэ лэжьакIуэхэм я ехъулIэныгъэщIэ

 Корее Ипщэм и къалащхьэ Сеул гъэлъэгъуэныгъэхэр, конференц­хэр щрагъэкIуэкI и комплексым дыгъэгъазэм и 6 - 9-хэм щызэхэтащ SIIF-2018 дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ-жармыкIэ. Зэхыхьэм утыку къыщрахьащ щIэныгъэ къэхутэныгъэщIэхэр, абыхэм цIыхухэм я дежкIэ сэбэпынагъыу пылъыр хэIущIыIу щащIащ, апхуэдэуи а лэжьыгъэм фейдэ къыпэкIуэн хуэдэу къызэгъэпэщынми щы­теп­сэ­лъы­хьащ.

Зэман лей темыкIуадэу

 КъБР-м щыIэ МВД-м Iэпхъуэшапхъуэ IуэхухэмкIэ и Управленэм щекIуэкIащ IэнатIэм и уна­фэщI­хэмрэ СМИ-м я лэжьакIуэхэмрэ я зэIущIэ. 
 Iэпхъуэшапхъуэ IуэхухэмкIэ Уп­равленэм и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и подполковник Зэгъэщ­токъуэ Мурат «стIол хъурей» зэIу­щIэм кърихьэлIа журналистхэр зэпкърыхауэ щыгъуазэ ищIащ IуэхущIапIэм зэфIигъэкI къэрал Iуэхутхьэбзэхэр егъэфIэкIуэным, нэхъ зэIухауэ щытыным хуэунэтIауэ къагъэсэбэп Iэмалхэм.

«ЛъагапIэщIэ» зэпеуэм и кIэух Iыхьэр йокIуэкI

 Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъэ­гъазэм и 19-м щыщIидзащ «ЛъагапIэщIэ» зэпеуэм и иужьрей Iыхьэм. А Iуэхум ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм къекIуэлIахэм хъуэхъу псалъэкIэ зыхуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КIэлъыплъакIуэ советым и пашэ, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэ Федченкэ Людмилэ, республикэм и къэрал властым и IэнатIэ зэ­мылIэужьыгъуэхэм щыщхэм, нэгъуэщIхэми.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS