20.05.2019, 12:27 - Статья

 «2019 гъэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» Урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм щызэхуащIыжащ.
 Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэ­пеуэм хэтащ ди республикэм щыщ егъэджакIуэ 13. Зэхьэзэхуэр Iыхьэ зыбжанэу зэхэтт. Заочнэ Iы­хьэм хиубыдэрт «Интернет-ресурс»-м­рэ «Эссе» тхынымрэ. 

20.05.2019, 12:11 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм зэхуищIыжащ «Ди Iуэху еплъыкIэхэмкIэ анэдэлъхубзэмкIэ дызохъуажэ» республикэпсо зэпеуэр. Абы щытекIуахэмрэ хэтахэмрэ иджыблагъэ ягъэлъэпIащ. 

20.05.2019, 11:55 - Статья

 Налшык къалэ дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Медицинэ сестрахэм я дунейпсо махуэр щагъэлъапIэ пшыхь. ЗэIущIэ гуапэм хэтащ КъБР-м и Парламентым, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я лIыкIуэхэр.

20.05.2019, 10:59 - Статья

 Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъуасэ зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

16.05.2019, 12:05 - Статья

 ЩIэджыкIакIуэхэр сыт щыгъуи дызыпэплъэ «Iуа­щхьэмахуэ» журналым и зи чэзу етIуанэ къыдэкIыгъуэр къытIэ­рыхьащ. Номерым ихуа тхыгъэхэм ди гуапэу кIэщIу фыщыдогъэгъуазэ. 

16.05.2019, 11:56 - Статья

 И ныбжьыр илъэсищэм нэблэгъэпауэ мы гъэм и гъатхэпэм дунейм ехыжащ Хэку зауэшхуэм жыджэру хэта, дзэ юстицэм и полковник Мырзэкъан Гъумар. Абы и гъащIэр щIэблэм я щапхъэщ икIи хуэфащэ дыдэу Вагъуэ Плъыжь орденыр, «Кавказыр зэрихъумам папщIэ», «Зауэм къыщигъэлъэгъуа лIыгъэм папщIэ», нэгъуэщI ме­даль зыбжанэ къыхуагъэфэщащ.

16.05.2019, 11:53 - Статья

 Фашист Германиер ди къэралым къыщытеуам япэу бийм пэщIэувахэм икIи ар къэзыгъэувыIахэм яхэтащ кхъухьлъатэзехуэ Байсултанов Алим. А лъэхъэнэм ар илъэс 22-рэ ирикъуа къудейт. Апхуэдэу щIалэ щхьэкIэ, Финн зауэми хэтауэ Байсултановыр зауэлI хьэзырт. Алим яхэтащ финн хы къуэпсыр яхъумэу Ханко деж лIыхъужьыгъэшхуэ къыщызыгъэлъэгъуа ди зауэлI хахуэхэм.

16.05.2019, 11:42 - Статья

 Хэку зауэшхуэм къы­­щыт­­­хьа ТекIуэныгъэр илъэс ­74-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ «ТекIуэныгъэм и диктант» тхыным хуэгъэзауэ «Урысей зэкъуэт» партым къыхилъхьа жэрдэмыр даIыгъащ ди къэралым, нэгъуэщI къэрал 23-м щыщу цIыху мини 100-м хуэдизым.

Последнее


Iэпщэрыбанэхэм я Iэмалхэр

 «КъБР-м щыIэ МВД-м ­Наркотикхэм кIэлъып­лъы­нымкIэ и управленэм и «Гром» гуп хэхам хэтхэр я хьэщIащ Налшык дэт курыт еджапIэ №9-м и школа­кIуэхэм. Полицейхэм ныбжьыщIэхэр ­хагъэгъуэзащ хабзэхъумэ Iэ­натIэхэм я лэжьыгъэм», - къет МВД-м и пресс-IуэхущIапIэм.
 Полицейхэм ящIы­гъуащ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и лIыкIуэ Мэкъуауэ Радимэ. 

ЩIымахуэми чемпионщ «Автозапчасть»-р

 Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпион «Автозапчасть»-м щIымахуэми къы­пэ­лъэ­щын къыкъуэкIакъым. 
 Тхьэмахуэ кIуам бахъ­сэндэсхэр IущIащ къалъэ­щIэхьэжыфыну Iэмал зиIэ командэ закъуэм. «Спартак-Налшык-д»-м «Ав­тозап­часть»-р хигъэщIатэмэ, иджы­ри чемпионыгъэм щIэ­бэныфынкIи хъунут, я хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэм афIэ­кIа зы очкои кIэух джэгу­гъуэм къыщимыхьмэ. Арщ­хьэкIэ, зэхьэзэхуэм зэ­­рыщIидзэрэ пашэныгъэр зы­Iыгъ­хэм бжьыпэр яутIыпщакъым икIи налшыкдэсхэм ефIэкIри, дыщэ медалыр зы тхьэмахуэкIэ нэхъ пасэу зыIэрагъэхьащ. 

Социальнэ пособиехэм хохъуэ

 2019 гъэм мазаем и 1-м щегъэжьауэ УФ-м Социальнэ страхова­нэм­кIэ и фондым и мылъкум къыхэкIыу ят социальнэ пособи­ехэм зэхъуэ­кIы­ны­гъэ­хэр ­ягъуэ­тащ. 
 Сабийр къалъхуа иужь анэхэм зэуэ ират ахъшэр сом 17479,73-рэ хъунущ. Япэ быныр ­илъэсрэ ны­къуэрэ хъухукIэ зэры­кIэ­лъыплъым щхьэ­кIэ мазэ къэс ят ахъшэр сом 3277, 45-рэ нэхъ ­мащIэу щытынукъым, етIуанэм, абы къы­кIэ­лъыкIуэхэм пап­щIэ  сом 6554,89-рэ.
 Уэндэгъугъэр мази­щым нэмысауэ медицинэ IуэхущIапIэхэм зыщезыгъэтх цIыхубзхэм зэуэ сом 655,49-рэ иратынущ.

Хуарзэ деж къыщагъуэтахэр

 Кавказ Ищхъэрэм къыща­гъуэ­­тащ хьэпшып нэхъ жьы дыдэхэр. Ар къыхигъэщащ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием ЩIэинхэмкIэ (Ма­териальнэ щэнхабзэм и тхы­дэмкIэ) и институтым и лэжьакIуэ, археолог Резепкин Алексей, «Московский комсомолец» газетым и корреспонден­тым и упщIэхэм жэуап ща­ритыжым. 

Бгырысхэм я IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжауэ

 Лъэпкъ Iущыгъэм и щIэнгъуазэу къэплъытэ хъунущ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджы­благъэ щагъэхьэзыра къыдэкIыгъуэр. Абы Iэ тезыдзэхэм (псори зэхэту эк­земпляр 1000-щ зэрыхъур) дыщэпс­кIэ зи теплъэр (жинтыр) гъэщIэрэщIа тхылъ нэхъыфIхэм хуэдэ къаIэрыхьэнущ.

Сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэр къызэрагъэпэщ

 КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм щекIуэкIащ 2019 гъэм сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэр, узын­шагъэр егъэфIэкIуэныр къы­­зэгъэпэщыным епхауэ ла­жьэ правительствэ комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм Сабийхэм я хуитыныгъэхэмкIэ и уполномоченнэ Iуэ­гъуз Светланэ, министерствэ, ведомствэ щхьэхуэхэм я лIы­кIуэхэр.
 КъБР-м лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Асанов Алим зыубгъуауэ тепсэ­лъыхьащ 2019 гъэм сабийхэм я ­зыгъэпсэхугъуэр къызэгъэпэ­щы­ным, узыншагъэр егъэ­фIэкIуэным зэрызыхуагъэхьэзырым.

Iуэхугъуэ 30-м щIигъу

 КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 30-м щIигъум щы­хэплъащ.

Мы махуэхэм

Мазаем и 28, махуэку

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Шэджэм щIыналъэр къеплъыхь

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ Шэджэм районыр къызэхикIухьащ. Псом япэу ар къыщыувыIащ Эль-Тюбю къуажэм икIи абы дэт фельдшер-акушер пунктым еплъащ. Мы IуэхущIапIэр цIыху  270-м щIигъум я узыншагъэм кIэлъоплъ. Пэшхэр зыхуеину Iэмэпсымэхэмрэ аппаратурэмкIэ къызэгъэ­пэщащ, тэмэму ягъэплъ, псы щIыIэри хуабэри яIэщ. Санитар автотранспортыр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэм хиубыдэу абы къратащ бгылъэ щIыпIэ­хэм медицинэ дэIэпы­къуныгъэ псынщIэ къы­щызэгъэпэщыным хуэщIа машинэ.

Псори зыгъэпIейтей Iуэху. КIуэкIуэ Казбек КъБР-м Террорым пэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ ирегъэкIуэкI

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек иригъэ­кIуэ­кIащ республикэм Террорым пэщIэ­ты­нымкIэ и комиссэм и зэIущIэ.
 Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т. Б., КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инс­пектор Мэкъуауэ Т. Э., хабзэхъумэ IэнатIэхэм, министерствэхэм, ведомствэхэм, щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ органхэм я унафэщIхэр.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS